Isoptin SR

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Isoptin SR 120 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu
 • Dawkowanie:
 • 120 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki o przedłużonym uwalnianiu
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Isoptin SR 120 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 40 tabl., 5909990012725, Rp; 100 tabl., 5909990012749, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00127
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Isoptin SR, 120 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Verapamili hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Isoptin SR i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Isoptin SR

Jak stosować lek Isoptin SR

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Isoptin SR

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Isoptin SR i w jakim celu się go stosuje

Lek Isoptin SR jest dostępny w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu zawierających 120 mg

substancji czynnej - werapamilu chlorowodorku. Werapamilu chlorowodorek jest selektywnym

antagonistą wapnia działającym bezpośrednio na mięsień sercowy.

Działanie leku polega na hamowaniu przechodzenia jonów wapnia przez błonę komórkową do

komórek mięśnia sercowego i do komórek mięśni naczyń krwionośnych.

Lek działa przeciwnadciśnieniowo oraz przeciwarytmicznie.

Działanie przeciwnadciśnieniowe leku jest wynikiem zmniejszenia oporu obwodowego bez

jednoczesnego zwiększenia częstości akcji serca. W przypadku prawidłowego ciśnienia tętniczego lek

nie wykazuje istotnego działania hipotensyjnego.

Działanie przeciwarytmiczne, zwłaszcza w przypadku występowania nadkomorowych zaburzeń rytmu

serca, polega na zwalnianiu przewodzenia w węźle przedsionkowo-komorowym. W wyniku tego

następuje, w zależności od rodzaju zaburzeń rytmu, przywrócenie rytmu zatokowego oraz (lub)

normalizacja częstości skurczów komór. Lek nie powoduje zmiany prawidłowej częstości pracy serca

lub tylko nieznacznie ją zmniejsza.

Lek Isoptin SR wskazany jest do stosowania u dorosłych w leczeniu:

nadciśnienia tętniczego,

choroby wieńcowej (stany charakteryzujące się niewystarczającym zaopatrzeniem mięśnia

sercowego w tlen), w tym:

przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej,

niestabilnej dławicy piersiowej (z narastającym bólem, z bólem w spoczynku),

dławicy Prinzmetala,

dławicy po zawale mięśnia sercowego bez niewydolności serca, gdy nie jest wskazane

stosowanie leków β-adrenolitycznych,

zaburzeń rytmu serca takich, jak:

napadowy częstoskurcz nadkomorowy, migotanie/trzepotanie przedsionków z szybkim

przewodzeniem przedsionkowo-komorowym (z wyjątkiem zespołu Wolffa-Parkinsona-

White’a [WPW] lub zespołu Lowna-Ganonga-Levine’a [LGL]).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Isoptin SR

Kiedy nie stosować leku Isoptin SR

jeśli pacjent ma uczulenie na werapamilu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

we wstrząsie kardiogennym,

w bloku przedsionkowo-komorowym II˚ lub III˚ (z wyjątkiem pacjentów ze sprawnym

stymulatorem serca),

w zespole chorego węzła zatokowego (z wyjątkiem pacjentów ze sprawnym stymulatorem

serca),

w niewydolności serca ze zmniejszeniem frakcji wyrzutowej poniżej 35% oraz (lub) ciśnieniem

zaklinowania w tętnicy płucnej powyżej 20 mmHg (jeśli nie jest wtórne do częstoskurczu

nadkomorowego ustępującego po leczeniu werapamilem),

w migotaniu/trzepotaniu przedsionków z obecnością dodatkowej drogi przewodzenia (np.

zespół Wolffa-Parkinsona-White’a [WPW], zespół Lowna-Ganonga-Levine’a [LGL]). W

przypadku podania leku u tych pacjentów istnieje ryzyko wystąpienia tachyarytmii komorowej,

w tym migotania komór,

jeśli pacjent przyjmuje iwabradynę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów:

z ostrym zawałem mięśnia sercowego powikłanym rzadkoskurczem, znacznym niedociśnieniem

tętniczym lub zaburzeniami czynności lewej komory,

z blokiem serca, blokiem przedsionkowo-komorowym I˚, rzadkoskurczem, asystolią,

stosujących leki przeciwarytmiczne, leki β-adrenolityczne,

stosujących digoksynę,

z niewydolnością serca z frakcją wyrzutową powyżej 35%,

z niedociśnieniem tętniczym,

stosujących statyny,

z zaburzeniami przewodzenia nerwowo-mięśniowego [miastenia (

myasthenia gravis

), zespół

Lamberta i Eatona, późne stadia dystrofii mięśniowej Duchenne’a],

z zaburzeniami czynności nerek,

z ciężką niewydolnością wątroby.

Lek Isoptin SR a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Możliwe są interakcje werapamilu z następującymi lekami:

leki α-adrenolityczne (np. prazosyna, terazosyna),

leki przeciwarytmiczne (np. flekainid, chinidyna),

leki rozszerzające oskrzela (np. teofilina),

leki przeciwdrgawkowe i przeciwpadaczkowe (np. karbamazepina, fenytoina),

leki przeciwdepresyjne (np. imipramina),

leki przeciwcukrzycowe (np. gliburyd),

leki przeciw dnie moczanowej (np. kolchicyna),

leki stosowane w zakażeniach (np. klarytromycyna, erytromycyna, ryfampicyna,

telitromycyna),

leki

przeciwnowotworowe (np. doksorubicyna),

barbiturany (np. fenobarbital),

benzodiazepiny i inne leki przeciwlękowe (np. buspiron,

midazolam),

leki β-adrenolityczne (np. metoprolol, propranolol),

glikozydy nasercowe (np. digitoksyna, digoksyna),

antagoniści receptora H

(np. cymetydyna),

leki immunomodulujące i immunosupresyjne (np. cyklosporyna, ewerolimus, syrolimus,

takrolimus),

leki zmniejszające stężenie lipidów (np. atorwastatyna, lowastatyna, symwastatyna),

agoniści receptora serotoninowego (np. almotryptan),

leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem (np. sulfinpirazon),

dabigatran (lek przeciwzakrzepowy),

iwabradyna (stosowana w leczeniu chorób serca), patrz punkt „Kiedy nie stosować leku

Isoptin”.

Lek Isoptin SR z jedzeniem i piciem

Możliwe są również interakcje z sokiem grejpfrutowym i środkami zawierającymi wyciąg z dziurawca

zwyczajnego.

Poniżej podano dodatkowe informacje dotyczące niektórych interakcji.

Leki przeciwwirusowe przeciw ludzkiemu wirusowi upośledzenia odporności (HIV)

Rytonawir może zwiększyć stężenie werapamilu w osoczu nasilając działanie leku. Należy zachować

ostrożność kiedy leki te stosowane są jednocześnie i jeśli to konieczne zmniejszyć dawkę werapamilu.

Informowano o zwiększonej wrażliwości na działanie litu (neurotoksyczność) podczas jednoczesnego

leczenia lekiem Isoptin SR i litem bez zmian lub ze zwiększeniem stężenia litu w surowicy. Dodanie

leku Isoptin SR powodowało jednak również zmniejszenie stężenia litu w surowicy u pacjentów

przewlekle otrzymujących drogą doustną stałe dawki litu. Należy dokładnie kontrolować stan

pacjentów otrzymujących obydwa leki.

Leki blokujące przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe

Lek może nasilać działanie leków blokujących przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe (leki

kuraropodobne i depolaryzujące). Konieczne może być zmniejszenie dawki leku Isoptin SR i (lub)

dawki leku blokującego przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe, gdy leki te są stosowane równocześnie.

Kwas acetylosalicylowy

Zwiększona skłonność do krwawień.

Alkohol etylowy

Zwiększenie stężenia etanolu w osoczu.

Inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylo-koenzymu A (statyny)

U pacjentów stosujących lek Isoptin SR leczenie inhibitorami reduktazy hydroksymetyloglutarylo-

koenzymu A (np. symwastatyną, atorwastatyną lub lowastatyną) należy rozpocząć od podawania

najmniejszej możliwej dawki, którą następnie dostosowuje się przez stopniowe zwiększanie.

Jeśli stosowanie leku rozpoczyna się u pacjentów już przyjmujących inhibitor reduktazy

hydroksymetyloglutarylo-koenzymu A (np. symwastatynę, atorwastatynę lub lowastatynę), należy

rozważyć zmniejszenie dawki statyny, a następnie powtórnie ją dostosować uwzględniając stężenie

cholesterolu w surowicy.

Prawdopodobieństwo interakcji fluwastatyny, prawastatyny lub rozuwastatyny z lekiem jest mniejsze.

Leki hipotensyjne, moczopędne i rozszerzające naczynia krwionośne

Nasilenie efektu hipotensyjnego.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Brak jest danych dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży i dlatego lek można stosować w ciąży

tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne.

Lek w niewielkim procencie przenika do mleka kobiecego. Nie można wykluczyć ryzyka u

noworodków i niemowląt. Jednak, ze względu na możliwość wystąpienia ciężkich działań

niepożądanych u karmionych piersią niemowląt, lek można stosować w okresie karmienia piersią

tylko wtedy, gdy jest to istotne dla zdrowia matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U niektórych pacjentów lek Isoptin SR może wpływać na zdolność reagowania w takim stopniu, że

powoduje to upośledzenie zdolności prowadzenia pojazdów, obsługiwania urządzeń mechanicznych

lub pracy w stwarzających zagrożenie warunkach. Występuje to zwłaszcza w początkowym okresie

leczenia, w okresie zwiększania dawki, przy przechodzeniu ze stosowania innego leku i przy

równoczesnym spożywaniu alkoholu. Lek może zwiększać stężenie alkoholu we krwi i opóźniać jego

wydalanie. Z tego powodu działanie alkoholu może być nasilone.

3.

Jak stosować lek Isoptin SR

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkę leku należy dobierać indywidualnie w zależności od nasilenia choroby. Długoletnie

doświadczenia kliniczne potwierdzają, że we wszystkich wskazaniach dobowa dawka wynosi

zazwyczaj od 240 mg do 360 mg. Podczas długookresowego stosowania dawka dobowa nie powinna

przekraczać 480 mg, natomiast w leczeniu krótkookresowym można stosować większą dawkę. Czas

stosowania leku jest nieograniczony. Po długim stosowaniu nie wolno gwałtownie odstawiać leku.

Zaleca się stopniowe zmniejszenie dawki.

Podanie doustne. Tabletkę należy połykać w całości (nie ssać ani nie rozgryzać), popijając

odpowiednią ilością płynu, najlepiej w trakcie lub bezpośrednio po posiłku.

Dorośli i młodzież o masie ciała ponad 50 kg

Nadciśnienie: 120 mg do 480 mg na dobę w jednej lub dwóch dawkach podzielonych.

Choroba wieńcowa, napadowy częstoskurcz nadkomorowy, migotanie przedsionków i trzepotanie

przedsionków: 120 mg do 480 mg na dobę w jednej lub dwóch dawkach podzielonych.

We wszystkich wymienionych wyżej wskazaniach, o ile lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj

stosowana dawka wynosi: 1-2 tabletki produktu Isoptin SR raz lub dwa razy na dobę.

U pacjentów, którzy mogą wykazać zadowalającą odpowiedź na małe dawki (np. pacjenci z

niewydolnością wątroby lub w podeszłym wieku) zaleca się stosowanie produktu Isoptin 40 tabletki

powlekane 40 mg lub Isoptin 80 tabletki powlekane 80 mg.

Specjalne populacje

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku Isoptin SR u dzieci. U dzieci należy stosować leki o niemodyfikowanym

uwalnianiu.

Zaburzenia czynności nerek

Podczas stosowania leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy zachować ostrożność i

dokładnie monitorować stan pacjenta.

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z niewydolnością wątroby, metabolizm leku jest w różnym stopniu zaburzony w

zależności od stopnia niewydolności wątroby, co sprawia, że lek działa silniej i dłużej. Z tego względu

należy zachować szczególną ostrożność podczas określania dawki u pacjentów z niewydolnością

wątroby i w początkowym okresie leczenia podawać małe dawki (patrz punkt

Ostrzeżenia i środki

ostrożności

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Isoptin SR

Objawy

Niedociśnienie tętnicze, rzadkoskurcz, zwolnienie szybkości przewodzenia aż do bloku

przedsionkowo-komorowego wysokiego stopnia i zatrzymania akcji węzła zatokowego,

hiperglikemia, osłupienie (stupor), kwasica metaboliczna. W wyniku przedawkowania dochodziło do

zgonów.

Leczenie

W przedawkowaniu leku należy zastosować przede wszystkim leczenie podtrzymujące, indywidualnie

dobierane. W leczeniu celowego przedawkowania przyjętego doustnie leku skutecznie zastosowano

stymulację β-adrenergiczną oraz (lub) parenteralnie wapń (chlorek wapnia). W razie wystąpienia

istotnej klinicznie reakcji w postaci niedociśnienia tętniczego lub bloku przedsionkowo-komorowego

wyższego stopnia należy zastosować odpowiednio leki wazopresyjne lub elektrostymulację serca. W

przypadku asystolii należy zastosować standardowe postępowanie, w tym stymulację β-adrenergiczną

(np. isoproterenolu chlorowodorek), inne leki wazopresyjne lub resuscytację krążeniowo-oddechową.

Jeśli dojdzie do przedawkowania werapamilu chlorowodorku w postaci o przedłużonym uwalnianiu, z

powodu wolniejszego wchłaniania leku należy hospitalizować i obserwować pacjenta przez okres do

48 godzin. Werapamilu chlorowodorku nie można usunąć z organizmu drogą hemodializy.

Pominięcie zastosowania leku Isoptin SR

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Isoptin SR

Po długim stosowaniu nie należy gwałtownie odstawiać leku. Zaleca się stopniowe zmniejszanie

dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi były: ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia

żołądkowo-jelitowe: nudności, zaparcia i bóle brzucha, jak również rzadkoskurcz, częstoskurcz,

kołatanie serca, niedociśnienie tętnicze, zaczerwienienie skóry z uczuciem gorąca, obrzęki obwodowe

i uczucie zmęczenia.

Działania niepożądane wymieniono poniżej wg klasyfikacji układów i narządów:

Często

(u 1 do 10 pacjentów ze 100 pacjentów):

ośrodkowe zawroty głowy, bóle głowy,

rzadkoskurcz,

zaczerwienienie skóry z uczuciem gorąca, niedociśnienie tętnicze,

zaparcia, nudności,

obrzęki obwodowe.

Niezbyt często

(u 1 do 10 pacjentów z 1000 pacjentów):

kołatanie serca, częstoskurcz,

ból brzucha,

uczucie zmęczenia.

Rzadko

(u 1 do 10 pacjentów z 10 000 pacjentów):

parestezje, drżenia mięśniowe,

senność,

szumy uszne,

wymioty,

nadmierne pocenie się.

Działania niepożądane występujące z

nieznaną

częstością występowania (częstość nie może być

określona na podstawie dostępnych danych):

reakcje nadwrażliwości,

zaburzenia pozapiramidowe, napady,

hiperkaliemia,

obwodowe zawroty głowy,

blok przedsionkowo-komorowy (I˚, II˚, III˚), niewydolność serca, zatrzymanie akcji węzła

zatokowego, rzadkoskurcz zatokowy, asystolia,

skurcz oskrzeli, duszność,

dyskomfort w jamie brzusznej, przerost dziąseł, niedrożność jelit,

obrzęk naczynioruchowy, zespół Stevensa i Johnsona, rumień wielopostaciowy, łysienie,

swędzenie, świąd, plamica, wysypka plamkowo-grudkowa, pokrzywka,

bóle stawów, osłabienie siły mięśni, bóle mięśni,

niewydolność nerek,

zaburzenia wzwodu, mlekotok, ginekomastia,

zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Po wprowadzeniu do obrotu informowano o jednym przypadku porażenia (niedowład

czterokończynowy) po jednoczesnym zastosowaniu werapamilu i kolchicyny.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301; Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Isoptin SR

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: Termin

ważności (EXP) i blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Isoptin SR

Substancją czynną leku jest - werapamilu chlorowodorek 120 mg.

Substancje pomocnicze to: celuloza mikrokrystaliczna, sodu alginian, powidon, magnezu stearynian,

woda oczyszczona oraz otoczki tabletki: hypromeloza, makrogol 400, makrogol 6000, talk, tytanu

dwutlenek (E171), wosk glikolowy.

Jak wygląda lek Isoptin SR i co zawiera opakowanie

Tabletka koloru białego, okrągła, dwuwypukła.

Lek Isoptin SR jest dostępny w opakowaniach zawierających:

40 szt.,

100 szt.

Blister z folii PCW/PVDC/Al w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Mylan Healthcare Sp. z o.o.

ul. Postępu 21B

02-676 Warszawa

Wytwórca

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Knollstrasse

67061 Ludwigshafen

Niemcy

FAMAR A.V.E. ANTHOUSSA PLANT

Anthoussa Avenue 7

Anthoussa Attiki

15344, Grecja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego:

Mylan Healthcare Sp. z o.o.

ul. Postępu 21B

02-676 Warszawa

Tel: (22) 546 64 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 01/2018