Heparinum WZF

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Heparinum WZF 5000 j.m./ml roztwór do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • 5000 j.m./ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Heparinum WZF 5000 j.m./ml roztwór do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 fiol. 5 ml, 5909990302369, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03023
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

HEPARINUM WZF, 5 000 IU/ml, roztwór do wstrzykiwań

Heparinum natricum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, lub

pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Heparinum WZF i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Heparinum WZF

Jak stosować lek Heparinum WZF

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Heparinum WZF

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Heparinum WZF i w jakim celu się go stosuje

Lek Heparinum WZF zawiera tzw. heparynę niefrakcjonowaną, substancję działającą

przeciwzakrzepowo. Zmniejsza zdolność krwi do krzepnięcia, przez co zapobiega tworzeniu się

zakrzepów w naczyniach krwionośnych. Heparinum WZF można stosować także w celu

przepłukiwania cewników dożylnych i kaniul, aby zapewnić ich drożność przed podaniem iniekcji

dożylnej.

Heparinum WZF stosuje się:

w leczeniu chorób zakrzepowych: zakrzepowego zapalenia żył głębokich, zatoru tętnicy

płucnej, niestabilnej dławicy piersiowej, ostrych obwodowych zatorów tętniczych;

w zabiegach przeprowadzanych w tzw. krążeniu pozaustrojowym i zabiegach hemodializy

(stosowanych w celu usunięcia substancji toksycznych z krwi w przypadku ciężkich zaburzeń

czynności nerek);

w rozpoznawaniu i leczeniu ostrych i przewlekłych zaburzeń krzepnięcia takich jak, np. zespół

wykrzepiania wewnątrznaczyniowego;

w celu przepłukiwania cewników dożylnych i kaniul, aby zapewnić ich drożność przed

podaniem iniekcji dożylnej.

Lek Heparinum WZF jest zawsze podawany przez personel medyczny.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Heparinum WZF

Kiedy nie stosować leku Heparinum WZF:

jeśli pacjent ma uczulenie na heparynę lub alkohol benzylowy, lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6.);

Dla podania dożylnego:

jeśli pacjent ma niepoddające się kontroli krwawienia z miejsc takich jak, np.: wrzód trawienny,

miejsca objęte procesem nowotworowym, żylaki odbytu;

jeśli u pacjenta stwierdzono krwotok wewnątrzczaszkowy, zakrzepicę naczyń krwionośnych

mózgu, zagrażające poronienie, bakteryjne zapalenie wsierdzia (najbardziej wewnętrzna

warstwa serca), zmiany w siatkówce oka (retinopatie);

jeśli pacjent ma hemofilię, skazy krwotoczne (z wyjątkiem zespołu wykrzepiania

wewnątrznaczyniowego);

jeśli pacjent ma lub miał wcześniej zmniejszoną liczbę płytek krwi;

jeśli pacjent ma choroby wątroby o ciężkim przebiegu;

jeśli pacjent ma plamicę (zmiany skórne w postaci pojedynczych lub zlewających się

wybroczyn);

jeśli pacjent ma czynną gruźlicę;

jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze o ciężkim przebiegu;

jeśli pacjent ma zwiększenie przepuszczalności naczyń włosowatych, objawiające się

powstawaniem skórnych wybroczyn i obrzęków;

jeśli pacjent doznał rozległych urazów;

przed operacjami okulistycznymi i neurochirurgicznymi (operacje mózgu).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Heparinum WZF

należy omówić to z lekarzem.

Lekarz zachowa szczególną ostrożność podczas stosowania leku Heparinum WZF oraz podejmie

właściwe postępowanie:

jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na heparyny drobnocząsteczkowe;

jeśli pacjent ma cukrzycę;

jeśli u pacjenta występowała kwasica metaboliczna (pojawienie się we krwi kwaśnych

produktów przemiany materii, np. węglowodanów);

jeśli u pacjenta występują dolegliwości powodujące zwiększenie stężenia potasu we krwi lub

pacjent stosuje leki oszczędzające potas, ponieważ heparyna może spowodować zwiększenie

stężenia potasu we krwi;

jeśli u pacjenta wystąpi zmniejszenie liczby płytek krwi (gdy heparynę stosuje się

długotrwale);

jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby;

jeśli pacjentka ma więcej niż 60 lat i stosuje heparynę długotrwale, ponieważ istnieje

zagrożenie wystąpienia powikłań krwotocznych;

jeśli pacjent jest w podeszłym wieku.

Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta po przeprowadzeniu zabiegu ze

znieczuleniem rdzeniowym lub zewnątrzoponowym, wystąpią objawy takie jak: ból pleców,

zaburzenia czuciowe, ruchowe, zaburzenia czynności jelita grubego lub pęcherza moczowego

(np. nietrzymanie moczu).

Podczas długotrwałego stosowania leku Heparinum WZF lekarz może zalecić oznaczanie liczby

płytek krwi. W przypadku stwierdzenia zmniejszenia liczby płytek lekarz zaleci zaprzestanie

stosowania heparyny.

Środki ostrożności dotyczące stosowania w celu przepłukiwania cewników dożylnych i kaniul, aby

zapewnić ich drożność:

Zaleca się ostrożne stosowanie leku u pacjentów z uczuleniem na heparyny drobnocząsteczkowe.

Należy rygorystycznie przestrzegać zasad aseptyki podczas używania.

Lekarz zaleci badanie krwi, jeśli u pacjenta stosowano Heparinum WZF do przepłukiwania cewnika

lub kaniuli dłużej niż pięć dni. Powtarzane przepłukiwanie heparyną może spowodować wystąpienie

działania przeciwzakrzepowego.

Lek Heparinum WZF a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio,

a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Heparinum WZF

oraz inne stosowane jednocześnie leki mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie,

w szczególności dotyczy to leków wymienionych poniżej.

- Działanie przeciwzakrzepowe heparyny

nasilają

kwas acetylosalicylowy, fenylbutazon, indometacyna (leki przeciwzapalne);

dipirydamol, antytrombina III (leki przeciwzakrzepowe);

cefamandol, cefoperazon (antybiotyki – leki stosowane w zakażeniach bakteryjnych);

dekstran (stosowany jako płyn krwiozastępczy).

- Działanie przeciwzakrzepowe heparyny

osłabiają

nitrogliceryna, zwłaszcza podawana dożylnie (lek rozszerzający naczynia krwionośne,

głównie żylne);

glikozydy naparstnicy (stosowane w chorobach serca);

tetracykliny (antybiotyki – leki stosowane w zakażeniach bakteryjnych);

nikotyna (zawarta w tytoniu);

chinina (lek przeciwmalaryczny);

leki przeciwalergiczne.

- Stosowanie heparyny i leków na nadciśnienie z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (np.

enalapryl, kaptopryl) może być przyczyną wystąpienia

zwiększonego stężenia potasu we krwi.

- Podczas stosowania heparyny i tzw. leków trombolitycznych, powodujących rozpuszczenie

skrzepów (np. streptokinaza) zwiększa się ryzyko komplikacji krwotocznych.

- Jednoczesne podawanie heparyny i aprotyniny (lek zmniejszający krwawienie) może powodować

wydłużenie czasu wykrzepiania pełnej krwi.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz może zalecić stosowanie Heparinum WZF w ciąży w ściśle uzasadnionych przypadkach, po

szczegółowym rozważeniu ryzyka i korzyści dla kobiety. Lek należy szczególnie ostrożnie podawać

w trzecim trymestrze ciąży oraz w okresie okołoporodowym z uwagi na ryzyko wystąpienia

krwawień.

Jeżeli pacjentka jest w ciąży i zamierza skorzystać ze znieczulenia zewnątrzoponowego podczas

porodu, nie powinna stosować heparyny. Należy porozmawiać o tym z lekarzem.

Bezpieczeństwo stosowania Heparinum WZF do przepłukiwań dożylnych cewników i kaniul u kobiet

w ciąży nie jest ustalone, ale nie należy spodziewać się, aby zastosowane w tym celu dawki heparyny

stanowiły zagrożenie.

Heparyna nie przenika do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Heparinum WZF nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Heparinum WZF zawiera alkohol benzylowy oraz sód

Heparinum WZF zawiera alkohol benzylowy, który może powodować zatrucia i reakcje alergiczne

u niemowląt oraz dzieci do 3 lat, zwłaszcza jeżeli wcześniej występowały reakcje nadwrażliwości.

Heparinum WZF zawiera 0,219 mmol/ml (5,04 mg/ml) sodu, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów

ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3.

Jak stosować lek Heparinum WZF

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza.

Heparinum WZF podaje personel medyczny.

Lek stosuje się dożylnie – poprzez wstrzyknięcie bezpośrednio do żyły lub podanie w kroplówce.

Lek po rozcieńczeniu można stosować w celu przepłukiwania cewników dożylnych i kaniul, aby

zapewnić ich drożność przed podaniem iniekcji dożylnej.

Lekarz określi dawkowanie leku oraz czas trwania leczenia indywidualnie dla każdego pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Heparinum WZF

Heparinum WZF podaje personel medyczny – zastosowanie większej niż zalecana dawki leku jest

mało prawdopodobne. Objawem przedawkowania leku jest krwawienie – jeżeli wystąpi, należy

natychmiast zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Heparinum WZF

Heparinum WZF podaje personel medyczny – pominięcie dawki jest mało prawdopodobne.

Przerwanie stosowania leku Heparinum WZF

Heparinum WZF podaje personel medyczny – zdecyduje on o zaprzestaniu stosowania leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi prowadzącemu:

-

jeśli wystąpi krwawienie, które może wskazywać, że pacjent otrzymał więcej leku niż było

mu potrzebne;

jeśli u pacjenta wystąpią pierwsze objawy uczulenia (np. obrzęk twarzy, warg, języka,

gardła, powodujący trudności w oddychaniu lub przełykaniu, pokrzywka, świąd,

zapalenie spojówek). Takie objawy występują rzadko po zastosowaniu heparyny.

Lekarz zdecyduje o dalszym postępowaniu.

Po podaniu dożylnym mogą wystąpić:

Skórne i uogólnione reakcje nadwrażliwości (odnotowano szczególnie u osób, u których

w przeszłości wystąpiły reakcje alergiczne po zastosowaniu heparyny drobnocząsteczkowej).

Są to: pokrzywka, zapalenie spojówek, zapalenie błony śluzowej nosa, astma, sinica,

duszność, uczucie zagrożenia, gorączka, dreszcze, obrzęk naczynioruchowy i wstrząs

anafilaktyczny (sporadycznie odnotowywano przypadki). Patrz informacje podane powyżej.

Palenie stóp, łzawienie. Takie objawy występowały rzadko.

Zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia) – najczęściej pojawia się między 6. i 12.

dniem stosowania leku i ma charakter łagodny i bezobjawowy. Liczba płytek zwykle wraca do

wartości wyjściowych w ciągu 48-72 godzin od zaprzestania stosowania heparyny. Może

jednak wystąpić ponownie przy próbie kolejnego podania heparyny. Odnotowano również

przypadki o ciężkim przebiegu, tzw. zespół białego zakrzepu, z zaburzeniami objawiającymi

się martwicą skóry lub zgorzelą kończyn.

Niedobór hormonu zwanego aldosteronem, który powoduje zwiększenie stężenia potasu we

krwi i może wystąpić po 5 do 27 dniach stosowania heparyny. Zwiększenie stężenia potasu ma

charakter odwracalny, mija po zaprzestaniu stosowania leku i dotyczy zwłaszcza pacjentów

z cukrzycą lub niewydolnością nerek.

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz) oraz stężenia wolnych

kwasów tłuszczowych w surowicy – jest bezobjawowe i zwykle odwracalne.

osteoporoza – obserwowana u kobiet przyjmujących więcej niż 10 000 IU na dobę przez

sześć miesięcy;

przemijające łysienie występowało po długotrwałym stosowaniu heparyny, zwykle w dużych

dawkach.

Jest bardzo mało prawdopodobne, aby lek Heparinum WZF stosowany do przepłukiwania dożylnych

cewników i kaniul, wywierał działanie ogólnoustrojowe, ze względu na małe stężenie heparyny we

krwi. Jednakże odnotowano rzadkie przypadki immunologicznie zależnej trombocytopenii i

zakrzepicy u pacjentów, u których stosowano heparynę do przepłukiwania cewników. Reakcje

nadwrażliwości na heparynę są rzadkie, objawy – patrz powyżej.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Heparinum WZF

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Uwaga: po pobraniu pierwszej dawki, fiolki należy przechowywać w lodówce nie dłużej niż 3 dni.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce i pudełku po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Heparinum WZF

Substancją czynną leku jest heparyna sodowa. Każdy ml roztworu zawiera 5 000 IU heparyny

sodowej.

Pozostałe składniki to: sodu chlorek, alkohol benzylowy (9 mg), sodu wodorotlenek 10% (do

ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Heparinum WZF i co zawiera opakowanie

Heparinum WZF jest bezbarwnym, jasnożółtym lub jasnozielonym przezroczystym płynem.

Opakowanie zawiera 10 fiolek o pojemności 5 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

tel. 22 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego:

HEPARINUM WZF, 5 000 IU/ml, roztwór do wstrzykiwań

Heparinum natricum

Sposób podawania leku Heparinum WZF

Lek Heparinum WZF jest przeznaczony do podawania dożylnego w powtarzanych wstrzyknięciach

lub po uprzednim rozcieńczeniu 5% roztworem glukozy lub 0,9% roztworem NaCl w ciągłym

wlewie oraz do stosowania w celu przepłukiwania dożylnych cewników i kaniul.

Heparinum WZF do stosowania w celu przepłukiwania dożylnych cewników i kaniul należy

rozcieńczyć 0,9% roztworem NaCl.

Heparinum WZF można rozcieńczać:

- 0,9% roztworem NaCl w zakresie stężeń od 1 IU/ml do 1000 IU/ml,

- 5% roztworem glukozy w zakresie stężeń od 100 IU/ml do 1000 IU/ml.

Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność przez 24 godziny w 25

C. Z mikrobiologicznego

punktu widzenia, rozcieńczony lek należy zużyć natychmiast. Jeżeli nie zostanie zużyty

natychmiast, za warunki i czas przechowywania odpowiedzialność ponosi użytkownik. Jeżeli

zachodzi konieczność, sporządzony roztwór można przechowywać maksymalnie przez 24 godziny

w temperaturze 25

C, pod warunkiem, że rozcieńczenie przygotowuje się w kontrolowanych

i walidowanych aseptycznych warunkach. Niewykorzystany w ciągu 24 godzin roztwór należy

wyrzucić.

Wszystkie czynności związane z rozcieńczaniem leku należy wykonywać w kontrolowanych

i walidowanych aseptycznych warunkach. Należy zachować zasady aseptyki zarówno

w odniesieniu do Heparinum WZF, jak i sprzętu użytego podczas podawania leku.

Po pobraniu pierwszej dawki, fiolki należy przechowywać w lodówce nie dłużej niż 3 dni.

Dawki i szybkość wlewu leku należy ustalać indywidualnie na podstawie wyników testów

czynności układu krzepnięcia – zalecane jest uzyskanie 1,5-2,5 krotnego przedłużenia czasu

kaolinowo-kefalinowego (APTT) w porównaniu do średniej wartości prawidłowej lub wartości

przed leczeniem. Lek stosuje się zwykle przez 7 do 10 dni.

Penicylina, tetracyklina, erytromycyna, gentamicyna, kanamycyna, kolistyna, nowobiocyna,

wankomycyna, chlordiazepoksyd, hydroksyzyna, prochlorpromazyna, wodorobursztynian

hydrokortyzonu, chlorowodorek dobutaminy oraz morfina i jej pochodne tworzą nierozpuszczalne

kompleksy z heparyną. Heparyna i reteplazy nie należy łączyć w jednym roztworze.

Gdy kaniula jest zamocowana na stałe i służy do wielokrotnego pobierania próbek krwi do analizy

laboratoryjnej, obecność heparyny lub soli fizjologicznej może potencjalnie zaburzać lub zmieniać

wyniki badań krwi; przed pobraniem krwi do badania roztwór heparyny

in situ

powinien być

usunięty z kaniuli przez aspirację i odrzucony.

Dawkowanie

Leczenie zakrzepowego zapalenia żył głębokich, zatoru tętnicy płucnej, niestabilnej dławicy

piersiowej, ostrych obwodowych zatorów tętniczych

Dorośli:

Dawka wstępna: dożylnie 5 000 IU (1 ml roztworu), w ciężkich zatorach tętnicy płucnej dawkę można

zwiększyć do 10 000 IU (2 ml roztworu).

Dawki podtrzymujące: od 1 000 do 2 000 IU/h we wlewie dożylnym lub od 5 000 do 10 000 IU we

wstrzyknięciach dożylnych powtarzanych co 4 godziny.

Pacjenci w wieku podeszłym

U pacjentów w wieku podeszłym może być wymagane zmniejszenie dawek.

Dzieci oraz dorośli o małej masie ciała

Dawka wstępna: dożylnie 50 IU/kg mc.

Dawki podtrzymujące: od 15 do 25 IU/kg mc./h we wlewie dożylnym lub 100 IU/kg mc. we

wstrzyknięciach dożylnych powtarzanych co 4 godziny.

Pacjenci poddani krążeniu pozaustrojowemu i hemodializie

Dorośli:

Krążenie pozaustrojowe:

Dawka wstępna: 300 IU/kg mc., następnie kontynuujemy podawanie starając się utrzymać czas

koagulacji aktywowanej (ACT) w zakresie 400-500 sekund.

Hemodializa:

Dawka wstępna: od 1 000 do 5 000 IU.

Dawki podtrzymujące: od 1 000 do 2 000 IU/h, aby utrzymać czas krzepnięcia powyżej 40 minut.

W celu przepłukiwania dożylnych cewników i kaniul, aby zapewnić ich drożność przed

podaniem iniekcji dożylnej

Lek należy rozcieńczyć przed użyciem – patrz powyżej punkt: „Sposób podawania leku Heparinum

WZF”.

Zwykle należy przepłukiwać stosując dawkę 200 IU heparyny (np. 2 ml roztworu zawierającego

100 IU/ml), raz na 4 godziny lub w zależności od potrzeb.