Indocollyre 0,1%

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Indocollyre 0,1% 1 mg/ml krople do oczu, roztwór
 • Dawkowanie:
 • 1 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • krople do oczu, roztwór
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Indocollyre 0,1% 1 mg/ml krople do oczu, roztwór
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 5 ml, 5909990988112, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09881
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Charakterystyka produktu leczniczego: interakcje, dawkowanie, skutki uboczne

1

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Indocollyre 0,1%, 1 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml kropli zawiera 1 mg indometacyny

Indometacinum

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: tiomersal.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór

4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1

Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy przeznaczony do stosowania w czasie zabiegów chirurgicznych i pooperacyjnie w celu:

przeciwdziałania zwężeniu źrenicy,

jako środek przeciwzapalny po zabiegach usunięcia zaćmy i po operacjach na przednim odcinku

oka,

w leczeniu bólu po keratektomii fotorefrakcyjnej w pierwszych dniach po operacji.

4.2

Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

W celu zapobiegania zwężeniu źrenicy koniecznego w czasie zabiegu chirurgicznego: 4 krople w dniu

poprzedzającym zabieg, 4 krople w ciągu 3 godzin poprzedzających zabieg.

Zapobieganie zapaleniom spowodowanym operacją zaćmy i zabiegami chirurgicznymi na przednim

odcinku oka: 1 kropla 4 do 6 razy na dobę, aż do całkowitego ustąpienia objawów zapalenia. Podawanie

leku należy rozpocząć 24 godz. przed zabiegiem chirurgicznym.

Leczenie bólu oczu jako następstwa keratektomii fotorefrakcyjnej w pierwszych dniach po operacji: 1

kropla 4 razy na dobę w pierwszych dniach po operacji.

Sposób podawania

Nie należy dotykać końcówką zakraplacza do oka ani jakiejkolwiek innej powierzchni, ponieważ może to

spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki.

4.3

Przeciwwskazania

2

Nadwrażliwość na indometacynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w

punkcie 6.1.

Nie stosować od szóstego miesiąca ciąży.

Stwierdzona nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub na kwas

acetylosalicylowy (aspiryna).

Wystąpienie w przeszłości napadu astmy wywołane przyjęciem aspiryny lub innych

niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.

Ciężka niewydolność wątroby lub nerek.

Nie stosować jednocześnie z:

doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi

innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (w tym z salicylanami w dawce 3 g na dobę

lub wyższej u dorosłych)

diflunisalem

heparyną

litem

metotreksatem w dużych dawkach

tyklopidyną

Dodatkowe informacje patrz punkt 4.5.

4.4

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Reakcje nadwrażliwości:

W przypadku wystąpienia nadwrażliwości na produkt leczniczy należy natychmiast przerwać leczenie

indometacyną.

Zakażenie oka:

W przypadku ryzyka wystąpienia zakażenia bakteryjnego należy zastosować odpowiednie leczenie

przeciwbakteryjne.

Stosowanie do oka miejscowych, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) może maskować

objawy ostrego zakażenia oka. NLPZ nie działają przeciwbakteryjnie. Należy mieć to na uwadze w

przypadku leczenia zakażenia oka.

Nie wolno dopuścić, aby końcówka zakraplacza dotknęła oka.

Gojenie rogówki:

Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą opóźniać gojenie rogówki.

Krwawienie z oka:

Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą zwiększać ryzyko wystąpienia krwawienia z tkanek oka podczas

zabiegu chirurgicznego u pacjentów szczególnie do tego predysponowanych lub przyjmujących inne

produkty lecznicze wydłużające krwawienie.

Stosowanie soczewek kontaktowych:

Nie zaleca się używania soczewek kontaktowych w czasie leczenia indometacyną w postaci kropli do

oczu.

Jednoczesne stosowanie z innymi lekami, podawanymi do worka spojówkowego:

3

W przypadku jednoczesnego stosowania kropli Indocollyre 0,1% z innymi lekami podawanymi do worka

spojówkowego, należy zachować 15-minutowy odstęp między podaniem poszczególnych leków.

Tiomersal:

Produkty zawierające związki organiczne rtęci należy stosować ostrożnie, ponieważ mogą one

powodować reakcje alergiczne. W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości, należy natychmiast

przerwać leczenie produktem Indocollyre 0,1%.

Dzieci i młodzież

Nie prowadzono badań dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci.

4.5

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W celu uniknięcia wypłukania produktu leczniczego należy zachować 15-minutowy odstęp między

podawaniem innych leków okulistycznych, a kroplami Indocollyre 0,1%.

Jeśli jest to konieczne, indometacyna może być podawana jednocześnie z lekami okulistycznymi,

zawierającymi kortykosteroidy.

Mimo, że ilość indometacyny przenikająca do krążenia ogólnego jest niewielka, to w przypadku podania

produktu leczniczego do oka mogą wystąpić interakcje z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi

podawanymi ogólnie.

Niezalecane jednoczesne stosowanie :

Doustne leki przeciwzakrzepowe

Zwiększenie ryzyka wystąpienia krwawień na skutek hamowania czynności płytek oraz

niekorzystny wpływ na śluzówkę żołądka i dwunastnicy powodowany przez niesteroidowe leki

przeciwzapalne.

W przypadku, kiedy nie można uniknąć podania doustnych leków przeciwzakrzepowych należy

prowadzić kontrolę kliniczną i laboratoryjną parametrów krzepnięcia krwi.

Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (także salicylany począwszy od dawki 3g/dobę u

dorosłych)

Zwiększenie ryzyka wystąpienia owrzodzeń i krwawień z przewodu pokarmowego (działanie

addytywne).

Diflunisal

Przypadek zakończonego zgonem krwotoku z przewodu pokarmowego ze zwiększeniem stężenia

indometacyny w osoczu (konkurencyjny wpływ na układy enzymatyczne odpowiedzialne za

sprzęganie do glukuronidu).

Heparyna

Zwiększenie ryzyka krwawień (hamowanie czynności płytek oraz wpływ na śluzówkę żołądka i

dwunastnicy powodowany przez niesteroidowe leki przeciwzapalne).

Jeśli nie można uniknąć podania heparyny należy ściśle kontrolować stan kliniczny i monitorować

laboratoryjnie efekt przeciwzakrzepowy niefrakcjonowanej heparyny.

Lit (opisane dla diklofenaku, ketoprofenu, indometacyny, fenylobutazonu, piroksykamu)

Lit może osiągnąć stężenie toksyczne (zmniejszenie nerkowego wydzielania litu).

Jeżeli nie można uniknąć podania litu należy kontrolować jego stężenie i dostosować odpowiednio

dawkę w okresie jednoczesnego stosowania leków i po przerwaniu stosowania niesteroidowego

leku przeciwzapalnego.

Metotreksat podawany w dawce 15 mg na tydzień i większej

Zwiększenie toksyczności hematologicznej metotreksatu (zmniejszenie klirensu nerkowego

metotreksatu przez niesteroidowe leki przeciwzapalne).

4

Tyklopidyna

Zwiększenie ryzyka krwawień (nasilenie działania przeciwagregacyjnego).

Jeśli nie można uniknąć jednoczesnego podawania, należy ściśle monitorować stan kliniczny i

parametry laboratoryjne (w tym czas krwawienia).

Jednoczesne stosowanie, podczas którego należy zachować ostrożność

Leki moczopędne, inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE)

Ostra niewydolność nerek u pacjentów odwodnionych (zmniejszenie filtracji kłębuszkowej przez

zahamowanie aktywności prostaglandyn rozszerzających naczynia).

Ponadto, zmniejszenie działania obniżającego ciśnienie.

Pacjenta należy nawadniać, na początku leczenia obserwować czynność nerek.

Metotreksat stosowany w dawce mniejszej niż 15 mg na tydzień

Następuje zwiększenie toksyczności hematologicznej metotreksatu (zmniejszenie klirensu

nerkowego metotreksatu przez niesteroidowe leki przeciwzapalne).

Zalecane cotygodniowe badanie obrazu krwi w pierwszych tygodniach jednoczesnego stosowania

oraz częstsze badania kontrolne w przypadku nawet niewielkiego pogorszenia czynności nerek, jak

również u pacjentów w podeszłym wieku.

Pentoksyfilina

Zwiększenie ryzyka krwawienia.

Zalecana kontrola kliniczna i częstsza kontrola czasu krwawienia.

Leki zobojętniające kwas żołądkowy (sole, tlenki, wodorotlenki magnezu, aluminium i wapń)

Zmniejszenie absorpcji indometacyny podawanej doustnie.

Leki zobojętniające kwas żołądkowy należy przyjmować co najmniej 2 godziny po podaniu

indometacyny.

Zydowudyna

Ryzyko zwiększonego działania uszkadzającego czerwone krwinki (wpływ na retikulocyty), z

ciężką niedokrwistością występującą w 8 dni po wprowadzeniu niesteroidowego leku

przeciwzapalnego.

Zaleca się badanie obrazu krwi i liczby retikulocytów w 8 do 15 dni po rozpoczęciu leczenia

niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

Jednoczesne stosowanie wymagające rozważenia

Leki blokujące receptory β-adrenergiczne

Zmniejszenie ich działania obniżającego ciśnienie krwi (hamowanie przez niesteroidowe leki

przeciwzapalne działania wazodylatacyjnego prostaglandyn)

Cyklosporyna

Zwiększone ryzyko toksycznego wpływu na nerki, przede wszystkim u osób w podeszłym wieku.

Dezmopresyna

Zwiększenie działania przeciwdiuretycznego.

Wewnątrzmaciczne środki antykoncepcyjne

Ryzyko zmniejszenia skuteczności antykoncepcyjnej.

Trombolityki

Zwiększone ryzyko krwawienia.

4.6

Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn, stosowane w trzecim trymestrze ciąży, mogą wpływać

niekorzystnie na przebieg ciąży i porodu.

5

Brak doniesień dotyczących działania deformującego płód u człowieka. Aby jednak wykluczyć

możliwość wystąpienia takiego ryzyka należy przeprowadzić dodatkowe badania epidemiologiczne.

W czasie trzeciego trymestru ciąży wszystkie niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą spowodować:

u płodu wystąpienie nadciśnienia płucnego z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego

Botalla, wystąpienie zaburzeń czynności nerek, które mogą prowadzić do niewydolności nerek i

małowodzia;

u matki i dziecka pod koniec ciąży może wystąpić wydłużenie czasu krwawienia;

zwiększoną częstość występowania obrzęków u matki.

Przepisywanie indometacyny może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy jest to konieczne podczas

pierwszych 5-ciu miesięcy ciąży.

Stosowanie indometacyny od 6-go miesiąca ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Niesteroidowe leki przeciwzapalne przenikają do mleka matki. Lek nie powinien być stosowany u kobiet

karmiących piersią.

Płodność

NLPZ mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po

zakończeniu terapii.

Nie badano wpływu indometacyny w postaci kropli do oczu na płodność.

4.7

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia zaburzeń widzenia po podaniu leku, dlatego przed prowadzeniem

pojazdów lub obsługą maszyn należy odczekać do całkowitego ustąpienia zaburzeń widzenia.

4.8

Działania niepożądane

Działania niepożądane przedstawiono wg klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania.

Częstość występowania działań niepożądanych określono w następujący sposób: bardzo często (≥ 1/10),

często (≥ 1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000), bardzo

rzadko (< 1/10 000) oraz nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości ze świądem i zaczerwienieniem.

Zaburzenia oka

Częstość nieznana: zapalenie rogówki, owrzodzenie rogówki, które może prowadzić do perforacji

rogówki, szczególnie, jeśli produkt jest stosowany u pacjentów z uszkodzoną rogówką. Przemijające

pieczenie, kłucie, zaburzenia widzenia, nadwrażliwość na światło, uszkodzenie nabłonka rogówki (np.

otarcie rogówki, punkcikowate zapalenie rogówki), zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe, dyskomfort

odczuwany w oku, obrzęk powiek, obrzęk rogówki, ból oka, podrażnienie oka.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Częstość nieznana: opóźnienie gojenia rogówki.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

6

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie

podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych.

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9

Przedawkowanie

Przedawkowanie nie prowadzi do żadnych poważnych następstw. Ze względu na małą dawkę, nie należy

spodziewać się żadnych objawów zatrucia po przypadkowym, doustnym przyjęciu produktu leczniczego.

5.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1

Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki oftalmologiczne, niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Kod ATC: S01B C01

Indometacyna jest inhibitorem syntetazy prostaglandyny. Należy do grupy pochodnych indolu.

5.2

Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych

5.3

Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

Tiomersal

Arginina

Hydroksypropylo-beta-cyklodekstryna

Kwas solny 1 M

Woda oczyszczona

Azot

6.2

Niezgodności farmaceutyczne

Nie podano.

6.3

Okres ważności

7

18 miesięcy.

15 dni po pierwszym otwarciu

6.4

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Po pierwszym otwarciu butelki lek zachowuje trwałość przez 15 dni.

6.5

Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka polietylenowa zawierająca 5 ml kropli, z polietylenowym kroplomierzem, zamknięta

polipropylenową zakrętką.

6.6

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do

stosowania

Bez specjalnych wymagań

7.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

Laboratoire Chauvin

416, rue Samuel Morse

Pare du Millénaire II

34000 Montpellier

Francja

8.

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9881

9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 15.05.2003

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 30.04.2014

10.

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO