Ibalgin Sport

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Ibalgin Sport (50 mg + 200 j.m.)/g krem
 • Dawkowanie:
 • (50 mg + 200 j.m.)/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • krem
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Ibalgin Sport (50 mg + 200 j.m.)/g krem
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 30 g, 5909990982615, OTC; 1 tuba 50 g, 5909990982622, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09826
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

IBALGIN SPORT, (50 mg + 200 j.m.)/g, krem

Ibuprofenum + Heparynoidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z

lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Ibalgin Sport i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibalgin Sport

Jak stosować lek Ibalgin Sport

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Ibalgin Sport

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ibalgin Sport i w jakim celu się go stosuje

Ibalgin Sport jest wskazany do stosowania w leczeniu miejscowym objawów zapalnych ostrych i

przewlekłych chorób reumatoidalnych, bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów i kręgosłupa.

Ibalgin Sport można również stosować jako środek pomocniczy w leczeniu schorzeń takich jak

zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych, zapalenie żył wędrujące, zapalenie żylaków, zmiany

miejscowe wywołane leczeniem obliteracyjnym żylaków, zapalenie ścięgien oraz zapalenie mięśni i

powięzi, leczenie zmian pourazowych powstałych np. przy uprawianiu sportu, takich jak obrzęki,

stłuczenia, krwiaki pourazowe, urazy stawów, uszkodzenia tkanek okołostawowych.

Ibalgin Sport zawiera jako substancje czynne ibuprofen i heparynoid (heparynę).

Ibuprofen należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Podany miejscowo jest

wchłaniany przez skórę i działa przeciwbólowo, zmniejsza obrzęk i stan zapalny w chorym miejscu.

Heparynoid zapobiega tworzeniu skrzepów, przyspiesza proces wchłaniania krwiaków oraz nasila

działanie przeciwzapalne. Podany miejscowo na skórę działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie,

wspomaga leczenie zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych (żylaków) oraz krwiaków.

Krem można stosować również podczas leczenia ibuprofenem podawanym doustnie.

Lek jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibalgin Sport

Kiedy nie stosować leku Ibalgin Sport

jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen, heparynoid lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6);

u pacjentów, u których po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych

leków przeciwzapalnych występowały napady astmy, pokrzywka lub alergiczny nieżyt nosa;

na otwarte rany, zmienioną powierzchnię skóry, błony śluzowe i do oczu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ibalgin Sport należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Leku nie należy stosować w przypadku skazy krwotocznej, różnych postaci plamicy, małopłytkowości,

hemofilii i różnego rodzaju stanów związanych ze skłonnością do krwawień.

Nie należy stosować kremu na duże powierzchnie ciała w przypadku zwiększenia wyników OB, gdyż

stosowanie leku może maskować istotne zmiany tego wskaźnika.

Długotrwałe stosowanie tego leku może wywołać u niektórych pacjentów skórne reakcje nadwrażliwości.

Jeśli wystąpią zmiany skórne (zaczerwienienie, wysypka, świąd, pieczenie, rumień) lek należy odstawić.

Stężenie ibuprofenu we krwi podczas stosowania miejscowego jest znacznie mniejsze niż po podaniu

doustnym, jednak pacjenci z chorobami nerek, zaburzeniami żołądka i jelit powinni poradzić się lekarza

przed zastosowaniem leku.

Po każdorazowym zastosowaniu leku należy umyć ręce.

Dzieci i młodzież

Lek jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Lek Ibalgin Sport a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, również

tych, które wydawane są bez recepty, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Kwas acetylosalicylowy podawany ogólnie nasila działanie heparyny.

Stosowanie heparyny na duże powierzchnie skóry lub jednoczesne leczenie przeciwzakrzepowe, np.

podawanie leków przeciwzakrzepowych lub kwasu acetylosalicylowego, może zwiększyć

prawdopodobieństwo wystąpienia krwawienia.

Leku nie należy stosować z lekami stosowanymi miejscowo zawierającymi tetracyklinę i hydrokortyzon,

ze względu na niezgodność z heparynoidem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie należy

stosować leku długotrwale na duże powierzchnie ciała u kobiet w okresie ciąży. W ostatnich trzech

miesiącach ciąży nie zaleca się stosowania leku.

Kobiety karmiące piersią powinny stosować lek jedynie przez krótki czas i na niewielkiej powierzchni

ciała.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ibalgin Sport zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan, dlatego

może powodować reakcje alergiczne (tzw. reakcje typu późnego). Zawiera także glikol

propylenowy, dlatego może powodować podrażnienie skóry.

3. Jak stosować lek Ibalgin Sport

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 2 lub 3 razy na dobę, nie częściej niż co 4 do 5 godzin,

rozprowadzić warstwę kremu o grubości 1 mm na chorej powierzchni i otaczającej okolicy a następnie

delikatnie wetrzeć.

W przypadku schorzeń żył na chore miejsce można zastosować na noc opatrunek uciskowy.

W przypadku leczenia rozległych i bolesnych krwiaków na początku leczenia zaleca się, o ile jest to

możliwe, zastosowanie kremu pod opatrunkiem okluzyjnym (z folii itp.), najlepiej na noc.

W celu złagodzenia silnego bólu zaleca się uzupełnienie leczenia podaniem ibuprofenu w tabletkach.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ibalgin Sport

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

W przypadku stosowania miejscowego nie są znane przypadki przedawkowania.

Przypadkowe przyjęcie doustne, np. przez dziecko, może spowodować wystąpienie nudności i

wymiotów, biegunki, bólu brzucha. W takich przypadkach lekarz może sprowokować wymioty, będzie

utrzymywał drożność dróg oddechowych i monitorował czynności serca aż do osiągnięcia stabilnego

stanu pacjenta.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniżej wymieniono możliwe działania niepożądane.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Częstość nieznana: miejscowe podrażnienie w postaci pieczenia, świądu, zaczerwienienia lub wysypki*.

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: możliwe wystąpienie reakcji alergicznej*.

* działania niepożądane mogące wystąpić u wrażliwych pacjentów

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmacucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można

zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi

podmiotu odpowiedzialnego w Polsce.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ibalgin Sport

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę

jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ibalgin Sport

Substancjami czynnymi leku są ibuprofen (5%) i heparynoid (200 j.m./g).

Pozostałe składniki to: triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha,

makrogolu eter stearylowy, makrogolu eter stearylowy 1050, hydroksyetyloceluloza, kwas stearynowy,

alkohol cetostearylowy, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan

(E 216), glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Ibalgin Sport i co zawiera opakowanie

Prawie biały krem.

Wielkość opakowania: 1 tuba po 30 g lub 1 tuba po 50 g kremu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Wytwórca

Zentiva k.s.

Dolni Mecholupy

U kabelovny 130

102 37 Praga 10

Republika Czeska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Tel.: +48 22 280 00 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: