Heparin-Hasco

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Heparin-Hasco 250 j.m./g żel
 • Dawkowanie:
 • 250 j.m./g
 • Forma farmaceutyczna:
 • żel
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Heparin-Hasco 250 j.m./g żel
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 35 g, 5909990920211, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09202
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

HEPARIN-HASCO

250 j.m./g, żel

Heparinum natricum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować

się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Heparin-Hasco i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Heparin-Hasco

Jak stosować lek Heparin-Hasco

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Heparin-Hasco

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Heparin-Hasco i w jakim celu się go stosuje

Lek Heparin-Hasco przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę. Heparyna stosowana

miejscowo działa przeciwzakrzepowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.

Lek Heparin-Hasco wskazany jest w leczeniu wspomagającym:

chorób żył powierzchniowych:

zapalenie żył,

zakrzepowe zapalenie żył,

żylaki kończyn dolnych,

obrzękach, stłuczeniach, krwiakach podskórnych.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Heparin-Hasco

Kiedy nie stosować leku Heparin-Hasco

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6);,

na otwarte, krwawiące i sączące się rany, błony śluzowe i okolice oczu, zmiany skórne

niewiadomego pochodzenia, zakażoną skórę,

ze względu na obecność parahydroksybenzoesanu metylu i propylu nie należy stosować leku u

osób z alergią na parabeny.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Heparyn-Hasco należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub

pielęgniarką.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek, Heparin-Hasco u pacjentów ze stwierdzoną

skazą krwotoczną.

Długotrwałe stosowanie leku może wywoływać u niektórych chorych skórne reakcje nadwrażliwości.

Jeśli wystąpią zmiany skórne (zaczerwienienie, wysypka, świąd, pieczenie, rumień), lek należy

odstawić.

Podczas stosowania leku należy kontrolować wygląd skóry.

Leku nie należy stosować u dzieci ze względu na brak badań klinicznych dotyczących skuteczności i

bezpieczeństwa stosowania w tej grupie pacjentów.

Lek Heparin-Hasco a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Heparyna stosowana miejscowo w postaci żelu tylko nieznacznie wchłania się do krwiobiegu. Ze

względu na niskie stężenie heparyny w osoczu interakcje z innymi lekami są nieznaczne. Jedynie u

pacjentów ze skazą krwotoczną, długotrwałe stosowanie leku na dużych powierzchniach skóry

jednocześnie z lekami przeciwzakrzepowymi może nasilić działanie przeciwzakrzepowe. Wskazane

jest kontrolowanie wskaźników krzepnięcia krwi.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Heparyna nie przenika przez łożysko, jednak w okresie ciąży lek należy stosować ostrożnie i w

przypadkach zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią

Heparyna nie przenika do mleka matki, jednak podczas karmienia piersią lek należy stosować

ostrożnie i w przypadkach zdecydowanej konieczności.

Płodność

Brak danych.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak jest danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie

maszyn.

Lek Heparin-Hasco zawiera glikol propylenowy

Lek może powodować podrażnienie skóry.

Lek Heparin-Hasco zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan

Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3.

Jak stosować lek Heparin-Hasco

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza,

farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę.

Zaleca się równomierne rozprowadzenie cienkiej warstwy żelu (pasek długości 3 cm do 10 cm) na

zmienionym chorobowo miejscu, 2 do 3 razy na dobę.

Po zastosowaniu leku należy dokładnie umyć ręce.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas długotrwałego stosowania leku mogą wystąpić skórne reakcje alergiczne: zaczerwienienie,

świąd, wysypka, pieczenie, rumień, stany zapalne skóry.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Heparin-Hasco mogą wystąpić inne działania

niepożądane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych:

Aleje Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Heparin-Hasco

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa.Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Heparin-Hasco

- Substancją czynną leku jest heparyna sodowa. 1 g żelu zawiera 250 j.m. heparyny sodowej.

- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: karbomer 5984, sodu wodorotlenek 30%, glikol

propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, disodu edetynian,

aromat różany AR0287, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Heparin-Hasco i co zawiera opakowanie

Lek Heparin-Hasco to żel bezbarwny o różanym zapachu.

Jedno opakowanie leku zawiera 35 g żelu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o Leku

tel. + 48 (22) 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostaniej aktualizacji ulotki:

Nie ma żadnych ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.

19-9-2018

#FDA issues final guidance with recommendations for labeling and safety testing of #heparin containing medical devices and device-led combination products to help reduce the risk of patient injury. To read the guidance, click here: https://go.usa.gov/x

#FDA issues final guidance with recommendations for labeling and safety testing of #heparin containing medical devices and device-led combination products to help reduce the risk of patient injury. To read the guidance, click here: https://go.usa.gov/x

#FDA issues final guidance with recommendations for labeling and safety testing of #heparin containing medical devices and device-led combination products to help reduce the risk of patient injury. To read the guidance, click here: https://go.usa.gov/xP2VB  #MedicalDevice pic.twitter.com/hsdX5ylKPu

FDA - U.S. Food and Drug Administration