Intractum Hippocastani PhytoPharm

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Intractum Hippocastani PhytoPharm 2,34 g/2,5 ml płyn doustny
 • Dawkowanie:
 • 2,34 g/2,5 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • płyn doustny
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Intractum Hippocastani PhytoPharm 2,34 g/2,5 ml płyn doustny
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 100 ml, 5909990046942, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00469
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dla pacjenta

Intractum Hippocastani Phytopharm

Wersja 03, 10.2015 1

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Intractum Hippocastani Phytopharm, 2,34 g/2,5 ml, płyn doustny

Hippocastani intractum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub

według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z

lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Intractum Hippocastani Phytopharm i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem leku Intractum Hippocastani Phytopharm

Jak przyjmować lek Intractum Hippocastani Phytopharm

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Intractum Hippocastani Phytopharm

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Intractum Hippocastani Phytopharm i w jakim celu się go stosuje

Intractum Hippocastani Phytopharm jest lekiem w postaci płynu doustnego. Substancję

czynną leku stanowi etanolowy wyciąg ze świeżego, niedojrzałego owocu kasztanowca -

Hippocastani fructus recentis intractum (1:1). Ekstrahent: etanol 96 % V/V.

Intractum Hippocastani Phytopharm jest roślinnym produktem leczniczym stosowanym

tradycyjnie przeciw objawom niewydolności żylnej, obrzękom podudzi, stanom zapalnym i

bolesności żylaków. Publikowane wyniki badań farmakologicznych wskazują na działanie

przeciwprzesiękowe i przeciwobrzękowe zawartej w intrakcie escyny, tonizujące na napięcie

naczyń żylnych, a także zmniejszające przepuszczalność naczyń.

Wskazania do stosowania:

Tradycyjnie w objawach przewlekłej niewydolności żylnej (jak obrzęki podudzi, kurcze

łydek, świąd, bóle oraz “uczucie ciężkości nóg”).

Pomocniczo w żylakach.

Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego

skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Intractum Hippocastani Phytopharm

Ulotka dla pacjenta

Intractum Hippocastani Phytopharm

Wersja 03, 10.2015 2

Kiedy nie stosować leku Intractum Hippocastani Phytopharm:

- w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli wystąpi zapalenie skóry, zapalenie żył, zgrubienie pod skórą, silny ból, owrzodzenie,

nagłe swędzenie jednej lub obu nóg, niewydolność serca lub nerek, należy niezwłocznie

skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież poniżej 18 lat: Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i

młodzieży poniżej 18 lat. W żylakach możliwe jest stosowanie po wcześniejszej konsultacji

lekarskiej.

Lek zawiera alkohol

Lek zawiera 52 - 62 % (V/V) etanolu (alkoholu) tj. ok. 1,1g na dawkę (2,5 ml), co odpowiada

ok. 12 ml wina i 28 ml piwa. Szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową.

Nie zaleca się podawania dzieciom, kobietom w ciąży, karmiącym oraz pacjentom z chorobą

wątroby lub padaczką.

Intractum Hippocastani Phytopharm a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez

pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie obserwowano wpływu wyciągu z nasion kasztanowca na jednoczesne przyjmowanie

innych leków.

Stosowanie leku Intractum Hippocastani Phytopharm z jedzieniem, piciem i alkoholem

Brak danych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku podczas ciąży i karmienia piersią oraz wpływu

na płodność. Przed użyciem preparatu należy zasięgnąć opinii lekarza. Należy pamiętać, że

lek zawiera 52 - 62 % V/V etanolu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Bezpośrednio po zastosowaniu produktu alkohol może być wykrywany przez przyrządy do

pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu, z tego względu nie należy prowadzić pojazdów

mechanicznych

bezpośrednio

przyjęciu

preparatu.

Należy

zachować

najmniej

półgodzinną przerwę.

3.

Jak stosować lek Intractum Hippocastani Phytopharm

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, przyjmować doustnie u dorosłych 3 razy dziennie po 2,5 ml

leku w niewielkiej ilości płynu, najlepiej wody.

Ulotka dla pacjenta

Intractum Hippocastani Phytopharm

Wersja 03, 10.2015 3

Dzieci i młodzież poniżej 18 lat: Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i

młodzieży poniżej 18 lat. W żylakach możliwe jest stosowanie po wcześniejszej konsultacji

lekarskiej.

Czas stosowania:

Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują, należy zasięgnąć opinii lekarza lub farmaceuty.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Intractum Hippocastani Phytopharm jest za mocne

lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Intractum Hippocastani Phytopharm

Nie zanotowano przypadków przedawkowania leków zawierających wyciąg z owoców

kasztanowca. Jest mało prawdopodobne aby przypadkowe przyjęcie zbyt dużej dawki leku

spowodowało jakieś poważne problemy.

Pominięcie zastosowania leku Intractum Hippocastani Phytopharm

Należy przyjąć pominięta dawkę. Nie stosować dawki podwójnej.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak wszystkie leki Intractum Hippocastani Phytopharm może powodować objawy

niepożądane. Poniżej wymieniono wszystkie działania niepożądane, które wystąpiły w trakcie

terapii lekami zawierającymi wyciąg z nasion kasztanowca, włączając te występujące przy

stosowaniu wysokich dawek lub towarzyszące terapii przewlekłej. Klasyfikacja działań

niepożądanych została podana wg częstości występowania:

Bardzo często (≥1/10 pacjentów)

Często (≤1/100)

Niezbyt często (≤1/1000)

Rzadko (≤1/10 000)

Bardzo rzadko (≤1/10 000 w tym pojedyncze przypadki)

Przy stosowaniu wewnętrznym w rzadkich przypadkach może wystąpić podrażnienie błony

śluzowej żołądka i jelit. Łagodne zaburzenia żołądkowo-jelitowe oraz reakcje alergiczne

mogą wystąpić rzadko.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych należy przerwać stosowanie leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

tel.: (22) 49 21 301

faks: (22) 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Ulotka dla pacjenta

Intractum Hippocastani Phytopharm

Wersja 03, 10.2015 4

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Intractum Hippocastani Phytopharm

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Produkt naturalny – podczas przechowywania może pojawić się niewielki osad.

Nie należy stosować leku Intractum Hippocastani Phytopharm po upływie terminu ważności

zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Intractum Hippocastani Phytopharm

Substancję czynną leku stanowi etanolowy wyciąg ze świeżego niedojrzałego owocu

kasztanowca - Hippocastani fructus recentis intractum (1:1). Ekstrahent: etanol 96 % V/V.

Zawartość etanolu w produkcie leczniczym: 52 - 62 % V/V.

Jak wygląda lek Intractum Hippocastani Phytopharm i co zawiera opakowanie

Opakowaniem bezpośrednim produktu Intractum Hippocastani Phytopharm jest butelka z

barwnego szkła zawierająca 100 ml leku z zakrętką z polietylenu z ogranicznikiem wypływu.

Butelka wraz z miarką z polipropylenu 20 ml umieszczone są w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Polska

Tel.: + 48 61 28 68 700

Faks: + 48 61 28 68 709

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5-11-2018

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Plant protection products containing metam-sodium are used in market gardening and horticulture to disinfect the soil. Following the substance's approval at European level, ANSES reassessed the dossiers and notified the industrial companies concerned of its intention to withdraw all marketing authorisations for metam-sodium products. ANSES is also taking this opportunity to reiterate the importance of phytopharmacovigilance and the requirement for professionals to report any adverse effects on humans or ...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.