Hasceral

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Hasceral (100 mg + 50 mg)/g maść
 • Dawkowanie:
 • (100 mg + 50 mg)/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Hasceral (100 mg + 50 mg)/g maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 50 g, 5909990492916, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04929
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka doł

czona do opakowania: informacja dla pacjenta

HASCERAL

(100 mg + 50 mg)/g, ma

ść

Urea + Acidum salicylicum

Nale

y uwa

nie zapozna

si

z tre

ci

ulotki przed zastosowaniem leku, poniewa

zawiera ona

informacje wa

ne dla pacjenta.

Lek ten nale

y zawsze stosowa

dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zalece

lekarza, farmaceuty lub piel

gniarki.

Nale

y zachowa

ulotk

, aby w razie potrzeby móc j

ponownie przeczyta

li potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, nale

y zwróci

do farmaceuty.

li u pacjenta wyst

jakiekolwiek objawy niepo

żą

dane, w tym wszelkie mo

liwe objawy

niepo

żą

dane niewymienione w ulotce, nale

y powiedzie

o tym lekarzowi, farmaceucie lub

piel

gniarce. Patrz punkt 4.

li nie nast

piła poprawa lub pacjent czuje si

gorzej, nale

y skontaktowa

z lekarzem.

Spis tre

ci ulotki

Co to jest lek Hasceral i w jakim celu si

go stosuje

Informacje wa

ne przed zastosowaniem leku Hasceral

Jak stosowa

lek Hasceral

liwe działania niepo

żą

dane

Jak przechowywa

lek Hasceral

Zawarto

ść

opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Hasceral i w jakim celu si

go stosuje

ść

Hasceral zawiera 10% mocznika i 5% kwasu salicylowego.

10% mocznik wywołuje efekt keratolityczny, co prowadzi do złuszczania warstwy rogowej naskórka.

Wpływa równie

na rozmi

kczanie nadmiernie zrogowaciałych warstw naskórka, a tak

e odnawia płaszcz

ochronny skóry, co w znacz

cym stopniu ogranicza zwrotn

utrat

wody przez powłoki skórne.

Kwas salicylowy w st

ęż

eniu 5 % wywołuje złuszczanie komórek naskórka. Efekt jego działania jest

dwukierunkowy. Polega na redukowaniu przylegania komórek przez rozpuszczanie substancji

dzykomórkowej oraz na zmniejszeniu pH w warstwie rogowej, co sprzyja nawodnieniu i zmi

kczeniu

naskórka. W efekcie dochodzi do utraty spójno

ci mi

dzy komórkami, ich oddzielania si

i złuszczania.

Kwas salicylowy i mocznik poprzez zmian

pH na powierzchni skóry działaj

równie

przeciwbakteryjnie

i przeciwgrzybiczo.

Wskazaniami do stosowania leku Hasceral s

choroby przebiegaj

ce z zaburzeniem rogowacenia naskórka

takie jak rybia łuska, łuszczyca, łupie

czerwony mieszkowy, nadmierne rogowacenie dłoni i stóp,

rogowacenie mieszkowe, ponadto alergiczny i niealergiczny wyprysk dłoni, neurodermit, atopowe

zapalenie skóry oraz stany nadmiernego wysuszenia skóry o ró

nej etiologii.

2.

Informacje wa

ne przed zastosowaniem leku Hasceral

Kiedy nie stosowa

leku Hasceral

li pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrze

enia i

rodki ostro

no

ci

Przed rozpocz

ciem stosowania leku Hasceral nale

y omówi

to z lekarzem, farmaceut

lub piel

gniark

Nie stosowa

na uszkodzon

skór

oraz w okolicy oczu i błon

luzowych.

Nie stosowa

ci na wi

ksze powierzchnie skóry, a jedynie miejscowo.

Lek Hasceral a inne leki

Nale

y powiedzie

lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a tak

e o lekach, które pacjent planuje stosowa

Brak danych na temat interakcji.

Ci

ąż

a i karmienie piersi

li pacjentka jest w ci

ąż

y lub karmi piersi

, przypuszcza

e mo

e by

w ci

ąż

y lub gdy planuje mie

dziecko, powinna poradzi

lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Z uwagi na wchłanianie przez skór

, preparaty zawieraj

ce kwas salicylowy nie powinny by

stosowane

na du

e powierzchnie skóry u kobiet w ci

ąż

y i karmi

cych piersi

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotycz

cych wpływu leku na zdolno

ść

prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosowa

lek Hasceral

Ten lek nale

y zawsze stosowa

dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zalece

lekarza, farmaceuty lub piel

gniarki. W razie w

tpliwo

ci nale

y zwróci

do lekarza, farmaceuty lub

piel

gniarki.

Lek do stosowania na skór

ść

wciera

w zmienione chorobowo miejsca na skórze 1 do 2 razy na dob

Stosowa

przez kilka lub kilkana

cie dni, przy dłu

szym stosowaniu wprowadzi

przerwy.

Lek zmywa si

pod wpływem ciepłej wody, dlatego po umyciu nale

y ponownie nało

ść

Zastosowanie wi

kszej ni

zalecana dawki leku Hasceral

Przy podaniu miejscowym przedawkowanie leku jest mało prawdopodobne.

Pomini

cie dawki leku Hasceral

Nie nale

y stosowa

dawki podwójnej w celu uzupełnienia pomini

tej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych w

tpliwo

ci zwi

zanych ze stosowaniem tego leku nale

y zwróci

lekarza, farmaceuty lub piel

gniarki.

4.

Mo

liwe działania niepo

żą

dane

Jak ka

dy lek, lek ten mo

e powodowa

działania niepo

żą

dane, chocia

nie u ka

dego one wyst

Zastosowanie leku zgodnie z opisanym dawkowaniem i wskazaniami nie wi

ąż

e si

z istotnym ryzykiem

wyst

pienia działa

niepo

żą

danych. Niekiedy mo

e doj

ść

do miejscowego podra

nienia skóry.

Zgłaszanie działa

niepo

żą

danych

li wyst

jakiekolwiek objawy niepo

żą

dane, w tym wszelkie mo

liwe objawy niepo

żą

dane

niewymienione w ulotce, nale

y powiedzie

o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepo

żą

dane

na zgłasza

bezpo

rednio do Departamentu Monitorowania Niepo

żą

danych Działa

Produktów

Leczniczych Urz

du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych:

Aleje Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepo

żą

dane mo

na zgłasza

równie

podmiotowi odpowiedzialnemu.

ki zgłaszaniu działa

niepo

żą

danych mo

na b

dzie zgromadzi

cej informacji na temat

bezpiecze

stwa stosowania leku.

5.

Przechowywanie leku Hasceral

Przechowywa

w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poni

ej 25

Lek nale

y przechowywa

w miejscu niewidocznym i niedost

pnym dla dzieci.

Nie stosowa

tego leku po upływie terminu wa

ci zamieszczonego na opakowaniu. Termin wa

oznacza ostatni dzie

podanego miesi

Leków nie nale

y wyrzuca

do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Nale

y zapyta

farmaceut

, jak usun

ąć

leki, których si

nie u

ywa. Takie post

powanie pomo

e chroni

rodowisko.

6.

Zawarto

ść

opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Hasceral

Substancjami czynnymi leku s

mocznik i kwas salicylowy.

1 g ma

ci zawiera 100 mg mocznika i 50 mg kwasu salicylowego.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: Polisorbat 40, sorbitanu trójoleinian,

samoemulguj

cy monostearynian glicerolu, glicerol, wazelina biała.

Jak wygl

da lek Hasceral i co zawiera opakowanie

Lek ma posta

ci barwy białej lub lekko kremowej.

Jedno opakowanie leku (tuba aluminiowa) zawiera 50 g ma

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSI

BIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul.

migrodzka 242 E

Informacja o leku

tel.: (22) 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: