Heparegen

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Heparegen 100 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 100 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Heparegen 100 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909990029310, Rp; 100 tabl., 5909990029327, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00293
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka do

czona do opakowania: informacja dla pacjenta

łą

Heparegen, 100 mg, tabletki

Timonacicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzow lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Heparegen i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Heparegen

3. Jak stosować Heparegen

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Heparegen

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Heparegen i w jakim celu się go stosuje

Heparegen zawiera jako substancję czynną kwas tiazolidynokarboksylowy. Wspomaga rozkład

toksycznych związków, chroniąc w ten sposób miąższ wątroby przed uszkadzającym działaniem

toksyn bakteryjnych, wirusowych i przemysłowych oraz leków i alkoholu. Pobudza wydzielanie żółci

przez wątrobę.

Heparegen stosuje się jako lek pomocniczy w ostrych i przewlekłych schorzeniach wątroby różnego

pochodzenia oraz w toksycznym uszkodzeniu wątroby spowodowanym alkoholem, lekami lub

substancjami chemicznymi.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Heparegen

Kiedy nie stosować leku Heparegen:

- jeśli pacjent ma uczulenie na kwas tiazolidynokarboksylowy lub na którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

- u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Heparegen należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

W celu obserwacji postępów leczenia zaleca się okresowo, co 4 tygodnie, wykonanie badań

kontrolnych wątroby.

Dzieci

Nie stosować leku u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Lek Heparegen a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a

także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Heparegen z jedzeniem i piciem

Heparegen należy przyjmować przed posiłkiem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Heparegen u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią ze względu na

brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ogranicza zdolności psychofizycznych, nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów

i obsługiwania maszyn.

Heparegen zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Heparegen

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza.

Dorośli

Początkowo 200 mg (2 tabletki) 2 lub 3 razy na dobę.

Następnie po ustąpieniu ostrych objawów dawkę można zmniejszyć do 100 mg (1 tabletka) 2 razy na

dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Dzieci w wieku powyżej 15 lat

Początkowo 200 mg (2 tabletki) 2 lub 3 razy na dobę.

Następnie po ustąpieniu ostrych objawów dawkę można zmniejszyć do 100 mg (1 tabletka) 2 razy na

dobę.

Dzieci

w wieku 6-15 lat

50 mg (

tabletki) na 10 kg masy ciała na dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat

Nie zaleca się stosowania leku Heparegen u dzieci poniżej 6 lat.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Heparegen jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do

lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Heparegen

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Heparegen zagraża przede wszystkim zmianami w

ośrodkowym układzie nerwowym. Większe ryzyko występuje u dzieci z powodu łatwiejszego

przenikania leku przez barierę krew-mózg. W 15-60 min po zażyciu doustnym nadmiernej dawki

może rozwinąć się stan padaczkowy (stan zagrożenia życia, podczas którego u chorego występują

nieprzerwane drgawki utrzymujące się ponad 30 minut, lub występuje seria napadów, między którymi

chory nie odzyskuje przytomności) oraz śpiączka. Zaburzenia ośrodkowe utrzymują się do kilku

tygodni a nawet miesięcy. Może także wystąpić osłabienie słuchu i głuchota.

Pominięcie zastosowania leku Heparegen

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Heparegen

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia żołądka i jelit:

częstość nieznana: nudności.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

częstość nieznana: odczyny skórne.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Heparegen

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po {EXP:}.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Heparegen

- Substancją czynną leku jest kwas tiazolidynokarboksylowy.

- Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, talk,

krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Heparegen i co zawiera opakowanie

Tabletki Heparegen są białe, okrągłe, obustronnie płaskie, z rowkiem dzielącym.

Wielkość opakowania:

30 tabletek

100 tabletek

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praga 7

Republika Czeska

Wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA

ul. Wincentego Pola 21

58-500 Jelenia Góra

Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki: