Idelvion

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Idelvion
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Idelvion
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • ANTIHEMORRHAGICS, ,
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • Hemofilia B
 • Wskazania:
 • Leczenie i profilaktyka krwawień u pacjentów z hemofilią B (wrodzony niedobór czynnika IX).
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 3

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Upoważniony
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/H/C/003955
 • Data autoryzacji:
 • 11-05-2016
 • Kod EMEA:
 • EMEA/H/C/003955
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 16-01-2019

Sprawozdanie z oceny publicznego

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/196132/2016

EMEA/H/C/003955

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Idelvion

Albutrepenonakog alfa

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR)

dla leku Idelvion. Wyjaśnia, jak Agencja oceniła lek w celu przyjęcia zaleceń w sprawie przyznania

pozwolenia na dopuszczenie produktu do obrotu w UE oraz warunków jego stosowania. Jego celem nie

jest zapewnienie praktycznej porady dotyczącej stosowania leku Idelvion.

W celu uzyskania praktycznych informacji na temat stosowania leku Idelvion należy zapoznać się z

ulotką dla pacjenta bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Co to jest produkt Idelvion i w jakim celu się go stosuje?

Idelvion jest lekiem stosowanym w leczeniu i profilaktyce krwawienia u pacjentów z hemofilią B

(dziedzicznym zaburzeniem krzepnięcia krwi wynikającym z braku białka krzepnięcia zwanego

czynnikiem IX). Można go stosować u pacjentów w każdym wieku.

Ze względu na małą liczbę pacjentów z hemofilią B choroba ta jest uważana za rzadko występującą,

zatem w dniu 4 lutego 2010 r. produkt Idelvion uznano za lek sierocy (lek stosowany w rzadkich

chorobach).

Idelvion zawiera substancję czynną albutrepenonakog alfa.

Jak stosować produkt Idelvion?

Idelvion wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza, a leczenie powinno być nadzorowane przez lekarza

doświadczonego w leczeniu hemofilii.

Lek Idelvion jest dostępny w postaci proszku i rozpuszczalnika, które miesza się w celu sporządzenia

roztworu do wstrzykiwań dożylnych. Dawka i częstość wstrzyknięć zależą od masy ciała pacjenta oraz

od tego, czy lek Idelvion jest stosowany do leczenia krwawień lub do ich profilaktyki, ciężkości

niedoboru czynnika IX u pacjenta, rozległości i lokalizacji krwawienia, a także od wieku i stanu

Idelvion

EMA/196132/2016

Strona 2/3

pacjenta. Więcej informacji dotyczących sposobu stosowania leku znajduje się w charakterystyce

produktu leczniczego (także część EPAR).

Jak działa produkt Idelvion?

Pacjenci z hemofilią B są pozbawieni czynnika IX, białka potrzebnego do prawidłowego krzepnięcia

krwi, wskutek czego łatwo dochodzi u nich do krwawień. Substancja czynna leku Idelvion,

albutrepenonakog alfa, działa w organizmie w taki sam sposób jak ludzki czynnik IX. Zastępuje ona

brakujący czynnik IX, wspomagając w ten sposób proces krzepnięcia krwi i zapewniając tymczasową

kontrolę krwawienia.

Jakie korzyści ze stosowania produktu Idelvion zaobserwowano w

badaniach?

W badaniu z udziałem 80 osób dorosłych i młodzieży i w innym badaniu z udziałem 27 dzieci w wieku

poniżej 12 lat Idelvion wykazał skuteczność w profilaktyce krwawień; u większości pacjentów podczas

leczenia profilaktycznego nie występowały krwawienia. Ponadto Idelvion wykazał skuteczność w

leczeniu epizodów krwawienia w przypadku ich wystąpienia; około 93% epizodów krwawienia ustąpiło

po jednokrotnym wstrzyknięciu leku Idelvion.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Idelvion?

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (alergii) na Idelvion. Obejmują one:

obrzęk, uczucie pieczenia i kłucie w miejscu wstrzyknięcia, dreszcze, nagłe zaczerwienienie twarzy,

swędzącą wysypkę, ból głowy, pokrzywkę, niskie ciśnienie tętnicze, ospałość, nudności i wymioty,

niepokój ruchowy, szybkie bicie serca, uczucie ucisku w klatce piersiowej i świszczący oddech.

W niektórych przypadkach reakcje te mogą być ciężkie.

U niektórych pacjentów przyjmujących leki zawierające czynnik IX mogą się pojawić inhibitory

(przeciwciała) przeciwko czynnikowi IX sprawiające, że lek przestanie działać i nastąpi utrata kontroli

krwawień. Leki zawierające czynnik IX mogą również potencjalnie powodować problemy będące

wynikiem powstawania skrzepów krwi w naczyniach krwionośnych. Pełny wykaz działań niepożądanych

związanych ze stosowaniem produktu Idelvion znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Leku nie wolno podawać pacjentom z nadwrażliwością (alergią) na substancję czynną lub którykolwiek

składnik leku. Nie wolno go również stosować u pacjentów z alergią na białka chomika.

Na jakiej podstawie zatwierdza się produkt Idelvion?

Badania wykazują, że lek Idelvion jest skuteczny w profilaktyce epizodów krwawienia i leczy je u

pacjentów z hemofilią B, a bezpieczeństwo jego stosowania jest porównywalne z bezpieczeństwem

stosowania innych produktów zawierających czynnik IX. Dlatego Komitet ds. Produktów Leczniczych

Stosowanych u Ludzi (CHMP) Agencji uznał, że korzyści ze stosowania produktu Idelvion przewyższają

ryzyko, i zalecił jego dopuszczenie do stosowania w UE.

Jakie środki są podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i

skutecznego stosowania produktu Idelvion?

W celu zapewnienia możliwie najbezpieczniejszego stosowania produktu Idelvion opracowano plan

zarządzania ryzykiem. W oparciu o ten plan w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce dla

pacjenta dotyczących produktu Idelvion zawarto informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym

odpowiednie środki ostrożności obowiązujące personel medyczny i pacjentów.

Idelvion

EMA/196132/2016

Strona 3/3

Inne informacje dotyczące produktu Idelvion:

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące produktu Idelvion znajduje się na stronie internetowej Agencji pod

adresem: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. W

celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Idelvion należy zapoznać się z

ulotką dla pacjenta (także część EPAR) bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Streszczenie opinii Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych dotyczącej produktu Idelvion

znajduje się na stronie internetowej Agencji: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare

disease designation.

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ANEX I

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie

zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu

medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak

zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.8.

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

IDELVION 250 j.m., proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

IDELVION 500 j.m., proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

IDELVION 1000 j.m., proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

IDELVION 2000 j.m., proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

2.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

IDELVION 250 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Jedna fiolka zawiera nominalnie 250 j.m. rekombinowanego białka fuzyjnego wiążącego czynnik

krzepnięcia IX z albuminą (RIX-FP), (INN = albutrepenonakogu alfa). Po rozpuszczeniu w 2,5 ml

wody do wstrzykiwań roztwór zawiera 100 j.m. / ml albutrepenonakogu alfa.

IDELVION 500 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Jedna fiolka zawiera nominalnie 500 j.m. rekombinowanego białka fuzyjnego wiążącego czynnik

krzepnięcia IX z albuminą (RIX-FP), (INN = albutrepenonakogu alfa). Po rozpuszczeniu w 2,5 ml

wody do wstrzykiwań roztwór zawiera 200 j.m. / ml albutrepenonakogu alfa.

IDELVION 1000 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Jedna fiolka zawiera nominalnie 1000 j.m. rekombinowanego białka fuzyjnego wiążącego czynnik

krzepnięcia IX z albuminą (RIX-FP), (INN = albutrepenonakogu alfa). Po rozpuszczeniu w 2,5 ml

wody do wstrzykiwań roztwór zawiera 400 j.m. / ml albutrepenonakogu alfa.

IDELVION 2000 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Jedna fiolka zawiera nominalnie 2000 j.m. rekombinowanego białka fuzyjnego wiążącego czynnik

krzepnięcia IX z albuminą (RIX-FP), (INN = albutrepenonakogu alfa). Po rozpuszczeniu w 5 ml wody

do wstrzykiwań roztwór zawiera 400 j.m. / ml albutrepenonakogu alfa.

Aktywność (w jednostkach międzynarodowych [j.m.]) jest określana przy użyciu jednostopniowego

testu wykrzepiania in vitro opartego na czasie częściowej tromboplastyny po aktywacji,

kalibrowanego wobec międzynarodowego wzorca Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla

koncentratu czynnika IX.

Albutrepenonakog alfa jest oczyszczonym białkiem wytwarzanym z zastosowaniem technologii

rekombinowanego DNA opartej na genetycznym połączeniu rekombinowanej albuminy z

rekombinowanym czynnikiem IX. Genetyczna fuzja cDNA ludzkiej albuminy z cDNA ludzkiego

czynnika krzepnięcia IX umożliwia produkcję pojedynczych rekombinowanych białek i zapewnia

jednorodność produktu poprzez uniknięcie chemicznej koniugacji. Porcja rekombinowanego czynnika

IX jest identyczna z formą alleliczną Thr148 czynnika IX pochodzącego z osocza. Rozszczepialny

łącznik pomiędzy rekombinowanym czynnikiem IX a cząsteczkami albuminy pochodzi z

endogennego „peptydu aktywującego” w natywnym czynniku IX.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Do 25,8 mg (1,13 mmol) sodu na dawkę (masa ciała 70 kg).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Proszek o zabarwieniu bladożółtym do białego i przezroczysty, bezbarwny rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

pH: 6,6-7,2

Osmolalność:

IDELVION 250 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

175 - 215 mOsm / kg.

IDELVION 500 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

260 - 300 mOsm / kg.

IDELVION 1000 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

260 - 300 mOsm / kg.

IDELVION 2000 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

260 - 300 mOsm / kg.

4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.

Wskazania do stosowania

Leczenie i profilaktyka krwawienia u pacjentów z hemofilią B (wrodzonym niedoborem czynnika IX).

IDELVION może być stosowanych we wszystkich grupach wiekowych.

4.2.

Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie powinno być prowadzone pod nadzorem lekarza doświadczonego w terapii hemofilii B.

Pacjenci uprzednio nie poddawani leczeniu

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania IDELVION u pacjentów wcześniej nieleczonych nie zostały

jak dotąd potwierdzone.

Monitorowanie leczenia

Podczas leczenia zaleca się właściwe oznaczanie poziomu IX czynnika, w celu ustalenia wielkości

podawanej dawki oraz częstości powtarzania wlewów. U poszczególnych pacjentów mogą wystąpić

różnice w odpowiedzi na podanie IX czynnika krzepnięcia, co przejawia się różnymi okresami

półtrwania oraz różnicami w odzysku. Dawka ustalana na podstawie masy ciała może wymagać

dostosowania u pacjentów z niedowagą lub nadwagą. Podczas dużych zabiegów chirurgicznych

niezbędne jest precyzyjne monitorowanie terapii substytucyjnej poprzez kontrolę procesu krzepnięcia

(poziomu aktywności IX czynnika w osoczu).

W przypadku stosowania jednostopniowego testu wykrzepiania

in vitro

opartego na czasie częściowej

tromboplastyny po aktywacji (aPTT) w celu określenia aktywności czynnika IX w próbkach krwi

pacjentów, na wyniki aktywności czynnika IX w osoczu mogą istotnie wpływać zarówno rodzaj

odczynnika aPTT użytego w teście, jak i przyjęte dla tego testu standardowe wartości referencyjne.

Oznaczenie za pomocą jednostopniowego testu wykrzepiania przy użyciu kaolinowego odczynnika

aPTT lub odczynnika Acitin FS aPTT prawdopodobnie spowoduje niedoszacowanie poziomu

aktywności. Jest to szczególnie ważne w przypadku zmiany laboratorium i/lub odczynników

stosowanych w teście.

Dawkowanie

Dawkowanie i czas trwania terapii zastępczej zależą od stopnia ciężkości niedoboru IX czynnika

krzepnięcia krwi, umiejscowienia i intensywności krwawienia oraz od stanu klinicznego pacjenta.

Liczba podawanych pacjentowi jednostek IX czynnika wyrażona jest w jednostkach

międzynarodowych (j.m.), które odnoszą się do aktualnych standardów WHO dla produktów

IX czynnika. Aktywność IX czynnika w osoczu jest wyrażana jako odsetek (w odniesieniu do

normalnego osocza ludzkiego) lub w jednostkach międzynarodowych (w odniesieniu do

Międzynarodowego Standardu zawartości IX czynnika w osoczu).

Jedna jednostka międzynarodowa (j.m.) aktywności czynnika IX jest równoważna zawartości

czynnika IX w jednym ml normalnego osocza ludzkiego.

Leczenie na żądanie

Obliczenie wymaganej dawki czynnika IX opiera się na empirycznym stwierdzeniu, że 1 jednostka

międzynarodowa (j.m.) czynnika IX na kg masy ciała powinna podwyższyć poziom krążącego

czynnika IX w osoczu średnio o 1,3 j.m./dl (1,3% normalnej aktywności ) u pacjentów w wieku ≥12

lat oraz o 1,0 j.m./dl (1,0% normalnej aktywności ) u pacjentów w wieku <12 lat. Wymaganą dawkę

oblicza się przy użyciu następującego wzoru:

Wymagana dawka (j.m.) = masa ciała (kg) x pożądany wzrost poziomu czynnika IX (% normalnej

aktywności lub j.m./dl) x {odwrotność obserwowanego odzysku (j.m./kg na j.m./dl)}

Spodziewany wzrost czynnika IX (j.m./dl lub % normalnej aktywności ) = dawka (j.m.) x odzysk

(j.m./dl na j.m./kg)/masa ciała (kg)

Dawka i częstość podawania powinny zawsze być indywidualnie dobrane w zależności od

skutecznościklinicznej u poszczególnych pacjentów.

Pacjenci w wieku poniżej 12 lat

Dla odzysku przyrostowego o wartości 1 j.m./dl na 1 j.m./kg, dawkę oblicza się w następujący sposób:

Dawka (j.m.) = masa ciała (kg) x pożądany wzrost poziomu czynnika IX (j.m./dl) x 1 dl/kg

Przykład

U pacjenta o masie 20 kg z ciężką hemofilią B wymagana jest szczytowa wartość wynosząca

50% wartości prawidłowej . Odpowiednia dawka wynosiłaby 20 kg x 50 j.m./dl x 1 dl/kg =

1000 j.m.

Dawka IDELVION wynosząca 1000 j.m. podana pacjentowi o masie 25 kg powinna po

wstrzyknięciu spowodować szczytowy wzrost poziomu czynnika IX wynoszący 1000 j.m./25

kg x 1,0 (j.m./dl na j.m./kg) = 40 j.m./dl (40% aktywności prawidłowej ).

Pacjenci w wieku powyżej 12 lat

Dla odzysku przyrostowego o wartości 1,3 j.m./dl na 1 j.m./kg, dawkę oblicza się w następujący

sposób:

Dawka (j.m.) = masa ciała (kg) x pożądany wzrost poziomu czynnika IX (j.m./dl) x 0,77 dl/kg

Przykład

U pacjenta o masie 80 kg z ciężką hemofilią B wymagana jest szczytowa wartość wynosząca

50% wartości prawidłowej . Odpowiednia dawka wynosiłaby 80 kg x 50 j.m./dl x 0,77 dl/kg

= 3080 j.m.

Dawka IDELVION wynosząca 2000 j.m. podana pacjentowi o masie 80 kg powinna po

wstrzyknięciu spowodować szczytowy wzrost poziomu czynnika IX wynoszący 2000 j.m. x

1,3 (j.m./dl na j.m./kg)/80 kg = 32,5 j.m./dl (32,5% aktywności prawidłowej ).

W razie wystąpienia następujących przypadków krwawienia, aktywność czynnika IX nie powinna

zmniejszyć się poniżej podanych poziomów aktywności w osoczu (w % aktywności prawidłowej lub

w j.m./dl) w danym okresie czasu. Poniższa tabela może być wykorzystywana jako źródło wskazówek

dotyczących dawkowania w przypadkach krwawień i po zabiegach chirurgicznych:

Profilaktyka

Dla długotrwałej profilaktyki krwawień u pacjentów z ciężką postacią hemofilii B, zazwyczaj

stosowane są dawki od 35 do 50 j.m. / kg raz w tygodniu.

Wydłużenie przerw w leczeniu dawka 75 j.m. / kg do 14 dni może być możliwe pod pewnymi

warunkami (patrz punkt 5.1).

Nasilenie krwawienia / rodzaj

Wymagany poziom czynnika

Częstotliwość dawkowania

zabiegu chirurgicznego

IX (% lub j.m./dl)

(godziny)/czas trwania leczenia

(dni)

Krwotok

Niewielkie lub umiarkowane

krwawienie do stawów, mięśni ( z

wyjątkiem mięśnia biodrowo-

lędźwiowego) lub z jamy ustnej

30-60

Pojedyncza dawka powinna być

wystarczająca w przypadku

większości krwawień. Podanie

dawki podtrzymującej po 24-72

godzinach może być potrzebne

przy utrzymującym się

krwawieniu.

Znaczny krwotok

Krwawienia zagrażające życiu,

krwawienie do mięśni głębokich,

włącznie z mięśniem biodrowo-

lędźwiowym

60-100

Powtarzać przez pierwszy tydzień

co 24-72 godziny, a następnie

stosować raz w tygodniu dawkę

podtrzymującą, do ustąpienia

krwawienia i zagojenia rany.

Małe zabiegi chirurgiczne

(Włączając nieskomplikowaną

ekstrakcję zęba)

50-80 (poziom początkowy)

Pojedyncza dawka powinna być

wystarczająca w przypadku

większości małych zabiegów

chirurgicznych. W razie potrzeby

można podać po 24-72 godzinach

dawkę podtrzymującą, do

ustąpienia krwawienia i zagojenia

rany.

Duże zabiegi chirurgiczne

60-100 (poziom początkowy)

Powtarzać co 24-72 godziny przez

pierwszy tydzień, a następnie 1-2

razy w tygodniu podawać dawkę

podtrzymującą, do ustąpienia

krwawienia i zagojenia rany.

Niektórzy pacjenci, którzy są dobrze kontrolowani w schemacie raz w tygodniu mogą być leczeni

dawką do 75 j.m./kg w odstępach 10-14 dniowych (patrz punkt 5.1).

Po wystąpieniu epizodów krwawienia w trakcie profilaktyki, pacjenci powinni jak tylko możliwe

trzymać się dawkowania zalecanego w profilaktyce z dwiema dawkami IDELVIONU podanymi w

odstępie co najmniej 24 godzin, ale dłuższym niż uznawany za odpowiedni dla pacjenta.

Dzieci i młodzież

W rutynowej profilaktyce zalecany schemat dawkowania u dzieci i młodzieży to 35 do 50 j.m. / kg

raz w tygodniu (patrz punkty 5.1 i 5.2).

Sposób podawania

Do stosowania dożylnego.

Instrukcja dotycząca rekonstytucji produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6. Produkt po

rekonstytucji powinien być wstrzyknięty powoli dożylnie, z szybkością zapewniającą komfort

pacjenta, wynoszącą maksymalnie 5 ml/min.

4.3.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną (rekombinowane białko fuzyjne łączące czynnik krzepnięcia IX

z albuminą ( rIX-FP)) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Stwierdzona alergia na białko chomika.

4.4.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nadwrażliwość

Podczas stosowania produktu leczniczego IDELVION możliwe jest wystąpienie reakcji

nadwrażliwości typu alergicznego. Produkt zawiera śladowe ilości białka chomika. W przypadku

wystąpienia objawów nadwrażliwości należy zalecić pacjentom natychmiastowe przerwanie

stosowania produktu i kontakt z lekarzem. Pacjentów należy poinformować o wczesnych objawach

reakcji nadwrażliwości, takich jak pokrzywka, uogólniona pokrzywka, ucisk w klatce piersiowej,

świszczący oddech, niedociśnienie tętnicze i anafilaksja. Rozpoczęcie podawania czynnika IX

powinno się odbywać, w zależności od oceny lekarza prowadzącego, pod nadzorem medycznym, w

warunkach umożliwiających odpowiednie leczenie reakcji alergicznych.

W przypadku wystąpienia wstrząsu należy zastosować standardowe postępowanie medyczne w terapii

wstrząsu.

Inhibitory

Po wielokrotnym podawaniu produktów ludzkiego czynnika krzepnięcie IX, należy u pacjentów

monitorować powstawanie przeciwciał neutralizujących (inhibitorów), które powinny być oznaczane

w jednostkach Bethesda (BU, ang. Bethesda Units), za pomocą odpowiednich testów biologicznych.

W literaturze zgłaszano przypadki wskazujące na korelację pomiędzy pojawieniem się inhibitora

czynnika IX, a wystąpieniem reakcji alergicznych. Z tego względu pacjentów, u których wystąpiły

reakcje alergiczne należy kontrolować na obecność inhibitora. Należy wziąć pod uwagę, iż u

pacjentów, u których stwierdzono obecność inhibitorów czynnika IX może wystąpić zwiększone

ryzyko reakcji anafilaktycznej po kolejnym podaniu czynnika IX.

Z uwagi na ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych po zastosowaniu produktów czynnika IX,

rozpoczęcie podawania czynnika IX powinno się odbywać, w zależności od oceny lekarza

prowadzącego, pod nadzorem medycznym, w warunkach umożliwiających odpowiednie leczenie

reakcji alergicznych.

Zatorowość

Ze względu na potencjalne ryzyko powikłań zakrzepowych, podczas stosowania tego produktu u

pacjentów z chorobami wątroby, pacjentów po zabiegach chirurgicznych, noworodków oraz

pacjentów z grup ryzyka wystąpienia zdarzeń zakrzepowych lub rozsianego wykrzepiania

wewnątrznaczyniowego (DIC) należy prowadzić nadzór kliniczny w kierunku wystąpienia wczesnych

oznak wykrzepiania i koagulopatii ze zużycia, stosując odpowiednie próby biologiczne. W każdej z

powyższych sytuacji należy zbadać, czy korzyści z zastosowania produktu leczniczego IDELVION

przewyższają ryzyko związane z powyższymi komplikacjami.

Zdarzenia sercowo-naczyniowe

U pacjentów, u których istnieją czynniki ryzyka wystąpienia zaburzeń sercowo-naczyniowych terapia

substytucyjna za pomocą czynnika IX może zwiększać to ryzyko.

Powikłania związane z zastosowaniem cewnika

W przypadkach, gdy wymagane jest zastosowanie urządzenia do centralnego dostępu żylnego (ang.

central venous access device, CVAD), należy uwzględnić ryzyko wystąpienia powikłań związanych z

CVAD, w tym zakażeń miejscowych, bakteriemii i zakrzepicy w miejscu wprowadzenia cewnika.

Dzieci i młodzież

Wymienione ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczącą zarówno dorosłych, jak i dzieci.

Pacjenci w podeszłym wieku

W badaniach klinicznych produktu leczniczego IDELVION nie uczestniczyli pacjenci w wieku 65 lub

więcej lat. Nie są dostępne informacje, czy pacjenci w podeszłym wieku reagują na lek inaczej niż

pacjenci młodsi.

Indukcja tolerancji immunologicznej

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania IDELVION w indukcji tolerancji immunologicznej nie

zostały określone.

Zawartość sodu

Ten produkt leczniczy zawiera do 25,8 mg (1,13 mmol) sodu na dawkę (dla masy ciała 70 kg), jeżeli

maksymalna dawka (15 ml = 6000 IU) jest stosowana. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów

kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Odnotowywanie użycia

Szczególnie zaleca się, aby przy każdym podaniu pacjentowi produktu leczniczego IDELVION

zapisywać nazwę i numer serii produktu w celu udokumentowania związku między pacjentem a serią

produktu leczniczego.

4.5.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie zgłaszano żadnych interakcji produktów zawierających ludzki czynnik krzepnięcia IX

z innymi produktami leczniczymi.

4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża i karmienie piersią

Nie przeprowadzono badań wpływu czynnika IX na reprodukcję u zwierząt. Ze względu na rzadkie

występowanie hemofilii B u kobiet nie są dostępne dane dotyczące stosowania czynnika IX w czasie

ciąży i karmienia piersią.

Dlatego też czynnik IX należy podawać kobietom w ciąży i w okresie karmienia piersią wyłącznie w

przypadku wyraźnych wskazań.

Płodność

Brak informacji o wpływie czynnika IX na płodność.

4.7.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

IDELVION nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i

obsługiwania maszyn.

4.8.

Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Rzadko obserwowano reakcje nadwrażliwości lub reakcje alergiczne (mogące obejmować obrzęk

naczynioruchowy, pieczenie i kłucie w miejscu infuzji, dreszcze, zaczerwienienie, pokrzywkę

uogólnioną, ból głowy, pokrzywkę, niedociśnienie tętnicze, senność, nudności, niepokój, tachykardię,

uczucie ucisku w klatce piersiowej, mrowienie, wymioty, świszczący oddech), które w niektórych

przypadkach mogą ulegać progresji do ciężkiej anafilaksji (łącznie z wstrząsem anafilaktycznym). W

niektórych przypadkach dochodziło do progresji tych reakcji do ciężkiej anafilaksji; zdarzenia te miały

miejsce w ścisłym związku czasowym z wytworzeniem inhibitorów czynnika IX (patrz również

punkt 4.4). Zgłaszano przypadki zespołu nerczycowego po próbach indukcji tolerancji

immunologicznej u pacjentów z hemofilią B i obecnością inhibitorów czynnika IX oraz reakcjami

alergicznymi w wywiadzie.

Po zastosowaniu produktów czynnika IX pochodzących z komórek CHO bardzo rzadko obserwowano

wytworzenie przeciwciał przeciwko białku chomika.

U pacjentów z hemofilią B może dojść do wytworzenia przeciwciał neutralizujących czynnik IX

(inhibitorów). Objawem świadczącym o obecności inhibitorów jest niewystarczająca

odpowiedź kliniczna na leczenie. W takich przypadkach zaleca się skontaktowanie ze

specjalistycznym centrum leczenia hemofilii.

Istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia epizodów zakrzepowo-zatorowych po podaniu produktów

zawierających czynnik IX; ryzyko to jest większe w przypadku preparatów niskooczyszczonych.

Stosowanie niskooczyszczonych produktów zawierających czynnik IX wiązało się z przypadkami

zawału serca, rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, zakrzepicy żylnej i zatoru płucnego.

Stosowanie wysokooczyszczonego czynnika IX rzadko wiąże się z działaniami niepożądanymi tego

rodzaju.

Tabelaryczna lista działań niepożądanych

W czterech otwartych badaniach klinicznych obejmujących 107 pacjentów z przynajmniej jedna

ekspozycją na IDELVION odnotowano 13 działań niepożądanych u 7 pacjentów.

W poniższej tabeli wymieniono działania niepożądane zgodnie z klasyfikacją układów

i narządów i terminami preferowanymi MedDRA.

Częstości zdarzeń określano według następującej konwencji: bardzo często (≥ 1/10); często (≥ 1/100

do < 1/10); niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100) ; rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (<

1/10 000); nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione

zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Standardowa

klasyfikacja układów i

narządów MedDRA

Działania niepożądane

Częstość występowania

na pacjenta

Częstość występowania

na wstrzyknięcie

Zaburzenia ogólne i

stany w miejscu podania

(odczyny) w miejscu

wstrzyknięcia

Często

Zaburzenia ukladu

nerwowego

Ból głowy

Często

Rzadko

Zawroty głowy

Niezbyt często

Rzadko

Zaburzenia układu

immunologicznego

Nadwrażliwość

Niezbyt często

Rzadko

Zaburzenia skóry i

tkanki podskórnej

Wysypka

Niezbyt często

Rzadko

Wyprysk

Niezbyt często

Rzadko

Opis wybranych działań niepożądanych

W trwającym badaniu klinicznym u jednego z pacjentów wcześniej nieleczonych (PUP) wytworzyło

się wysokie miano inhibitora czynnika IX . Dane dotyczące częstości występowania inhibitora u

pacjentów wcześniej nieleczonych są niewystarczające.

Dzieci i młodzież

Częstość, rodzaj i stopień ciężkości działań niepożądanych u dzieci i młodzieży są podobne, jak u

pacjentów dorosłych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania

wymienionego w załączniku V.

4.9.

Przedawkowanie

Nie zgłaszano objawów przedawkowania produktu leczniczego IDELVION.

5.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.

Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwkrwotoczne: Czynnik krzepnięcia krwi IX.

Kod ATC: B02BD04

Mechanizm działania

IDELVION (INN: albutrepenonakog alfa) jest rekombinowanym czynnikiem krzepnięcia IX.

Wydłużenie okresu półtrwania produktu IDELVION i zwiększoną ekspozycję ogólnoustrojową

osiągnięto poprzez połączenie z rekombinowaną albuminą. Albumina jest naturalnym, obojętnym

nośnikiem białkowym w osoczu, z okresem półtrwania wynoszącym około 20 dni. Genetyczne

połączenie rekombinowanego czynnika krzepnięcia IX z albuminą wydłuża okres półtrwania czynnika

IX (patrz punkt 5.2).

IDELVION pozostaje w krążeniu w stanie niezmienionym do czasu aktywacji czynnika IX, po czym

albumina się odłącza, uwalniając czynnik IX (FIXa), który potrzebny jest do procesu krzepnięcia.

Działanie farmakodynamiczne

Hemofilia B jest dziedzicznym, związanym z płcią zaburzeniem krzepnięcia krwi, spowodowanym

obniżeniem poziomu czynnika IX, w wyniku czego dochodzi do obfitych krwawień do stawów,

mięśni lub narządów wewnętrznych, występujących samoistnie lub wskutek przypadkowych bądź

chirurgicznych urazów. Terapia zastępcza powoduje podwyższenie poziomu czynnika IX w osoczu,

umożliwiając w ten sposób czasowe wyrównanie niedoboru czynnika i zmniejszenie skłonności do

krwawień.

Czynnik IX jest aktywowany przez kompleks czynnik VII/czynnik tkankowy w zewnętrznym szlaku

krzepnięcia, a czynnik XIa w wewnętrznym szlaku krzepnięcia. Aktywowany czynnik IX w

połączeniu z aktywowanym czynnikiem VIII aktywuje czynnik X. W wyniku tego dochodzi do

przekształcenia protrombiny w trombinę. Następnie trombina przekształca fibrynogen w fibrynę, co

prowadzi do powstania skrzepu. U pacjentów z hemofilią B czynnik IX jest nieaktywny lub jego

aktywność jest znacznie zmniejszona, co może wymagać terapii zastępczej.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo

W fazie 1/2 badań oceniano skuteczność leczenia i zapobiegania epizodom krwawienia z

zastosowaniem rIX-FP u 17 pacjentów (w wieku 13-46 lat), 13 pacjentów w ramieniu

profilaktycznym otrzymywało cotygodniową profilaktyk lekiem IDELVION przez około 11 miesięcy,

a 4 osoby w ramieniu leczenia na żądanie otrzymywały IDELVION po wystąpieniu przypadków

krwawienia. Leczenie wszystkich 85 epizodów krwawienia zakończone zostało sukcesem po

zastosowaniu 1 lub 2 dawek IDELVION.

Skuteczność IDELVION została oceniona w otwartej niekontrolowanej części fazy 2/3 badań, w

której łącznie 63 uprzednio leczonych mężczyzn pomiędzy 12 a 61 rokiem życia otrzymywało

IDELVION albo w profilaktyce stosowanej raz na 7-, 10- i/lub 14 dni i/lub w leczeniu epizodów

krwawienia w oparciu o zasadę na żądanie. Wszyscy uczestnicy mieli ciężką (poziom FIX < 1%) lub

umiarkowanie ciężką ( poziom FIX ≤ 2%) hemofilię typu B. Czterdziestu uprzednio leczonych

pacjentów otrzymywało IDELVION w profilaktyce.

Pacjenci, którzy otrzymali leczenie profilaktyczne rozpoczynali od dawkowania 35-50 j.m. / kg raz w

tygodniu. Podgrupa pacjentów była przestawiona na wydłużone 10- lub 14-dniowe przerwy w

leczeniu z zalecaną, indywidualnie dostosowywaną dawką 75 j.m. / kg . 21 uprzednio leczonych

pacjentów (PTPs) w profilaktyce z 14 dniowymi przerwami pozostawało w dodatkowym okresie

leczenia przez 98 do 575 (mediana 386) dni. Spośród tych pacjentów, 8 (38%) doświadczyło

przynajmniej jednego krwawienia podczas profilaktyki z przerwami 14 dniowymi, podczas gdy nie

mieli oni żadnych krwawień w profilaktyce z przerwami 7 dniowymi. Mediana rocznej częstości

krwawień (ABR) w profilaktyce z przerwami 7 dniowymi z produktem leczniczym IDELVION dla

wszystkich krwawień wynosiła 0,0 ( zakres 0-6) i w profilaktyce z przerwami 14 dniowymi wynosiła

1,08 (zakres 0-9,1). Obecnie dostępne informacje uzasadniają wydłużenie przerw w leczeniu dle

niektórych pacjentów pomimo potencjalnie zwiększonego ryzyka krwawień w porównaniu do

schematu z przerwami 1 tygodniowymi. Należy zwrócić uwagę że ABR jest nieporównywalny

pomiędzy różnymi stężeniami czynnika i różnymi badaniami klinicznymi.

Profilaktyka i kontrola krwawień u wcześniej leczonych pacjentów , poniżej 12 roku życia.

Skuteczność produktu IDELVION została oceniona w badaniach fazy 3, u 27 uprzednio leczonych

chłopców w wieku 1 do 10 lat (mediana wieku 6 lat) w tym 12 pacjentów ≤ 6 lat, którzy otrzymywali

IDELVION w profilaktyce i kontroli epizodów krwawień. Wszystkie 27 osób otrzymało leczenie

otrzymywało leczenie profilaktyczne produktem leczniczym IDELVION w odstępach tygodniowych

przez średni czas trwania badania 13,1 miesięcy (9, 18 miesięcy).

Ze 106 epizodów krwawienia, większość (94; 88,7%) było leczonych pojedynczym wstrzyknięciem,

103; 97,2% było leczonych 1-2 wstrzyknięciami. Skuteczność hemostatyczna w opanowaniu

krwawień została oceniona jako znakomita lub dobra w 96% wszystkich leczonych epizodów

krwawienia.

Prowadzone są badania kliniczne w celu określenia bezpieczeństwa i skuteczność leczenia z

przerwami w leczeniu dłuższymi niż tygodniowe.

Postępowanie okołooperacyjne

Bezpieczeństwo i skuteczność w uzyskaniu odpowiedniego stanu przedoperacyjnego zostały ocenione

w dwóch głównych badaniach fazy 3 (Badanie 3001 i 3002) w trwającym badaniu fazy 3 dotyczącym

rozszerzonego bezpieczeństwa (badanie 3003). Analizę skuteczności przeprowadzono w oparciu o

protokoły z 15 zabiegów chirurgicznych przeprowadzonych u 12 pacjentów między 8 a 51 rokiem

życia poddawanych dużym lub niewielkim zabiegom chirurgicznym, stomatologicznym lub innym

inwazyjnym procedurom chirurgicznym.

IDELVION był podawany jako wstrzyknięcie bolusowe.

Hemostaza została utrzymana przez cały okres trwania badania.

Dzieci i młodzież

Europejska Agencja Leków odroczyła konieczność dostarczania wyników badań zastosowania leku

IDELVION u uprzednio nie leczonych pacjentów w leczeniu i profilaktyce krwawień hemofilii typu

B.( patrz punkt.4.2 (Dzieci i młodzież)).

5.2.

Właściwości farmakokinetyczne

Dorośli

Farmakokinetykę produktu IDELVION oceniano po dożylnym wstrzyknięciu pojedynczej dawki

wynoszącej 25, 50 i 75 j.m./kg. Parametry farmakokinetyczne po pojedynczym wstrzyknięciu dawki

IDELVION wynoszącej 50 i 75 j.m./kg (patrz tabela poniżej) oparto na aktywności czynnika IX w

osoczu oznaczanej za pomocą jednostopniowego testu wykrzepiania. Średnia aktywność czynnika IX

w dniu 7 i 14 po podaniu pojedynczej dawki IDELVIONU- 50 j.m./kg wynosiła odpowiednio 13,76%

i 6,10%. Powtórne oceny parametrów PK wykonywane do 30 tygodni wykazały stabilny profil

farmakokinetyczny, a odzysk przyrostowy pozostał stały w czasie.

W badaniach klinicznych uzyskiwano minimalne poziomy 5-10% pozwalające osiągnąć kontrolę

krwawień w profilaktyce. Symulacje PK sugerują że czas potrzebny do osiągnięcia 5% aktywności

FIX w osoczu po pojedynczym wstrzyknięciu 50 j.m. / kg produktu leczniczego IDELVION wynosi

odpowiednio 12,5 dnia u dorosłych.

Parametry farmakokinetyczne dla pacjentów z ciężką hemofilią (mediana, (minimum,

maksimum)) po pojedynczym wstrzyknięciu IDELVION (50 j.m./kg)

Parametry PK

IDELVION(50 (j.m./kg))

(N=22)

(IU/dl)/(IU/kg)

1,18 (0,86, 1,86)

(IU/dl)

62,7 (40,5, 87,0)

0-inf

(h*IU/dl)

6638 (2810, 9921)

Eliminacja (t

95,3(51,5, 135,7)

(ml/h/kg)

0,875 (0,748, 1,294)

IR = odzysk przyrostowy; AUC = pole powierzchni pod krzywą na wykresie aktywności czynnika IX w

zależności od czasu; CL = klirens przeliczany na masę ciała; Eliminacja (t

) = okres półtrwania w fazie

eliminacji

Dzieci i młodzież

Parametry farmakokinetyczne (PK) produktu IDELVION oceniano u młodzieży (w wieku od 12 do

mniej niż 18 lat) oraz u dzieci (w wieku od 1 roku do mniej niż 12 lat), po dożylnym wstrzyknięciu

pojedynczej dawki wynoszącej 50 j.m./kg. Parametry PK (przedstawione poniżej) oceniano na

podstawie osoczowej aktywności czynnika IX w czasie, oznaczanej za pomocą jednostopniowego

testu wykrzepiania.

Porównanie parametrów farmakokinetycznych IDELVION według kategorii wiekowych

(mediana (minimum, maksimum)) po pojedynczym wstrzyknięciu IDELVION (50 j.m./kg)

Parametry PK

1 do <6 lat

(N=12)

6 do <12 lat

(N=15)

12 do <18 lat

(N=5)

(IU/dl)/(IU/kg)

0,968 (0,660, 1,280)

1,07 (0,70, 1,47)

1,11 (0,84, 1,61)

(IU/dl)

48,2 (33,0, 64,0)

50,5 (34,9, 73,6)

55,3 (40,5, 80,3)

0-inf

(h*IU/dl)

4301 (2900, 8263)

4718 (3212, 7720)

4804 (2810, 9595)

Eliminacja( t

86,2 (72,6, 105,8)

89,3 (62,1, 123,0)

88,8 (51,5, 130,0)

(ml/h/kg)

1,16 (0,61, 1,72)

1,06 (0,65, 1,56)

1,04 (0,52, 1,67)

IR = odzysk przyrostowy; AUC = pole powierzchni pod krzywą na wykresie aktywności czynnika IX w

zależności od czasu; CL = klirens przeliczany na masę ciała; Eliminacja (t

) = okres półtrwania w fazie

eliminacji

W badaniach klinicznych uzyskiwano minimalne poziomy 5-10% pozwalające osiągnąć kontrolę

krwawień w profilaktyce. Symulacje PK sugerują, że czas potrzebny do osiągnięcia 5% aktywności

FIX w osoczu po pojedynczym wstrzyknięciu 50 j.m. / kg wynosi 7 dni dla 1- <6 lat, 9 dni dla 6- <12

lat i 11 dni dla 12- <18 lat po zastosowaniu produktu leczniczego IDELVION .

5.3.

Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących

bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym i genotoksyczności,

trombogeniczności i tolerancji miejscowej nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla ludzi.

Nie przeprowadzono badań dotyczących działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na

reprodukcję.

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.

Wykaz substancji pomocniczych

Proszek:

Trójsodowy cytrynian dwuwodny, polisorbat 80, mannitol, sacharoza, HCl (do ustalania pH)

Rozpuszczalnik:

Woda do wstrzykiwań

6.2.

Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, rozpuszczalnikami i

rozcieńczalnikami, oprócz wymienionych w punkcie 6.1.

6.3.

Okres ważności

IDELVION 250 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

3 lata

IDELVION 500 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

3 lata

IDELVION 1000 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

3 lata

IDELVION 2000 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

3 lata

Po rekonstytucji stabilność fizyczna i chemiczna utrzymuje się w temperaturze 2-25

C przez 8 godzin.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt powinien zostać zużyty natychmiast. Jeśli produkt

nie zostanie natychmiast zużyty, odpowiedzialność za czas przechowywania produktu

rekonstytuowanego i warunki w jakich to przechowywania się odbywa wraz z tego konsekwencjami

ponosi użytkownik.

6.4.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25˚C.

Nie zamrażać. Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rekonstytucji, patrz punkt 6.3.

6.5.

Rodzaj i zawartość opakowania

IDELVION 250 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Proszek (250 j.m.) w fiolce 6 ml (szkło typu I), z korkiem (guma), wieczkiem zabezpieczającym

(tworzywo sztuczne) i nasadką (aluminium).

2,5 ml rozpuszczalnika w fiolce (szkło typu I), z korkiem (guma), wieczkiem zabezpieczającym

(tworzywo sztuczne) i nasadką (aluminium).

IDELVION 500 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Proszek (500 j.m.) w fiolce 6 ml (szkło typu I), z korkiem (guma),wieczkiem zabezpieczającym

(tworzywo sztuczne) i nasadką (aluminium).

2,5 ml rozpuszczalnika w fiolce (szkło typu I), z korkiem (guma),wieczkiem zabezpieczającym

(tworzywo sztuczne) i nasadką (aluminium).

IDELVION 1000 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Proszek (1000 j.m.) w fiolce 6 ml (szkło typu I), z korkiem (guma),wieczkiem zabezpieczającym

(tworzywo sztuczne) i nasadką (aluminium).

2,5 ml rozpuszczalnika w fiolce (szkło typu I), z korkiem (guma),wieczkiem zabezpieczającym

(tworzywo sztuczne) i nasadką (aluminium).

IDELVION 2000 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Proszek (2000 j.m.) w fiolce 10 ml (szkło typu I) 10, z korkiem (guma),wieczkiem zabezpieczającym

(tworzywo sztuczne) i nasadką (aluminium).

5 ml rozpuszczalnika w fiolce (szkło typu I), z korkiem (guma),wieczkiem zabezpieczającym

(tworzywo sztuczne) i nasadką (aluminium).

Każde opakowanie zawiera:

IDELVION 250 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań:

1 fiolka z proszkiem

1 fiolka z 2,5 ml wody do wstrzykiwań

1 system do transferu 20/20 z filtrem

Jedno opakowanie wewnętrzne zawierające:

1 strzykawka jednorazowego użytku o pojemności 5 ml

1 zestaw do wkłucia

2 waciki nasączone alkoholem

1 niejałowy plaster

IDELVION 500 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań:

1 fiolka z proszkiem

1 fiolka z 2,5 ml wody do wstrzykiwań

1 system do transferu 20/20 z filtrem

Jedno opakowanie wewnętrzne zawierające:

1 strzykawka jednorazowego użytku o pojemności 5 ml

1 zestaw do wkłucia

2 waciki nasączone alkoholem

1 niejałowy plaster

IDELVION 1000 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań:

1 fiolka z proszkiem

1 fiolka z 2,5 ml wody do wstrzykiwań

1 system do transferu 20/20 z filtrem

Jedno opakowanie wewnętrzne zawierające:

1 strzykawka jednorazowego użytku o pojemności 5 ml

1 zestaw do wkłucia

2 waciki nasączone alkoholem

1 niejałowy plaster

IDELVION 2000 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań:

1 fiolka z proszkiem

1 fiolka z 5 ml wody do wstrzykiwań

1 system do transferu 20/20 z filtrem

Jedno opakowanie wewnętrzne zawierające:

1 strzykawka jednorazowego użytku o pojemności 10 ml

1 zestaw do wkłucia

2 waciki nasączone alkoholem

1 niejałowy plaster

Nie wszystkie wielkości opakowań mogą znajdować się w obrocie.

6.6.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do

stosowania

Informacje ogólne

Roztwór po rekonstytucji powinien być przezroczysty lub lekko opalizujący, o zabarwieniu

żółtym do bezbarwnego. Produkt po rekonstytucji

Należy bardzo dokładnie obejrzeć po przefiltrowaniu / wprowadzeniu do strzykawki (patrz

niżej), oraz przed podaniem pod względem obecności cząstek stałych i zmiany zabarwienia.

Nie używać roztworów, które są mętne lub zawierają osad.

Proces rekonstytucji oraz pobierania produktu powinien się odbywać w warunkach

aseptycznych.

Rekonstytucja

Doprowadzić rozpuszczalnik do temperatury pokojowej (poniżej 25

C). Upewnić się, żewieczka z

fiolek produktu leczniczego i rozpuszczalnika zostały usunięte, przetrzeć powierzchnię gumowych

korków roztworem antyseptycznym i i zostawić do wyschnięcia przed otwarciem opakowania

Mix2Vial

1. Otworzyć Mix2Vial przez usunięcie wieczka.

Nie

wyjmować Mix2Vial z

opakowania blistrowego!

2. Umieścić

fiolkę z rozpuszczalnikiem

na równej i czystej powierzchni

i mocno przytrzymać. Nie wyjmować zestawu Mix2Vial z blistra. Naciskając

końcówkę

niebieskiego

łącznika

pionowo w dół

przebić korek fiolki z

rozpuszczalnikiem.

Ostrożnie zdjąć blister z zestawu Mix2Vial przytrzymując krawędź i

pociągając pionowo do góry. Należy zwrócić uwagę, aby zdjąć jedynie

blister, a nie cały zestaw Mix2Vial.

4. Umieścić fiolkę z proszkiem na gładkiej równej i twardej powierzchni.

Odwrócić do góry dnem fiolkę z rozpuszczalnikiem i dołączonym do niej

zestawem Mix2Vial i naciskając końcówkę przezroczystego łącznika

pionowo w dół

przebić korek fiolki z produktem. Rozpuszczalnik

samoczynnie spłynie do fiolki z produktem.

5. Jedną ręką chwycić fiolkę z proszkiem przyłączoną do zestawu Mix2Vial,

drugą zaś ręką uchwycić fiolkę po rozpuszczalniku także przyłączoną do

zestawu Mix2Vial i ostrożnie rozkręcić zestaw na dwie części, przekręcając

przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Usunąć fiolkę po rozpuszczalniku z przyłączonym do niej niebieskim

łącznikiem zestawu Mix2Vial.

6. Doprowadzić do pełnego rozpuszczenia substancji delikatnie poruszając

ruchem obrotowym fiolkę z produktem z przyłączonym przezroczystym

łącznikiem. Nie wstrząsać.

7. Nabrać powietrza do pustej, jałowej strzykawki. Utrzymując fiolkę z

produktem w pozycji pionowej, przyłączyć strzykawkę do połączenia Luer

Lock zestawu Mix2Vial, przekręcając zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Wstrzyknąć powietrze do fiolki z produktem.

Pobieranie i podawanie

8. Przytrzymując tłok strzykawki odwrócić strzykawką cały zestaw do góry

dnem i napełnić strzykawkę roztworem, powoli odciągając tłok strzykawki.

9. Roztwór znajduje się teraz w strzykawce. Mocno trzymając cylinder

strzykawki (z tłokiem strzykawki skierowanym ku dołowi), odłączyć

przezroczysty łącznik zestawu Mix2Vial od strzykawki, przekręcając

przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

W celu wykonania iniekcji IDELVION powinno się używać załączonych zestawów do podawania,

ponieważ adsorpcja czynnika IX do powierzchni niektórych zestawów do wstrzykiwań może

prowadzić do niepowodzenia terapii.

Należy uważać, by krew nie przedostała się do strzykawki wypełnionej produktem, ponieważ istnieje

ryzyko, że mogłaby zakrzepnąć w strzykawce, a skrzepy fibryny zostaną podane pacjentowi.

Roztworu IDELVION nie wolno rozcieńczać.

Roztwór po rekonstytucji powinien być wstrzykiwany powoli dożylnie. Szybkość podawania należy

określić biorąc pod uwagę komfort pacjenta, maksymalnie do 5 ml / min.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z

lokalnymi przepisami.

7.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Str.76

35041 Marburg

Niemcy

8.

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/16/1095/001

EU/1/16/1095/002

EU/1/16/1095/003

EU/1/16/1095/004

9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 11 Maj 2016

10.

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Szczegółowe informacje o tym produkcie są dostępne na stronie internetowej Europejskiej Agencji

Leków http://www.ema.europa.eu

ANEKS II

A.

WYTWÓRCA BIOLOGICZNEJ SUBSTANCJI CZYNNEJ

ORAZ WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA

ZWOLNIENIE SERII

B.

WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE

ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA

C.

INNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE

DOPUSZCZENIA DO OBROTU

D.

WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE

BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO STOSOWANIA

PRODUKTU LECZNICZEGO

A.

WYTWÓRCA BIOLOGICZNEJ SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ WYTWÓRCA

ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII

Nazwa i adres wytwórcy biologicznej substancji czynnej

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Strasse 76

35041 Marburg

Niemcy

Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Strasse 76

35041 Marburg

Niemcy

B.

WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA

Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania (patrz aneks

I:Charakterystyka Produktu Leczniczego, punkt 4.2).

C.

INNE WARUNKI LUB WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOPUSZCZENIA DO OBROTU

Okresowy raport o bezpieczeństwie stosowania

Wymagania do przedłożenia okresowych raportów o bezpieczeństwie stosowania tego produktu są

określone w wykazie unijnych dat referencyjnych (wykaz EURD), o którym mowa w art. 107c ust. 7

dyrektywy 2001/83/WE i jego kolejnych aktualizacjach ogłaszanych na europejskiej stronie

internetowej dotyczącej leków.

Podmiot odpowiedzialny powinien przedłożyć pierwszy okresowy raport o bezpieczeństwie

stosowania tego produktu w ciągu 6 miesięcy po dopuszczeniu do obrotu.

D.

WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO I

SKUTECZNEGO STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

Plan zarządzania ryzykiem (ang. Risk Management Plan, RMP)

Podmiot odpowiedzialny podejmie wymagane działania i interwencje z zakresu nadzoru nad

bezpieczeństwem farmakoterapii wyszczególnione w RMP, przedstawionym w module 1.8.2

dokumentacji do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, i wszelkich jego kolejnych aktualizacjach.

Uaktualniony RMP należy przedstawiać:

na żądanie Europejskiej Agencji Leków; w razie zmiany systemu zarządzania ryzykiem,

zwłaszcza w wyniku uzyskania nowych informacji, które mogą istotnie wpłynąć na stosunek

ryzyka do korzyści, lub w wyniku uzyskania istotnych informacji, dotyczących bezpieczeństwa

stosowania produktu leczniczego lub odnoszących się do minimalizacji ryzyka

ANEKS III

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

IDELVION 250 j.m.

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Albutrepenonakog alfa

2.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Albutrepenonakog alfa 250 j.m.

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Pozostałe składniki to:

Trójsodowy cytrynian dwuwodny, polisorbat 80, mannitol, sacharoza, HCl

4.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

1 fiolka z proszkiem : 250 j.m. albutrepenonakogu alfa (100 j.m./ml po rekonstytucji)

1 fiolka z 2,5 ml wody do wstrzykiwań

1 system do transferu 20/20 z filtrem

Jedno opakowanie wewnętrzne zawiera:

1 strzykawka jednorazowego użytku o pojemności 5 ml

1 zestaw do wkłucia

2 waciki nasączone alkoholem

1 niejałowy plaster

5.

SPOSÓB I DROGAPODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Do stosowania dożylnego.

6.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.

INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudełko kartonowe zawierające 250 j.m.

8.

TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności(EXP):

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25˚C.

Nie zamrażać. Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

10.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI

WŁAŚCIWE

11.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

CSL Behring GmbH, 35041 Marburg, Niemcy

12.

NUMER POZWOLENIANA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/16/1095/001

13.

NUMER SERII

Numer serii (Lot):

14.

OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

16.

INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

IDELVION 250 j.m.

17.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.>

18.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC: {numer}

SN: {numer}

NN: {numer}

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

Fiolka z proszkiem 250 j.m.

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGAPODANIA

IDELVION 250 j.m.

proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Albutrepenonakog alfa

Do stosowania dożylnego

2.

SPOSÓB PODAWANIA

3.

TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4.

NUMER SERII

Lot:

5.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

JEDNOSTEK

6.

INNE

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

Etykieta fiolki z rozpuszczalnikiem 2,5 ml

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGAPODANIA

Woda do wstrzykiwań

2.

SPOSÓB PODAWANIA

3.

TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4.

NUMER SERII

Lot:

5.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

JEDNOSTEK

2,5 ml

6.

INNE

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudełko kartonowe zawierające 500 j.m.

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

IDELVION 500 j.m.

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Albutrepenonakog alfa

2.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Albutrepenonakog alfa 500 j.m.

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Pozostałe składniki to:

Trójsodowy cytrynian dwuwodny, polisorbat 80, mannitol, sacharoza, HCl

4.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

1 fiolka z proszkiem: 500 j.m. albutrepenonakogu alfa (200 j.m./ml po rekonstytucji)

1 fiolka z 2,5 ml wody do wstrzykiwań

1 system do transferu 20/20 z filtrem

Jedno opakowanie wewnętrzne zawiera:

1 strzykawka jednorazowego użytku o pojemności 5 ml

1 zestaw do wkłucia

2 waciki nasączone alkoholem

1 niejałowy plaster

5.

SPOSÓB I DROGAPODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Do stosowania dożylnego.

6.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.

INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8.

TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25˚C.

Nie zamrażać. Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

10.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI

WŁAŚCIWE

11.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

CSL Behring GmbH, 35041 Marburg, Niemcy

12.

NUMER POZWOLENIANA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/16/1095/002

13.

NUMER SERII

Numer serii (Lot):

14.

OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

16.

INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

IDELVION 500 j.m.

17.

IEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.>

18.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC: {numer}

SN: {numer}

NN: {numer}

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

Fiolka z proszkiem 500 j.m.

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGAPODANIA

IDELVION 500 j.m.

proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Albutrepenonakog alfa

Do stosowania dożylnego

2.

SPOSÓB PODAWANIA

3.

TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4.

NUMER SERII

Lot:

5.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

JEDNOSTEK

6.

INNE

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

Etykieta fiolki z rozpuszczalnikiem 2,5 ml

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGAPODANIA

Woda do wstrzykiwań

2.

SPOSÓB PODAWANIA

3.

TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4.

NUMER SERII

Lot:

5.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

JEDNOSTEK

2,5 ml

6.

INNE

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudełko kartonowe zawierające 1000 j.m.

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

IDELVION 1000 j.m.

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Albutrepenonakog alfa

2.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Albutrepenonakog alfa 1000 j.m.

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Pozostałe składniki to:

Trójsodowy cytrynian dwuwodny, polisorbat 80, mannitol, sacharoza, HCl

4.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

1 fiolka z proszkiem: 1000 j.m. albutrepenonakogu alfa (400 j.m./ml po rekonstytucji)

1 fiolka z 2,5 ml wody do wstrzykiwań

1 system do transferu 20/20 z filtrem

Jedno opakowanie wewnętrzne zawiera:

1 strzykawka jednorazowego użytku o pojemności 5 ml

1 zestaw do wkłucia

2 waciki nasączone alkoholem

1 niejałowy plaster

5.

SPOSÓB I DROGAPODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Do stosowania dożylnego.

6.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.

INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8.

TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25˚C.

Nie zamrażać. Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

10.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI

WŁAŚCIWE

11.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

CSL Behring GmbH, 35041 Marburg, Niemcy

12.

NUMER POZWOLENIANA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/16/1095/003

13.

NUMER SERII

Numer serii (Lot):

14.

OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

16.

INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

IDELVION 1000 j.m.

17.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.>

18.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC: {numer}

SN: {numer}

NN: {numer}

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

Fiolka z proszkiem 1000 j.m.

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGAPODANIA

IDELVION 1000 j.m.

proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Albutrepenonakog alfa

Do stosowania dożylnego

2.

SPOSÓB PODAWANIA

3.

TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4.

NUMER SERII

Lot:

5.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

JEDNOSTEK

6.

INNE

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

Etykieta fiolki z rozpuszczalnikiem 2,5 ml

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGAPODANIA

Woda do wstrzykiwań

2.

SPOSÓB PODAWANIA

3.

TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4.

NUMER SERII

Lot:

5.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

JEDNOSTEK

2,5 ml

6.

INNE

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudełko kartonowe zawierające 2000 j.m.

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

IDELVION 2000 j.m.

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Albutrepenonakog alfa

2.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Albutrepenonakog alfa 2000 j.m.

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Pozostałe składniki to:

Trójsodowy cytrynian dwuwodny, polisorbat 80, mannitol, sacharoza, HCl

4.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

1 fiolka z proszkiem: 2000 j.m. albutrepenonakogu alfa (400 j.m./ml po rekonstytucji)

1 fiolka z 5 ml wody do wstrzykiwań

1 system do transferu 20/20 z filtrem

Jedno opakowanie wewnętrzne zawiera:

1 strzykawka jednorazowego użytku o pojemności 10 ml

1 zestaw do wkłucia

2 waciki nasączone alkoholem

1 niejałowy plaster

5.

SPOSÓB I DROGAPODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Do stosowania dożylnego.

6.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.

INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8.

TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25˚C.

Nie zamrażać. Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

10.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI

WŁAŚCIWE

11.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

CSL Behring GmbH, 35041 Marburg, Niemcy

12.

NUMER POZWOLENIANA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/16/1095/004

13.

NUMER SERII

Numer serii (Lot):

14.

OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

16.

INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

IDELVION 2000 j.m.

17.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.>

18.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC: {numer}

SN: {numer}

NN: {numer}

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

Fiolka z proszkiem 2000 j.m.

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGAPODANIA

IDELVION 2000 j.m.

proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Albutrepenonakog alfa

Do stosowania dożylnego

2.

SPOSÓB PODAWANIA

3.

TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4.

NUMER SERII

Lot:

5.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

JEDNOSTEK

6.

INNE

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

Etykieta fiolki z rozpuszczalnikiem 5 ml

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

Woda do wstrzykiwań

2.

SPOSÓB PODAWANIA

3.

TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4.

NUMER SERII

Lot:

5.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

JEDNOSTEK

5 ml

6.

INNE

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

(Pudełko kartonowe z zestawem do podawania - opakowanie wewnętrzne)

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Zestaw do podawania

2.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)

-nie dotyczy-

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

-nie dotyczy-

4.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ ZESTAWU DO STOSOWANIA

nie dotyczy

5.

SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

-nie dotyczy-

6.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

-nie dotyczy-

7.

INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

nie dotyczy

8.

TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

-nie dotyczy-

10.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI

WŁAŚCIWE

-nie dotyczy-

11.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

nie dotyczy

12.

NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

-nie dotyczy-

13.

NUMER SERII

Lot:

14.

OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

-nie dotyczy-

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

nie dotyczy

16.

INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

- nie dotyczy -

B. ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

IDELVION 250 j.m., proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

IDELVION 500 j.m., proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

IDELVION 1000 j.m., proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

IDELVION 2000 j.m., proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Albutrepenonakog alfa

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie

zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.Użytkownik leku też może w tym pomóc,

zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się,

jak zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek IDELVION i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku IDELVION

Jak stosować lek IDELVION

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek IDELVION

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek IDELVION i w jakim celu się go stosuje

Co to jest lek IDELVION?

IDELVION jest lekiem stosowanym w leczeniuhemofilii, zastępujacym naturalny czynnik

krzepnięciaIX. Substancją czynną leku IDELVION jest albutrepenonakog alfa (rekombinowane białko

fuzyjne wiążące ludzki IX czynnika krzepnięcia z albuminą (rIX-FP)).

Czynnik IX bierze udział w procesie krzepnięcia krwi. Pacjenci z hemofilią B mają niedobór tego

czynnika, co oznacza, że ich krew nie krzepnie tak szybko jak powinna, co powoduje zwiększoną

skłonność do krwawień. Działanie leku IDELVION polega na uzupełnieniu czynnika IX u pacjentów

z hemofilią B, aby umożliwić krzepnięcie krwi.

W jakim celu stosuje się lek IDELVION

IDELVION jest stosowany w celu prewencji lub zatrzymywania krwawienia spowodowanego

niewystarczającą ilością czynnika IX u wszystkich grup wiekowych pacjentów z hemofilią B

(nazywaną również wrodzonym niedoborem czynnikiem IX lub chorobą Christmasa).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku IDELVION

Kiedy nie stosować leku IDELVION

jeśli pacjent ma uczulenie na składnik aktywny (albutrepenonakog alfa) lub którykolwiek z

pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

jeśli pacjent ma uczulenie na białka chomika.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania IDELVION należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub

pielęgniarką.

Możliwe jest wystąpienie reakcji alergicznych (nadwrażliwości). Produkt zawiera śladowe ilości

białek chomika (patrz również „Kiedy nie stosować leku IDELVION”.

W przypadku

wystąpienia objawów reakcji alergicznych należy natychmiast przerwać stosowania

produktu i skontaktować się z lekarzem.

Lekarz powinien poinformować pacjenta

o wczesnych

objawach reakcji nadwrażliwości

, takich jak pokrzywka, uogólniona wysypka, ucisk w klatce

piersiowej, świszczący oddech, niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie) i anafilaksja (ciężka reakcja

alergiczna, która powoduje poważne problemy z oddychaniem lub zawroty głowy).

Ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych na czynnik IX, rozpoczęcie podawania

czynnika IX powinno się odbywać pod nadzorem medycznym, w warunkach umożliwiających

odpowiednie leczenie reakcji alergicznych.

Tworzenie

inhibitorów

(przeciwciał neutralizujących) jest znanym powikłaniem, które może

pojawić się podczas leczenia i spowodować zmniejszenie jego skuteczności. W przypadku, gdy

krwawienie nie jest kontrolowane za pomocą IDELVION, należy natychmiast skontaktować się z

lekarzem. Wytwarzanie inhibitorów u pacjenta powinno być dokładnie monitorowane.

Jeśli u pacjenta wystepuje choroba wątroby lub serca lub jeśli pacjent niedawno przebył

duży zabieg chirurgiczny, należy poinformować o tym lekarza, ponieważ istnieje zwiększone

ryzyko powikłań krzepnięcia krwi.

Jeżeli przy podawaniu leku IDELVION konieczne jest użycie kaniuli do cewnikowania żył

centralnych, należy rozważyć ryzyko związane z ich stosowaniem, takie jak miejscowe

zakażenie, występowanie bakterii we krwi (bakteriemia) oraz utworzenie skrzepu w naczyniu

krwionośnym ( zakrzepica) w miejscu umieszczenia cewnika.

Odnotowywanie użycia

Szczególnie zaleca się, aby przy każdym podaniu pacjentowi produktu leczniczego IDELVION,data

podania leku, numer serii oraz wstrzyknięta objętość, powinny być zapisane w dzienniku leczenia.

Lek IDELVION a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez

pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy

planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego

leku.

W czasie ciąży i w okresie karmienia piersią IDELVION należy podawać wyłącznie w

przypadku wyraźnych wskazań.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

IDELVION nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek IDELVION zawiera sód

IDELVION zawiera do 25,8 mg (1,13 mmol) sodu na dawkę (masa ciała 70 kg), przy zastosowaniu

najwyższej dawki (15 ml = 6000 j.m.). Należy to uwzględnić w przypadku osób na diecie o

kontrolowanej zawartości sodu.

3.

Jak stosować lek IDELVION

Leczenie powinno być rozpoczęte i prowadzone pod nadzorem lekarza doświadczonego w terapii

zaburzeń krzepnięcia krwi.

Zalecana dawka

Lekarz oblicza potrzebna dawkę leku IDELVION. Podana ilość leku IDELVION oraz czas trwania

leczenia zależy od:

Zaawansowania choroby

Miejsca i intensywności krwawienia

Stanu klinicznego pacjenta i odpowiedzi na leczenie

Masy ciała

Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki IDELVION

Po wstrzyknięciu większej ilości IDELVION niż zalecana przez lekarza, należy się z nim natychmiast

skontaktować.

Przerwanie stosowania IDELVION

Nie należy przerywać leczenia lekiem IDELVION bez konsultacji z lekarzem.

Rekonstytucja i stosowanie

Informacje ogólne

Proszek musi być zmieszany z rozpuszczalnikiem (płynem) i pobrany z fiolki w warunkach

aseptycznych.

Leku IDELVION nie wolno mieszać z innymi lekami lub rozpuszczalnikami, oprócz

wymienionych w punkcie 6.

Roztwór powinien być przezroczysty lub lekko opalizujący, o zabarwieniu żółtym do bezbarwnego, tj.

może połyskiwać, gdy jest obserwowany pod światło, ale nie może zawierać wyraźnych cząstek.

Przed podaniem roztwór należy obejrzeć po przefiltrowaniu / wprowadzeniu do strzykawki (patrz

niżej). Nie używać roztworu, który jest mętny lub zawiera kłaczki lub cząstki.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z

lokalnymi przepisami.

Rekonstytucja

Doprowadzić fiolki z produktem IDELVION i rozpuszczalnikiem do temperatury pokojowej lub do

temperatury ciała, bez ich otwierania. Może to być wykonane poprzez pozostawienie fiolek w

temperaturze pokojowej na około godzinę lub przez ogrzanie ich w rękach przez kilka minut.

NIE wystawiać fiolek na bezpośrednie działanie gorąca. Fiolki nie powinny być ogrzewane powyżej

temperatury ciała (37

Ostrożnie usunąć wieczka zabezpieczające z fiolek i przetrzeć gumowe korki wacikiem nasączonym

alkoholem. Pozwolić by fiolki wyschły przed otwarciem opakowania Mix2Vial ( zawierające system

do transferu z filtrem) ), a następnie postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1. Otworzyć Mix2Vial przez usunięcie wieczka

Nie

wyjmować Mix2Vial z opakowania blistrowego!

2. Umieścić

fiolkę z rozpuszczalnikiem

na równej i czystej powierzchni

i mocno przytrzymać. Nie wyjmować zestawu Mix2Vial z blistra.

Naciskając końcówkę

niebieskiego

łącznika

pionowo w dół

przebić korek

fiolki z rozpuszczalnikiem.

3. Ostrożnie zdjąć blister z zestawu Mix2Vial przytrzymując krawędź i\

pociągając pionowo do góry. Należy zwrócić uwagę, aby zdjąć jedynie

blister, a nie cały zestaw Mix2Vial.

4. Umieścić fiolkę z proszkiem na gładkiej równej i twardej

powierzchni. Odwrócić do góry dnem fiolkę z rozpuszczalnikiem i

dołączonym do niej zestawem Mix2Vial i naciskając końcówkę

przezroczystego łącznika

pionowo w dół

przebić korek fiolki z produktem.

Rozpuszczalnik samoczynnie spłynie do fiolki z produktem.

5. Jedną ręką chwycić fiolkę z proszkiem przyłączoną do zestawu

Mix2Vial, drugą zaś ręką uchwycić fiolkę po rozpuszczalniku także

przyłączoną do

zestawu Mix2Vial i ostrożnie rozkręcić zestaw na dwie części, przekręcając

przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Usunąć fiolkę po rozpuszczalniku z przyłączonym do niej niebieskim

łącznikiem zestawu Mix2Vial.

6. Doprowadzić do pełnego rozpuszczenia substancji delikatnie poruszając

ruchem obrotowym fiolkę z produktem z przyłączonym przezroczystym

łącznikiem. Nie wstrząsać.

7. Nabrać powietrza do pustej, jałowej strzykawki. Utrzymując fiolkę z

produktem w pozycji pionowej, przyłączyć strzykawkę do połączenia Luer

Lock zestawu Mix2Vial, przekręcając zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Wstrzyknąć powietrze do fiolki z produktem.

Pobieranie i podawanie

8. Przytrzymując tłok strzykawki odwrócić strzykawką cały zestaw do góry

dnem i napełnić strzykawkę roztworem, powoli odciągając tłok strzykawki.

9. Roztwór znajduje się teraz w strzykawce. Mocno trzymając cylinder

strzykawki (z tłokiem strzykawki skierowanym ku dołowi), odłączyć

przezroczysty łącznik zestawu Mix2Vial od strzykawki, przekręcając

przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Założyć wkłucie dożylne używając załączonego zestawu do wkłuć dożylnych. Pozwolić by krew

wpłynęła do końca rurki. Połączyć strzykawkę z gwintowaną, zamykającą końcówką zestawu do

wkłuć dożylnych.

Wstrzyknąć rekonstytuowany roztwór powoli dożylnie (w tempie

komfortowym dla pacjenta, maksymalnie do 5 ml / min.)

, zgodnie z instrukcjami lekarza. Należy

uważać, by krew nie przedostała się do strzykawki wypełnionej produktem.

Należy obserwować, czy bezpośrednio po podaniu leku nie występują działania niepożądane. W

przypadku wystąpienia jakichkolwiek reakcji niepożądanych, które mogą być związane z podaniem

IDELVION, wstrzykiwanie należy przerwać (patrz również punkty 2 i 4).

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:

Przy wystąpieniu objawów reakcji alergicznych (patrz niżej)

Gdy lek przestaje działać we właściwy sposób

Po podaniu lekówzawierajacych czynnikIX obserwowano następujące działania niepożądane:

Wystąpienie rekacji nadwrażliwości typu alergicznego jest możliwe i może obejmować

następujące objawy: pokrzywka, wysypka skórna(uogólniona pokrzywka), ucisk w klatce

piersiowej, świszczący oddech, niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie)oraz anafilaksja

(poważna reakcja, która powoduje poważne trudności w oddychaniu lub zawroty głowy).

Gdy takie objawy wystąpią, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się

z lekarzem.

Wytworzenie inhibitorów: lek przestaje działać we właściwy sposób (ciągłe krwawienie).

Istnieje możliwość wytworzenia inhibitora (przeciwciał neutralizujących) dla czynnika IX,

co może powodować, że lek przestaje działać we właściwy sposób.Gdy to wystąpi należy

natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

W przypadku leku IDELVION obserwowano występowanie następujących działań niepożądanych

występujących

często

(mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

Ból głowy

Odczyny w miejscu wstrzyknięcia

Następujące objawy niepożądane pojawiały się

niezbyt często

(mogą wystąpić nie częściej niż u1 na

100 pacjentów):

Zawroty głowy

Reakcje alergiczne (Nadwrażliwość)

Wysypka

Wyprysk

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży

Działania niepożądane u dzieci są podobne, jak u pacjentów dorosłych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi,farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek IDELVION

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25˚C.

Nie zamrażać.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Zrekonstytuowany produkt powinien być zużyty natychmiast.

Jeśli produkt po rekonstytucji nie zostanie podany natychmiast, okres i warunki

przechowywania pozostają odpowiedzialnością użytkownika.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek IDELVION

Substancją czynną jest:

250 j.m. na fiolkę; po rekonstytucji w 2,5 ml wody do wstrzykiwań roztwór zawiera 100 j.m./ml

albutrepenonakogu alfa

500 j.m. na fiolkę; po rekonstytucji w 2,5 ml wody do wstrzykiwań roztwór zawiera 200 j.m./ml

albutrepenonakogu alfa

1000 j.m. na fiolkę; po rekonstytucji w 2,5 ml wody do wstrzykiwań roztwór zawiera 400 j.m./ml

albutrepenonakogu alfa

2000 j.m. na fiolkę; po rekonstytucji w 5 ml wody do wstrzykiwań roztwór zawiera 400 j.m./ml

albutrepenonakogu alfa

Pozostałe składniki to:

Cytrynian trójsodowy dwuwodny, polisorbat 80, mannitol, sacharoza, HCl (do ustalania pH)

Patrz ostatni akapit punktu 2.

Rozpuszczalnik: Woda do wstrzykiwań

Jak wygląda lek IDELVION i co zawiera opakowanie

IDELVION jest dostarczany jako proszek o zabarwieniu bladożółtym do białego i woda do

wstrzykiwań jako rozpuszczalnik.

Zrekonstytuowany roztwór powinien być przezroczysty lub lekko opalizujący, o zabarwieniu żółtym

do bezbarwnego, tj. może połyskiwać, gdy jest obserwowany pod światło, ale nie może zawierać

wyraźnych cząstek.

Dostępne opakowania

Jedno opakowanie z produktem w dawce 250, 500 lub 1000 j.m. zawierające:

1 fiolka z proszkiem

1 fiolka z wodą do wstrzykiwań po 2,5 ml

1 system do transferu 20/20 z filtrem

Jedno opakowanie wewnętrzne zawierające:

1 strzykawkę jednorazowego użytku o pojemności 5 ml

1 zestaw do wkłucia

2 waciki nasączone alkoholem

1 niejałowy plaster

Jedno opakowanie z produktem w dawce 2000 j.m. zawierające:

1 fiolka z proszkiem

1 fiolka z wodą do wstrzykiwań po 5 ml

1 system do transferu 20/20 z filtrem

Jedno opakowanie wewnętrzne zawierające:

1 strzykawkę jednorazowego użytku o pojemności 10 ml

1 zestaw do wkłucia

2 waciki nasączone alkoholem

1 niejałowy plaster

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Str.76

35041 Marburg

Niemcy

W celu uzyskania jakichkolwiek informacji natemat tego produktu leczniczego należy zwrócić się do

miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien

CSL Behring NV

Tél/Tel: +32 15 28 89 20

Lietuva

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30584437

България

Новимед Фарма ЕООД

Тел: +359 2 850 8617

Luxembourg/Luxemburg

CSL Behring NV

Tél/Tel: +32 15 28 89 20

Česká republika

CSL Behring s.r.o.

Magyarország

CSL Behring Kft.

Tel: + 420 702 137 233

Tel.: +36 1 213 4290

Danmark

CSL Behring AB

Tel: +46 8 544 966 70

Malta

AM Mangion Ltd.

Tel: +356 2397 6333

Deutschland

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30584437

Nederland

CSL Behring BV

Tel: + 31 85 111 96 00

Eesti

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30584437

Norge

CSL Behring AB

Tlf: +46 8 544 966 70

Ελλάδα

CSL Behring ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 7255 660

Österreich

CSL Behring GmbH

Tel: +43 1 80101 2463

España

CSL Behring S.A.

Tel: +34 933 67 1870

Polska

CSL Behring Sp.z o.o.

Tel: +48 22 213 22 65

France

CSL Behring S.A.

Tél: + 33 –(0)-1 53 58 54 00

Portugal

CSL Behring Lda

Tel: +351 21 782 62 30

Hrvatska

PharmaSwissd.o.o.

Tel: +385 (1) 631-1833

România

Prisum International Trading srl

Tel: +40 21 322 0171

Ireland

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30517254

Slovenija

MediSanus d.o.o.

Tel: +386 1 25 71 496

Ísland

CSL Behring AB

Sími: +46 8 544 966 70

Slovenská republika

CSL Behring s.r.o.

Tel: + 421 911 653 862

Italia

CSL Behring S.p.A.

Tel: +39 02 34964 200

Suomi/Finland

CSL Behring AB

Puh/Tel: +46 8 544 966 70

Κύπρος

CSL Behring ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 7255 660

Sverige

CSL Behring AB

Tel: +46 8 544 966 70

Latvija

CSL Behring AB

Tel: +49 69 30584437

United Kingdom

CSL Behring UK Ltd.

Tel: +44 1444 447405

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

{miesiąc RRRR}

Inne źródła informacji

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków

http://www.ema.europa.eu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Dawkowanie

Dawkowanie i czas trwania terapii zastępczej zależy od stopnia niedoboru czynnika IX,

umiejscowienia i intensywności krwawienia oraz od stanu klinicznego pacjenta.

Liczba podawanych pacjentowi jednostek IX czynnika wyrażona jest w jednostkach

międzynarodowych (j.m.), które odnoszą się do aktualnych standardów WHO dla produktów

IX czynnika. Aktywność IX czynnika krzepnięcia w osoczu jest wyrażana jako odsetek

(w odniesieniu do normalnego osocza ludzkiego) lub w jednostkach międzynarodowych (w

odniesieniu do Międzynarodowego Standardu zawartości IX czynnika w osoczu).

Jedna jednostka międzynarodowa (j.m.) aktywności czynnika IX jest równoważna zawartości

czynnika IX w jednym ml normalnego osocza ludzkiego.

Leczenie na żądanie

Obliczenie wymaganej dawki czynnika IX opiera się na empirycznym stwierdzeniu że, 1 jednostka

międzynarodowa (j.m.) czynnika IX na kg masy ciała powinna podwyższyć poziom krążącego

czynnika IX w osoczu średnio o 1,3 j.m./dl (1,3% normalnej aktywności ) u pacjentów w wieku ≥ 12

lat oraz o 1,0 j.m./dl (1,0% normalnej aktywności ) u pacjentów w wieku ≤12 lat. Wymaganą dawkę

oblicza się przy użyciu następującego wzoru:

Wymagana dawka (j.m.) = masa ciała (kg) x pożądany wzrost poziomu czynnika IX (% normalnej

aktywności lub j.m./dl) x {odwrotność obserwowanego odzysku (j.m./kg na j.m./dl)}

Spodziewany wzrost czynnika IX (j.m./dl lub % normalnej aktywności ) = dawka (j.m.) x odzysk

(j.m./dl na j.m./kg)/masa ciała (kg)

Dawka i częstość podawania powinny zawsze indywidualnie dobrane w zależności od skuteczności

klinicznej u poszczególnych pacjentów.

Pacjenci w wieku poniżej 12 lat

Dla odzysku przyrostowego o wartości 1 j.m./dl na 1 j.m./kg, dawkę oblicza się w następujący sposób:

Dawka (j.m.) = masa ciała (kg) x pożądany wzrost poziomu czynnika IX (j.m./dl) x 1 dl/kg

Przykład

U pacjenta o masie 20 kg z ciężką hemofilią B wymagana jest szczytowa wartość

wynosząca 50% wartości prawidłowej . Odpowiednia dawka wynosiłaby 20 kg x 50

j.m./dl x 1 dl/kg = 1000 j.m.

Dawka IDELVION wynosząca 1000 j.m. podana pacjentowi o masie 25 kg powinna po

wstrzyknięciu spowodować szczytowy wzrost poziomu czynnika IX wynoszący 1000

j.m./25 kg x 1,0 (j.m./dl na j.m./kg) = 40 j.m./dl (40% aktywności prawidłowej ).

Pacjenci w wieku powyżej 12 lat

Dla odzysku przyrostowego o wartości 1,3 j.m./dl na 1 j.m./kg, dawkę oblicza się w następujący

sposób:

Dawka (j.m.) = masa ciała (kg) x pożądany wzrost poziomu czynnika IX (j.m./dl) x 0,77 dl/kg

Przykład

U pacjenta o masie 80 kg z ciężką hemofilią B wymagana jest szczytowa wartość

wynosząca 50% normalnej wartości . Odpowiednia dawka wynosiłaby 80 kg x 50 j.m./dl

x 0,77 dl/kg = 3080 j.m.

Dawka IDELVION wynosząca 2000 j.m. podana pacjentowi o masie 80 kg powinna po

wstrzyknięciu spowodować szczytowy wzrost poziomu czynnika IX wynoszący 2000 j.m.

x 1,3 (j.m./dl na j.m./kg)/80 kg = 32,5 j.m./dl (32,5% aktywności prawidłowej ).

W razie wystąpienia następujących przypadków krwawienia, aktywność czynnika IX nie powinna

zmniejszyć się poniżej podanych poziomów aktywności w osoczu (w % normalnej aktywności lub

j.m./dl) w danym okresie czasu. Poniższa tabela może być wykorzystywana jako źródło wskazówek

dotyczących dawkowania w przypadkach krwawień i po zabiegach chirurgicznych:

Nasilenie krwawienia / rodzaj

Wymagany poziom czynnika

Częstotliwość dawkowania

zabiegu chirurgicznego

IX (% lub j.m./dl)

(godziny)/czas trwania leczenia

(dni)

Krwotok

Niewielkie lub umiarkowane

krwawienie do stawów, mięśni ( z

wyjątkiem mięśnia biodrowo-

lędźwiowego) lub z jamy ustnej

30-60

Pojedyncza dawka powinna być

wystarczająca w przypadku

większości krwawień. Podanie

dawki podtrzymującej po 24-72

godzinach może być potrzebne

przy utrzymującym się

krwawieniu.

Znaczny krwotok

Krwawienia zagrażające życiu,

krwawienie do mięśni głębokich,

włącznie z mięśniem biodrowo-

lędźwiowym

60-100

Powtarzać przez pierwszy

tydzień co 24-72 godziny, a

następnie stosować raz w

tygodniu dawkę podtrzymującą,

do ustąpienia

krwawienia i zagojenia rany.

Małe zabiegi chirurgiczne

(Włączając nieskomplikowaną

ekstrakcję zęba)

50-80 (poziom początkowy)

Pojedyncza dawka powinna być

wystarczająca w przypadku

większości małych zabiegów

chirurgicznych. W razie

potrzeby można podać po 24-

godzinach dawkę

podtrzymującą, do ustąpienia

krwawienia i zagojenia rany.

Duże zabiegi chirurgiczne

60-100 (poziom początkowy)

Powtarzać co 24-72 godziny

przez pierwszy tydzień, a

następnie 1-2 razy w tygodniu

podawać dawkę podtrzymującą,

do ustąpienia

krwawienia i zagojenia rany.

Profilaktyka

Dla długotrwałej profilaktyki krwawień u pacjentów z ciężką postacią hemofilii B, zazwyczaj

stosowane są dawki od 35 do 50 j.m. / kg raz w tygodniu.

Niektórzy pacjenci, którzy są dobrze kontrolowani w schemacie raz w tygodniu mogą być leczeni

dawką do 75 j.m./kg w odstępach 10-14 dniowych.

W niektórych przypadkach, zwłaszcza u młodszych pacjentów konieczne może być stosowanie

krótszych odstępów między dawkami lub wyższych dawek.

Po wystąpieniu epizodów krwawienia w trakcie profilaktyki, pacjenci powinni jak tylko możliwe

trzymać się dawkowania zalecanego w profilaktyce z dwiema dawkami IDELVIONU podanymi w

odstępie co najmniej 24 godzin, ale dłuższym niż uznawany za odpowiedni dla pacjenta.

Dzieci i młodzież

W rutynowej profilaktyce zalecany jest schemat dawkowania u dzieci i młodzieży od

35 do 50 IU / kg raz na tydzień

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Inhibitory

Po powtórnym leczeniu produktami zawierającymi ludzki czynnik krzepnięcia IX (rDNA) pacjentów

należy monitorować pod kątem wytwarzania przeciwciał neutralizujących (inhibitorów), które należy

oznaczyć ilościowo w jednostkach Bethesda (j.B.) przy użyciu odpowiednich testów biologicznych.

W literaturze pojawiały się doniesienia wykazujące istnienie korelacji pomiędzy obecnością inhibitora

czynnika IX a reakcjami alergicznymi. Wobec powyższego, wszystkich pacjentów z reakcjami

alergicznymi należy poddać badaniu na obecność inhibitora. Należy mieć na uwadze, że u pacjentów z

inhibitorami czynnika IX może istnieć zwiększone ryzyko anafilaksji przy kolejnej prowokacji

czynnikiem IX.

Kontrola leczenia

Zaleca się, aby w trakcie leczenia wykonywać odpowiednie oznaczenia poziomu czynnika IX w celu

dobrania wielkości dawki oraz częstości wielokrotnych infuzji. Odpowiedź na leczenie czynnikiem IX

może być zróżnicowana u poszczególnych pacjentów, co przejawia się różnymi okresami półtrwania

i poziomami odzysku. Dawka określona na podstawie masy ciała może wymagać skorygowania

u pacjentów z niedowagą lub nadwagą. Zwłaszcza w przypadku poważnych zabiegów chirurgicznych

niezbędne jest ścisłe monitorowanie terapii zastępczej za pomocą badań układu krzepnięcia

(aktywność czynnika IX w osoczu).

W przypadku stosowania jednostopniowego testu wykrzepiania

in vitro

opartego na czasie częściowej

tromboplastyny po aktywacji (aPTT) w celu określenia aktywności czynnika IX w próbkach krwi

pacjentów, na wyniki aktywności czynnika IX w osoczu mogą istotnie wpływać zarówno rodzaj

odczynnika aPTT użytego w teście, jak i przyjęte dla tego testu standardowe wartości referencyjne.

Oznaczenie za pomocą jednostopniowego testu wykrzepiania przy użyciu kaolinowego odczynnika

aPTT lub odczynnika Acitin FS aPTT prawdopodobnie spowoduje niedoszacowanie poziomu

aktywności. Jest to szczególnie ważne w przypadku zmiany laboratorium i/lub odczynników

stosowanych w teście.

21-9-2018

Pending EC decision: Jivi, damoctocog alfa pegol, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Jivi, damoctocog alfa pegol, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

7-9-2018

Orphan designation: Recombinant human beta-glucuronidase (vestronidase alfa), for the: Treatment of mucopolysaccharidosis type VII (Sly syndrome)

Orphan designation: Recombinant human beta-glucuronidase (vestronidase alfa), for the: Treatment of mucopolysaccharidosis type VII (Sly syndrome)

On 21 March 2012, orphan designation (EU/3/12/973) was granted by the European Commission to NDA Regulatory Science Ltd, United Kingdom, for recombinant human beta-glucuronidase for the treatment of mucopolysaccharidosis type VII (Sly syndrome).

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Abseamed, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Abseamed, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Binocrit, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Binocrit, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

24-7-2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP):  -, Andexanet alfa, Therapeutic area: Other

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): -, Andexanet alfa, Therapeutic area: Other

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

29-6-2018

Pending EC decision: Mepsevii, vestronidase alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Mepsevii, vestronidase alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Veyvondi, vonicog alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Veyvondi, vonicog alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

5-2-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Alprolix,eftrenonacog alfa, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0296/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Alprolix,eftrenonacog alfa, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0296/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Alprolix,eftrenonacog alfa, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0296/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

31-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): andexanet alfa, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0243/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): andexanet alfa, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0243/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): andexanet alfa, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0243/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

31-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Olipudase alfa, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0258/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Olipudase alfa, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0258/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Olipudase alfa, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0258/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-1-2019


Orphan designation: Pegylated B-domain-deleted sequence-modified recombinant human factor VIII (damoctocog alfa pegol), Treatment of haemophilia A, 23/02/2011, Positive

Orphan designation: Pegylated B-domain-deleted sequence-modified recombinant human factor VIII (damoctocog alfa pegol), Treatment of haemophilia A, 23/02/2011, Positive

Orphan designation: Pegylated B-domain-deleted sequence-modified recombinant human factor VIII (damoctocog alfa pegol), Treatment of haemophilia A, 23/02/2011, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-1-2019


Human medicines European public assessment report (EPAR): Jivi, damoctocog alfa pegol, Hemophilia A, Date of authorisation: 22/11/2018, Status: Authorised

Human medicines European public assessment report (EPAR): Jivi, damoctocog alfa pegol, Hemophilia A, Date of authorisation: 22/11/2018, Status: Authorised

Human medicines European public assessment report (EPAR): Jivi, damoctocog alfa pegol, Hemophilia A, Date of authorisation: 22/11/2018, Status: Authorised

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Ruconest,Conestat alfa, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0343/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Ruconest,Conestat alfa, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0343/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Ruconest,Conestat alfa, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0343/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

16-1-2019

Ovaleap (Theramex Ireland Limited)

Ovaleap (Theramex Ireland Limited)

Ovaleap (Active substance: Follitropin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2019)189 of Wed, 16 Jan 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/002608/T/0027

Europe -DG Health and Food Safety

10-1-2019

Strensiq (Alexion Europe SAS)

Strensiq (Alexion Europe SAS)

Strensiq (Active substance: asfotase alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2019)69 of Thu, 10 Jan 2019

Europe -DG Health and Food Safety

27-12-2018

Vihuma (Octapharma AB)

Vihuma (Octapharma AB)

Vihuma (Active substance: simoctocog alfa) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)9196 of Thu, 27 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4459/X/6/G

Europe -DG Health and Food Safety

14-12-2018


Summary of opinion: Besremi,ropeginterferon alfa-2b, 13/12/2018, Positive

Summary of opinion: Besremi,ropeginterferon alfa-2b, 13/12/2018, Positive

Summary of opinion: Besremi,ropeginterferon alfa-2b, 13/12/2018, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2018

Elocta (Swedish Orphan Biovitrum AB (publ))

Elocta (Swedish Orphan Biovitrum AB (publ))

Elocta (Active substance: efmoroctocog alfa) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)8678 of Wed, 12 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3964/X/21

Europe -DG Health and Food Safety

28-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): vonicog alfa, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0225/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): vonicog alfa, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0225/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): vonicog alfa, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0225/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

26-11-2018

Jivi (Bayer AG)

Jivi (Bayer AG)

Jivi (Active substance: damoctocog alfa pegol) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)7987 of Mon, 26 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/004054/0000

Europe -DG Health and Food Safety

22-11-2018

Brineura (BioMarin International Limited)

Brineura (BioMarin International Limited)

Brineura (Active substance: cerliponase alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7885 of Thu, 22 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-11-2018

NovoSeven (Novo Nordisk A/S)

NovoSeven (Novo Nordisk A/S)

NovoSeven (Active substance: Eptacog alfa (activated)) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7877 of Thu, 22 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/000074/II/0104

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2018

EU/3/10/726 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/10/726 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/10/726 (Active substance: Taliglucerase alfa) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7830 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/OD/125/09/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2018

Caring for a loved one? Be prepared for any situation. 4 tips to help you keep you loved one safe: http://www.fda.gov/caregivertips  #NationalFamilyCaregiversMonthpic.twitter.com/DpNpz8NCDe

Caring for a loved one? Be prepared for any situation. 4 tips to help you keep you loved one safe: http://www.fda.gov/caregivertips  #NationalFamilyCaregiversMonthpic.twitter.com/DpNpz8NCDe

Caring for a loved one? Be prepared for any situation. 4 tips to help you keep you loved one safe: http://www.fda.gov/caregivertips  #NationalFamilyCaregiversMonth pic.twitter.com/DpNpz8NCDe

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-11-2018

Ruconest (Pharming Group N.V.)

Ruconest (Pharming Group N.V.)

Ruconest (Active substance: Conestat alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7548 of Mon, 12 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-10-2018

Replagal (Shire Human Genetic Therapies AB)

Replagal (Shire Human Genetic Therapies AB)

Replagal (Active substance: Agalsidase alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7250 of Mon, 29 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

PegIntron (Merck Sharp and Dohme B.V.)

PegIntron (Merck Sharp and Dohme B.V.)

PegIntron (Active substance: Peginterferon alfa-2b) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6484 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/280/T/135

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Vimizim (BioMarin International Limited)

Vimizim (BioMarin International Limited)

Vimizim (Active substance: elosulfase alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6491 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/002779/T/0026

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

ViraferonPeg (Merck Sharp and Dohme B.V.)

ViraferonPeg (Merck Sharp and Dohme B.V.)

ViraferonPeg (Active substance: Peginterferon alfa-2b) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6477 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/329/T/128

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

IntronA (Merck Sharp and Dohme B.V.)

IntronA (Merck Sharp and Dohme B.V.)

IntronA (Active substance: Interferon alfa-2b) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6487 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/281/T/116

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Kanuma (Alexion Europe SAS)

Kanuma (Alexion Europe SAS)

Kanuma (Active substance: sebelipase alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6245 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Ovitrelle (Merck Europe B.V.)

Ovitrelle (Merck Europe B.V.)

Ovitrelle (Active substance: Choriogonadotrophin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6220 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/320/T/75

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Epoetin alfa Hexal (Hexal AG)

Epoetin alfa Hexal (Hexal AG)

Epoetin alfa Hexal (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5857 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/726/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5856 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/725/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Abseamed (Medice Arzneimittel PUtter GmbH and Co KG)

Abseamed (Medice Arzneimittel PUtter GmbH and Co KG)

Abseamed (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5860 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/727/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

VEYVONDI (Baxalta Innovations GmbH)

VEYVONDI (Baxalta Innovations GmbH)

VEYVONDI (Active substance: vonicog alfa) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5866 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4454

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Mepsevii (Ultragenyx Germany GmbH)

Mepsevii (Ultragenyx Germany GmbH)

Mepsevii (Active substance: vestronidase alfa) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5714 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4438

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Beromun (BELPHARMA s.a.)

Beromun (BELPHARMA s.a.)

Beromun (Active substance: Tasonermin (Tumor Necrosis Factor alfa-1a)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5699 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/206/T/40

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Aranesp (Amgen Europe B.V.)

Aranesp (Amgen Europe B.V.)

Aranesp (Active substance: darbepoetin alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5707 of Mon, 27 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-8-2018

Luveris (Merck Europe B.V.)

Luveris (Merck Europe B.V.)

Luveris (Active substance: Lutropin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5631 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/000292/T/0077

Europe -DG Health and Food Safety

22-8-2018

Pergoveris (Merck Europe B.V.)

Pergoveris (Merck Europe B.V.)

Pergoveris (Active substance: follitropin alfa / lutropin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5629 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/000714/T/0059

Europe -DG Health and Food Safety

8-8-2018

GONAL-f (Merck Europe B.V.)

GONAL-f (Merck Europe B.V.)

GONAL-f (Active substance: Follitropin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5445 of Wed, 08 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/71/T/140

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

ReFacto AF (Pfizer Europe MA EEIG)

ReFacto AF (Pfizer Europe MA EEIG)

ReFacto AF (Active substance: Moroctocog alfa ) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5374 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/232/T/146

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2046 (Italfarmaco S.p.A.)

EU/3/18/2046 (Italfarmaco S.p.A.)

EU/3/18/2046 (Active substance: Givinostat) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5278 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/062/18

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

NovoEight (Novo Nordisk A/S)

NovoEight (Novo Nordisk A/S)

NovoEight (Active substance: turoctocog alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5093 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2719/II/23

Europe -DG Health and Food Safety

25-7-2018

Bemfola (Gedeon Richter Plc.)

Bemfola (Gedeon Richter Plc.)

Bemfola (Active substance: follitropin alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4989 of Wed, 25 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety