Hygroton

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Hygroton 50 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 50 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Hygroton 50 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 tabl., 5909990118717, Rp; 28 tabl., 5060337261609, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01187
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Hygroton, 50 mg, tabletki

Chlortalidonum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest Hygroton i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hygroton

Jak stosować lek Hygroton

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Hygroton

Zawartość opakowania i inne informacje

Co to jest Hygroton i w jakim celu się go stosuje

Hygroton jest lekiem moczopędnym, zmniejszającym ilość soli i wody w organizmie poprzez

zwiększenie ilości wydalanego moczu. W trakcie długotrwałego stosowania pomaga obniżyć

i regulować ciśnienie tętnicze krwi.

Lek Hygroton stosowany jest w:

Nadciśnieniu tętniczym: w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami o działaniu

przeciwnadciśnieniowym

Łagodnej do umiarkowanej, przewlekłej, stabilnej niewydolności serca (osłabienie mięśnia

sercowego)

Obrzękach swoistego pochodzenia

w następstwie niewydolności krążenia

wodobrzusze (nagromadzenie płynu w jamie brzusznej) spowodowane marskością wątroby (późne

stadium bliznowacenia wątroby) u pacjentów stabilnych pod ścisłą kontrolą

obrzęki w przebiegu zespołu nerczycowego (nieswoiste zaburzenia czynności nerek)

Nerkowej moczówce prostej (choroba związana z czynnością nerek powodująca nadmierne

pragnienie i oddawanie moczu)

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hygroton

Kiedy nie stosować leku Hygroton:

jeśli występuje bezmocz (brak wydalania moczu), ciężka niewydolność nerek (niedostateczna

czynność nerek) oraz ciężka niewydolność wątroby (niedostateczna czynność wątroby);

jeśli u pacjenta występują nietypowe reakcje lub uczulenie na chlortalidon i inne pochodne

sulfonoamidowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie

jeśli występuje oporna na leczenie hipokaliemia (niskie stężenie potasu we krwi) lub stany

prowadzące do nasilenia utraty potasu, hiponatremia (niskie stężenie sodu we krwi)

i hiperkalcemia (nieprawidłowo wysokie stężenie wapnia we krwi);

jeśli występuje objawowa hiperurykemia (skaza moczanowa lub obecność złogów kwasu

moczowego w wywiadzie);

jeśli występuje nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”);

jeśli jednocześnie stosowane są leki zawierające lit;

jeśli występuje nieleczona choroba Adisona (zaburzenie występujące w przypadku

niedostatecznych ilości określonych hormonów wydzielanych w organizmie przez nadnercza).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Hygroton należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując Hygroton

Należy bezwzględnie poinformować lekarza w przypadku:

zaburzeń czynności wątroby lub postępujących chorób wątroby;

ciężkiej choroby nerek;

dny moczanowej;

obniżonego stężenia potasu lub sodu lub podwyższonego stężenia wapnia

Niskie stężenie potasu we krwi może powodować osłabienie mięśni, drganie mięśni lub

nieprawidłowy rytm serca.

Niskie stężenie sodu we krwi może powodować zmęczenie, splątanie, drganie mięśni,

napady drgawkowe lub śpiączkę.

Wysokie stężenie wapnia we krwi może powodować utratę apetytu, zmęczenie lub

osłabienie mięśni.

cukrzycy;

stosowania terapii z powodu zwiększonego stężenia cholesterolu we krwi (hipercholesterolemii);

jeśli pacjent przyjmuje inne leki, należy przeczytać również punkt „Lek Hygroton a inne leki”.

Z uwagi na zwiększenie wydalania elektrolitów nie zaleca się ścisłej diety z ograniczonym spożyciem

soli.

Jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń odnosi się do pacjenta lub odnosiło się w przeszłości

należy omówić ten fakt z lekarzem. Lekarz weźmie te informacje pod uwagę podczas leczenia. Ważne

jest, aby lekarz regularne monitorował stan pacjenta w celu sprawdzenia, czy lek działa prawidłowo.

Konieczne może być regularne pobieranie próbek krwi, szczególnie u pacjentów w wieku powyżej

65 lat, z zaburzeniami kardiologicznymi, zaburzeniami czynności wątroby lub nerek lub u pacjentów

przyjmujących potas. U pacjenta należy okresowo wykonywać pomiary stężenia elektrolitów

i monitorować w kierunku wystąpienia hiponatremii, hipokalemii, hipomagnezemii i hiperkalcemii.

Dzieci i młodzież

Lek Hygroton może powodować zawroty głowy i wpływać na koncentrację, szczególnie na początku

leczenia. Rodzice/opiekunowie muszą zapewnić, aby dzieci/młodzież nie prowadziły pojazdów ani nie

obsługiwały maszyn aż do ustąpienia takich działań.

Lek Hygroton a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Może okazać się konieczna

zmiana dawki, a w niektórych przypadkach – odstawienie leku.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:

lit (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych);

związki kuraropodobne (leki zwiotczające stosowane podczas znieczulenia);

leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego (np. guanetydyna, metyldopa, β-adrenolityki,

leki rozszerzające naczynia krwionośne, leki blokujące kanały wapniowe, inhibitory ACE);

glikokortykosteroidy;

hormon adrenokortykotropowy;

-mimetyki (leki rozszerzające oskrzela);

amfoterycynę i karbenoksolon;

glikozydy nasercowe (leki stosowane w chorobach serca);

niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. indometacyna);

allopurynol (lek stosowany w dnie moczanowej);

amantadynę (lek stosowany w chorobie Parkinsona);

diazoksyd;

produkty cytotoksyczne (np. cyklofosfamid, metotreksat) – leki stosowane w chorobach

nowotworowych;

leki cholinolityczne (np. atropina, biperyden);

żywice jonowymienne takie jak cholestyramina (lek stosowany w podwyższonym stężeniu

cholesterolu we krwi);

witaminę D lub sole wapnia;

cyklosporynę (lek osłabiający układ odpornościowy w celu ochrony przed odrzutem narządu po

przeszczepie, stosowany również np. w leczeniu chorób reumatycznych i zaburzeń

dermatologicznych);

leki stosowane w leczeniu cukrzycy. Może zaistnieć konieczność ponownego ustalania dawek

insuliny i doustnych leków hipoglikemizujących.

Hygroton z jedzeniem, piciem i alkoholem

Należy unikać spożywania alkoholu, o ile nie omówiono tego z lekarzem. Alkohol może dodatkowo

obniżyć ciśnienie krwi i (lub) zwiększyć prawdopodobieństwo zawrotów głowy lub omdlenia.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Hygroton w okresie ciąży i karmienia piersią.

Ciąża

Nie wolno stosować leku Hygroton, jeśli pacjentka jest w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko (patrz

punkt „Kiedy nie stosować leku Hygroton”). W przypadku zajścia w ciążę podczas leczenia lekiem

Hygroton należy natychmiast powiadomić o tym lekarza.

Karmienie piersią

Nie wolno stosować leku Hygroton, jeśli pacjentka karmi piersią, ponieważ substancja czynna leku

Hygroton przenika do mleka ludzkiego i może wywierać szkodliwe działanie na dziecko.

Ze względów bezpieczeństwa zaleca się przerwanie karmienia piersią podczas stosowania leku

Hygroton.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Hygroton, szczególnie na początku leczenia, może zaburzać reakcje pacjentów, np. kierujących

pojazdami lub obsługujących urządzenia mechaniczne. Dlatego też przed rozpoczęciem prowadzenia

pojazdu, obsługiwania maszyn lub wykonywania innych czynności wymagających szybkich reakcji

należy sprawdzić, jak lek Hygroton działa na pacjenta.

Jak stosować lek Hygroton

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza.

Na początku leczenia należy stosować możliwie najniższą dawkę. Dawka ta ustalana jest na podstawie

indywidualnej reakcji pacjenta na lek.

Zalecana dawka pojedyncza, podawana codziennie lub też co drugi dzień, powinna być przyjmowana

rano z posiłkiem.

Nadciśnienie tętnicze

Zaleca się dawkę początkową 25 mg na dobę. Pełne działanie terapeutyczne podczas stosowania

pojedynczej dawki występuje po 3-4 tygodniach. Jeśli obniżenie ciśnienia tętniczego krwi jest

niedostateczne podczas stosowania dawek 25 mg lub 50 mg na dobę, zaleca się zastosowanie leczenia

skojarzonego z innymi lekami o działaniu przeciwnadciśnieniowym.

Niewydolność serca (osłabienie mięśnia sercowego)

Zalecana dawka początkowa wynosi 25 mg do 50 mg na dobę; w ciężkich przypadkach dawka ta

może być zwiększona od 100 mg do 200 mg na dobę. Przeciętna dawka podtrzymująca jest

najmniejszą skuteczną dawką, np. dawka 25-50 mg podawana zarówno codziennie, jak i co drugi

dzień. Jeśli reakcja chorego jest niedostateczna, można zastosować dodatkowo glikozydy nasercowe

lub inhibitory konwertazy angiotensyny lub obie te grupy leków (patrz punkt 2).

Obrzęki swoistego pochodzenia

Najmniejszą skuteczną dawkę należy ustalić na podstawie indywidualnej reakcji pacjenta na lek

i stosować ją tylko przez ograniczony czas. Nie należy przekraczać dawki 50 mg na dobę.

Nerkowa moczówka prosta (choroba związana z czynnością nerek, powodująca nadmierne

pragnienie i oddawanie moczu)

Zalecana dawka początkowa u dorosłych wynosi 100 mg dwa razy na dobę. Zwykle stosowana dawka

podtrzymująca wynosi 50 mg na dobę.

Stosowanie u dzieci

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę. Dawkowanie ustala lekarz.

Pacjenci w podeszłym wieku i z zaburzoną czynnością nerek

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę ustaloną przez lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hygroton

W razie przyjęcia dawki leku większej niż zalecana lub przyjęcia leku przez osobę, której nie był on

przepisany, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku przedawkowania mogą wystąpić następujące objawy: zawroty głowy, nudności,

senność, zmniejszenie objętości krwi krążącej, niedociśnienie i zaburzenia elektrolitowe

z towarzyszącymi zaburzeniami rytmu serca i skurczami mięśni.

Jeżeli pacjent jest przytomny, w czasie oczekiwania na lekarza można spróbować wywołać wymioty.

Pominięcie zastosowania leku Hygroton

W przypadku pominięcia dawki leku Hygroton należy skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Hygroton

Spodziewane objawy choroby w przypadku przerwania leczenia lekiem Hygroton.

Nie są znane żadne objawy choroby.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Pacjent powinien jak najszybciej skonsultować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek

z poniższych objawów:

Bardzo często: niskie stężenie potasu we krwi, które może powodować osłabienie mięśni, drganie

mięśni lub nieprawidłowy rytm serca.

Często: pokrzywka i inne postacie wysypki skórnej; niskie stężenie sodu we krwi, które może

powodować zmęczenie, splątanie, drganie mięśni, napady drgawkowe lub śpiączkę; niskie stężenie

magnezu; wysokie stężenia cukru we krwi, które mogą powodować zmęczenie, męczliwość lub

pragnienie.

Rzadko: ból gardła, gorączka lub dreszcze (objawy zaburzeń krwi); żółtawe zabarwienie oczu lub

skóry (żółtaczka); wrażenie kłucia i pieczenia, krwotok lub nieoczekiwane siniaczenie (objawy

trombocytopenii); niewyraźne widzenie; nieregularne bicie serca; obecność cukru w moczu (objaw

widoczny po wykonaniu przez lekarza lub pielęgniarkę badania moczu); nasilenie cukrzycy;

zwiększone stężenie wapnia we krwi, które może powodować pobudzenie, ból oczu, ból brzucha.

Bardzo rzadko: ból brzucha z nudnościami, wymiotami lub gorączką (objawy zapalenia trzustki);

trudności z oddychaniem (objawy zapalenia płuc i obrzęk płuc); zapalenie nerek lub naczyń

krwionośnych z towarzyszącym bólem lub bez bólu; ból lub trudności podczas oddawania moczu;

zapalenie naczyń krwionośnych, często z wysypką skórną; niskie stężenie chlorków we krwi, objawy

obejmują suchość w jamie ustnej, pragnienie, zaburzenia przewodu pokarmowego (w tym nudności,

wymioty), osłabienie, letarg, senność, niepokój, napady drgawkowe, splątanie, ból głowy, bóle lub

skurcze mięśni, niedociśnienie.

Wiele działań niepożądanych ustępuje bez konieczności przerywania leczenia. Należy powiedzieć

lekarzowi, jeżeli którekolwiek z poniższych działań utrzymuje się lub powoduje problem:

Bardzo często: zwiększone stężenie cholesterolu we krwi; zwiększone stężenie kwasu moczowego

we krwi.

Często: zawroty głowy lub uczucie pustki w głowie podczas wstawania z pozycji leżącej lub

siedzącej; dyskomfort w żołądku; nietypowe zmęczenie lub osłabienie (czasami objaw utraty potasu),

utrata apetytu; trudności w uzyskaniu erekcji lub zmniejszenie libido.

Rzadko: bóle głowy; wymioty; nudności; biegunka; bóle żołądka; zaparcie; bóle stawów (objawy

dny); zwiększona wrażliwość skóry na światło.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@

urpl.gov.pl

Jak przechowywać lek Hygroton

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Chronić przed wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Hygroton

Substancją czynną leku jest chlortalidon. Jedna tabletka zawiera 50 mg chlortialidonu.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, karmeloza sodowa,

magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda lek Hygroton i co zawiera opakowanie

Płaskie, okrągłe, jasnożółte tabletki o ściętych krawędziach. Po jednej stronie tabletki znajduje się

napis “Z/A” i linia podziału. Druga strona nie zawiera żadnych oznaczeń.

Lek Hygroton jest dostępny w opakowaniu zawierającym 20 lub 28 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Amdipharm Limited

Temple Chambers, 3 Burlington Road

Dublin 4

Irlandia

Wytwórca:

CENEXI

52, rue Marcel et Jacques Gaucher

94120 Fontenay-sous-Bois

Francja

Amdipharm UK Limited

Capital House,

85 King William Street

London EC4N 7BL

Wielka Brytania

Data ostatniej aktualizacji ulotki: