Jodi Gel 10%

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Jodi Gel 10% 100 mg/g żel
 • Dawkowanie:
 • 100 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • żel
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Jodi Gel 10% 100 mg/g żel
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 10 ml, 5909990985418, OTC; 1 butelka 1000 ml, 5909990985456, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09854
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

JODI GEL 10 %, 100 mg/g, żel

Povidonum iodinatum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza, lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować

się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest

JODI GEL

10% i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku

JODI GEL

3. Jak stosować

JODI GEL

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać

JODI GEL

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest

JODI GEL

10% i w jakim celu się go stosuje

JODI GEL

10 % zawiera jako substancję czynną powidon jodowany, który jest kompleksowym

połączeniem jodu z powidonem. W zetknięciu ze skórą lub błoną śluzową lek ulega powolnemu

rozpadowi z wydzielaniem wolnego jodu. Wykazując szerokie spektrum działania antyseptycznego

zwalcza i przeciwdziała infekcjom ran, skóry i jam ciała włącznie z ranami ciętymi. Żel skutecznie

zapobiega stanom zapalnym pochwy i zakażeniom jamy ustnej. Działa na bakterie (szczególnie na

paciorkowce i gronkowca złocistego) i grzyby nie powodując powstawania oporności. Postać żelu

powoduje przedłużone działanie w porównaniu z płynem i zapobiega spływaniu leku z miejsca

zastosowania.

Wskazania do stosowania:

JODI GEL

10 % przeznaczony jest do stosowania jako środek antyseptyczny:

- do odkażania ran i skóry przed zabiegami chirurgicznymi;

- do odkażania zakażonych ran pourazowych;

- w pierwotnych lub wtórnych infekcjach miejscowych skóry;

- w zainfekowanych nacięciach chirurgicznych;

- w zapaleniach pochwy;

- w zakażeniach jamy ustnej.

Powidon jodowany może być również używany do odkażania skóry przed wprowadzeniem igieł i

cewników.

Lek stosowany jest zarówno w warunkach szpitalnych, ambulatoryjnych i domowych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku

JODI GEL

10%

Kiedy nie stosować leku

JODI GEL

10%

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z

pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli u pacjenta występują choroby tarczycy;

jeśli u pacjenta występuje choroba Cushinga;

na głębokie rany lub poważne oparzenia bez porozumienia z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania tego żelu należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Zwiększenie stężenia jodu we krwi może powodować zaburzenia czynności tarczycy oraz inne

działania niepożądane (patrz punkt 4).

Dzieci i młodzież

Stosowanie u dzieci poniżej 11 lat wyłącznie na zlecenie lekarza

JODI GEL

10% a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Wchłanianie jodu pochodzącego z leku może mieć niekorzystny wpływ na badania czynności

tarczycy: scyntygrafia tarczycy, diagnostyka z użyciem radioaktywnego izotopu jodu, ocena PBI

(protein – bound iodine).

Leki zawierające rtęć, srebro, nadtlenek wodoru nie powinny być używane wspólnie z powidonem

jodowanym.

Powidon jodowany może wpływać na niektóre testy wykrywające obecność krwi i glukozy w kale lub

w moczu dając fałszywie dodatnie wyniki.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować

JODI GEL

10%

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Żel do stosowania na skórę i błony śluzowe. Stosowanie leku należy ograniczyć do niewielkich

powierzchni ran. Tylko do użytku zewnętrznego. Smarować miejsca chorobowo zmienione, drobne

skaleczenia lub niewielkie powierzchnie ran.

Dzieci i młodzież

Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 11 lat wyłącznie na zlecenie lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

JODI GEL

10%

Nie stwierdzono przypadków przedawkowania tego leku.

W razie zastosowania większej dawki leku niż zalecana, należy usunąć nadmiar żelu.

Pominięcie zastosowania leku

JODI GEL

10%

Należy przyjąć następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia

pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

JODI GEL

10%

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić reakcje alergiczne. Zwiększone wchłanianie przezskórne jodu w następstwie

długotrwałego stosowania leku na duże powierzchnie skóry może wywoływać powstawanie wola z

objawami nadczynności lub niedoczynności tarczycy oraz objawy uogólnione, takie jak: metaliczny

posmak w ustach, ślinotok, palenie lub pieczenie w ustach, podrażnienie lub obrzęk płuc, biegunka,

kwasica metaboliczna, hipernatremia (zwiększenie stężenia sodu w surowicy krwi), zaburzenia

czynności nerek, obrzęk skóry, wykwity o charakterze trądziku.

U noworodków i niemowląt z powodu wchłaniania jodu przez skórę wystąpić może kwasica

metaboliczna, neutropenia, niedoczynność tarczycy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku

5. Jak przechowywać

JODI GEL

10%

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lek ma właściwości termoodwracalne. W temperaturze 20-45

C występuje w postaci żelu, poniżej

temperatury 20

C i powyżej 45

C jest cieczą.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania - 1 rok.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera

JODI GEL

10%

Substancją czynną leku jest powidon jodowany. 100 g żelu zawiera 10 g powidonu jodowanego.

Pozostałe składniki to: poloksamer 407, sodu chlorek, woda oczyszczona.

Jak wygląda

JODI GEL

10% i co zawiera opakowanie

JODI GEL

to ciemnobrunatny żel o charakterystycznym zapachu.

1 tuba aluminiowa po 10 ml żelu w tekturowym pudełku;

1 butelka szklana z dozownikiem po 1000 ml żelu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „GEMI” Grzegorz Nowakowski

ul. Mickiewicza 36

05-480 Karczew

tel. +48 22 780 83 05 w. 70

e-mail: gemi@gemi.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

18-1-2019

34 nieuwe maatschappelijke diensttijdprojecten van start

34 nieuwe maatschappelijke diensttijdprojecten van start

Vandaag hebben 34 nieuwe maatschappelijke diensttijdprojecten door heel Nederland bericht gekregen dat ze financiering krijgen en van start kunnen gaan. In de maatschappelijke diensttijd krijgen jongeren de mogelijkheid om hun eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen tijdens een periode waarin ze zich vrijwillig inzetten voor een ander of voor de samenleving. Bij de nieuwe projecten kunnen jongeren hun talenten inzetten op terreinen als media, cultuur en musea, onderwijs, techniek en ICT, zorg en klima...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.