Imigran

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Imigran 12 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • 12 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Imigran 12 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 2 strzyk. 0,5 ml - wkład mały, 5909990151523, Rp; 2 strzyk. 0,5 ml + wstrzykiwacz mały, 5909990151516, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01515
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Imigran, 12 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Sumatriptanum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Lek do podawania we wstrzyknięciach podskórnych.

Stosować wyłącznie za pomocą wstrzykiwacza automatycznego.

Nie wstrzykiwać dożylnie.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Imigran i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Imigran

Jak stosować lek Imigran

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Imigran

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Imigran i w jakim celu się go stosuje

Lek Imigran jest stosowany w doraźnym leczeniu napadów migreny z aurą lub bez aury oraz

klasterowego bólu głowy. Lek Imigran należy stosować wyłącznie po wystąpieniu objawów napadu

migreny lub klasterowego bólu głowy. Nie należy stosować go zapobiegawczo.

Działanie leku rozpoczyna się po 10-15 minutach.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Imigran

Kiedy nie stosować leku Imigran

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na sumatryptan lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).,

jeśli u pacjenta stwierdzono: objawy choroby niedokrwiennej serca, dławicy Prinzmetala

(rodzaj choroby niedokrwiennej serca), chorób naczyń obwodowych, przebyty zawał mięśnia

sercowego, udar mózgu lub przemijający mózgowy napad niedokrwienny,

jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność wątroby,

jeśli u pacjenta stwierdzono umiarkowane lub ciężkie nadciśnienie tętnicze lub łagodne

niekontrolowane nadciśnienie tętnicze,

jeśli pacjent jednocześnie stosuje leki zawierające ergotaminę lub jej pochodne, w tym

metyzergid (leki obkurczające naczynia krwionośne, stosowane m.in. w leczeniu migreny) lub

jakikolwiek inny lek z grupy tryptanów lub innych agonistów receptora 5-HT

(leki stosowane

w leczeniu migreny),

- 2 -

jeśli pacjent stosuje lub stosował w ciągu poprzednich 2 tygodni leki przeciwdepresyjne z grupy

inhibitorów MAO (leki stosowane w chorobach układu nerwowego, głównie w leczeniu

depresji).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Imigran należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta występują:

ból głowy ale wcześniej nie rozpoznano u pacjenta migreny,

ból głowy różniący się od występującego zazwyczaj w trakcie napadu migreny,

duszności, ból lub uczucie ucisku w klatce piersiowej (które mogą promieniować do żuchwy

lub barków) z niewyjaśnionej przyczyny,

czynniki ryzyka chorób serca (mężczyźni w wieku powyżej 40 lat, kobiety po menopauzie,

osoby z nadwagą, cukrzycą, dużym stężeniem cholesterolu, palacze tytoniu, występowanie

chorób serca u członków rodziny),

zaburzenia czynności wątroby lub nerek,

napady drgawek w przeszłości lub stwierdzona podatność na ich wystąpienie,

uczulenie na leki z grupy sulfonamidów, ponieważ po podaniu sumatryptanu istnieje

prawdopodobieństwo wystąpienia objawów alergii o różnym nasileniu: od zmian skórnych do

wstrząsu anafilaktycznego włącznie,

łagodne kontrolowane nadciśnienie, ponieważ może nastąpić przemijający wzrost ciśnienia

krwi i obwodowego oporu naczyniowego.

Podczas jednoczesnego stosowania sumatryptanu i selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego

serotoniny (leki stosowane w leczeniu depresji) rzadko zgłaszano wystąpienie zespołu

serotoninowego, obejmującego zmiany stanu psychicznego, zaburzenia wegetatywne (dolegliwości

związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem części układu nerwowego odpowiadającej za

czynności niezależne od woli człowieka, m.in. zaburzenia żołądka i jelit, zaburzenia układu krążenia,

nadmierna potliwość, nadmierne wydzielanie śliny) i zaburzenia nerwowo-mięśniowe. Wystąpienie

zespołu serotoninowego zgłaszano również podczas jednoczesnego stosowania leków z grupy

tryptanów oraz inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny.

Jeżeli równoczesne

leczenie sumatryptanem i lekiem z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny

lub inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (leki stosowane w leczeniu depresji)

jest klinicznie uzasadnione, pacjent powinien pozostawać pod obserwacją lekarza.

Podczas jednoczesnego stosowania sumatryptanu i leków zawierających ziele dziurawca (Hypericum

perforatum) działania niepożądane mogą wystąpić częściej.

Leku Imigran w postaci roztworu do wstrzykiwań podskórnych nie należy podawać dożylnie.

Nadużywanie leków w doraźnym leczeniu napadów migreny, w tym tryptanów i leków

przeciwbólowych, może mieć związek z nasilaniem się bólów głowy u wrażliwych pacjentów (ból

głowy zależny od nadużywania leków - medication overuse headache, MOH). U każdego pacjenta, u

którego występuje zwiększenie częstości lub nasilenia migreny w trakcie leczenia, lekarz powinien

rozważyć rozpoznanie bólu głowy zależnego od nadużywania leków. U tych pacjentów może

zachodzić konieczność przerwania leczenia.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Imigran u dzieci i młodzieży.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie zaleca się stosowania leku Imigran u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat).

Imigran a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych

przez pacjenta

obecnie lub

ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Po zastosowaniu leku Imigran nie wolno stosować żadnych leków zawierających ergotaminę lub jej

pochodne przez 6 godzin, a leków z grupy tryptanów lub innych agonistów receptora 5-HT

przez 24

- 3 -

godziny. Natomiast po przyjęciu jakiegokolwiek leku zawierającego ergotaminę, innego leku z grupy

tryptanów lub innych agonistów receptora 5-HT

nie wolno stosować leku Imigran przez co najmniej

24 godziny.

Nie należy stosować leku Imigran jednocześnie z inhibitorami MAO oraz przez dwa tygodnie od

zaprzestania stosowania leków z tej grupy.

Podczas jednoczesnego stosowania sumatryptanu i produktów zawierających ziele dziurawca

(Hypericum perforatum) działania niepożądane mogą występować częściej.

Podczas stosowania sumatryptanu w skojarzeniu z selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego

serotoniny rzadko zgłaszano wystąpienie zespołu serotoninowego (obejmującego zmiany stanu

psychicznego, zaburzenia wegetatywne i zaburzenia nerwowo-mięśniowe). Wystąpienie zespołu

serotoninowego zgłaszano również podczas jednoczesnego stosowania leków z grupy tryptanów oraz

inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (patrz: Ostrzeżenia i środki ostrożności).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Sumatryptan

przenika do mleka matki. Dlatego w okresie do 12 godzin od przyjęcia leku Imigran, zaleca się

unikanie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W wyniku napadu migreny lub po zastosowaniu leku Imigran może wystąpić senność. W takim

przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Imigran, 12 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań zawiera 1,38 mg sodu w jednej dawce.

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3.

Jak stosować lek Imigran

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Imigran należy stosować wyłącznie po wystąpieniu objawów napadu migreny lub klasterowego bólu

głowy. Nie należy stosować go zapobiegawczo.

Lek należy zastosować jak najszybciej po wystąpieniu pierwszych objawów, jednak lek podany w

dowolnym stadium napadu bólu jest równie skuteczny.

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.

Lek Imigran podaje się we wstrzyknięciach podskórnych za pomocą wstrzykiwacza automatycznego.

Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi wstrzykiwacza automatycznego, a w szczególności

z zaleceniami co do zabezpieczania wykorzystanych strzykawek i igieł, pamiętając, że mogą one

stanowić potencjalne źródło zakażenia.

Migrena:

Jednorazowa dawka leku Imigran wynosi 6 mg (zawartość jednej strzykawki) i podawana jest w

postaci podskórnego wstrzyknięcia.

Jeśli objawy napadu migreny nie ustąpią po zastosowaniu pierwszej dawki, przyjęcie drugiej dawki

podczas tego samego napadu jest niecelowe. W takim przypadku można zastosować leczenie

paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym lub innym niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym.

W razie wystąpienia nawrotu objawów można podać drugą dawkę, nie wcześniej jednak niż po

godzinie od pierwszej dawki.

- 4 -

Nie należy stosować więcej niż dwie dawki leku Imigran (2 wstrzyknięcia po 6 mg) w ciągu 24 godzin

(zachowując co najmniej godzinny odstęp pomiędzy dawkami).

Klasterowy ból głowy:

Jednorazowa dawka leku Imigran podczas każdego napadu klasterowego bólu głowy wynosi 6 mg

(zawartość jednej strzykawki) i podawana jest w postaci podskórnego wstrzyknięcia.

Nie należy stosować więcej niż dwie dawki leku Imigran (2 wstrzyknięcia po 6 mg) w ciągu 24 godzin

(zachowując co najmniej godzinny odstęp pomiędzy dawkami).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Imigran

W przypadku zastosowania większej dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub

farmaceutą.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste działania niepożądane.

Mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów przyjmujących lek Imigran:

przemijający ból w miejscu wstrzyknięcia; uczucie pieczenia, miejscowy obrzęk, zaczerwienienie,

zasinienie, krwawienie z miejsca podania.

Częste działania niepożądane

Mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów przyjmujących lek Imigran:

ból, niedoczulica, uczucie mrowienia, drętwienia, gorąca lub zimna, ociężałości, napięcia w

różnych częściach ciała, w tym w klatce piersiowej i gardle.

Objawy te mogą być silne, ale są przemijające i zazwyczaj krótkotrwałe. Jeśli objawy utrzymują się i

nasilają, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie należy przyjmować kolejnych dawek

leku Imigran przed konsultacją z lekarzem.

Mogą również wystąpić inne częste działania niepożądane:

zawroty głowy

zmęczenie

senność

osłabienie

przemijający wzrost ciśnienia tętniczego krwi wkrótce po podaniu leku

zaczerwienienie skóry

duszność

nudności i wymioty

bóle mięśniowe

Bardzo rzadkie działania niepożądane

Mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów przyjmujących lek Imigran:

zmiany czynnościowe wątroby (w przypadku przeprowadzania badań czynności wątroby należy

poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Imigran, gdyż może on wpływać na wyniki tych

badań).

- 5 -

Działania niepożądane, których częstość jest nieznana

Częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych:

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych objawów, należy natychmiast

zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem:

bardzo silny ból w klatce piersiowej promieniujący do żuchwy i kończyn górnych

nagle występujący świszczący oddech lub ucisk w klatce piersiowej

obrzęk powiek, twarzy lub warg

wstrząs anafilaktyczny (spadek ciśnienia krwi, osłabienie, omdlenie)

drgawki

wysypka w postaci czerwonych plamek lub pokrzywki

ból w dolnej części brzucha i (lub) intensywne krwawienie z odbytu.

Mogą również wystąpić inne działania niepożądane, których częstość jest nieznana:

drżenie

dystonia (zaburzenie napięcia mięśni)

zaburzenia widzenia takie jak oczopląs, mroczek, migotanie światła, podwójne widzenie,

zmiany w polu widzenia, utrata widzenia, w tym stałe ubytki widzenia (zaburzenia widzenia

mogą być składową napadu migreny)

zwolnione lub przyspieszone bicie serca lub uczucie nieregularnego i (lub) silnego bicia serca

niedociśnienie (zbytnie obniżenie ciśnienia tętniczego krwi)

zmiana normalnego zabarwienia palców rąk i nóg

bóle stawów

sztywność karku

nadmierne pocenie

biegunka

uczucie lęku

W przypadku wystąpienia powyższych objawów nie ma konieczności zaprzestania stosowania leku,

należy poinformować o nich lekarza podczas kolejnej wizyty. W przypadku utrzymującego się

zasinienia dłoni lub stóp należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z

lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Imigran

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30

C. Chronić od światła.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Zamieszczony na opakowaniu skrót ‘Lot’

oznacza numer serii.

- 6 -

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Imigran

Substancją czynną leku Imigran jest sumatryptan w postaci bursztynianu sumatryptanu.

Każda strzykawka w 0,5 ml roztworu izotonicznego zawiera jako substancję czynną 6 mg

sumatryptanu w postaci bursztynianu sumatryptanu.

Pozostałe składniki leku:

sodu chlorek

woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Imigran i co zawiera opakowanie

Dopuszczone do obrotu są 2 wielkości opakowań:

opakowanie startowe zawierające wstrzykiwacz automatyczny oraz pojemnik z 2 strzykawkami po 0,5

ml roztworu do wstrzykiwań, w tekturowym pudełku

oraz opakowanie z wkładem zapasowym zawierające pojemnik z 2 strzykawkami po 0,5 ml roztworu

do wstrzykiwań, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Export Ltd

980 Great West Road

Brentford, Middlesex, TW8 9GS

Wielka Brytania

Wytwórca

Glaxo Wellcome Operations

Harmire Road

Barnard Castle

Co. Durham

DL12 8DT

Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego.

GSK Services Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

Tel.: + 48 22 576 9000

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Instrukcja stosowania wstrzykiwacza automatycznego do podawania leku Imigran, roztwór do

wstrzykiwań

Instrukcja ta informuje o sposobie posługiwania się wstrzykiwaczem automatycznym (zwanym dalej

wstrzykiwaczem) oraz o technice wykonywania wstrzyknięć.

Należy uważnie przeczytać ulotkę, a następnie postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Opakowanie startowe zawiera futerał, w którym mieści się wstrzykiwacz oraz pojemnik z dwiema

strzykawkami.

Dostępne są również opakowania zawierające tylko wkład zapasowy, tj. pojemnik z dwiema

strzykawkami.

OPIS CZĘŚCI WSTRZYKIWACZA

WPROWADZENIE STRZYKAWKI DO WSTRZYKIWACZA

Strzykawkę wprowadza się do wstrzykiwacza bezpośrednio przed wykonaniem wstrzyknięcia.

W tym celu należy:

Otworzyć pokrywę futerału zawierającego wstrzykiwacz i pojemnik ze strzykawkami.

Zerwać papierową plombę i otworzyć jedną z pokryw pojemnika ze strzykawkami. (zdjęcie 1)

Wyjąć wstrzykiwacz z futerału.

Należy sprawdzić, czy biały tłoczek znajduje się wewnątrz korpusu wstrzykiwacza. Jeżeli

wystaje on na zewnątrz, należy ponownie wsunąć wstrzykiwacz w jego miejsce do futerału, i

nacisnąć do usłyszenia trzasku. (zdjęcie 2)

Przycisk uwalniający lek

Pokrywa

Otwór na przycisk blokujący

Plomby

Przycisk blokujący

Pojemnik ze strzykawkami

Końcówka wstrzykiwacza

Wstrzykiwacz

Futerał

- 8 -

Wprowadzić wstrzykiwacz do otwartej części pojemnika ze strzykawkami, nacisnąć i wykonać

około pół obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do momentu wyczucia

oporu. (zdjęcie 3)

Wyjąć wstrzykiwacz z pojemnika, uważając aby nie nacisnąć niebieskiego przycisku

uwalniającego lek.

Załadowany wstrzykiwacz jest przygotowany do wykonania wstrzyknięcia.

Nie należy umieszczać załadowanego wstrzykiwacza ponownie w futerale, gdyż grozi to

uszkodzeniem igły.

WYKONANIE WSTRZYKNIĘCIA

Należy wygodnie ująć wstrzykiwacz za szary korpus i przyłożyć go do czystej powierzchni skóry

(najczęstszym miejscem wstrzyknięcia jest udo). Dociskanie wstrzykiwacza do skóry, do momentu

wyczucia oporu, powoduje zwolnienie blokady zabezpieczającej. (zdjęcie 4)

Dociskając wstrzykiwacz do skóry należy nacisnąć niebieski przycisk uwalniający i policzyć

wolno do 10, nie odrywając wstrzykiwacza od skóry. Umożliwi to wstrzyknięcie całej dawki -

- 9 -

zbyt wczesne odjęcie wstrzykiwacza od skóry spowoduje niepotrzebną utratę leku. Następnie

należy ostrożnie odsunąć wstrzykiwacz od skóry, uważając na wystającą igłę.

Niezwłocznie umieścić strzykawkę na jej poprzednim miejscu w pojemniku.

Po wykonaniu wstrzyknięcia należy przyjąć wygodną pozycję i poczekać na ustąpienie

dolegliwości.

PRZYGOTOWANIE WSTRZYKIWACZA DO NASTĘPNEGO UŻYCIA

W celu usunięcia zużytej strzykawki ze wstrzykiwacza należy włożyć wstrzykiwacz wraz ze

strzykawką na miejsce, z którego uprzednio wzięto strzykawkę i odkręcić wstrzykiwacz,

wykonując pół obrotu w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara. (zdjęcie 5)

Wyjąć wstrzykiwacz z pojemnika i zamknąć pokrywę otworu nad zużytą strzykawką. Biały

tłoczek wstrzykiwacza powinien być teraz widoczny. (zdjęcie 6)

3.

Należy umieścić wstrzykiwacz na jego miejscu w futerale i wcisnąć do oporu. Właściwe

umieszczenie wstrzykiwacza zostanie potwierdzone delikatnym trzaskiem. Jest to znak, że

wstrzykiwacz jest przygotowany do następnego użycia. (zdjęcie 7)

- 10 -

Zamknąć pokrywę futerału.

Kiedy obydwie strzykawki zostaną wykorzystane, należy wymienić pojemnik ze strzykawkami.

USUWANIE WYKORZYSTANEGO POJEMNIKA ZE STRZYKAWKAMI

Po wykorzystaniu obydwu dawek pojemnik ze strzykawkami musi zostać usunięty

i zniszczony.

2.

Trzymając otwarty futerał należy nacisnąć niebieskie przyciski blokujące po jego obu stronach i

drugą ręką wyciągnąć pojemnik z wykorzystanymi strzykawkami. (zdjęcie 8)

Pojemnik przeznaczony do zniszczenia powinien być szczelnie zamknięty.

Należy go przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

UMIESZCZENIE NOWEGO POJEMNIKA ZE STRZYKAWKAMI W FUTERALE

Otworzyć pokrywę pustego futerału.

Wziąć zapasowy pojemnik ze strzykawkami i naciskając niebieskie przyciski po jego obu

stronach, wsunąć go do futerału tak, aby przyciski zablokowały się w otworach. (zdjęcie 9)

Zamknąć pokrywę futerału.

Pojemnik ze strzykawkami zawierającymi lek Imigran może być przechowywany w futerale.