Juvit D3

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Juvit D3 20 000 j.m./ml krople doustne, roztwór
 • Dawkowanie:
 • 20 000 j.m./ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • krople doustne, roztwór
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Juvit D3 20 000 j.m./ml krople doustne, roztwór
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 10 ml, 5909991047818, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10478
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

JUVIT D

3

20 000 j.m./ml, krople doustne, roztwór

Colecalciferolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Juvit D

i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Juvit D

Jak stosować lek Juvit D

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Juvit D

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Juvit D

3

i w jakim celu się go stosuje

Witamina D

(cholekalcyferol) należy do witamin z grupy D. W organizmie człowieka ulega

przekształceniu do postaci aktywnych, które pełnią rolę hormonów.

Cholekalcyferol powstaje w organizmie człowieka w obrębie skóry pod wpływem światła

nadfioletowego. Synteza w skórze pokrywa tylko niewielką część zapotrzebowania. Głównym

źródłem witaminy D jest pokarm (mięso, mleko, żółtka jaj).

Podstawową właściwością metabolitów witaminy D

jest zwiększanie wchłaniania wapnia

i fosforanów. Witamina D poprzez pobudzanie wytwarzania swoistego białka w jelicie, ułatwia

wiązanie, a następnie transport wapnia do krwi. Cholekalcyferol powoduje także zwiększenie

wchłaniania wapnia i fosforanów w obrębie nerek. W kościach zwiększa aktywność osteoklastów

(komórki usuwające stare komórki kostne) oraz osteolizę osteoklastyczną (proces rozpuszczania kości

pod wpływem działania osteoklastów). Wszystkie te działania prowadzą do zwiększenia stężenia

wapnia we krwi i pobudzenia prawidłowego tworzenia i mineralizacji kości.

Witamina D

po podaniu doustnym wchłaniana jest dobrze w jelicie cienkim. W procesie wchłaniania

niezbędną rolę odgrywają kwasy żółciowe. Cholekalcyferol i jego metabolity magazynowane są

w wątrobie, tkance tłuszczowej i mięśniach, skąd są stopniowo uwalniane. Wydalane są głównie

z żółcią w połączeniach z kwasem glukuronowym, glicyną i tauryną oraz w niedużych ilościach

w moczu. Niewielkie ilości cholekalcyferolu przechodzą do mleka matki i przez łożysko.

Wskazania do stosowania to:

zapobieganie krzywicy u dzieci,

zapobieganie schorzeniom, gdy stwierdzono ryzyko niedoboru witaminy D

leczenie krzywicy i osteomalacji, wywołanych niedoborem witaminy D.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Juvit D

3

Kiedy nie stosować leku Juvit D

3

:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli u pacjenta występuje: hiperkalcemia (podwyższone stężenie wapnia w surowicy), kamica

nerkowa, sarkoidoza, brak aktywności hydroksylazy cholekalcyferolu w wątrobie i w nerkach.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Juvit D

należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli jednocześnie przyjmuje się Juvit D

z innymi lekami lub produktami spożywczymi

zawierającymi witaminę D (np. złożone preparaty witaminowo-mineralne), może to prowadzić do

przedawkowania.

Podczas stosowania witaminy D

przez długi okres lub w dawkach większych niż 1000 j.m. na dobę

należy monitorować stężenie wapnia w surowicy.

Juvit D

3

a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Równoczesne stosowanie z niektórymi lekami moczopędnymi, np. chlorotiazydem, zwiększa ryzyko

hiperkalcemii. Przy równoczesnym podawaniu preparatów wapnia należy monitorować stężenie

wapnia w surowicy. Niektóre środki przeciwpadaczkowe (np. karbamazepina, fenobarbital, fenytoina

i prymidon) mogą zwiększać zapotrzebowanie na witaminę D

. Cholestyramina, kolestypol czy

neomycyna mogą zmniejszać wchłanianie witaminy D

. Równoczesne podawanie witaminy D

z glikozydami nasercowymi może nasilić ich toksyczne działanie (zwiększa się ryzyko wystąpienia

zaburzeń rytmu serca). Glikokortykosteroidy mogą osłabiać działanie witaminy D

Juvit D

3

z jedzeniem i piciem

Lek Juvit D

można podawać razem z jedzeniem i piciem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Witamina D

i jej metabolity przenikają do mleka. Nie obserwowano przedawkowania u dzieci

karmionych piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Cholekalcyferol uważany jest za bezpieczny i nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej,

zdolności do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Juvit D

3

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza.

Lek jest przeznaczony do stosowania doustnego.

Zapobiegawczo:

niemowlęta od drugiego tygodnia życia do końca pierwszego roku życia:

korzystające ze spacerów: 1 kropla (590 j.m.) na dobę;

wcześniaki, bliźnięta i niemowlęta w złych warunkach życiowych:

1 do 2 kropli (590 j.m. – 1180 j.m.) na dobę;

dzieci w drugim roku życia (zwłaszcza w miesiącach jesienno-zimowych):

1 do 2 kropli (590 j.m. – 1180 j.m.) na dobę;

dorośli: 1 do 2 kropli (590 j.m. – 1180 j.m.) na dobę.

Leczniczo:

krzywica i osteomalacja wywołane niedoborem witaminy D: 2 do 8 kropli (1180 j.m. do 4720 j.m.)

na dobę, przez cały rok.

Niemowlętom i małym dzieciom lek można podawać w łyżce napoju lub pokarmu.

Z uwagi na ryzyko przedawkowania nie należy podawać leku bezpośrednio z butelki do ust pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Juvit D

3

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Objawy zatrucia występują rzadko i pojawiają się po podaniu 10 000 j.m. witaminy D (0,25 mg) na

dobę. Takie dawki mogą powodować osłabienie, hiperkalcemię, apatię, brak łaknienia, ból głowy,

mięśni i stawów, wiotkość mięśni, nudności i wymioty, ektopowe zwapnienia tkanek, białkomocz,

nadciśnienie, arytmię. Chroniczna hiperkalcemia prowadzi do zwapnienia naczyń i nerek oraz

gwałtownego pogorszenia funkcji nerek. W takich przypadkach lek należy odstawić. Konieczna może

być hospitalizacja, leczenie objawowe i usuwające wapń. Brak jest specyficznej odtrutki.

Pominięcie zastosowania Juvit D

3

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania Juvit D

3

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane nie występują przy podawaniu w zalecanych dawkach.

Przyjmowanie witaminy D

w większych dawkach powoduje hiperwitaminozę oraz hiperkalcemię i

związane z tym objawy:

Zaburzenia serca:

uszkodzenia mięśnia sercowego.

Zaburzenia układu nerwowego:

ból głowy.

Zaburzenia żołądka i jelit:

utrata łaknienia, nudności, wymioty, biegunka.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

hiperkalciuria, uszkodzenie nerek, wielomocz.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

ból mięśni i stawów.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

zwapnienia ektopowe, uczucie suchości w jamie ustnej.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, adres:

Aleje Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-

mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej

informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Juvit D

3

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

C. Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym

opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Juvit D

3

Substancją czynną leku jest cholekalcyferol w ilości 0,5 mg (20 000 j.m.) w 1 ml (1 ml zawiera 34

krople).

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o

średniej długości łańcucha (Miglyol 812).

Jak wygląda lek Juvit D

3

i co zawiera opakowanie

Lek jest bezbarwnym lub żółtawym, przezroczystym roztworem (dopuszczalna jest opalizacja), bez

zapachu.

Opakowanie stanowi butelka ze szkła brunatnego z polietylenową zakrętką z kroplomierzem w

tekturowym pudełku.

1 butelka po 10 ml

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku

tel. + 48 22 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

19-1-2019

Safety for the environment of vitamin D3 for salmonids

Safety for the environment of vitamin D3 for salmonids

Published on: Thu, 17 Jan 2019 The Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP Panel) of EFSA assessed the safety for the target species and the consumer of the use of a maximum total level of 1.5 mg vitamin D3/kg feed in fish nutrition (2017). The assessment was based on data that had been provided by the Norwegian Food Safety Authority (NFSA). Since the data set provided by the NFSA did not include any new information concerning the safety for the user and the environment...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.