Juvit C

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Juvit C 100 mg/ml krople doustne
 • Dawkowanie:
 • 100 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • krople doustne
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Juvit C 100 mg/ml krople doustne
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 40 ml, 5909990432219, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04322
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

JUVIT C

100 mg/ml, krople doustne, roztwór

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Juvit C i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Juvit C

3. Jak stosować lek Juvit C

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Juvit C

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Juvit C i w jakim celu się go stosuje

Witamina

bierze

udział

metabolicznych

procesach

utleniania

redukcji

zachodzących

komórkach np. w procesie oddychania komórkowego. Jest niezbędna do tworzenia kolagenu, elastyny

i substancji międzykomórkowej, a tym samym do prawidłowego rozwoju chrząstki, kości, zębów,

gojenia ran, zwiększa elastyczność naczyń włosowatych. Wpływa na tworzenie ciał odpornościowych

w organizmie (uważa się, że bierze udział w wytwarzaniu immunoglobulin i interferonu) oraz ułatwia

wchłanianie żelaza w jelitach. Jest niezbędna do syntezy steroidów nadnerczy, katecholamin, insuliny

oraz bierze udział w przemianie aminokwasów aromatycznych i metabolizmie tyroksyny.

Krople doustne Juvit C

przeznaczone są do leczenia stanów niedoboru witaminy C i profilaktyki

chorób wywołanych niedoborem witaminy C, przede wszystkim szkorbutu i jego wstępnych objawów,

choroby Moellera-Barlowa, w okresie rekonwalescencji, przy stosowaniu diety ubogiej w witaminę C,

zwłaszcza u niemowląt karmionych sztucznie.

Lek jest szczególnie zalecany dla dzieci.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Juvit C

Kiedy nie stosować leku Juvit C:

jeśli pacjent ma uczulenie na kwas askorbowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6);

jeśli u pacjenta występuje szczawianowa kamica nerkowa.

podawać

wysokich

dawek

osobom

nadmiernym

wchłanianiem

żelaza

przewodu

pokarmowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

osób

niedoborem

dehydrogenazy

glukozo-6-fosforanowej,

może

powodować

hemolizę

krwinek czerwonych.

Lek, podawany w dużych dawkach, może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych, zwłaszcza

wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (fałszywie dodatni wynik testu na obecność glukozy

w moczu, fałszywie ujemny wynik testu na obecność krwi w kale, zaniżenie wyników oznaczeń

aktywności niektórych enzymów). Zależnie od zastosowanej metody może zawyżać lub zaniżać

wyniki oznaczeń zawartości bilirubiny w surowicy krwi.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Juvit C należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub

pielęgniarki.

Lek Juvit C a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Podawanie witaminy C z sulfonamidami może prowadzić do wytrącania się kryształów sulfonamidów

w moczu. Witamina C:

- zwiększa wchłanianie żelaza;

- wydłuża okres półtrwania paracetamolu we krwi;

- działa synergistycznie z glikozydami flawinowymi;

- może wpływać na wzrost stężenia stosowanych jednocześnie estrogenów w surowicy krwi.

Tetracykliny, doustne środki antykoncepcyjne, barbiturany oraz duże dawki kwasu

acetylosalicylowego zmniejszają stężenie kwasu askorbowego we krwi.

Juvit C z jedzeniem i piciem

Niemowlętom i małym dzieciom można podawać lek dodany do pokarmu lub napoju.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w ciąży oraz w czasie karmienia piersią, należy jednak zachować ostrożność

przy wysokich dawkach leku (nie przekraczać zalecanych dawek) ze względu na ryzyko wystąpienia

niedoboru witaminy C u dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Juvit C

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty lub pielęgniarki.

Zalecana dawka (o ile lekarz nie zaleci inaczej) to:

niemowlęta i małe dzieci (od 28 dnia życia do końca 24 miesiąca życia): 5-8 kropli raz na dobę

dodane do pokarmu lub napoju.

dzieci (od 3 r.ż. do 11 r.ż.): 10 kropli raz na dobę.

młodzież (od 12 r.ż.) i dorośli: 15-20 kropli raz na dobę (w razie większego zapotrzebowania i w

niedoborach dawkę można podwoić i przyjmować dwa razy na dobę).

Lek może być dodany do pokarmu lub napoju.

1 ml leku odpowiada około 20 kroplom.

Z uwagi na ryzyko przedawkowania nie należy podawać leku bepośrednio z butelki do ust dziecka.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Juvit C

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty lub pielęgniarki.

Pominięcie zastosowania leku Juvit C

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Witamina C zazwyczaj jest dobrze tolerowana. Duże dawki, zwłaszcza stosowane długotrwale, mogą

niekiedy powodować bóle głowy, zaczerwienienie skóry, działać moczopędnie, a także prowadzić do

odkładania się kryształów szczawianu wapnia i moczanów w drogach moczowych. Obserwowano

także po odstawieniu rozwój tolerancji z objawami niedoboru po odstawieniu (szkorbut), a nawet

uzależnienie, z bólami głowy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

5.

Jak przechowywać lek Juvit C

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Juvit C

Substancją czynną leku jest kwas askorbowy w ilości 100 mg w 1 ml kropli.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: glicerol, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Juvit C i co zawiera opakowanie

Lek ma postać roztworu. 1 ml roztworu odpowiada ok. 20 kroplom.

Jedno opakowanie zawiera 40 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku

tel. + 48 22 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: