Hipuran - 131^I do wstrzykiwań

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Hipuran - 131^I do wstrzykiwań 3,7-74 MBq/ml roztwór do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • 3,7-74 MBq/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Hipuran - 131^I do wstrzykiwań 3,7-74 MBq/ml roztwór do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 fiol., 5909990327218, Lz

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03272
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Hipuran-

131

I do wstrzykiwań

Natrii iodohippurati (

131

I) solutio iniectabilis

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza, gdy potrzebna jest rada lub informacja dodatkowa.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym,

gdyż

może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się któryś z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Spis treści ulotki:

Co to jest Hipuran-

I do wstrzykiwań i w jakim celu się go stosuje?

Informacje ważne przed zastosowaniem radiofarmaceutyku Hipuran-

I do wstrzykiwań .

Jak stosować lek Hipuran-

I do wstrzykiwań.

Możliwe działania niepożądane.

Jak przechowywać lek Hipuran-

I do wstrzykiwań.

Inne informacje.

1.

CO TO JEST HIPURAN-

131

I DO WSTRZYKIWAŃ I W JAKIM CELU SIĘ GO

STOSUJE?

Hipuran-

I do wstrzykiwań jest lekiem radiofarmaceutycznym, który zawiera substancję aktywną,

promieniotwórczy izotop jodu-131. Jod-131 w czasie przemiany jądrowej emituje promieniowanie

(beta minus o maksymalnej energii 606 keV i kwanty promieniowania gamma o energiach 248 keV,

364 keV, 637 keV i 723 keV), które mogą być rejestrowane. Czas połowicznego rozpadu jodu-131 jest

bardzo krótki i wynosi 8,04 dnia, co wpływa istotnie na bezpieczeństwo jego stosowania.

Hipuran-

I do wstrzykiwań (orto-jodohipuran-

I sodowy)

jest radiofarmaceutykiem

przeznaczonym do diagnostyki funkcjonowania nerek, nerkowego przepływu krwi, zatorów dróg

moczowych, oceny filtracji kłębkowej i efektywnego przepływu osocza w nerkach.

Po podaniu dożylnym Hipuran-

I do wstrzykiwań lokuje się w nerkach, skąd następnie jest

wydalany.

2.

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU HIPURAN-

131

I DO

WSTRZYKIWAŃ

Kiedy nie stosować leku Hipuran-

131

I do wstrzykiwań

Głównym przeciwwskazaniem do stosowania preparatu u ludzi jest okres ciąży i karmienia piersią

u kobiet. Należy wówczas wziąć pod uwagę inne metody lecznicze, które nie wykorzystują

promieniowania jonizującego.

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując Hipuran-

131

I do wstrzykiwań

U chorych z nietrzymaniem moczu należy bezpośrednio przed podaniem radiofarmaceutyku założyć

cewnik do pęcherza moczowego. Wytwarzany w tym czasie mocz jest radioaktywny, dlatego wszelkie

czynności higieniczne, a zwłaszcza opróżnianie pojemnika z moczem, należy przeprowadzać

szczególnie ostrożnie, w gumowych rękawicach, tak aby ograniczyć możliwość skażenia.

Stosowanie leku Hipuran-

131

I do wstrzykiwań z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które

dostępne są bez recepty.

Furosemid, lek moczopędny, wpływa na wydalanie Hipuranu-

I do wstrzykiwań.

Przed badaniem nie należy zażywać żadnych środków moczopędnych.

Stosowanie leku Hipuran-

131

I do wstrzykiwań z jedzeniem i piciem

Nie są zalecane żadne szczególne środki ostrożności.

Ciąża i karmienie piersią

Preparatu nie zaleca się podawać kobietom w ciąży i karmiącym. Należy wówczas uwzględnić

zastosowanie innych metod diagnostycznych, nie wykorzystujących promieniowania jonizującego.

Jeżeli zachodzi konieczność podania produktu radiofarmaceutycznego kobietom w wieku rozrodczym,

należy upewnić się, że kobieta nie jest w ciąży. U kobiet, u których nastąpiło zaburzenie cyklu należy

wykluczyć ciążę. Jeśli u kobiety nie wystąpiła miesiączka w przewidywanym terminie, należy uznać,

że jest ona w ciąży do chwili, gdy ciąża nie zostanie wykluczona. Badania u kobiet w wieku

rozrodczym powinny być przeprowadzane w pierwszych dziesięciu dniach po wystąpieniu

menstruacji.

Karmienie dziecka piersią po podaniu produktu radiofarmaceutycznego powinno być wstrzymane i

może zostać wznowione, gdy dawka promieniowania, jaką dziecko mogłoby otrzymywać podczas

karmienia i podczas kontaktu z matką, będzie mieścić się w wyznaczonych prawnie normach.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Hipuran-

I do wstrzykiwań nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i

obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK HIPURAN-

131

I DO WSTRZYKIWAŃ

Dawkowanie i sposób podania

Hipuran-

do wstrzykiwań

podawany jest dorosłemu pacjentowi (70kg) w jednorazowej iniekcji

dożylnej, w dawce odpowiadającej aktywności 0,185-1,295 MBq. W zależności od celu

diagnostycznego stosuje się wlew dożylny lub pojedyncze wstrzyknięcie dożylne.

Po podaniu dożylnym Hipuran-

do wstrzykiwań

w ciągu 2-5 minut gromadzi się w nerkach, gdzie

ulega koncentracji i wydaleniu. Szybkość zaniku tego radiofarmaceutyku w plazmie zależy od

szybkości jej przepływu. W normalnych warunkach półokres zaniku wynosi około 20 minut.

Przedawkowanie leku Hipuran-

131

I do wstrzykiwań

Aktywność dawki leku radiofarmaceutycznego podawanego pacjentom powinna być zawsze

rozpatrywana w relacji do jego wartości diagnostycznych i terapeutycznych.

Dla Hipuranu-

do wstrzykiwań

nie są znane przypadki przedawkowania rozumianego jako podanie

nadmiernej ilości substancji radioaktywnej.

W razie przedawkowania należy podać środki moczopędne w celu przyspieszenia wydalania i

zmniejszenia dawki promieniowania dla pacjenta.

4.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek Hipuran-

do wstrzykiwań

może wykazywać działania niepożądane, chociaż nie u

każdego one występują.

Nie są znane żadne poważne efekty uboczne po podaniu Hipuranu-

do wstrzykiwań

, jednak według

danych

literaturowych

rzadkich

przypadkach

pacjentów

można

zaobserwować

nudności,

wymioty, wysypkę, świąd, pokrzywkę, obniżone ciśnienie krwi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub lekarzowi specjaliście medycyny nuklearnej.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK HIPURAN-

131

I DO WSTRZYKIWAŃ

Warunki przechowywania i termin ważności są podane na opakowaniu. Nie stosować leku po upływie

terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

Przeszkolony personel placówki specjalistycznej zapewni właściwe warunki przechowywania leku

Hipuran-

I do wstrzykiwań.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek

Hipuran-

131

I do wstrzykiwań

- Substancją czynną leku jest sodu 2-[

I ]jodohipuran

[3.7 – 74 MBq/ml]

- Inne składniki leku to:

alkohol benzylowy

sodu chlorek

woda do wstrzykiwań

Jak wygląda lek Hipuran-

131

I do wstrzykiwań i co zawiera opakowanie

Bezpośrednim opakowaniem jest fiolka szklana o objętości 10 ml zamknięta gumowym korkiem i

kapslem aluminiowym umieszczona w ołowianym pojemniku osłonowym. Fiolka zawiera objętość

roztworu odpowiadającą aktywności wyznaczonej na dzień kalibracji.

Informacje dla personelu medycznego

Lek radiofarmaceutyczny dostarczany jest w formie gotowej do użycia.

Pozostałości skażone izotopem promieniotwórczym - ciekłe (resztki roztworu radiofarmaceutycznego)

i stałe (fiolki, korki, igły, strzykawki, lignina, wata, inne) - należy umieszczać w oddzielnych szczelnie

zamykanych pojemnikach w wentylowanym pomieszczeniu. Po napełnieniu danego pojemnika należy

go przekazać do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych albo pozostawić w

osobnym wentylowanym pomieszczeniu do czasu zakończenia rozpadu izotopu promieniotwórczego

.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Tel: 22 7180700

Fax: 22 7180350

e-mail: polatom@polatom.pl

Data zatwierdzenia ulotki: kwiecień 2016