Humulin N

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Humulin N 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • 100 j.m./ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • zawiesina do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Humulin N 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml, 5909990246717, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02467
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Humulin N 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie

(Insulinum humanum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest Humulin N i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem Humulin N

Jak stosować Humulin N

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Humulin N

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Humulin N i w jakim celu się go stosuje

Humulin N zawiera jako substancję czynną insulinę ludzką, która jest stosowana w leczeniu cukrzycy.

Przyczyną cukrzycy jest niezdolność trzustki do wytwarzania insuliny w ilościach umożliwiających

kontrolę poziomu glukozy we krwi (cukru we krwi). Humulin N stosuje się w celu długotrwałego

kontrolowania poziomu glukozy. Czas działania tej insuliny został wydłużony poprzez zastosowanie

w zawiesinie siarczanu protaminy.

Lekarz może zalecić stosowanie Humulin N oraz szybkodziałającej insuliny. Do każdego rodzaju

insuliny dołączona jest inna ulotka dla pacjenta. Nie należy zmieniać insuliny, o ile tak nie zaleci

lekarz. Zmieniając insulinę, należy zachować dużą ostrożność. Każdy rodzaj insuliny ma inny symbol

i kolor na opakowaniu oraz na wkładzie, w celu łatwiejszego odróżnienia.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem Humulin N

Kiedy nie stosować Humulin N

jeżeli odczuwalne są objawy wskazujące na hipoglikemię (niski poziom glukozy we krwi).

Informacje o postępowaniu w przypadku łagodnej hipoglikemii zostaną podane w dalszej części

ulotki (

patrz podpunkt A w punkcie 4

jeśli pacjent ma uczulenie na insulinę ludzką lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Humulin N należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub

pielęgniarką.

Jeżeli obecne leczenie zapewnia dobrą kontrolę glikemii, ostrzegawcze objawy nadmiernego

zmniejszenia stężenia glukozy we krwi mogą nie być odczuwalne. Ostrzegawcze objawy są

wymienione w dalszej części ulotki. Należy zaplanować dokładnie pory posiłków, częstość

podejmowania aktywności fizycznej i ogólny poziom aktywności. Należy także kontrolować

poziom cukru wykonując często badanie stężenia glukozy we krwi.

Niektóre osoby, u których po zmianie rodzaju insuliny ze zwierzęcej na ludzką występowała

hipoglikemia (małe stężenie glukozy we krwi) zgłaszały, że objawy zapowiadające

hipoglikemię były słabiej zaznaczone lub zupełnie inne niż wcześniej. Jeżeli hipoglikemia

pojawia się często lub występują trudności z rozpoznaniem objawów zapowiadających

hipoglikemię, należy skonsultować się z lekarzem.

Należy poinformować pielęgniarkę z poradni cukrzycowej, lekarza lub farmaceutę w

przypadku:

-

ostatnio przebytej choroby;

- choroby nerek lub wątroby;

- zwiększonego wysiłku fizycznego.

Zapotrzebowanie na insulinę może także zmieniać się po spożyciu alkoholu.

Należy powiedzieć pielęgniarce z poradni cukrzycowej, lekarzowi lub farmaceucie o

planowanym wyjeździe za granicę. Różnica stref czasowych może wiązać się z koniecznością

wykonywania wstrzykiwań i spożywania posiłków o innej porze.

U części pacjentów długotrwale leczonych z powodu cukrzycy typu 2., u których występuje

choroba serca lub w przeszłości wystąpił udar, zgłaszano przypadki niewydolności serca po

jednoczesnym stosowaniu pioglitazonu i insuliny. Należy jak najszybciej poinformować

lekarza, jeżeli wystąpią objawy niewydolności serca, takie jak zadyszka, nagłe zwiększenie

masy ciała lub miejscowy obrzęk.

Humulin N a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Zapotrzebowanie organizmu na insulinę może zmienić się w przypadku jednoczesnego stosowania:

steroidów,

terapii zastępczej hormonami tarczycy,

doustnych leków obniżających stężenie glukozy we krwi (leków przeciwcukrzycowych),

kwasu acetylosalicylowego (aspiryny),

hormonu wzrostu,

oktreotydu, lanreotydu,

selektywnych agonistów receptorów

-adrenergicznych

(np. ritodryny, salbutamolu,

terbutaliny),

leków

-adrenolitycznych,

tiazydów lub niektórych leków przeciwdepresyjnych (inhibitorów monoaminooksydazy),

danazolu,

niektórych inhibitorów konwertazy angiotensyny (np. kaptopryl, enalapryl) lub antagonistów

receptora angiotensyny II.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Zapotrzebowanie organizmu na insulinę zwykle zmniejsza się w pierwszych trzech miesiącach ciąży i

wzrasta przez następne 6 miesięcy. U kobiet karmiących piersią może być konieczna zmiana dawki

insuliny lub sposobu odżywiania się.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W przypadku hipoglikemii (małe stężenie glukozy we krwi) zdolność koncentracji i szybkość reakcji

pacjenta może być zmniejszona. Należy o tym pamiętać we wszystkich sytuacjach, w których

mogłoby to być przyczyną zagrożenia dla pacjenta lub innych osób (np. podczas prowadzenia pojazdu

lub obsługiwania urządzeń mechanicznych).

Należy zasięgnąć opinii pielęgniarki z poradni cukrzycowej lub lekarza na temat prowadzenia

samochodu, jeśli:

często występuje hipoglikemia

oznaki hipoglikemii są słabe lub ich nie ma.

3.

Jak stosować Humulin N

Wkład o pojemności 3 ml służy wyłącznie do wstrzykiwaczy o pojemności 3 ml. Nie stosować

ich we wstrzykiwaczach 1,5 ml.

Należy zawsze sprawdzić nazwę i rodzaj insuliny na etykiecie i opakowaniu wkładu podczas

zakupu leku w aptece. Należy upewnić się, że jest to lek Humulin przepisany przez lekarza.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób, każdy

wkład może być używany tylko przez jedną osobę, nawet, gdy igła została zmieniona.

Dawkowanie

Humulin N należy wstrzykiwać tak jak insulinę izofanową. Lekarz prowadzący zaleci

odpowiedni rodzaj insuliny, ilość leku oraz czas i częstotliwość jego wstrzykiwania. Instrukcje

te przeznaczone są tylko dla określonego pacjenta. Zaleceń lekarza należy ściśle przestrzegać i

regularnie odwiedzać poradnię cukrzycową.

Zmiana rodzaju stosowanej insuliny (na przykład z insuliny zwierzęcej na ludzką), może

spowodować konieczność zmniejszenia lub zwiększenia dawki. Ta zmiana może dotyczyć tylko

pierwszego wstrzyknięcia lub może być wprowadzana stopniowo przez kilka tygodni lub

miesięcy.

Humulin N należy wstrzykiwać pod skórę. Nie należy stosować innej drogi podania. Pod

żadnym pozorem nie należy wstrzykiwać Humulin N dożylnie.

Przygotowanie leku Humulin N

Przed każdym wstrzyknięciem wkłady Humulin N należy obrócić między dłońmi 10 razy, a

następnie 10 razy odwrócić w celu uzyskania jednorodnie mętnego lub mlecznego wyglądu

zawiesiny. Jeżeli tak się nie stanie, należy powtarzać opisane czynności aż do wymieszania się

składników. Wkłady zawierają mały szklany koralik, który pomaga wymieszać składniki.

Nie

potrząsać, ponieważ może to spowodować powstanie piany utrudniającej poprawne

odmierzenie dawki. Należy często kontrolować wygląd insuliny we wkładzie. Nie stosować,

jeżeli wewnątrz są widoczne grudki lub białe cząsteczki przylegające do dna lub ścianek, a

szkło ma matowy wygląd. Należy sprawdzić to przed każdym wstrzyknięciem.

Przygotowanie wstrzykiwacza do użycia

Najpierw należy umyć ręce. Zdezynfekować gumową membranę wkładu.

Wkłady Humulin N należy stosować wyłącznie we wstrzykiwaczach ze znakiem CE.

Należy sprawdzić, czy w ulotce dołączonej do wstrzykiwacza napisano, że wstrzykiwacz

można stosować z wkładami Humulin N lub Lilly. Wkład 3 ml jest odpowiedni tylko do

wstrzykiwacza 3 ml.

Należy stosować się do instrukcji dołączonej do wstrzykiwacza. Wprowadzić wkład do

wstrzykiwacza.

Należy ustawić dawkę na 1 lub 2 jednostki. Następnie trzymając wstrzykiwacz igłą skierowaną

ku górze, opukać boki wstrzykiwacza tak, aby pęcherzyki powietrza przemieściły się do góry. Z

igłą wciąż skierowaną ku górze wciskać mechanizm do wstrzykiwania do momentu, gdy z igły

wypłynie kropla leku Humulin N. Wewnątrz wstrzykiwacza może wciąż znajdować się kilka

małych pęcherzyków powietrza. Są one nieszkodliwe, lecz zbyt duży pęcherzyk powietrza

może spowodować podanie niedokładnej dawki.

Wstrzykiwanie leku Humulin N

Przed wstrzyknięciem należy zdezynfekować skórę zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.

Należy wstrzyknąć lek pod skórę zgodnie z otrzymanymi wskazówkami. Nie wstrzykiwać leku

bezpośrednio do żyły. Po wstrzyknięciu pozostawić igłę w skórze przez pięć sekund, aby

upewnić się, że cała dawka została wstrzyknięta. Nie pocierać miejsca wstrzyknięcia. Upewnić

się, że odległość od ostatniego wstrzyknięcia wynosi co najmniej 1 cm. Miejsca iniekcji

zmieniać zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.

Po wstrzyknięciu

Po wstrzyknięciu leku, należy zdjąć igłę ze wstrzykiwacza posługując się zewnętrzną nasadką

igły. Umożliwi to zachowanie sterylności leku i zapobiegnie wyciekaniu insuliny. Uniemożliwi

to przenikanie powietrza z powrotem do wstrzykiwacza i zatykanie się igły.

Nie należy

użyczać nikomu swoich igieł lub wstrzykiwacza.

Założyć nasadkę z powrotem na

wstrzykiwacz.

Kolejne wstrzyknięcia

Pozostawić wkład we wstrzykiwaczu. Przed każdym wstrzyknięciem wybrać 1 lub 2 jednostki i

wciskać mechanizm do wstrzykiwania trzymając wstrzykiwacz skierowany ku górze, aż kropla

leku Humulin N wypłynie z igły. Można sprawdzić ile zostało leku Humulin N, patrząc na

wskaźnik znajdujący się z boku wkładu. Odległość pomiędzy kreskami wskaźnika odpowiada

około 20 jednostkom. Jeśli ilość leku jest mniejsza od zaleconej dawki, należy zmienić wkład.

Nie należy mieszać żadnej innej insuliny we wkładzie Humulin N. Po opróżnieniu wkładu nie

używać go ponownie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Humulin N

W przypadku podania większej dawki Humulin N niż zalecana, może wystąpić małe stężenie glukozy

we krwi. Należy sprawdzić poziom glukozy we krwi (patrz podpunkt A w punkcie 4)

Pominięcie zastosowania Humulin N

W przypadku podania mniejszej dawki Humulin N niż zalecana, może wystąpić duże stężenie glukozy

we krwi. Należy sprawdzić poziom glukozy we krwi. Nie należy wstrzykiwać dawki podwójnej w

celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania Humulin N

W przypadku zastosowania mniejszej niż zalecana dawki leku Humulin N, może wystąpić

zwiększenie stężenia glukozy we krwi. Nie należy zmieniać stosowanej insuliny, chyba że tak zaleci

lekarz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Insulina ludzka może powodować hipoglikemię (małe stężenie glukozy we krwi). Patrz dalsze

informacje dotyczące hipoglikemii poniżej w podpunkcie „Problemy powszechnie występujące

w cukrzycy”.

Możliwe działania niepożądane

Uczulenie uogólnione

występuje bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów). Objawy są

następujące:

spadek ciśnienia tętniczego krwi

trudności z oddychaniem

przyspieszone bicie serca

wysypka na całym ciele

świszczący oddech

poty

Jeśli podczas stosowania leku Humulin N wystąpiły takie objawy, należy natychmiast skontaktować

się z lekarzem.

Uczulenie miejscowe

występuje często (u mniej niż 1 na 10 pacjentów). Objawem może być

zaczerwienienie, obrzęk lub swędzenie skóry wokół miejsca wstrzyknięcia insuliny. Objawy te

zwykle przemijają po kilku dniach lub tygodniach. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej

wymienionych objawów należy poinformować o tym lekarza.

Lipodystrofia

(pogrubienia lub zagłębienia w skórze) występuje niezbyt często (u mniej niż 1 na 100

pacjentów). Jeśli wystąpi pogrubienie skóry lub zagłębienia w miejscu wstrzyknięcia, należy zmienić

miejsce wstrzyknięcia i poinformować o tym lekarza.

Zgłaszano obrzęki (np. obrzęki ramion, kostek; zatrzymanie płynów) szczególnie na początku

stosowania insuliny lub podczas zmiany leczenia w celu poprawy kontroli stężenia glukozy we krwi.

Problemy powszechnie występujące w cukrzycy

A.

Hipoglikemia

Hipoglikemia (małe stężenie glukozy we krwi) jest stanem, w którym we krwi znajduje się za mało

cukru. Może do niej dojść, jeżeli pacjent:

przyjął zbyt dużą dawkę leku Humulin N lub innej insuliny;

opuścił lub opóźnił porę posiłku, bądź zmienił dietę;

zbyt intensywnie ćwiczył lub pracował tuż przed lub po posiłku;

chorował (zwłaszcza na chorobę z biegunką lub wymiotami);

zmienił zapotrzebowanie na insulinę, lub

występują u niego zaburzenia czynności nerek lub wątroby, które się nasilają.

Na poziom glukozy we krwi wpływa alkohol i niektóre leki.

Pierwsze objawy małego stężenia glukozy we krwi zwykle ujawniają się szybko i należą do nich:

zmęczenie

nerwowość lub drżenie ciała

ból głowy

przyspieszone bicie serca

nudności

zimne poty

Jeśli nie ma pewności co do rozpoznawania objawów ostrzegawczych hipoglikemii, należy unikać

sytuacji, w których można narazić siebie lub innych na niebezpieczeństwo (np. prowadząc

samochód).

Nie należy stosować leku Humulin N, jeżeli występują objawy ostrzegawcze hipoglikemii

(małego stężenia glukozy we krwi).

Jeżeli stężenie glukozy we krwi jest małe, należy zjeść glukozę w tabletkach, cukier lub wypić słodki

napój. Następnie należy zjeść owoc, ciastka lub kanapkę, jak zalecił lekarz i odpocząć. To zazwyczaj

wystarcza w przypadku łagodnej hipoglikemii lub niewielkiego przedawkowania insuliny. Jeżeli stan

się pogarsza, występuje płytki oddech, a skóra staje się blada, należy natychmiast skontaktować się z

lekarzem. Wstrzyknięcie glukagonu może pomóc w przypadku ciężkiej hipoglikemii. Po

wstrzyknięciu glukagonu, należy zjeść glukozę w tabletkach lub cukier. Jeżeli po podaniu glukagonu

nie nastąpi poprawa, należy udać się do szpitala. W celu uzyskania informacji o glukagonie, należy

zapytać lekarza.

B.

Hiperglikemia i cukrzycowa kwasica ketonowa

Hiperglikemia (zbyt duże stężenie glukozy we krwi) oznacza, że organizm nie otrzymuje

wystarczającej ilości insuliny. Hiperglikemia może być spowodowana przez:

nieprzyjmowanie leku Humulin N lub innej insuliny;

wstrzyknięcie mniejszej ilości insuliny niż zalecona przez lekarza;

spożywanie bardzo obfitych posiłków w porównaniu z wymaganiami diety; lub

gorączkę, infekcję, stresujące przeżycia.

Hiperglikemia może prowadzić do cukrzycowej kwasicy ketonowej. Pierwsze objawy rozwijają się

powoli w ciągu kilku godzin lub dni. Do objawów tych należą:

uczucie senności

brak apetytu

zaczerwienienie twarzy

owocowy zapach z ust

pragnienie

nudności lub wymioty.

Do ciężkich objawów należą utrudniony oddech oraz przyspieszony puls.

Należy natychmiast

zwrócić się o pomoc lekarską.

Nieleczona hipoglikemia (małe stężenie glukozy we krwi) lub hiperglikemia (wysoki poziom glukozy

we krwi) może doprowadzić do poważnego zaburzenia i powodować bóle głowy, nudności, wymioty,

odwodnienie, utratę przytomności, śpiączkę lub nawet śmierć.

Trzy proste sposoby, aby uniknąć hipoglikemii lub hiperglikemii:

Należy zawsze mieć przy sobie zapasowy wstrzykiwacz i wkład z insuliną Humulin N.

Należy zawsze mieć przy sobie coś, co informuje innych o tym, że jest się chorym na cukrzycę.

Należy zawsze mieć przy sobie kostki cukru.

C.

Choroba

Podczas choroby, zwłaszcza połączonej z nudnościami lub wymiotami, może się zmienić

zapotrzebowanie organizmu na insulinę.

Chorzy na cukrzycę potrzebują insuliny nawet wtedy,

gdy nie spożywają normalnych posiłków.

Należy wykonać badanie moczu lub krwi, stosować się

do ogólnych zasad leczenia choroby i skontaktować się z pielęgniarką z poradni cukrzycowej lub

lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301,

fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również

podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego. Dzięki zgłaszaniu

działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa

stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Humulin N

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Humulin N w lodówce (2°C - 8°C).

Nie zamrażać.

Używany wstrzykiwacz i wkład należy przechowywać w temperaturze pokojowej (poniżej 30

C) i

zużyć w ciągu 28 dni. Nie należy przechowywać używanego wstrzykiwacza lub wkładów w lodówce.

Nie należy ich kłaść w pobliżu źródeł ciepła lub na słońcu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin

ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie stosować tego leku jeśli zauważy się, że wewnątrz grudki lub białe cząsteczki przylegające do dna

lub ścianek wkładu, a szkło ma matowy wygląd. Należy sprawdzić wygląd insuliny przed każdym

wstrzyknięciem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki,, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Humulin N

Substancją czynną leku jest insulina ludzka, otrzymana metodą rekombinacji DNA. Posiada

taką samą strukturę jak naturalny hormon wytwarzany przez trzustkę, dlatego różni się od

insulin zwierzęcych. Insulina ludzka zawarta w leku Humulin N tworzy zawiesinę z siarczanem

protaminy.

Pozostałe składniki to:

m

-krezol, glicerol, fenol, protaminy siarczan, disodu fosforan

siedmiowodny, cynku tlenek, woda do wstrzykiwań, 10 % roztwór kwasu solnego i 10 %

roztwór wodorotlenku sodu (do ustalenia pH).

Jak wygląda Humulin N i co zawiera opakowanie

Humulin N

to biała, jałowa zawiesina insuliny ludzkiej izofanowej. Jeden mililitr zawiesiny zawiera

100 jednostek międzynarodowych insuliny (100 j.m./ml). Każdy wkład do wstrzykiwacza zawiera

300 jednostek (3 ml zawiesiny).

Wkłady są sprzedawane w opakowaniach po 5 sztuk.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holandia

Wytwórca:

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Francja

Eli Lilly Italia S.p.A., Via A. Gramsci 731-733, 50019 Sesto Fiorentino, Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Eli Lilly Polska Sp.z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 18A

02-092 Warszawa

Tel: +48 22 440 33 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego

Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Huminsulin „Lilly“ Basal 100 I.E./ml (Austria)

Humuline NPH (Belgia, Luksemburg, Holandia)

Humulin N (Bułgaria, Czechy, Cypr, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja)

Huminsulin Basal (NPH) 100 (Niemcy)

Humulin NPH (Finlandia, Grecja, Norwegia, Portugalia, Słowenia, Szwecja)

Humulin I (Irlandia, Włochy, Malta, Wielka Brytania)

Umuline NPH (Francja)

Data ostatniej aktualizacji ulotki: