Injectio Solutionis Ringeri Baxter

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Injectio Solutionis Ringeri Baxter (8,6 mg + 0,3 mg + 0,32 mg)/ml roztwór do infuzji
 • Dawkowanie:
 • (8,6 mg + 0,3 mg + 0,32 mg)/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do infuzji
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Injectio Solutionis Ringeri Baxter (8,6 mg + 0,3 mg + 0,32 mg)/ml roztwór do infuzji
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 500 ml, 5909990191246, Lz; 1 butelka 250 ml, 5909990191239, Lz

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01912
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Injectio Solutionis Ringeri Baxter

Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum hexahydricum

(8,60 + 0,30 + 0,48) mg/ml roztwór do infuzji

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki

Co to jest Injectio Solutionis Ringeri Baxter i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem Injectio Solutionis Ringeri Baxter

Jak stosować Injectio Solutionis Ringeri Baxter

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Injectio Solutionis Ringeri Baxter

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Injectio Solutionis Ringeri Baxter i w jakim celu się go stosuje

Injectio Solutionis Ringeri Baxter jest hipertonicznym roztworem elektrolitowym zawierającym jony

i Ca

w takiej samej proporcji jak w surowicy krwi. Roztwór Ringera podany dożylnie wypełnia

łożysko naczyniowe i na krótko podwyższa ciśnienie krwi. Po 30-60 minutach woda i elektrolity

przenikają przez ściany naczyń krwionośnych i ciśnienie krwi ponownie spada. Jest to spowodowane

małym ciśnieniem onkotycznym płynu.

Injectio Solutionis Ringeri Baxter jest stosowany:

w odwodnieniu izoosmotycznym i hipoosmotycznym (np. w wyniku długotrwałych

wymiotów, utraty płynów przez przetoki żółciowe, jelitowe i okrężnicze).

- w niedoborach elektrolitowych.

podczas nawadniania w okresie okołooperacyjnym

w celu wypełnienia łożyska naczyniowego we wstrząsie

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem Injectio Solutionis Ringeri Baxter

Kiedy nie stosować Injectio Solutionis Ringeri Baxter:

u wcześniaków i noworodków urodzonych w terminie (w wieku 28 dni lub mniej): nie wolno

podawać antybiotyku o nazwie ceftriakson drogą kroplówki dożylnej jednocześnie z tym

lekiem

u pacjentów z niewydolnością nerek z bezmoczem

u pacjentów z niewydolnością krążenia

u pacjentów z ciężką kwasicą metaboliczną

u pacjentów z obrzękiem płuc

u pacjentów z przewodnieniem

u pacjentów z hipernatremią

u pacjentów z hiperkaliemią

u pacjentów z hiperchloremią

u pacjentów ze znaczną osmolarnością

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę o następujących okolicznościach i chorobach

występujących obecnie lub w przeszłości:

u pacjentów w każdym wieku, antybiotyku o nazwie ceftriakson nie wolno mieszać ani

podawać jednocześnie z żadnymi roztworami zawierającymi wapń, podawanymi drogą

kroplówki dożylnej. Lekarz wie o tym i nie poda ich pacjentowi jednocześnie, nawet przez

różne linie do infuzji albo inne miejsca infuzji.

jednakże, u pacjentów powyżej 28. dnia życia lekarz może podać wapń i ceftriakson kolejno

jeden po drugim, jeśli linie do infuzji są wkłute w różne miejsca lub są wymieniane albo

dokładnie płukane roztworem fizjologicznym soli między infuzjami, aby uniknąć wytrącania

osadów.

Podczas podawania płynu zaleca się kontrolowanie parametrów gospodarki wodno-elektrolitowej

(hematokryt, jonogram) oraz ilości wydalanego moczu. U pacjentów z hiperkalciurią lub kamicą

nerkową należy kontrolować wydalanie wapnia z moczem.

Roztworu nie należy podawać równocześnie z krwią, za pomocą tego samego zestawu do wlewów, ze

względu na prawdopodobieństwo koagulacji.

Stosowanie Injectio Solutionis Ringeri Baxter u dzieci

Brak danych na temat stosowania tego leku u dzieci.

Stosowanie Injectio Solutionis Ringeri Baxter u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Nie należy stosować Injectio Solutionis Ringeri Baxter u pacjentów z niewydolnością nerek z

bezmoczem.

Stosowanie Injectio Solutionis Ringeri Baxter u pacjentów w podeszłym wieku

Brak danych na temat stosowania tego leku u pacjentów w podeszłym wieku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

Lek Injectio Solutionis Ringeri a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jest szczególnie ważne, by poinformować lekarza o stosowaniu:

- ceftriaksonu (antybiotyk), podawanego dożylnie (patrz Ostrzeżenia i środki ostrożności).

Można podawać tylko z lekami niewykazującymi z preparatem niezgodności fizycznych ani

chemicznych.

W przypadku domieszek leków należy zwracać uwagę na wartość pH oraz stężenie jonów sodu,

chloru, potasu i wapnia.

Nie należy podawać jednocześnie z glikozydami nasercowymi, antagonistami aldosteronu,

diuretykami oszczędzającymi potas, aminoglikozydami, lekami antycholinergicznymi,

niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, tetracyklinami i preparatami arsenu.

Nie podawać preparatów zawierających fosforany i węglany, roztworów aminokwasów i emulsji

tłuszczowych ze względu na zawartość wapnia.

Ryzyko wystąpienia nadmiaru sodu może nasilać się, jeśli równocześnie podaje się leki zatrzymujące

sód, takie jak: niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki blokujące receptory alfa-adrenergiczne oraz

karbenoksolon.

3.

Jak stosować Injectio Solutionis Ringeri Baxter

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza.

Podawać dożylnie.

Dawkowanie ustala się indywidualnie w zależności od stopnia i rodzaju odwodnienia oraz aktualnych

stężeń elektrolitów w osoczu.

Zwykle podaje się w dożylnym wlewie kroplowym 500-3000 ml w ciągu doby. Nie przekraczać

szybkości wlewu 10 ml/minutę.

Uwaga: Podawać natychmiast po założeniu zestawu do wlewu.

Dodatkowy lek należy wprowadzać przez wkłucie w tym samym miejscu butelki,

w którym później zostanie podłączony przyrząd do przetaczania.

Dokładnie wymieszać.

Postępować zgodnie z zasadami aseptyki.

Nie należy przechowywać roztworów, do których wprowadzono dodatkowe leki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Injectio Solutionis Ringeri Baxter

Ostre zatrucia tym lekiem nie są spotykane. Podawanie dużych objętości roztworu może prowadzić do

hiperchloremii (zwiększonego poziomu chloru we krwi), a także do rozwoju lub pogłębienia

istniejącej kwasicy metabolicznej. Zbyt szybkie podawanie może spowodować niewydolność

krążenia, obrzęki płuc i obrzęki obwodowe, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku oraz

pacjentów z zaburzeniami czynności układu krążenia.

Podawanie nadmiaru sodu może doprowadzić do zmniejszenia poziomu litu w surowicy.

Stosuje się leczenie objawowe. W obrzęku płuc furosemid dożylnie w dawce 100-200 mg. W

przypadku hipernatremii - hemodializa.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Przewodnienie, niewydolność nerek.

Zbyt szybkie podawanie może spowodować niewydolność krążenia, obrzęki płuc i obrzęki

obwodowe, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z zaburzeniami czynności

układu krążenia. Hipernatremia (zbyt duże stężenie jonów sodu we krwi). Hiperkaliemia (zbyt duże

stężenie jonów potasu we krwi). Hiperkalcemia (zbyt duże stężenie jonów wapnia we krwi).

Hiperkalciuria (zbyt duże stężenie jonów wapnia w moczu).

Jak w przypadku wszystkich długotrwałych wlewów dożylnych może wystąpić podrażnienie żył oraz

zakrzepowe zapalenie żył w miejscu wkłucia.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Injectio Solutionis Ringeri Baxter mogą wystąpić inne

działania niepożądane.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym

lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Injectio Solutionis Ringeri Baxter

Injectio Solutionis Ringeri Baxter należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla

dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Opakowania raz otwartego nie należy przechowywać i stosować powtórnie.

Nie stosować leku Injectio Solutionis Ringeri Baxter, jeśli roztwór nie jest przezroczysty lub

pojemnik uszkodzony.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Injectio Solutionis Ringeri Baxter

1 l roztworu zawiera:

Substancja

Stężenie

[g/l]

Jony

Stężenie

mEq/l

mmol/l

Sodu chlorek

8,60

147,16

147,16

Potasu chlorek

0,30

4,02

4,02

Wapnia chlorek sześciowodny

0,48

4,38

2,19

155,56

155,56

Woda do wstrzykiwań do 1000 ml

Osmolarność roztworu wynosi 309 mOsm/l.

Jak wygląda Injectio Solutionis Ringeri Baxter i co zawiera opakowanie

Butelki polietylenowe 250 ml, 500 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

Wytwórca

Baxter Manufacturing Sp. z o.o.

ul. Wojciechowska 42 B

20-704 Lublin

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Baxter jest nazwą zastrzeżoną dla Baxter International Inc.