Imrestor

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Imrestor
 • Używać do:
 • Zwierzęta
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Imrestor
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • Bydło (krowy i нетелей), hodowla
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące immunostymulanty immunostymulanty czynniki stymulujące kolonie pegbovigrastim
 • Wskazania:
 • Jako pomoc w programie zarządzania stadem, w celu zmniejszenia ryzyka klinicznego zapalenia wymienia u okołoporodowych krów mlecznych i jałówek w ciągu 30 dni po wycieleniu.
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 1

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Upoważniony
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/V/C/002763
 • Data autoryzacji:
 • 09-12-2015
 • Kod EMEA:
 • EMEA/V/C/002763
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 23-12-2018

Sprawozdanie z oceny publicznego

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016 Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/665496/2015

EMEA/V/C/002763

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Imrestor

pegbowigrastym

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego

(EPAR) dotyczącego produktu Imrestor. Wyjaśnia, jak Agencja oceniła ten lek weterynaryjny przed

zarekomendowaniem dopuszczenia go do obrotu w Unii Europejskiej (UE) oraz zatwierdzeniem

warunków jego stosowania. Jego celem nie jest zapewnienie praktycznej porady dotyczącej

stosowania produktu Imrestor.

W celu uzyskania praktycznych informacji na temat stosowania produktu Imrestor właściciele lub

opiekunowie zwierząt powinni zapoznać się z ulotką informacyjną bądź skontaktować się z lekarzem

weterynarii lub farmaceutą.

Co to jest produkt Imrestor i w jakim celu się go stosuje?

Imrestor to lek weterynaryjny stosowany jako pomoc w programie leczenia stada w celu

ograniczenia ryzyka klinicznego zapalenia wymienia u krów mlecznych i jałówek (krów, które nie

miały cielaka) przez 30 dni po ocieleniu. Lek zawiera substancję czynną pegbowigrastym.

Więcej informacji znajduje się w ulotce informacyjnej.

Jak stosować produkt Imrestor?

Lek wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza i jest dostępny jako roztwór do wstrzykiwań w ampułko-

strzykawkach. Zawartość pojedynczej ampułko-strzykawki jest podawana jako wstrzyknięcie pod

skórę (podskórne) krowie mlecznej/jałówce, najlepiej 7 dni przed spodziewaną datą ocielenia.

Drugie wstrzyknięcie jest podawane w ciągu 24 godzin po ocieleniu. Odstępy między dwoma

wstrzyknięciami powinny wynosić przynajmniej 3 i nie więcej niż 17 dni.

Więcej informacji znajduje się w ulotce informacyjnej.

Jak działa produkt Imrestor?

Pegbowigrastym to rodzaj zmodyfikowanego naturalnego białka, czynnika stymulującego bydlęce

Imrestor

EMA/665496/2015

Strona 2/3

kolonie granulocytów (ang. bovine granulocyte colony stimulating factor, bG-CSF), który stymuluje

wytwarzanie i aktywność pewnego rodzaju białych krwinek zwanych neutrofilami. Neutrofile są

częścią układu odpornościowego (naturalna obrona organizmu) i pomaga zwalczać zakażenie.

Podanie leku Imrestor powoduje zwiększenie liczby neutrofilów we krwi, co pomaga zmniejszyć

ryzyko zakażeń wymion, co może prowadzić do zapalenia wymienia.

Jakie korzyści ze stosowania produktu Imrestor zaobserwowano w

badaniach?

W badaniach terenowych z udziałem 2465 krów częstość występowania klinicznego zapalenia

wymienia od 3 do 30 dnia produkcji mleka wynosiła 9,1% (113/1235) w grupie otrzymującej

produkt Imrestor w porównaniu z 12,4% (152/1230) w grupie otrzymujące wstrzyknięcie

pozorowane. Względne zmniejszenie częstości występowania zapalenia wymienia wynosiło 26%.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Imrestor?

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Imrestor (mogące wystąpić u

więcej niż 1 krowy na 100) to nieswoiste reakcje anafilaktoidalne (alergiczne), takie jak obrzęk błon

śluzowych (zwłaszcza sromu i powiek), reakcje skórne, zwiększona częstość oddechów oraz ślinotok.

Te objawy kliniczne zazwyczaj występowały w ciągu od 30 minut do 2 godzin po pierwszej dawce

i ustępowały w ciągu 2 godzin. Może być wymagane leczenie objawowe.

Pełny wykaz działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Imrestor znajduje się w ulotce

informacyjnej.

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze

zwierzęciem?

Osoby z nadwrażliwością (alergią) na pegbowigrastym powinny unikać kontaktu z lekiem Imrestor.

W razie przypadkowego samowstrzyknięcia należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza oraz

przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Mogą występować ból głowy oraz ból

kości i mięśni. Mogą także występować inne skutki, takie jak nudności (mdłości) oraz wysypki i inne

reakcje nadwrażliwości (np. trudności z oddychaniem i niskie ciśnienie krwi).

Podczas pracy z rozbitymi lub uszkodzonymi strzykawkami należy nosić środki ochrony

indywidualnej obejmujące rękawiczki. Po użyciu rękawiczki należy zdjąć, a ręce i narażoną skórę

umyć.

Jaki jest okres karencji dla zwierząt służących do produkcji żywności?

Okres karencji to czas po podaniu leku, jaki musi upłynąć, zanim zwierzę można poddać ubojowi, a

mięso może zostać wykorzystane do spożycia przez ludzi. Okres karencji to także czas po podaniu

leku, jaki musi upłynąć, zanim jaja mogą być użyte do spożycia przez ludzi.

Okres karencji dla mięsa i mleka pochodzących od krów leczonych produktem Imrestor wynosi

„zero” dni, co oznacza, że nie ma obowiązkowego czasu oczekiwania.

Na jakiej podstawie zatwierdza się produkt Imrestor?

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) Agencji uznał, że korzyści ze

stosowania produktu Imrestor przewyższają ryzyko, i zalecił jego dopuszczenie do stosowania w UE.

Imrestor

EMA/665496/2015

Strona 3/3

Inne informacje dotyczące produktu Imrestor:

W dniu 09/12/2015 Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu

Imrestor ważne w całej UE.

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące produktu Imrestor znajduje się na stronie internetowej Agencji:

ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. W celu

uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Imrestor właściciele lub

opiekunowie zwierząt powinni zapoznać się z ulotką informacyjną bądź skontaktować się z lekarzem

weterynarii lub farmaceutą.

Data ostatniej aktualizacji: 10.2015.

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

B. ULOTKA INFORMACYJNA

ULOTKA INFORMACYJNA

Imrestor 15 mg roztwór do wstrzykiwań dla bydła

1.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY

ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny:

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 4

27472 Cuxhaven

Niemcy

Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Eli Lilly and Company Limited

Speke Operations

Fleming Road

Liverpool

L24 9LN

Zjednoczone Królestwo

2.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Imrestor 15 mg roztwór do wstrzykiwań dla bydła

pegbowigrastym

3.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH) I INNYCH SUBSTANCJI

Produkt jest klarownym, bezbarwnym do jasnożółtego roztworem do wstrzykiwań, zawierającym

15 mg pegbowigrastymu (pegylowanego czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów

bydlęcych) w ampułko-strzykawce.

4.

WSKAZANIA LECZNICZE

Do stosowania pomocniczo w programie zarządzania stadem, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia

klinicznego zapalenia gruczołu mlekowego u krów mlecznych i jałówek w okresie okołoporodowym

w ciągu 30 dni po wycieleniu.

5.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję

pomocniczą.

6.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

W trakcie terenowych badań klinicznych występowanie nietypowych reakcji anafilaktoidalnych

obserwowano niezbyt często. U krów występował obrzęk błon śluzowych (szczególnie sromu i

powiek), reakcje skórne, przyspieszony oddech i nadmierne wydzielanie śliny. W rzadkich

przypadkach dochodziło do zapaści. Te objawy kliniczne występowały zwykle w czasie od 30 minut

do 2 godzin po podaniu pierwszej dawki produktu i ustępowały w ciągu 2 godzin. Może być

wymagane leczenie objawowe.

Podanie podskórne produktu może wywoływać przejściowy, miejscowy obrzęk w miejscu iniekcji, jak

również stany zapalne, które ustępują w ciągu 14 dni po zakończeniu leczenia.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:

- bardzo często (więcej niż 1 na 10 zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane w jednym cyklu

leczenia)

- często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 zwierząt)

- niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 zwierząt)

- rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 zwierząt)

- bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 zwierząt, włączając pojedyncze raporty).

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów

niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

7.

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło (krowy mleczne i jałówki).

8.

DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA(-I) I SPOSÓB PODANIA

Podawanie podskórne.

Schemat leczenia obejmuje dwie ampułkostrzykawki. Zawartość jednej ampułkostrzykawki należy

wstrzyknąć krowie mlecznej/jałówce podskórnie 7 dni przed przewidywaną datą wycielenia.

Zawartość drugiej ampułkostrzykawki należy wstrzyknąć podskórnie w ciągu 24 godzin po

wycieleniu. Odstęp pomiędzy tymi dwoma podaniami nie powinien być krótszy niż 3 dni i nie dłuższy

niż 17 dni.

Wstrzyknięcie zawartości jednej ampułkostrzykawki zapewnia w przypadku większości krów podanie

dawki 20–40 µg pegbowigrastymu/kg, co uzależnione jest od masy ciała: np. krowa ważąca 700 kg

otrzymuje dawkę 21

g/kg masy ciała, natomiast jałówka ważąca 450 kg otrzymuje dawkę 33

g/kg

masy ciała.

9.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Wyłącznie podanie podskórne.

Zbyt energiczne wstrząsanie zawartości ampułkostrzykawki może spowodować agregację cząsteczek

pegbowigrastymu, zmniejszając jego aktywność biologiczną: Przed użyciem roztwór należy sprawdzić

wizualnie. Należy używać wyłącznie klarownego roztworu, bez cząsteczek stałych.

Brak jest dostępnych informacji dotyczących możliwej reakcji immunologicznej w odpowiedzi na

produkt lub endogenne cząsteczki (bG-CSF) po wielokrotnym stosowaniu produktu u krów.

W jednym badaniu oceniającym bezpieczeństwo stosowania produktu u krów rasy Jersey margines

bezpieczeństwa dla tego produktu wyniósł 1,5-krotność najwyższej zalecanej dawki (zawyżoną dawkę

równą 60 µg/kg podawano trzykrotnie). Nie należy przekraczać wskazanej dawki.

Tak jak przewidywano na podstawie mechanizmu działania substancji czynnej, dane dotyczące

bezpieczeństwa wykazały, że może mieć miejsce lekki lub przejściowy wzrost liczby komórek

somatycznych u poszczególnych krów.

10.

OKRES KARENCJI

Tkanki jadalne: zero dni.

Mleko: zero dni.

11.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w lodówce (2°C–8°C).

Nie zamrażać.

Produkt wrażliwy na działanie światła. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Produkt może być przechowywany w temperaturze 25°C przez maksymalnie 24 godziny.

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na

pudełku i na ampułkostrzykawce.

12.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA

W przypadku zwierząt z farmaceutycznie zmienionym funkcjonowaniem systemu odpornościowego,

np. zwierząt, u których stosowano niedawno kortykosteroidy podawane układowo lub niesterydowe

leki przeciwzapalne, produkt może okazać się nieskuteczny. Należy unikać równoczesnego

stosowania tego typu produktów.

Produkt powinien być stosowany wyłącznie na podstawie pozytywnego wyniku oceny bilansu

korzyści/ryzyka, przeprowadzonej na poziomie stada przez lekarza weterynarii odpowiedzialnego za

stado.

Przypadki stosowania podobnych substancji czynnych u ludzi sugerują, że przypadkowe podanie

ilości produktu większej niż dozwolona dawka może wywołać działania niepożądane związane z

aktywnością pegbowigrastymu. Należy zastosować leczenie objawowe. Antidotum nie jest znane.

W jednym badaniu oceniającym bezpieczeństwo stosowania produktu u krów rasy Jersey, w którym w

trzech przypadkach podano zawyżoną dawkę w wysokości 60 µg/kg (1,5 raza większą niż najwyższa

zalecana dawka), stwierdzono obecność wrzodów trawieńca.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Po przypadkowej samoiniekcji może wystąpić ból głowy, kości i mięśni. Mogą wystąpić również inne

skutki, w tym nudności, wysypka skórna, reakcje nadwrażliwości (trudności z oddychaniem,

niedociśnienie, pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy). Należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc

lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną.

Osoby o znanej nadwrażliwości na pegbowigrastym powinny unikać kontaktu z produktem.

Podczas obchodzenia się z pękniętymi lub uszkodzonymi strzykawkami, należy używać osobistej

odzieży i sprzętu ochronnego, na które składają się rękawice ochronne. Po użyciu produktu należy

zdjąć rękawice i umyć ręce oraz skórę w miejscach mających kontakt z produktem.

Ciąża i laktacja:

Może być stosowany w okresie ciąży i laktacji

Niezgodności farmaceutyczne:

Nie mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Jednoczesne podawanie substancji zmieniających funkcjonowanie układu odpornościowego (np.

kortykosteroidów lub niesterydowych leków przeciwzapalnych) może obniżyć skuteczność działania

produktu. Należy unikać równoczesnego stosowania tego typu produktów.

Brak dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności w przypadku równoczesnego

stosowania tego produktu i szczepionek.

13.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z

NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii lub farmaceutę. Pozwolą one

na lepszą ochronę środowiska.

14.

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego produktu leczniczego weterynaryjnego są dostępne w

witrynie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu/

15.

INNE INFORMACJE

Brak dostępnych informacji dotyczących farmakokinetyki pegbowigrastymu u bydła.

Pegbowigrastym jest zmodyfikowaną postacią naturalnie występującej cytokiny immunoregulującej,

czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów bydlęcych (bG-CSF). Czynnik stymulujący

tworzenie kolonii granulocytów bydlęcych jest naturalnie występującym białkiem, wytwarzanym

przez leukocyty jednojądrzaste, komórki śródbłonka i fibroblasty. Czynniki stymulujące tworzenie

kolonii regulują wytwarzanie i funkcjonowanie komórek odpornościowych. Działanie

immunoregulujące czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów dotyczy przede

wszystkim komórek wywodzących się z granulocytów obojętnochłonnych, które są nośnikiem

receptorów powierzchniowych dla tego białka. Produkt powoduje wzrost liczby krążących

neutrofilów. Wykazano również, że zwiększa on mikrobójcze zdolności neutrofilów oparte na

katalizowanym przez mieloperoksydazę utlenianiu halogenków z równoczesnym rozłożeniem

nadtlenku wodoru. Oprócz oddziaływania na neutrofile czynnik bG-CSF posiada również zdolność

bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania na inne komórki/receptory oraz szlaki cytokin.

W europejskim badaniu terenowym, liczba przypadków klinicznego zapalenia gruczołu mlekowego

wynosiła w grupie badanej 9,1% (113/1235), a w grupie kontrolnej 12,4% (152/1230), wskazując

względny spadek występowania zapalenia gruczołu mlekowego na poziomie 26,0% (p = 0,0094).

Skuteczność była badana w ramach normalnych praktyk w zakresie zarządzania stadem krów

mlecznych. W trakcie tego europejskiego badania poddano leczeniu z użyciem produktu Imrestor

312 krów na każde 10 przypadków klinicznego zapalenia gruczołu mlekowego, którym udało się

zapobiec w okresie okołoporodowym.

Kliniczne zapalenie gruczołu mlekowego jest oceniane na podstawie zmian w wyglądzie mleka lub

ćwiartki, bądź zarówno w wyglądzie mleka, jak i ćwiartki.

Na podstawie wszystkich badań terenowych, odsetek przypadków zapalenia gruczołu mlekowego,

którym udało się zapobiec dzięki stosowaniu w stadzie produktu Imrestor (Wskaźnik zapobiegania)

wynosi 25% (z 95% przedziałem ufności 0,14–0,35).

Produkt dostępny w opakowaniach zawierających 10, 50 lub 100 strzykawek.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego należy

kontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego.

België/Belgique/Belgien (Belgium)

Eli Lilly Benelux NV./S.A.

Division Elanco Animal Health

Markiesstraat 1

B-1000 Brussels

Belgium

Lietuva (Lithuania)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Viena Austrija

Česká republika (Czech Republic)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Vídeň

Austria

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux NV./S.A.

Division Elanco Animal Health

Markiesstraat 1B-1000 Brussels

Belgium

Hrvatska (Croatia)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Beč

Austria

Magyarország (Hungary)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Bécs

Austria

Danmark (Denmark)

Elanco Animal Health A/SLyskær 3 E, 2 t.v.

2730 Herlev

Denmark

Malta

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

L-Awstrija

Deutschland (Germany)

Lilly Deutschland GmbH

Abteilung Elanco Animal Health

Werner-Reimers-Str. 2-4

61352 Bad Homburg

Germany

Nederland (the Netherlands)

Eli Lilly Nederland B.V.

Elanco Animal Health

Papendorpseweg 83

3528 BJ UTRECHT

The Netherlands

Eesti (Estonia)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Viini

Austria

Norge (Norway)

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3 E, 2 t.v.

2730 Herlev

Denmark

España (Spain)

Lilly S.A.

Elanco Valquimica S.A.

Avda. de la Industria, 30

E-28108 Alcobendas Madrid

Spain

Österreich (Austria)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Austria

Ελλάδα (Greece)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Austria

Република България (Bulgaria)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030

Виена

Австрия

Suomi (Finland)

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3 E, 2 t.v.

2730 Herlev

Denmark

Polska (Poland)

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

ul. Żwirki I Wigury 18A

02 – 092 Warszawa

Polska

France (France)

Lilly France

Elanco Animal Health

24 Boulevard Vital Bouhot

92200 Neuilly sur Seine

France

Portugal (Portugal)

Lilly Farma – Produtos Farmacêuticos, Lda

Elanco Animal Health

Torre Ocidente, Rua Galileu Galilei

piso 7 fração A/D

1500-392 Lisboa

Portugal

Ireland (Ireland)

Eli Lilly & Company Ltd.

Elanco Animal Health

Priestley Road

Basingstoke RG24 9NL

United Kingdom

România (Romania)

Eli Lilly Romania SRL

Str. Menuetului nr. 12

Cladirea D, et 2, 013713, sector 1

Bucuresti

România

Ísland (Iceland)

Elanco Animal Health A/SLyskær 3 E, 2 t.v.

2730 Herlev

Denmark

Slovenská Republika (Slovak Republic)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Viedeň

Austria

Italia (Italy)

Eli Lilly Italia S.p.A

Elanco Animal Health

Via Gramsci, 731-733

SestoFiorentino

-50019 Firenze

Italy

Slovenija (Slovenia)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Austria

Κύπρος (Cyprus)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Austria

Sverige (Sweden)

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3 E, 2 t.v.

2730 Herlev

Denmark

Latvija (Latvia)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030

Vīne

Austria

United Kingdom

Eli Lilly and Company Ltd

Elanco Animal Health

Priestley Road

Basingstoke RG24 9NL

United Kingdom