Hemofer prolongatum

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Hemofer prolongatum 105 mg Fe2+ tabletki drażowane
 • Dawkowanie:
 • 105 mg Fe2+
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki drażowane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Hemofer prolongatum 105 mg Fe2+ tabletki drażowane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909990325511, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03255
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

NCDS v.05

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Hemofer Prolongatum, 105 mg jonów żelaza(II), tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Ferrosi sulfas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Hemofer Prolongatum i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hemofer Prolongatum

Jak stosować lek Hemofer Prolongatum

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Hemofer Prolongatum

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Hemofer Prolongatum i w jakim celu się go stosuje

Hemofer Prolongatum uzupełnia niedobory żelaza. Ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Oznacza to, że zawarte w nich żelazo jest stopniowo uwalniane. Ułatwia to jego wchłanianie oraz

zmniejsza działanie drażniące na śluzówkę przewodu pokarmowego. Żelazo jest pierwiastkiem

niezbędnym do wytwarzania hemoglobiny (barwnik krwinek czerwonych, który transportuje tlen

do komórek) oraz enzymów.

Wskazaniem do stosowania leku jest zapobieganie i leczenie niedokrwistości związanej z niedoborem

żelaza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hemofer Prolongatum

Kiedy nie stosować leku Hemofer Prolongatum:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli u pacjenta występuje zwężenie przełyku;

jeśli u pacjenta występuje hemosyderoza (nadmierne odkładanie się żelaza w tkankach)

lub hemochromatoza (uszkodzenie tkanek spowodowane nadmiernym odkładaniem się żelaza);

jeśli u pacjenta występuje niedokrwistość syderoblastyczna;

jeśli u pacjenta występuje niedokrwistość w wyniku zatrucia ołowiem;

jeśli u pacjenta występuje talasemia i formy niedokrwistości wtórne do innych hemoglobinopatii;

jeśli u pacjenta występują inne rodzaje niedokrwistości, nie spowodowane niedoborem żelaza,

np. niedokrwistość hemolityczna (niedokrwistość spowodowana nadmiernym rozpadem krwinek

czerwonych);

jeśli u pacjenta występują zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego;

jeśli u pacjenta występuje porfiria skórna późna (choroba spowodowana nieprawidłowym

wytwarzaniem hemu – składnika hemoglobiny);

jeśli pacjent ma wielokrotnie powtarzane przetaczanie krwi (transfuzje);

NCDS v.05

jeśli pacjent otrzymuje inne leki zawierające żelazo (również w postaci kroplówek podawanych

dożylnie).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Hemofer Prolongatum należy omówić to z lekarzem.

Leczenie każdego typu niedokrwistości powinno być prowadzone zgodnie ze wskazówkami lekarza

i pod jego kontrolą.

Przed zastosowaniem leku Hemofer Prolongatum pacjent powinien poinformować lekarza:

jeśli ma nieswoistą chorobę zapalną jelit;

jeśli ma uchyłki jelita;

jeśli ma zapalenie błony śluzowej żołądka;

jeśli ma zapalenie wątroby lub zaburzenia czynności wątroby;

jeśli ma chore nerki;

jeśli ma zwężenie i (lub) zapalenie jelit;

jeśli ma chorobę wrzodową żołądka i (lub) jelit.

Po zastosowaniu leku Hemofer Prolongatum w dawce 4 mg na kg masy ciała na dobę, mogą wystąpić

objawy zaburzenia czynności układu pokarmowego (patrz punkt 4). Osoby, które mają trudności

z połykaniem, powinny przyjmować lek ostrożnie, ponieważ istnieje ryzyko powstania zapalenia jamy

ustnej i owrzodzeń ust, jeśli tabletka pozostanie w jamie ustnej.

Dzieci

Stosowanie leku u dzieci zbyt długo lub w dużych dawkach bez kontroli lekarskiej może być

niebezpieczne. Dlatego zaleca się kontrole lekarskie podczas stosowania leku Hemofer Prolongatum.

Lek może powodować czasowe zabarwienie zębów. Kał może mieć ciemniejsze zabarwienie. Mogą

w nim znajdować się resztki tabletki. Nie zmniejsza to skuteczności leku. Hemofer Prolongatum może

fałszować wyniki badania kału na obecność krwi. Należy powiedzieć lekarzowi o stosowaniu tego

leku, jeśli zleci takie badanie.

Lek Hemofer Prolongatum a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi, jeśli przyjmowane są następujące leki:

- witamina C, ponieważ może zwiększać stężenie żelaza we krwi;

-

antybiotyki

z

grupy

tetracyklin.

Należy

przyjmować

godziny

przed

godziny

po zastosowaniu leku Hemofer Prolongatum. Żelazo zmniejsza wchłanianie antybiotyków z tej

grupy;

- niektóre antybiotyki z grupy chinolonów (np. cyprofloksacyna, norfloksacyna, ofloksacyna,

gatyfloksacyna i lewofloksacyna). Należy je zażywać 2 godziny po zastosowaniu leku Hemofer

Prolongatum. Żelazo może zmniejszać stężenie tych antybiotyków we krwi oraz w moczu;

- penicylamina i sole cynku, ponieważ lek Hemofer Prolongatum zmniejsza ich wchłanianie;

- chloramfenikol (antybiotyk), może opóźniać działanie żelaza;

- leki zobojętniające sok żołądkowy, leki zawierające wapń (węglany lub fosforany) i magnez,

kolestyramina, wodorowęglany, węglany, szczawiany lub fosforany. Mogą one zmniejszać

wchłanianie żelaza. Odstęp pomiędzy podawaniem tych leków i leku Hemofer Prolongatum

powinien wynosić co najmniej dwie godziny;

- mykofenolan (lek stosowany u chorych po przeszczepach), żelazo może zmniejszać wchłanianie

mykofenolanu, dlatego należy unikać połączeń z lekiem Hemofer Prolongatum;

- hormony tarczycy, ponieważ lek Hemofer Prolongatum zmniejsza ich wchłanianie. Należy je

przyjmować co najmniej 2 godziny przed lub co najmniej 2 godziny po przyjęciu leku Hemofer

Prolongatum;

NCDS v.05

- metylodopa (lek stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi), ponieważ lek Hemofer

Prolongatum zmniejsza jej działanie;

- entakapon, lewodopa (leki stosowane w chorobie Parkinsona), ponieważ żelazo może zmniejszać

ich wchłanianie;

- bisfosfoniany (stosowane w leczeniu osteoporozy), ponieważ żelazo zmniejsza ich wchłanianie.

Odstęp między podawaniem tych leków i leku Hemofer Prolongatum powinien wynosić co najmniej

dwie godziny;

- alendronian, kaptopryl, klodronian, ryzedronian. Jeśli lek Hemofer Prolongatum podaje się

jednocześnie z tymi lekami, może być konieczne dostosowanie dawki.

Hemofer Prolongatum z jedzeniem i piciem

Nie należy stosować leku Hemofer Prolongatum jednocześnie z następującymi produktami

spożywczymi:

herbata, kawa;

jajka, mleko i jego przetwory;

chleb pełnoziarnisty, płatki zbożowe oraz inne produkty zawierające błonnik.

Produkty te mogą zmniejszać wchłanianie żelaza. Należy je spożywać 2 godziny przed lub 2 godziny

po przyjęciu leku Hemofer Prolongatum.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Hemofer Prolongatum nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Hemofer Prolongatum zawiera cukry: laktozę i sacharozę oraz czerwień koszenilową

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ze względu na zawartość barwnika (czerwień koszenilowa - E 124) lek może powodować reakcje

alergiczne.

3. Jak stosować lek Hemofer Prolongatum

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka, to:

dorośli i dzieci od 12 lat

- w zapobieganiu niedokrwistości: 1 tabletka na dobę;

- w leczeniu niedokrwistości: 1 tabletka dwa razy na dobę.

Nie należy przekraczać zalecanych dawek. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zaburzeń

ze strony przewodu pokarmowego (nudności, biegunka, zaparcia, ból brzucha), zaleca się przyjmować

lek Hemofer Prolongatum po posiłku.

Tabletki należy przyjmować w całości. Nie wolno ich dzielić ani kruszyć, ponieważ stracą

właściwości powolnego uwalniania żelaza. Lek należy przyjmować doustnie. W zależności od stopnia

niedoboru żelaza, leczenie może trwać od 2 tygodni do 6 miesięcy.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hemofer Prolongatum

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana, należy niezwłocznie skontaktować się

z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku zatrucia należy pacjenta jak najszybciej przewieźć

do szpitala. O skuteczności leczenia decyduje jak najszybszy kontakt z fachowym personelem

medycznym.

NCDS v.05

Objawy zatrucia lekiem zawierającym żelazo o przedłużonym uwalnianiu

nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, krwawienia z odbytu, nadmierna senność, przyspieszone

tętno, niskie ciśnienie krwi, duszność, utrata przytomności, zaburzenia oddychania i pracy serca.

Pominięcie zastosowania leku Hemofer Prolongatum

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć dawkę tak szybko, jak to jest możliwe

i kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu

uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów):

dyskomfort w jamie brzusznej;

nudności;

biegunka;

wymioty;

zgaga;

ciemne zabarwienie stolca;

zaparcia (zaparcia mogą być spowodowane ciągłym stosowaniem leku, zwłaszcza u starszych

pacjentów, co może prowadzić do zalegania mas kałowych).

Działania niepożądane występujące rzadko (mogą wystąpić u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

skórne reakcje nadwrażliwości, np. osutka, wysypka i pokrzywka;

zabarwienie zębów.

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na

podstawie dostępnych danych):

reakcje nadwrażliwości na lek od wysypki do wstrząsu anafilaktycznego (ciężka reakcja

alergiczna powodująca trudności w oddychaniu lub zawroty głowy);

ból brzucha;

bóle w górnej części brzucha;

podrażnienie przewodu pokarmowego.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działanie niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Hemofer Prolongatum

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

NCDS v.05

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Hemofer Prolongatum

Substancją czynną leku są jony żelaza(II) w postaci żelaza(II) siarczanu wysuszonego.

Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 105 mg jonów żelaza(II).

Pozostałe składniki leku: laktoza jednowodna, amoniowego metakrylanu kopolimer, talk, magnezu

stearynian, sacharoza, guma arabska, żelatyna, czerwień koszenilowa (E 124).

Jak wygląda Hemofer Prolongatum i co zawiera opakowanie

Lek Hemofer Prolongatum ma postać czerwonych, okrągłych, obustronnie wypukłych tabletek

o prawie białym rdzeniu.

Opakowanie jednostkowe zawiera 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu (3 blistry po 10 tabletek).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna

ul. Grunwaldzka 189,

60-322 Poznań

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego.

GSK Services Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

Tel: + 48 22 576 9000

Data ostatniej aktualizacji ulotki: