Heparizen 1000

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Heparizen 1000 1000 j.m./g żel
 • Dawkowanie:
 • 1000 j.m./g
 • Forma farmaceutyczna:
 • żel
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Heparizen 1000 1000 j.m./g żel
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 30 g, 5901887032724, OTC; 1 tuba 50 g, 5909991075415, OTC; 1 tuba 100 g, 5909991075422, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10754
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Heparizen 1000, 1000 j.m./g, żel

Heparinum natricum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Heparizen 1000 i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Heparizen 1000

Jak stosować lek Heparizen 1000

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Heparizen 1000

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Heparizen 1000 i w jakim celu się go stosuje

Lek Heparizen 1000 jest żelem przeznaczonym do stosowania na skórę; zawiera w swoim składzie

heparynę sodową i wykazuje miejscowe działanie przeciwzakrzepowe.

Heparyna sodowa podana zewnętrznie na skórę, w postaci żelu, przyspiesza wchłanianie krwiaków

i nacieków. Hamuje powierzchniowe procesy zapalne przez unieczynnianie enzymów m.in.

hialuronidazy i fosfatazy.

Działa długotrwale na chorobowo zmienione tkanki, łagodzi ból i uczucie napięcia, poprawia

metabolizm podskórnej tkanki łącznej dzięki charakterowi hydrofilnemu, skracając czas choroby.

Heparizen 1000 jest lekiem wspomagającym w leczeniu:

zakrzepowego zapalenia żył powierzchniowych,

stanów zapalnych żył kończyn dolnych,

żylaków kończyn dolnych,

stanów pourazowych: krwiaków, stłuczeń, obrzęków.

Stosuje się go również w zapobieganiu i leczeniu przerosłych blizn i bliznowców.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Heparizen 1000

Kiedy nie stosować leku Heparizen 1000:

jeśli pacjent ma uczulenie na heparynę sodową lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Heparizen 1000 należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Nie należy stosować leku Heparizen 1000 na otwarte, krwawiące, ropne i sączące się rany, zmiany

skórne niewiadomego pochodzenia, zakażoną skórę, błony śluzowe i w okolicach oczu. Chorzy ze

skazą krwotoczną powinni zachować szczególną ostrożność. Lek należy odstawić jeżeli u pacjentów

wystąpią: zaczerwienienie skóry, wysypka, świąd, pieczenie, rumień skóry.

Dzieci

Leku Heparizen 1000 nie należy stosować u dzieci ze względu na brak badań dotyczących

bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Heparizen 1000 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Podczas miejscowego stosowania leku Heparizen 1000 nie zaobserwowano interakcji z innymi lekami

stosowanymi w postaci żelu i podawanymi miejscowo na skórę. Ze względu na ograniczoną

możliwość wchłaniania heparyny sodowej przez skórę, interakcje z innymi lekami są mało znaczące.

Jedynie u chorych, którym podaje się doustne leki przeciwzakrzepowe, może niekiedy wystąpić

nasilone działanie heparyny sodowej i wydłużony czas krzepnięcia krwi.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Heparyna sodowa nie przenika przez łożysko. Lek Heparizen 1000 można stosować w okresie ciąży

ostrożnie, w przypadkach zdecydowanej konieczności.

Heparyna sodowa nie przenika do mleka ludzkiego. Lek Heparizen 1000 można stosować w okresie

karmienia piersią ostrożnie, w przypadkach zdecydowanej konieczności.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Heparizen 1000 nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Heparizen 1000 zawiera propylu parahydroksybenzoesan (E 216) i metylu

parahydroksybenzoesan (E 218).

Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3.

Jak stosować lek Heparizen 1000

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Heparizen 1000 należy stosować miejscowo na skórę.

Zalecana dawka

Żel nakładać na chorobowo zmienioną powierzchnię skóry i najbliższą okolicę 1 do 3 razy na dobę.

W zależności od powierzchni objętej zmianami chorobowymi nanieść na skórę od 5 do 10 cm żelu

i delikatnie, przez kilka minut, masować.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Heparizen 1000

Brak jest doniesień o objawach przedawkowania. Gdyby jednak taki przypadek miał miejsce, to

należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie siarczanu protaminy spowoduje unieczynnienie heparyny sodowej w wyniku powstania

trwałych, nieaktywnych farmakologicznie kompleksów.

Pominięcie zastosowania leku Heparizen 1000

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Długotrwałe stosowanie leku może niekiedy spowodować skórne reakcje nadwrażliwości: rumień,

stany zapalne skóry, świąd, uczucie pieczenia, uczucie zimna, suchość skóry, wysypkę,

zaczerwienienie skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. + 48 (22) 49 21 301, fax +

48 (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również

podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Heparizen 1000

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „EXP”.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Heparizen 1000

Substancją czynną leku jest heparyna sodowa. Jeden gram żelu zawiera 1000 j.m. heparyny

sodowej.

Pozostałe składniki to: karbomer, dietanoloamina, etanol 96%, propylu parahydroksybenzoesan

(E 216), metylu parahydroksybenzoesan (E 218), koncentrat wody pomarańczowej, woda

oczyszczona.

Jak wygląda lek Heparizen 1000 i co zawiera opakowanie

Lek Heparizen 1000 to półstały, bezbarwny, przezroczysty żel o charakterystycznym zapachu.

Opakowanie: tuba aluminiowa, lakierowana, z membraną i pierścieniem lateksowym, zamknięta

polietylenową zakrętką z przebijakiem, zawierająca 30 g, 50 g lub 100 g żelu, umieszczona

w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.

80-298 Gdańsk, ul. Jesienna 9

tel. +48 (58) 521 34 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

16-1-2019

Safety and efficacy of 3‐phytase FSF10000 as a feed additive for chickens for fattening or reared for laying, laying hens and minor poultry species

Safety and efficacy of 3‐phytase FSF10000 as a feed additive for chickens for fattening or reared for laying, laying hens and minor poultry species

Published on: Tue, 15 Jan 2019 The additive 3‐phytase FSF10000 is a solid product that contains a 3‐phytase produced by a genetically modified strain of Komagataella phaffii. A liquid formulation of the additive has been previously assessed by the EFSA Panel on Additives and Products of Substances used in Animal Feed (FEEDAP) and is currently authorised as a feed additive for poultry species. The applicant requested for the use of this new formulation of the additive in chickens for fattening or reared ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

12-9-2018

Kabinet investeert in eerste 1000 dagen kind

Kabinet investeert in eerste 1000 dagen kind

Van kinderwens tot 2-jarige peuter: de ontwikkeling die we in de eerste 1000 dagen als kind meemaken is cruciaal voor zowel een gezonde groei als de ontplooiing en kansen op latere leeftijd. Verreweg de meeste kinderen in Nederland groeien veilig en gezond op. Toch heeft ongeveer 14% van de kinderen in Nederland een ‘valse’ start door vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of een combinatie van beide. Minister Hugo de Jonge (VWS), gemeenten, partijen uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JG...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2-8-2018

Sweet Earth Foods Issues Allergy Alert for Undeclared Egg and Milk in Aloha BBQ Quesadillas Due to Mismatched Packaging

Sweet Earth Foods Issues Allergy Alert for Undeclared Egg and Milk in Aloha BBQ Quesadillas Due to Mismatched Packaging

Sweet Earth Foods is initiating a voluntary recall of a limited amount of 8-ounce packages of Sweet Earth Aloha BBQ Quesadilla due to mismatched packaging, resulting in undeclared egg and milk allergens. People who are allergic to eggs or milk could have a serious or life- threatening reaction if they consume this item. A UPC code of 016741000551 appears on the back of the package. The “best by” date of 6/28/19 and lot number of 8149 appears on the side of the package.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-5-2018

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises, Inc. is voluntarily recalling 7K (Lot specific: Lot #RO) and Poseidon 4500 (Extreme 1000 mg) (Lot specific: Lot #20117BL) to the consumer level. FDA analysis found the samples of these products to contain undeclared Sildenafil and/or Tadalafil. Sildenafil and Tadalafil are active ingredients in two FDA-approved prescription drugs used for the treatment of erectile dysfunction (ED).

FDA - U.S. Food and Drug Administration