Inj. Natrii chlorati 10% Polpharma

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Inj. Natrii chlorati 10% Polpharma 100 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
 • Dawkowanie:
 • 100 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Inj. Natrii chlorati 10% Polpharma 100 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 5 amp. po 10 ml (20 zestawów), 5909990320233, Rp; 10 amp. 10 ml, 5909990320219, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03202
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 19-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

INJ. NATRII CHLORATI 10% POLPHARMA

100 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Natrii chloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić

innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma

Jak stosować lek Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma i w jakim celu się go stosuje

Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma jest hipertonicznym roztworem chlorku sodu (tzn. o stężeniu większym

niż w płynach ustrojowych), stosowanym w zaburzeniach gospodarki wodno-elektrolitowej. Jony sodowe

i chlorkowe są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Niedobór tych jonów występuje często w odwodnieniu hipoosmotycznym (odwodnieniu wraz z utratą soli),

po nadmiernej utracie z płynami ustrojowymi. Koncentrat Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma stosowany jest

zwykle jako dodatek do innych płynów infuzyjnych zgodnych farmakologicznie i chemicznie, w celu

zwiększenia ilości podawanych jonów bez nadmiernego obciążenia organizmu płynami. Jako roztwór

hipertoniczny nie powinien być stosowany bez rozcieńczenia.

Wskazania do stosowania Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma:

Hiponatremia (zmniejszenie stężenia sodu w surowicy).

Przewodnienie hipotoniczne (zatrucie wodne).

Wspomagająco w alkalozie (zasadowicy) metabolicznej.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma

Kiedy nie stosować leku Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma

Nie należy stosować leku Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma w przypadku:

hipernatremii (zwiększenia stężenia sodu w surowicy),

hiperchloremii (zwiększenia stężenia chlorków w surowicy),

kwasicy metabolicznej (zwiększenia kwaśnych metabolitów we krwi),

obrzęków.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność podając chlorek sodu pacjentom z niewyrównaną niewydolnością serca,

marskością wątroby, stanem przedrzucawkowym, obrzękiem obwodowym i płucnym, zaburzeniami

czynności nerek.

Należy zachować ostrożność podając chlorek sodu pacjentom bardzo młodym i pacjentom w podeszłym

wieku.

W czasie leczenia lekarz oznaczy stężenie sodu, potasu i chlorków w surowicy oraz będzie kontrolował

bilans wodny.

W przypadku oznaczania sodu we krwi wyniki mogą być fałszywie niskie u pacjentów z hiperlipidemią

(podwyższony poziom cholesterolu LDL i trójglicerydów we krwi), hiperproteinemią (zwiększone stężenie

białka we krwi) i u pacjentów z cukrzycą.

Nie należy stosować roztworu, jeśli ampułka jest uszkodzona lub roztwór nie jest przezroczysty.

Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a

także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie stosować jednocześnie z innymi lekami zatrzymującymi sód w organizmie, ze względu na

niebezpieczeństwo wystąpienia hipernatremii.

Roztwór jest niezgodny z solami srebra, rtęci i ołowiu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Nie istnieją przeciwwskazania odnośnie stosowania rozcieńczonego roztworu chlorku sodu w ciąży. Jednak

podawanie Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma

powinno odbywać się pod kontrolą lekarza, gdyż roztwór

hipertoniczny może mieć szkodliwy wpływ na płód.

Karmienie piersią

Nie istnieją przeciwwskazania do stosowania rozcieńczonego roztworu chlorku sodu w okresie karmienia

piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami, obsługiwanie maszyn i sprawność psychofizyczną.

3.

Jak stosować lek Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma

Lek może być podawany wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny.

Dawkę ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od obrazu klinicznego i wyników

oznaczeń parametrów gospodarki wodno-elektrolitowej.

Koncentrat podaje się w dożylnym wlewie kroplowym po uprzednim rozcieńczeniu lub jako dodatek do

roztworów infuzyjnych.

Hiponatremia

W każdym przypadku lekarz ustali przyczynę hiponatremii i będzie dążył do jej eliminacji.

W ostrej hiponatremii objawowej, trwającej krócej niż 24 godziny, należy podwyższyć stężenie jonów

sodowych w surowicy do 120-125 mmol/l w ciągu 24 godzin lub w krótszym czasie.

U pacjentów z objawową hiponatremią przewlekłą lub z hiponatremią o nie dającym się ustalić czasie

trwania, stężenie jonów sodowych w surowicy należy podwyższać z szybkością 0,5 mmol/l do osiągnięcia

stężenia 120-125 mmol/l. W ten sposób można uniknąć powikłań ze strony ośrodkowego układu nerwowego

lub obrzęku płuc.

Wzrost stężenia jonów sodowych w surowicy w ciągu 24 godzin nie powinien przekroczyć 12 mmol/l.

Zatrucie wodne

Najczęściej podaje się 3% lub 5% roztwór chlorku sodu. Nie należy podawać więcej niż 100 ml/godzinę.

W 1 ml 3% roztworu NaCl znajduje się 0,51 mmol jonów sodowych, zaś w 1 ml 5% roztworu NaCl -

0,86 mmol jonów sodowych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma

Nieodpowiednie i nadmierne dożylne podanie soli fizjologicznej (np. po zabiegach, u pacjentów

z zaburzeniami czynności serca lub nerek itp.), może spowodować zwiększenie stężenia sodu we krwi

skutkujące odwodnieniem narządów wewnętrznych (np. mózgu - co może prowadzić do zakrzepicy

i krwotoku).

Działania niepożądane związane z nadmiarem chlorku sodu obejmują: nudności, wymioty, biegunkę, kurcze

w jamie brzusznej, wzmożone pragnienie, zmniejszenie wydzielania śliny i łez, pocenie się, gorączkę,

tachykardię, niewydolność nerek, obrzęk obwodowy i płucny, zatrzymanie oddechu, bóle głowy, zawroty

głowy, uczucie niepokoju, drażliwość, osłabienie, drżenie i sztywność mięśni, drgawki, śpiączkę i śmierć.

W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Lekarz podejmie decyzję o zastosowaniu leczenia objawowego.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą wystąpić w razie nieprawidłowej oceny bilansu wodno-elektrolitowego.

Najczęściej występowała hipernatremia i hiperchloremia.

Miejscowe odczyny ze strony naczyń to ból i zaczerwienienie, jeśli roztwór jest podawany zbyt szybko, lub

niewystarczająco rozcieńczony.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Koncentrat w ampułkach polietylenowych chronić przed

działaniem par i gazów aktywnych chemicznie lub o intensywnym zapachu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i etykiecie. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma

Substancją czynną leku jest sodu chlorek. 1 ml koncentratu zawiera 100 mg sodu chlorku.

Pozostałe składniki to: woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Inj. Natrii Chlorati 10% Polpharma i co zawiera opakowanie

Bezbarwny lub prawie bezbarwny przezroczysty roztwór.

Opakowanie zawiera:

- 10 ampułek szklanych o pojemności 10 ml;

- 5 ampułek polietylenowych o pojemności 10 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 6

00-728 Warszawa

tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: