Imigran

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Imigran 20 mg/0,1 ml aerozol do nosa, roztwór
 • Dawkowanie:
 • 20 mg/0,1 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • aerozol do nosa, roztwór
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Imigran 20 mg/0,1 ml aerozol do nosa, roztwór
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 2 fiol. 0,1 ml, 5909990491612, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04916
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Imigran, 20 mg/0,1 ml, aerozol do nosa, roztwór

Sumatriptanum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Imigran i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Imigran

Jak stosować lek Imigran

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Imigran

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Imigran i w jakim celu się go stosuje

Lek Imigran jest stosowany w leczeniu napadów migreny z aurą lub bez aury. Lek Imigran należy

stosować wyłącznie po wystąpieniu objawów napadu migreny. Nie należy stosować go

zapobiegawczo.

Wodny roztwór do nosa jest przeznaczony zwłaszcza dla pacjentów, u których wraz z bólem

występują nudności i wymioty lub w celu osiągnięcia szybkiego działania przeciwbólowego.

Działanie leku po podaniu do nosa rozpoczyna się po 15 minutach.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Imigran

Kiedy nie stosować leku Imigran

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na sumatryptan lub którykolwiek z

pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

jeśli u pacjenta stwierdzono: objawy choroby niedokrwiennej serca, dławicy Prinzmetala

(rodzaj choroby niedokrwiennej serca), chorób naczyń obwodowych, przebyty zawał mięśnia

sercowego, udar mózgu lub przemijający mózgowy napad niedokrwienny,

jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność wątroby,

jeśli u pacjenta stwierdzono umiarkowane lub ciężkie nadciśnienie tętnicze lub łagodne

niekontrolowane nadciśnienie tętnicze,

jeśli pacjent jednocześnie stosuje leki zawierające ergotaminę lub jej pochodne, w tym

metyzergid (leki obkurczające naczynia krwionośne, stosowane m.in. w leczeniu migreny) lub

jakikolwiek inny lek z grupy tryptanów lub innych agonistów receptora 5-HT

(leki stosowane

w leczeniu migreny),

jeśli pacjent stosuje lub stosował w ciągu poprzednich 2 tygodni leki przeciwdepresyjne z grupy

inhibitorów MAO (leki stosowane w chorobach układu nerwowego, głównie w leczeniu

depresji).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Imigran należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta występują:

ból głowy ale wcześniej nie rozpoznano u pacjenta migreny,

- 2 -

ból głowy różniący się od występującego zazwyczaj w trakcie napadu migreny,

duszności, ból lub uczucie ucisku w klatce piersiowej (które mogą promieniować do żuchwy

lub barków) z niewyjaśnionej przyczyny,

czynniki ryzyka chorób serca (mężczyźni w wieku powyżej 40 lat, kobiety po menopauzie,

osoby z nadwagą, cukrzycą, dużym stężeniem cholesterolu, palacze tytoniu, występowanie

chorób serca u członków rodziny),

zaburzenia czynności wątroby lub nerek,

napady drgawek w przeszłości lub stwierdzona podatność na ich wystąpienie,

uczulenie na leki z grupy sulfonamidów ponieważ po podaniu sumatryptanu istnieje

prawdopodobieństwo wystąpienia objawów alergii o różnym nasileniu: od zmian skórnych do

wstrząsu anafilaktycznego włącznie,

łagodne kontrolowane nadciśnienie, ponieważ może nastąpić przemijający wzrost ciśnienia

krwi i obwodowego oporu naczyniowego.

Podczas jednoczesnego stosowania sumatryptanu i selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego

serotoniny (leki stosowane w leczeniu depresji) rzadko zgłaszano wystąpienie zespołu

serotoninowego, obejmującego zmiany stanu psychicznego, zaburzenia wegetatywne (dolegliwości

związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem części układu nerwowego odpowiadającej za

czynności niezależne od woli człowieka, m.in. zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaburzenia układu

krążenia, nadmierna potliwość, nadmierne wydzielanie śliny) i zaburzenia nerwowo-mięśniowe.

Wystąpienie zespołu serotoninowego zgłaszano również podczas jednoczesnego stosowania leków z

grupy tryptanów oraz inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny.

Jeżeli

równoczesne leczenie sumatryptanem i lekiem z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu

zwrotnego serotoniny lub inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (leki

stosowane w leczeniu depresji) jest klinicznie uzasadnione, pacjent powinien pozostawać pod

obserwacją lekarza.

Podczas jednoczesnego stosowania sumatryptanu i leków zawierających ziele dziurawca

(Hypericum

perforatum)

działania niepożądane mogą wystąpić częściej.

Nadużywanie leków w doraźnym leczeniu napadów migreny, w tym tryptanów i leków

przeciwbólowych, może mieć związek z nasilaniem się bólów głowy u wrażliwych pacjentów (ból

głowy zależny od nadużywania leków - medication overuse headache, MOH). U każdego pacjenta,

u którego występuje zwiększenie częstości lub nasilenia migreny w trakcie leczenia, lekarz powinien

rozważyć rozpoznanie bólu głowy zależnego od nadużywania leków. U tych pacjentów może

zachodzić konieczność przerwania leczenia.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Imigran u dzieci i młodzieży.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie zaleca się stosowania leku Imigran u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat).

Imigran a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a

także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Po zastosowaniu leku Imigran nie wolno stosować żadnych leków zawierających ergotaminę lub jej

pochodne przez 6 godzin, a leków z grupy tryptanów lub innych agonistów receptora 5-HT

przez 24

godziny. Natomiast po przyjęciu jakiegokolwiek leku zawierającego ergotaminę, innego leku z grupy

tryptanów lub innych agonistów receptora 5-HT

nie wolno stosować leku Imigran przez co najmniej

24 godziny.

Nie należy stosować leku Imigran jednocześnie z inhibitorami MAO oraz przez dwa tygodnie od

zaprzestania stosowania leków z tej grupy.

- 3 -

Podczas jednoczesnego stosowania sumatryptanu i produktów zawierających ziele dziurawca

(Hypericum perforatum)

działania niepożądane mogą występować częściej.

Podczas stosowania sumatryptanu w skojarzeniu z selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego

serotoniny rzadko zgłaszano wystąpienie zespołu serotoninowego (obejmującego zmiany stanu

psychicznego, zaburzenia wegetatywne i zaburzenia nerwowo-mięśniowe).

Wystąpienie zespołu

serotoninowego zgłaszano również podczas jednoczesnego stosowania leków z grupy tryptanów oraz

inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (patrz: Ostrzeżenia i środki ostrożności).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Sumatryptan przenika do mleka matki. W okresie do 12 godzin od przyjęcia leku Imigran zaleca się

unikanie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W wyniku napadu migreny lub po zastosowaniu leku Imigran może wystąpić senność. W takim

przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3.

Jak stosować lek Imigran

Ten lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować go zapobiegawczo.

Lek należy przyjąć jak najszybciej po wystąpieniu pierwszych objawów migreny, jednak lek podany

w dowolnym stadium napadu bólu jest równie skuteczny.

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.

Dorośli (18 lat i więcej)

Jednorazowa dawka leku Imigran w postaci aerozolu do nosa wynosi 20 mg (zawartość jednego

dozownika) i jest podawana do jednego nozdrza. Jednak, w związku ze zmiennością osobniczą

napadów migreny i wchłaniania sumatryptanu, u niektórych pacjentów skuteczna może być dawka 10

Jeśli objawy napadu migreny nie ustąpią po zastosowaniu pierwszej dawki, przyjęcie drugiej dawki

podczas tego samego napadu jest niecelowe. W takim przypadku można zastosować leczenie

paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym czy innym niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym.

Sumatryptan może być stosowany w trakcie kolejnych napadów.

Jeśli pacjent odpowiedział na pierwszą dawkę, lecz wystąpił nawrót objawów, można podać drugą

dawkę, nie wcześniej jednak niż po dwóch godzinach od pierwszej dawki.

Nie należy stosować więcej niż dwie dawki leku Imigran w postaci aerozolu do nosa w ciągu

24 godzin (zachowując co najmniej dwugodzinny odstęp pomiędzy dawkami).

- 4 -

Instrukcja stosowania

Dozownik (pojemnik z końcówką do podania aerozolu do nosa) składa się z następujących części:

Rys. 1: Schemat dozownika

UWAGA !

Spust działa tylko raz.

Nie należy go naciskać do momentu umieszczenia końcówki dozownika w nozdrzu, w

przeciwnym razie cała dawka leku zostanie utracona.

Aby prawidłowo zastosować Imigran w postaci aerozolu do nosa należy postępować zgodnie

z zamieszczonymi poniżej wskazówkami.

Dozownik należy wyjąć z opakowania foliowego bezpośrednio przed użyciem.

Rys.2

Należy przyjąć wygodną pozycję, najlepiej siedzącą.

Oczyścić nos, szczególnie w przypadku przeziębienia.

Końcówka do podania aerozolu do nosa:

jest to część

dozownika, którą należy włożyć do nozdrza. Aerozol

wydostaje się przez mały otwór w jej górnej części.

Korpus:

to część, za którą trzyma się dozownik.

Niebieski spust:

po naciśnięciu spustu lek zostaje

uwolniony z dozownika.

- 5 -

Podczas naciskania spustu można poczuć lekki opór i usłyszeć odgłos stuknięcia.

Po podaniu leku należy nadal trzymać głowę wyprostowaną. Oddychać powoli, wdychając

powietrze przez nos i wydychając przez usta przez następne 10-20 sekund.

Może wystąpić uczucie wilgoci w nosie jak również można poczuć delikatny smak leku.

Jest to normalny objaw, który szybko ustąpi.

Dozownik jest już pusty. Należy wyrzucić go do kosza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Imigran

W przypadku zażycia większej dawki należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub

farmaceutą.

Rys.3

Rozerwać opakowanie foliowe i wyjąć dozownik.

Trzymać dozownik ostrożnie, tak jak pokazano na

zdjęciu.

Nie należy naciskać jeszcze niebieskiego spustu.

Rys.4

Zamknąć jedno nozdrze lekko uciskając palcem.

Oddychać spokojnie przez usta.

Rys.5

Włożyć końcówkę dozownika do drugiego

nozdrza na głębokość około 1 cm.

Należy teraz trzymać głowę wyprostowaną

(unikać odchylenia do tyłu)

i zamknąć usta.

Wciągając powoli powietrze przez nos nacisnąć

niebieski spust kciukiem.

- 6 -

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste działania niepożądane

Mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów przyjmujących lek Imigran:

Zaburzenia smaku lub uczucie nieprzyjemnego smaku

Częste działania niepożądane

Mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów

przyjmujących lek Imigran:

ból, niedoczulica, uczucie mrowienia, drętwienia, gorąca lub zimna, ociężałości, napięcia w

różnych częściach ciała, w tym w klatce piersiowej i gardle.

Objawy te mogą być silne, ale są przemijające i zazwyczaj krótkotrwałe. Jeśli objawy utrzymują się i

nasilają, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie należy przyjmować kolejnych dawek

leku Imigran przed konsultacją z lekarzem.

Mogą również wystąpić inne częste działania niepożądane:

lekkie, przemijające podrażnienie lub uczucie pieczenia w nosie lub gardle, krwawienie z nosa,

nieprzyjemny smak

zawroty głowy

zmęczenie

senność

osłabienie

przemijający wzrost ciśnienia tętniczego krwi wkrótce po podaniu leku

zaczerwienienie skóry

duszność

nudności i wymioty

bóle mięśniowe

Bardzo rzadkie działania niepożądane

Mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów przyjmujących lek Imigran:

zmiany czynnościowe wątroby (w przypadku przeprowadzania badań czynności wątroby należy

poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Imigran, gdyż może on wpływać na wyniki tych

badań).

Działania niepożądane, których częstość jest nieznana

Częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych:

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych objawów, należy natychmiast

zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem:

bardzo silny ból w klatce piersiowej promieniujący do żuchwy i kończyn górnych

nagle występujący świszczący oddech lub ucisk w klatce piersiowej

obrzęk powiek, twarzy lub warg

wstrząs anafilaktyczny (spadek ciśnienia krwi, osłabienie, omdlenie)

drgawki

wysypka w postaci czerwonych plamek lub pokrzywki

ból w dolnej części brzucha i (lub) intensywne krwawienie z odbytu.

Mogą również wystąpić inne działania niepożądane, których częstość jest nieznana:

drżenie

dystonia (zaburzenie napięcia mięśni)

zaburzenia widzenia takie jak oczopląs, mroczek, migotanie światła, podwójne widzenie,

zmiany w polu widzenia, utrata widzenia, w tym stałe ubytki widzenia (zaburzenia widzenia

mogą być składową napadu migreny)

zwolnione lub przyspieszone bicie serca lub uczucie nieregularnego i (lub) silnego bicia serca

niedociśnienie (zbytnie obniżenie ciśnienia tętniczego krwi)

zmiana normalnego zabarwienia palców rąk i nóg

- 7 -

bóle stawów

sztywność karku

nadmierne pocenie

biegunka

uczucie lęku

W przypadku wystąpienia powyższych objawów nie ma konieczności zaprzestania stosowania leku,

należy poinformować o nich lekarza podczas kolejnej wizyty. W przypadku utrzymującego się

zasinienia dłoni lub stóp należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z

lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail:

ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Imigran

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze od 2

C do 30

C. Chronić od światła.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Imigran

Substancją czynną leku Imigran jest sumatryptan. Dozownik (pojemnik z końcówką do

podania aerozolu do nosa) zawiera pojedynczą dawkę leku tj. 20 mg sumatryptanu w 0,1 ml

roztworu.

Pozostałe składniki leku to: potasu diwodorofosforan, disodu fosforan bezwodny, kwas

siarkowy, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Imigran i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 2 dozowniki w blistrach w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Export Ltd

980 Great West Road

Brentford, Middlesex, TW8 9GS

Wielka Brytania

- 8 -

Wytwórca

GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.

Strada Provinciale Asolana, 90

43056 San Polo di Torrile

Parma, Włochy

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego.

GSK Services Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

Tel: + 48 22 576 90 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: