Intractum Visci PhytoPharm

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Intractum Visci PhytoPharm płyn doustny
 • Forma farmaceutyczna:
 • płyn doustny
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Intractum Visci PhytoPharm płyn doustny
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 100 ml, 5909990047345, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00473
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dla pacjenta

Intractum Visci Phytopharm

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Intractum Visci Phytopharm

2,313 g/2,5 ml, płyn doustny

Visci herbae recentis intractum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według

wskazań lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 4 tygodni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Intractum Visci Phytopharm i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem

leku Intractum Visci Phytopharm

Jak przyjmować lek Intractum Visci Phytopharm

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Intractum Visci Phytopharm

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Intractum Visci Phytopharm i w jakim celu się go stosuje

Intractum

Visci

Phytopharm

płyn

doustny.

Substancję

czynną

leku

stanowi

wyciąg

etanolowy ze świeżego ziela jemioły (

Visci herbae recentis intractum

(1:1)).

Lek stosowany jest tradycyjnie i jego skuteczność w wymienionych wskazaniach opiera się

wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy stosowany tradycyjnie u osób zagrożonych nadciśnieniem tętniczym, u

których lekarz zalecił zmianę trybu życia (jako uzupełnienie zaleceń lekarskich) i

znajdujących się pod stałą kontrolą lekarza.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Intractum Visci Phytopharm

Kiedy nie stosować leku Intractum Visci Phytopharm:

- u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością na ziele jemioły.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność stosując lek, ponieważ dawka jednorazowa Intractum Visci

Phytopharm (2,5 ml) zawiera do 1,25 g etanolu, co stanowi ok. 13 ml wina i 28 ml piwa.

Korekta_03_022015 1

Ulotka dla pacjenta

Intractum Visci Phytopharm

Lek szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową.

Zawartość etanolu w preparacie należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet

ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak

pacjenci z chorobą wątroby lub padaczką.

Nie zaleca się stosowania u osób z rozpoznanym i leczonym farmakologicznie nadciśnieniem

tętniczym.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Inne leki i Intractum Visci Phytopharm

Nie odnotowano dotąd interakcji wyciągu z ziela jemioły z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub

ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Intractum Visci Phytopharm z jedzieniem i piciem i alkoholem

Brak danych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

powodu

braku

danych

temat

bezpieczeństwa

stosowania

leku

okresie

ciąży

karmienia piersią oraz z powodu zawartości etanolu nie zaleca się stosowania.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie preparatu zgodnie z zaleconym dawkowaniem nie ma wpływu na zdolność

kierowania

pojazdami

mechanicznymi

obsługę

maszyn

będących

ruchu.

Jednak

bezpośrednio po zastosowaniu leku, alkohol może być wykryty przez urządzenia mierzące

jego poziom w powietrzu wydychanym.

3.

Jak stosować lek Intractum Visci Phytopharm

Dorośli: Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy przyjmować doustnie 3 razy dziennie po 2,5 ml

leku rozcieńczonego w niewielkiej ilości wody.

Zalecany czas kuracji: około 4 tygodnie.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Intractum Visci Phytopharm jest za mocne lub za

słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Intractum Visci Phytopharm

W przypadku zażycia znacznie większej dawki leku Intractum Visci Phytopharm niż zalecana

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dotychczas nie odnotowano przypadków

przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Intractum Visci Phytopharm

Korekta_03_022015 2

Ulotka dla pacjenta

Intractum Visci Phytopharm

W przypadku pominięcia dawki leku Intractum Visci Phytopharm nie należy stosować dawki

podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Dotychczas nie są znane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu

Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,

tel. (22) 49 21 301, faks (22) 49 21 309

e-mail:ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Intractum Visci Phytopharm

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Produkt naturalny – podczas przechowywania może tworzyć się osad.

Nie należy stosować leku Intractum Visci Phytopharm po upływie terminu ważności

zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Intractum Visci Phytopharm

Substancją czynną leku jest etanolowy wyciąg ze świeżego ziela jemioły (

Visci herbae

recentis intractum

(1:1)). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 96 % V/V.

Zawartość etanolu w produkcie leczniczym: 52 - 62 % V/V.

100 ml produktu leczniczego zawiera 100 ml substancji czynnej.

Jak wygląda lek Intractum Visci Phytopharm i co zawiera opakowanie

Opakowanie bezpośrednie stanowi butelka z barwnego szkła zawierająca 100 ml leku, z

zakrętką z polietylenu z ogranicznikiem wypływu. Butelka, wraz z ulotką informacyjną i

miarką z polipropylenu 20 ml, umieszczona jest w tekturowym pudełku.

Korekta_03_022015 3

Ulotka dla pacjenta

Intractum Visci Phytopharm

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Polska

Tel.: + 48 61 28 68 700

Faks: + 48 61 28 68 709

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Korekta_03_022015 4