HERBAPini

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • HERBAPini (442 mg + 64 mg + 3 mg)/5 ml syrop
 • Dawkowanie:
 • (442 mg + 64 mg + 3 mg)/5 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • HERBAPini (442 mg + 64 mg + 3 mg)/5 ml syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 116 ml, 5909990007721, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00077
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

HERBAPINI, (424 mg + 64 mg +3 mg)/5 ml, syrop

Pini extractum fluidum + Foeniculi tinctura + Codeini phosphas hemihydricus

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Herbapini i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Herbapini

Jak stosować lek Herbapini

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Herbapini

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Herbapini i w jakim celu się go stosuje

Herbapini jest lekiem, zawierającym fosforan kodeiny, o działaniu przeciwkaszlowym.

Wskazania do stosowania

Doraźnie w suchym męczącym kaszlu w przebiegu nieżytów górnych dróg oddechowych.

Herbapini jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Herbapini

Kiedy nie stosować leku Herbapini

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub inne opioidy, lub na rośliny z rodziny

baldaszkowatych (Apiaceae/Umbelliferae) (anyż, kminek, seler, kolendra i koper), lub na anetol, lub

którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

u pacjentów z astmą lub tendencją do skurczu oskrzeli, w ostrej niewydolności oddechowej;

u pacjentów z przewlekłymi zaparciami;

u pacjentów, u których występuje ryzyko porażennej niedrożności jelit (ze względu na zawartość

kodeiny);

w chorobach układu oddechowego przebiegających z zaleganiem gęstej wydzieliny w drzewie

oskrzelowym i z utrudnionym odkrztuszaniem;

u pacjentów uzależnionych od leków i środków opioidowych oraz u osób przyjmujących leki

z grupy agonistów lub antagonistów morfiny;

jeśli pacjent wie, że bardzo szybko metabolizuje kodeinę do morfiny;

u pacjentów znajdujących się w stanie śpiączki;

u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami wątroby;

u kobiet w okresie karmienia piersią.

Należy unikać stosowania leku u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym lub

z urazem głowy (oprócz ryzyka wystąpienia depresji oddechowej i zwiększonego ciśnienia

wewnątrzczaszkowego, może mieć on wpływ na źrenice i inne reakcje organizmu istotne dla oceny

neurologicznej).

Lek Herbapini zawiera alkohol (dawka jednorazowa leku 15 ml zawiera 1,1 g etanolu) i z tego powodu nie

należy go stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami wątroby, alkoholizmem, padaczką,

uszkodzeniem mózgu i z chorobami psychicznymi.

Dzieci i młodzież

Nie stosować leku Herbapini u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ze względu na zwiększone ryzyko

rozwinięcia się ciężkich i zagrażających życiu działań niepożądanych.

Młodzież w wieku powyżej 12 lat

Leku Herbapini nie zaleca się stosowania u młodzieży w wieku powyżej 12 lat z zaburzeniami czynności

układu oddechowego w leczeniu objawowym kaszlu i (lub) przeziębienia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Herbapini należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Pacjenci z niewydolnością nerek, nadczynnością tarczycy, bólem brzucha, przerostem prostaty, astmą

oskrzelową, chorobą obturacyjną płuc, drgawkami, urazami głowy oraz po zabiegach chirurgicznych

w obrębie przewodu pokarmowego lub moczowo-płciowego przed zastosowaniem leku powinny

skontaktować się z lekarzem.

Istnieje ryzyko pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego i depresji podczas jednoczesnego stosowania

opioidów z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) i takie stosowanie nie jest zalecane.

Zaburzenia czynności wątroby - w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby nie należy stosować

leku. Kodeina może wywołać śpiączkę.

Choroba zapalna jelit - kodeina zmniejsza perystaltykę jelit, zwiększa napięcie i segmentację w jelitach

i może podnosić ciśnienie okrężnicy, dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania w ostrym

zapaleniu jelita grubego, zapaleniu uchyłków, biegunce związanej z rzekomobłoniastym zapaleniem jelita

grubego lub po operacji jelita grubego.

Pęcherzyk żółciowy i kamica żółciowa - opioidy mogą powodować skurcz dróg żółciowych. Należy

unikać stosowania leku w zaburzeniach dróg żółciowych.

Guz chromochłonny - opioidy mogą pobudzać, przez indukcję uwalniania katecholamin, uwalnianie

endogennej histaminy.

Kodeiny fosforan należy stosować ostrożnie w następujących przypadkach:

niedoczynność tarczycy

niedoczynność kory nadnerczy, np. choroba Addisona

niedociśnienie i wstrząs

miastenia (nużliwość mięśni).

U pacjentów w podeszłym wieku metabolizm i eliminacja opioidowych leków przeciwbólowych przebiega

wolniej niż u młodszych pacjentów.

Kodeina jest przekształcana w morfinę w wątrobie z udziałem enzymu. Morfina jest substancją, która

warunkuje działanie kodeiny. U niektórych osób występuje odmiana tego enzymu, co może powodować

u nich różne działanie. U niektórych osób morfina nie powstaje lub powstaje w bardzo małych ilościach

i wówczas nie będzie miała działania przeciwkaszlowego. U innych osób jest bardziej prawdopodobne

wystąpienie ciężkich działań niepożądanych ze względu na bardzo duże ilości powstającej morfiny. Jeśli

u pacjenta wystąpi którekolwiek z następujących objawów niepożądanych, należy przerwać stosowanie

tego leku i natychmiast zasięgnąć porady lekarza: powolny lub płytki oddech, dezorientacja, senność,

zwężenie źrenic, nudności lub wymioty, zaparcia, brak apetytu.

Długotrwałe stosowanie leku, zwłaszcza w dużych dawkach, może prowadzić do uzależnienia. Z tego

względu nie zaleca się stosowania przez okres dłuższy niż 7 dni i przekraczania zalecanych dawek.

Herbapini a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie

lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Leku Herbapini ze względu na zawartość kodeiny fosforanu nie zaleca się jednoczesnego stosowania z:

inhibitorami MAO (np. linezolidem, moklobemidem, selegiliną) i w okresie do 2 tygodni po ich

odstawieniu.

Lek Herbapini ze względu na zawartość kodeiny fosforanu należy stosować ostrożnie jednocześnie z:

alkoholem;

lekami przeciwhistaminowymi starej generacji (uspokajające);

lekami nasennymi i przeciwlękowymi;

lekami przeciwcholinergicznymi (np. atropiną);

metoklopramidem i domperydonem;

lekami przeciwbiegunkowymi (np. loperamidem, kaolinem);

lekami znieczulającymi;

trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi;

lekami przeciwpsychotycznymi;

antagonistami receptorów opioidowych np., buprenorfiną, naltreksonem, naloksonem;

chinidyną;

lekami przeciwnadciśnieniowymi;

cyprofloksacyną;

rytonawirem;

meksyletyną;

cymetydyną.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Herbapini w okresie ciąży.

Lek Herbapini jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Kodeina i morfina przenikają do mleka

kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ze względu na możliwość wystąpienia senności należy zachować ostrożność podczas prowadzenia

pojazdów i obsługiwania maszyn. Najlepiej nie prowadzić pojazdów bezpośrednio po przyjęciu leku.

Lek Herbapini zawiera sacharozę i etanol

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować

się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera 7% m/v etanolu (alkoholu), tzn. do 1100 mg na dawkę (15 ml), co jest równoważne 26 ml

piwa, 10,8 ml wina na dawkę. Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową. Należy wziąć pod uwagę

podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka,

takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

3.

Jak stosować lek Herbapini

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne:

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 3 razy na dobę 15 ml syropu.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Dzieci w wieku poniżej 12 lat:

Lek Herbapini jest przeciwskazany u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Młodzież w wieku od 12 lat do 18 lat:

Nie zaleca się stosowania leku Herbapini u młodzieży w wieku od 12 lat do 18 lat z zaburzeniami

czynności układu oddechowego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Herbapini

Dotychczas brak doniesień o przedawkowaniu leku. W razie znacznego przedawkowania syropu może

wystąpić zahamowanie czynności ośrodka oddechowego, depresja ośrodkowego układu nerwowego,

drgawki, utrata świadomości. W takim przypadku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Objawy przedawkowania mogą nasilić się podczas jednoczesnego spożywania z alkoholem i lekami

psychotropowymi.

Pominięcie zastosowania leku Herbapini

Pominięcie dawki leku nie ma istotnego wpływu na przebieg prowadzonej terapii. Należy kontynuować

leczenie z zachowaniem dotychczasowego dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu

uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Kodeiny fosforan

Mogą wystąpić:

wysypka, pokrzywka, świąd, trudności w oddychaniu, zwiększone pocenie się, zaczerwienienie

skóry lub zaczerwienienie twarzy, obrzęk twarzy; gorączka, powiększenie śledziony i węzłów

chłonnych;

hiperglikemia (zwiększenie ilości cukru we krwi);

jadłowstręt;

splątanie, senność, złe samopoczucie, zmęczenie, zawroty głowy, zmiany nastroju, omamy,

pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego (niepokój ruchowy/pobudzenie), drgawki, depresja,

bóle głowy, lub koszmary, podniesione ciśnienie wewnątrzczaszkowe, tolerancja lub uzależnienie,

zaburzenia nastroju, hipotermia;

zwężenie źrenic, niewyraźne lub podwójne widzenie;

bradykardia, kołatanie serca, niedociśnienie, hipotonia ortostatyczna, tachykardia;

depresja oddechowa przy wyższych dawkach;

zaparcia (w tym zaparcia wynikające z długotrwałego stosowania), skurcz dróg żółciowych,

nudności, wymioty, suchość w ustach, ból brzucha, zapalenie trzustki;

drżenie mięśni lub sztywność mięśni;

skurcz moczowodów, efekt antydiuretyczny, zatrzymanie moczu;

spadek libido i potencji, zaburzenia seksualne, zaburzenia erekcji.

Regularne długotrwałe stosowanie kodeiny może prowadzić do uzależnienia i tolerancji. Odstawienie leku

może spowodować objawy niepokoju i drażliwości.

Koper włoski

Mogą wystąpić reakcje alergiczne dotyczące skóry lub układu oddechowego. Częstość nieznana.

W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości takich jak pokrzywka, świąd i wyprysk skórny należy

zaprzestać stosowania syropu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Herbapini

Przechowywać w opakowaniu szczelnie zamkniętym, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

ie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Herbapini

Substancjami czynnymi leku są wyciąg sosnowy, nalewka koprowa, kodeiny fosforan.

W 100 g syropu zawarte jest:

fosforan kodeiny (Codeini phosphas hemihydricus) - 0,05 g,

wyciąg płynny z Pinus sylvestris L., turiones (pędy sosny, suche) (DER: 1:1,6) - 6,6 g, [ekstrahent: etanol

90% (v/v)],

nalewkę z Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare, fructus (owocu kopru włoskiego

odmiany gorzkiej) (DER: 1:5) - 1 g, [ekstrahent: etanol 70% (v/v)].

Pozostałe składniki: sacharoza, kwas fosforowy 85%, wapnia mleczan pięciowodny, woda

oczyszczona.

Zawartość etanolu nie więcej niż 7% (m/v)

15 ml syropu zawiera 9 mg kodeiny fosforanu.

Jak wygląda lek Herbapini i co zawiera opakowanie

Butelka ze szkła barwnego z zakrętką polietylenową oraz jest miarka w tekturowym opakowaniu.

1 butelka po 116 ml

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„Herbapol-Lublin” S.A.

ul. Diamentowa 25; 20-471 Lublin

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela

podmiotu odpowiedzialnego:

„Herbapol-Lublin” S.A.

ul. Diamentowa 25; 20-471 Lublin

tel. 81 74 88 344

Data ostatniej aktualizacji ulotki: