Hyalgan

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Hyalgan 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • 10 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Hyalgan 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 amp.-strzyk. 2 ml, 5909990145621, Rp; 1 fiol. 2 ml, 5909990145614, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01456
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Hyalgan

Natrii hyaluronas

10 mg/ ml, roztwór do wstrzykiwań

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

- Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek

objawy niepożądane w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi

lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest Hyalgan i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hyalgan

Jak stosować Hyalgan

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Hyalgan

Zawartość opakowania i inne informacje

a.

Co to jest Hyalgan i w jakim celu się go stosuje

Hyalgan zawiera substancję czynną – kwas hialuronowy o dużym stopniu oczyszczenia,

tj. wielkocząsteczkowy związek z grupy glikozaminoglikanów (kwasy polisacharydowe), który jest

ważnym składnikiem wszystkich struktur pozakomórkowych. Związek ten występuje fizjologicznie

w dużych stężeniach m.in. w chrząstce i płynie stawowym. Dostawowe podanie leku Hyalgan

w chorobie zwyrodnieniowej stawów prowadzi do normalizacji takich właściwości płynu stawowego,

jak lepkość i elastyczność, oraz do aktywacji procesów naprawczych chrząstki stawowej. Badania

wykazały, że kwas hialuronowy wywiera działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe, prowadząc

do poprawy ruchomości stawu.

Stosowanie dostawowe.

Wskazaniem do stosowania leku Hyalgan jest choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych

o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu.

b.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hyalgan

Kiedy nie stosować leku Hyalgan

Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kwas hialuronowy lub którykolwiek

z pozostałych składników leku (wymienione w punkcie 6);

jeśli u pacjenta występowała kiedykolwiek alergia na białko pochodzenia drobiowego;

jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie zaleca się stosowania środków dezynfekujących zawierających czwartorzędowe sole

amoniowe, ponieważ w ich obecności może wytrącić się kwas hialuronowy.

Dostawowe wstrzyknięcie leku powinien wykonywać odpowiednio przeszkolony lekarz,

zgodnie z odpowiednią techniką oraz w warunkach aseptyki, wymaganych dla tej drogi

podania.

Szczególnie ostrożnie lekarz będzie podawać lek pacjentom z zakażeniem zlokalizowanym

w okolicy miejsca wstrzyknięcia, aby uniknąć ewentualnego rozwinięcia się bakteryjnego

zapalenia stawów.

Przed wykonaniem wstrzyknięcia dostawowego lekarz dokładnie zbada pacjenta celem

wykluczenia ostrego zapalenia stawów. W przypadku postawienia takiego rozpoznania lekarz

powinien rozważyć zasadność podania leku.

W przypadku stwierdzenia obecności wysięku stawowego lekarz przeprowadzi punkcję stawu

przed wstrzyknięciem leku.

Przed wstrzyknięciem leku lekarz upewni się, czy igła nie została wkłuta do naczynia

(nie należy aspirować do strzykawki z lekiem).

Zaleca się nie przeciążać stawu przez kilka godzin po podaniu leku.

Inne leki i Hyalgan

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach,

które pacjent planuje stosować.

Kwas hialuronowy stosowany jednocześnie z niektórymi miejscowo działającymi środkami

znieczulającymi wydłuża okres znieczulenia.

Środki dezynfekujące zawierające czwartorzędowe sole amoniowe mogą powodować wytrącanie się

kwasu hialuronowego.

Nie obserwowano fizyko-chemicznych niezgodności z lekami takimi jak m.in. kortykosteroidy,

podawanymi we wstrzyknięciach dostawowych.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy

planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Badania na zwierzętach nie wykazały embriotoksycznego i teratogennego działania kwasu

hialuronowego, jednak u kobiet w ciąży i okresie karmienia piersią Hyalgan zaleca się stosować

jedynie w przypadkach absolutnie koniecznych. Lekarz zadecyduje na podstawie oceny stosunku

ryzyka do korzyści o konieczności stosowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Hyalgan nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować Hyalgan

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Hyalgan podaje się w postaci wstrzyknięć dostawowych raz w tygodniu w dawce 20 mg

(2 ml) przez 5 tygodni, w warunkach aseptyki.

Instrukcja dotycząca przygotowania leku do stosowania i usuwania jego pozostałości

Fiolka: usunąć plastikowy kapsel i korek z elastomeru oraz pobrać zawartość fiolki do strzykawki.

Ampułkostrzykawka: usunąć korek z elastomeru i ostrożnie dokręcić igłę do strzykawki tak, aby nie

nacisnąć na tłoczek. Należy sprawdzić, czy igła jest dobrze osadzona w gwintowanym łączniku.

Nie dokręcać igły zbyt mocno, gdyż może to spowodować ukręcenie łącznika.

Niezużyty produkt i jego pozostałości należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hyalgan

Ze względu na specyfikę dawkowania (wstrzyknięcia dostawowe wykonuje wyłącznie lekarz)

nie jest możliwe przedawkowanie leku przez pacjenta.

Pominięcie zastosowania leku Hyalgan

W przypadku pominięcia dawki leku należy skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia daty

kolejnego wstrzyknięcia. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej

dawki.

iv.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Przedstawione działania niepożądane pochodzą z kontrolowanych jak i otwartych badań klinicznych

oraz ze zgłoszeń spontanicznych po wprowadzeniu do obrotu.

Rzadko występujące działania niepożądane (występują u 1 do 10 osób na 10

000):

ból, wysięk, obrzęk, wzmożone miejscowe ucieplenie, zaczerwienienie, zapalenie stawu, stany

po zastosowaniu miejscowym tj. wszelkie inne powikłania po punkcji stawu.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (występują u mniej niż 1 osoby na 10

000)

i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

zapalenie błony maziowej, infekcyjne zapalenie stawu, reakcje nadwrażliwości, anafilaksja, wysypka,

pokrzywka, świąd.

Dolegliwości w miejscu wstrzyknięcia miały charakter przemijający i ustępowały samoistnie w ciągu

kilku dni, po jednoczesnym stosowaniu okładów z lodu i odciążeniu stawu (wskazany odpoczynek).

Powyższe działania niepożądane jedynie bardzo rzadko miały cięższy przebieg i utrzymywały się

dłużej.

Zastosowanie iniekcji kwasu hialuronowego w przypadku występowania objawów wskazujących na

zaostrzenie przewlekłego procesu zapalnego rzadko powodowało pogorszenie przebiegu choroby.

Reakcje nadwrażliwości oraz anafilaktyczne (znane są ze zgłoszeń spontanicznych) ustąpiły bez

trwałych następstw.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

v.

Jak przechowywać Hyalgan

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności umieszczonego na pudełku oraz na fiolce

i ampułkostrzykawce po skrócie EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nr serii leku na fiolce i ampułkostrzykawce jest umieszczony po skrócie Lot.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Hyalgan

Substancja czynną leku jest sodu hialuronian.

1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera substancję czynną: 10 mg sodu hialuronianu (Hyalectin)

Ponadto lek zawiera: sodu chlorek, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan

dwunastowodny, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Hyalgan i co zawiera opakowanie

Hyalgan ma postać roztworu do wstrzykiwań i jest dostępny w fiolce lub ampułkostrzykawce

z bezbarwnego szkła typu I.

Fiolka zawiera 2 ml roztworu, jest zamknięta korkiem elastomerowym (bezlateksowym) z opaską

aluminiową i plastikowym kapslem i jest umieszczona w blistrze w tekturowym pudełku.

Ampułkostrzykawka zawiera 2 ml roztworu, jest zamknięta korkiem elastomerowym

(bezlateksowym) i gwintowanym łącznikiem typu Luer-Lock i jest umieszczona w blistrze

w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Fidia Farmaceutici S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica, 3/A

35031 Abano Terme (Padwa), Włochy.

Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

ul. Podleśna 83, 05-552 Łazy

tel.: +48 (22) 70 28 200

e-mail: angelini@angelini.pl

Ulotka dla pacjenta w formie właściwej dla osób niewidomych i słabowidzących dostępna w siedzibie

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 30.04.2015