Hypnogen

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Hypnogen 10 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 10 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Hypnogen 10 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 7 tabl., 5909990925438, Rp; 15 tabl., 5909990925414, Rp; 20 tabl., 5909990925421, Rp; 30 tabl., 5909990615407, Rp; 100 tabl., 5909990569519, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09254
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

HYPNOGEN

10 mg, tabletki powlekane

(Zolpidemi tartras)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić

innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest Hypnogen i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hypnogen

Jak stosować Hypnogen

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Hypnogen

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Hypnogen i w jakim celu się go stosuje

Lek Hypnogen występuje w postaci tabletek powlekanych, zawiera substancję czynną zolpidem o działaniu

nasennym i uspokajającym.

Lek ułatwia zasypianie, zmniejsza liczbę przebudzeń nocnych, wydłuża czas trwania snu i poprawia jego jakość.

Hypnogen jest wskazany do krótkotrwałego leczenia bezsenności u dorosłych w przypadkach, gdy bezsenność

powoduje osłabienie lub znaczne wyczerpanie u pacjenta.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hypnogen

Nie stosować leku Hypnogen w przypadku:

uczulenia na zolpidem lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w

punkcie 6),

ciężkiej niewydolności wątroby,

zespołu bezdechu sennego (krótkotrwałe zatrzymanie oddechu),

miastenii – myasthenia gravis (choroba charakteryzująca się osłabieniem mięśni),

ostrej i (lub) ciężkiej niewydolności oddechowej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Hypnogen należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując Hypnogen:

w przypadku zaburzeń oddychania, ponieważ leki nasenne mogą hamować czynność oddechową (patrz

punkt 4);

w przypadku choroby psychicznej - nie zaleca się stosowania leku Hypnogen w początkowym leczeniu

chorób psychicznych;

w przypadku depresji. W tej grupie pacjentów mogą występować skłonności samobójcze. Wykazano

zwiększoną częstość samobójstw oraz prób samobójczych u pacjentów z depresją, którzy byli leczeni

benzodiazepinami (leki stosowane w leczeniu bezsenności i zaburzeń lękowych) i innymi lekami

nasennymi, w tym także zolpidemem. Związek przyczynowo-skutkowy dla tej obserwacji nie został

ustalony. Lek Hypnogen może maskować objawy istniejącej wcześniej depresji. Ze względu na to, że

bezsenność może być objawem depresji, pacjent powinien być - w przypadku utrzymywania się

bezsenności – ponownie zbadany przez lekarza;

w przypadku zaburzeń czynności wątroby (może być konieczne dostosowanie dawkowania leku przez

lekarza - patrz poniżej punkt 3). U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby stosowanie zolpidemu jest

przeciwwskazane. Stosowanie zolpidemu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby może prowadzić

do encefalopatii zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego, na skutek działania toksyn

pojawiających się w organizmie w związku z uszkodzeniem wątroby (patrz punkt 2 powyżej);

w przypadku pacjentów w podeszłym wieku lub osłabionych - u tych pacjentów lekarz powinien

dostosować dawkę leku (patrz punkt 3).

W każdym przypadku należy określić, jeżeli to możliwe, przyczyny bezsenności i, w miarę możliwości,

wyeliminować wywołujące ją czynniki, zanim pacjent rozpocznie stosowanie leku nasennego.

Utrzymywanie się bezsenności po 7 - 14 dniach leczenia może wskazywać na istnienie pierwotnych zaburzeń

psychicznych lub fizycznych, które wymagają rozpoznania i oceny w regularnych odstępach czasu.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat):

Nie należy stosować leku Hypnogen u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, gdyż nie określono

bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku w tej grupie wiekowej pacjentów.

Zaburzenia psychoruchowe dnia następnego (patrz także Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn)

Następnego dnia po przyjęciu leku Hypnogen, ryzyko zaburzeń sprawności psychoruchowej, w tym

upośledzenie zdolności prowadzenia pojazdów, może być zwiększone jeśli:

Pacjent przyjął lek w czasie krótszym niż 8 godzin przed czynnościami wymagającymi zwiększonej

przytomności umysłu

Pacjent przyjął dawkę większą niż dawka zalecana

Pacjent przyjął zolpidem w trakcie leczenia innymi lekami o działaniu hamującym ośrodkowy układ

nerwowy lub innymi lekami, które zwiększają stężenie zolpidemu we krwi, podczas spożywania alkoholu

lub podczas przyjmowania substancji niedozwolonych

Należy stosować pojedynczą dawkę bezpośrednio przed snem.

Nie należy przyjmować kolejnej dawki tej samej nocy.

Ogólne informacje:

Poniżej zawarto ogólne informacje dotyczące stosowania leków nasennych:

Niepamięć:

Leki uspokajające i nasenne mogą powodować niepamięć następczą. Występuje ona najczęściej kilka godzin po

zażyciu leku. W celu zmniejszenia ryzyka pacjent powinien mieć zapewnioną możliwość nieprzerwanego snu

trwającego 7 do 8 godzin.

Inne reakcje psychiczne i „paradoksalne”:

Stosowaniu leków uspokajających i nasennych, w tym leku Hypnogen, mogą towarzyszyć inne reakcje

psychiczne i paradoksalne, takie jak: niepokój, nasilona bezsenność, pobudzenie, drażliwość, agresja, urojenia,

wybuchy złości, koszmary senne, omamy, nieadekwatne zachowanie i inne zaburzenia zachowania.

W takich przypadkach należy przerwać leczenie. Wystąpienie takich reakcji jest bardziej prawdopodobne

u pacjentów w podeszłym wieku.

Somnambulizm i podobne rodzaje zachowań:

U pacjentów, którzy przyjmowali zolpidem i nie obudzili się całkowicie, mogą wystąpić następujące zaburzenia:

chodzenie we śnie i podobne zaburzenia zachowania, takie jak prowadzenie pojazdu we śnie, przygotowywanie

i spożywanie jedzenia, rozmowy telefoniczne lub stosunki seksualne we śnie z niepamięcią wykonywanych

czynności. Jak się wydaje, spożycie alkoholu lub przyjęcie innych leków o działaniu depresyjnym na ośrodkowy

układ nerwowy, w skojarzeniu z zolpidemem zwiększa ryzyko występowania takich zachowań, podobnie jak

stosowanie zolpidemu w dawkach przekraczających maksymalną zalecaną dawkę. U pacjentów zgłaszających

takie zachowania jak np. prowadzenie pojazdu we śnie, zaleca się przerwanie stosowania leku Hypnogen, ze

względu na stwarzanie zagrożenia dla siebie i otoczenia (patrz punkt: Hypnogen a inne leki oraz

punkt 4. Możliwe działania niepożądane).

Tolerancja:

W przypadku stosowania leku Hypnogen dłużej niż przez kilka tygodni, może wystąpić zmniejszenie jego

działania nasennego.

Uzależnienie:

Stosowanie leku Hypnogen może prowadzić do rozwoju uzależnienia psychicznego lub fizycznego. Ryzyko

wystąpienia uzależnienia zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki leku oraz czasem trwania leczenia; jest

również większe u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i (lub) uzależnieniem od alkoholu lub leków w

wywiadzie. Tacy pacjenci powinni być pod ścisłą obserwacją podczas stosowania leków nasennych.

W przypadkach, w których doszło do rozwoju uzależnienia fizycznego, nagłemu przerwaniu leczenia

towarzyszyć będą objawy zespołu odstawienia. Mogą wystąpić bóle głowy i mięśni, nasilony lęk i napięcie

psychiczne, niepokój, splątanie i drażliwość. W ciężkich przypadkach występują takie objawy jak: odrealnienie,

depersonalizacja, zwiększona ostrość słuchu, drętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, hałas

i dotyk, omamy i napady drgawkowe.

Nawrót bezsenności (bezsenność z odbicia):

Po przerwaniu leczenia nasennego może wystąpić przemijający zespół, w którym objawy, które doprowadziły do

podjęcia leczenia uspokajającego i nasennego nawracają w nasilonej postaci. Objawom mogą towarzyszyć inne

reakcje, takie jak zmiany nastroju, niepokój i lęk.

Ważne jest, żeby poinformować pacjenta o możliwości wystąpienia bezsenności z odbicia i zastosować

odpowiednie środki w celu minimalizowania możliwości wystąpienia lęku i innych objawów, jeśli pojawią się

w czasie odstawiania leku .

W przypadku stosowania krótko działających leków uspokajających i nasennych zespół z odstawienia może

występować w przerwach pomiędzy kolejnymi dawkami.

Ciężkie obrażenia:

Ze względu na swoje właściwości farmakologiczne, zolpidem może powodować senność i zaburzenia

świadomości, co może prowadzić do upadków i w konsekwencji do ciężkich obrażeń.

Pacjenci z zespołem wydłużonego odstępu QT

Potencjalne konsekwencje stosowania zolpidemu u pacjentów z wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT

nie są znane. Jako środek ostrożności, lekarz powinien dokładnie rozważyć stosunek korzyści do ryzyka leczenia

zolpidemem u pacjentów z rozpoznanym, wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT.

Hypnogen a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy:

Podczas stosowania zolpidemu z niektórymi lekami może nasilić się senność i zaburzenia psychoruchowe dnia

następnego, w tym zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów. Do leków tych należą:

Leki stosowane w leczeniu niektórych zaburzeń zdrowia psychicznego (leki przeciwpsychotyczne)

Leki stosowane w leczeniu problemów z zasypianiem (leki nasenne)

Leki uspokajające lub zmniejszające lęk

Leki stosowane w leczeniu depresji

Leki stosowane w leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (opioidowe leki przeciwbólowe)

Leki stosowane w leczeniu padaczki

Leki stosowane w znieczuleniu

Leki stosowane w leczeniu kataru siennego, wysypek lub w innych alergiach, które mogą wywoływać

senność u pacjenta (leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym)

Podczas przyjmowania zolpidemu z lekami przeciwdepresyjnymi w tym bupropionem, dezypraminą,

fluoksetyną, sertraliną i wenlafaksyną, pacjent może widzieć rzeczy nierzeczywiste (omamy wzrokowe)

Nie zaleca się przyjmowania zolpidemu z fluwoksaminą ani cyprofloksacyną.

W przypadku jednoczesnego stosowania opioidowych leków przeciwbólowych może wystąpić nasilenie euforii,

co może prowadzić do rozwoju uzależnienia psychicznego.

Inhibitory oraz induktory cytochromu P450:

Niektóre leki, które hamują enzymy wątrobowe (zwłaszcza cytochrom P450) mogą nasilać działanie niektórych

leków nasennych, takich jak Hypnogen.

Jednocześnie stosowane induktory CYP3A4, takie jak ryfampicyna oraz ziele dziurawca zwyczajnego,

zmniejszają farmakodynamiczne działanie zolpidemu.

W razie jednoczesnego stosowania ziela dziurawca zwyczajnego może się zmniejszyć stężenie zolpidemu we

krwi. Nie zaleca się przyjmowania leku Hypnogen z zielem dziurawca zwyczajnego.

Jednoczesne stosowanie leku Hypnogen z ketokonazolem (w dawce 200 mg 2 razy na dobę) może nasilać jego

działanie sedatywne.

Inne leki:

Nie obserwowano znaczących farmakokinetycznych interakcji podczas jednoczesnego stosowania zolpidemu

i warfaryny, digoksyny i ranitydyny.

Jednocześnie stosowana ryfampicyna (antybiotyk) może osłabić działanie leku Hypnogen.

Hypnogen z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować bezpośrednio przed udaniem się na spoczynek lub po położeniu się.

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania leku Hypnogen, ponieważ alkohol może nasilać działanie

uspokajające leku.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Leku Hypnogen nie należy stosować u kobiet w ciąży. Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w

ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Hypnogen podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Hypnogen wywiera duży wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn, może

powodować zdarzenia takie jak „zasypianie za kierownicą”. Następnego dnia po przyjęciu leku Hypnogen (tak

jak innych leków nasennych), może zdarzyć się, że:

pacjent czuje się ospały, senny, ma zawroty głowy lub jest zdezorientowany,

pacjent potrzebuje więcej czasu na podjęcie szybkich decyzji (osłabiony refleks),

pacjent może widzieć niewyraźnie lub podwójnie,

pacjent może być mniej czujny.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wymienionych powyżej zdarzeń zaleca się zachowanie

przynajmniej 8-godzinnej przerwy, pomiędzy przyjęciem leku Hypnogen a prowadzeniem pojazdu,

obsługiwaniem maszyn oraz pracą na wysokościach.

Nie należy spożywać alkoholu ani substancji psychoaktywnych podczas przyjmowania leku Hypnogen, gdyż

może to nasilić wymienione powyżej działania

Lek Hypnogen zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się

z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować Hypnogen

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy przyjmować doustnie.

Lek Hypnogen działa natychmiast, dlatego należy przyjąć go bezpośrednio przed udaniem się na spoczynek

lub po położeniu się.

Zalecana dawka leku Hypnogen wynosi 10 mg na 24 godziny. Niektórym pacjentom lekarz może przepisać

mniejszą dawkę. Lek Hypnogen należy przyjmować:

w pojedynczym podaniu,

bezpośrednio przed snem.

Pacjent musi zachować okres co najmniej 8 godzin pomiędzy przyjęciem leku a przystąpieniem do

wykonywania czynności, które wymagają zwiększonej koncentracji.

Nie przekraczać dawki 10 mg na 24 godziny.

Dorośli

Zaleca się stosowanie u osób dorosłych 10 mg (1 tabletka) na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) lub pacjenci osłabieni

U pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów osłabionych, którzy mogą być szczególnie wrażliwi

na zolpidem, zaleca się podawanie 5 mg leku Hypnogen (połowa tabletki). W tej grupie pacjentów dawka

dobowa nie powinna przekraczać 10 mg.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, ze względu na zmniejszony klirens i metabolizm zolpidemu,

lekarz zmniejszy dawkę początkową do 5 mg, zachowując przy tym szczególną ostrożność u pacjentów

w podeszłym wieku.

U dorosłych (w wieku poniżej 65 lat) istnieje możliwość zwiększenia dawki przez lekarza do 10 mg, gdy stan

pacjenta jest dobry oraz gdy lek jest dobrze tolerowany, wyłącznie w przypadku niewystarczającej skuteczności

leku.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku Hypnogen u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat (patrz punkt 2).

Podobnie jak w przypadku wszystkich leków nasennych, nie zaleca się długotrwałego stosowania

leku Hypnogen. Zalecany czas stosowania tego leku nie powinien przekraczać 4 tygodni.

W niektórych przypadkach może być konieczne wydłużenie okresu leczenia ponad maksymalny zalecany czas,

jednak nie może to nastąpić bez ponownej oceny stanu klinicznego pacjenta.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Hypnogen jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hypnogen

W przypadkach przedawkowania zolpidemu jako jedynego leku lub jednocześnie wielu leków działających

depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy (również spożycie alkoholu) obserwowano zaburzenia świadomości o

różnym stopniu nasilenia – od wzmożonej senności do śpiączki oraz bardziej ciężkie objawy, włącznie

z przypadkami śmiertelnymi.

Po przedawkowaniu zolpidemu zaleca się leczenie objawowe i podtrzymujące. Można przeprowadzić płukanie

żołądka lub podać węgiel aktywowany w celu zmniejszenia wchłaniania leku z przewodu pokarmowego.

Należy odstawić leki uspokajające, nawet w przypadku występującego pobudzenia.

W przypadku wystąpienia ciężkich objawów lekarz rozważy podanie flumazenilu. Jednakże zastosowanie

flumazenilu może spowodować wystąpienie objawów neurologicznych (drgawki).

Zolpidem nie jest eliminowany z organizmu drogą hemodializy.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Hypnogen

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć lek następnego dnia o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Hypnogen

W przypadku przerwania stosowania leku Hypnogen, mogą nawrócić objawy, które prowadziły do zastosowania

leku. Mogą temu towarzyszyć inne objawy, takie jak wahania nastroju, lęk i niepokój (zwłaszcza ruchowy).

Zalecane jest stopniowe zmniejszanie dawki zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Istnieją dowody na to, że działania niepożądane związane ze stosowaniem zolpidemu, zwłaszcza objawy

niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego, zależą od dawki leku. Działania niepożądane są mniej

nasilone, jeżeli lek jest zażywany bezpośrednio przed udaniem się na spoczynek lub po położeniu się (patrz

punkt 3). Obserwuje się je najczęściej u pacjentów w podeszłym wieku.

Poniżej wymieniono możliwe działania niepożądane, z określeniem częstości ich występowania:

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 10):

omamy, pobudzenie, koszmary senne, zawroty głowy, ból głowy, nasilenie bezsenności, senność,

niepamięć następcza (może być związana z nietypowym zachowaniem), biegunka, nudności, wymioty, ból

brzucha, zmęczenie, zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych, ból pleców.

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 100):

stan splątania, drażliwość, podwójne widzenie

parestezja, drżenie, niewyraźne widzenie, zaburzenia

łaknienia, ból stawów, ból mięśni, skurcze mięśni, ból karku.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 10 000):

zaburzenia widzenia.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

niepokój, agresja, urojenia, wybuchy złości, zaburzenia zachowania, somnambulizm (patrz punkt 2

Ostrzeżenia i środki ostrożności), uzależnienie (po przerwaniu leczenia mogą wystąpić objawy

odstawienne lub zjawiska „z odbicia”), zaburzenia libido, depresja (większość psychicznych działań

niepożądanych związana jest z reakcjami paradoksalnymi), zaburzenia świadomości, zaburzenia uwagi,

zaburzenia mowy, wysypka, świąd, pokrzywka, nadmierne pocenie się, obrzęk naczynioruchowy,

osłabienie mięśni, zaburzenia chodu, tolerancja na lek, upadek (zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku

i w przypadku, gdy zolpidem nie był przyjmowany zgodnie z zaleceniami), zwiększenie aktywności

enzymów wątrobowych, uszkodzenie wątroby związane z toksycznym działaniem leku,

depresja oddechowa (trudności w oddychaniu) - patrz punkt 2, euforia.

W przypadku wystąpienia następujących działań niepożądanych należy natychmiast przerwać stosowanie leku:

niepokój (zwłaszcza ruchowy), nasilona bezsenność, pobudzenie, drażliwość, agresja, urojenia, furia, koszmary

senne, halucynacje, nieodpowiednie zachowanie, somnambulizm i inne zaburzenia zachowania.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce,

należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C,

02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi podmiotu

odpowiedzialnego w Polsce.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa

stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Hypnogen

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza

ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę,

jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Hypnogen

Substancją czynną leku jest zolpidem.1 tabletka powlekana zawiera 10 mg zolpidemu winianu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa,

hypromeloza 2910/6, magnezu stearynian, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 300, symetykon

emulsja SE4.

Jak wygląda Hypnogen i co zawiera opakowanie

Białe lub prawie białe tabletki powlekane z rowkiem ułatwiającym podział po jednej stronie.

Wielkość opakowania: 7, 15, 20, 30 lub 100 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Zentiva k.s., U Kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego w Polsce:

Zentiva Polska Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Tel. + 48 22 375 92 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: