Haloperidol WZF

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Haloperidol WZF 5 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 5 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Haloperidol WZF 5 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909990722617, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07226
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

HALOPERIDOL WZF, 1 mg, tabletki

HALOPERIDOL WZF, 5 mg, tabletki

Haloperidolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie,

lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Haloperidol WZF i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem leku Haloperidol WZF

Jak przyjmować lek Haloperidol WZF

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Haloperidol WZF

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Haloperidol WZF i w jakim celu się go stosuje

Nazwa tego leku to Haloperidol WZF.

Lek Haloperidol WZF zawiera substancję czynną haloperydol. Należy on do grupy leków nazywanych

lekami przeciwpsychotycznymi.

Haloperidol WZF stosowany jest u dorosłych, młodzieży i u dzieci w chorobach, które wpływają na

sposób myślenia, odczuwania i zachowania. Należą do nich zaburzenia psychiczne (takie jak

schizofrenia oraz choroba afektywna dwubiegunowa) oraz zaburzenia zachowania.

Choroby te mogą spowodować, że pacjent:

Czuje się zagubiony (majaczenie)

Widzi, słyszy lub czuje zapach rzeczy, których nie ma (omamy)

Jest przekonany o prawdziwości rzeczy, które nie są prawdziwe (urojenia)

Odczuwa niezwykłą podejrzliwość (paranoja)

Odczuwa podekscytowanie, pobudzenie, entuzjazm, jest impulsywny lub nadmiernie aktywny

Ogarnia go agresja, wrogość lub skłonność do przemocy.

U młodzieży i dzieci lek Haloperidol WZF stosuje się w leczeniu schizofrenii u pacjentów w wieku od

13 do 17 lat, a w leczeniu zaburzeń zachowania u pacjentów w wieku od 6 do 17 lat.

Lek Haloperidol WZF stosowany jest również:

U młodzieży i dzieci w wieku od 10 do 17 lat i u dorosłych w leczeniu niekontrolowanych ruchów

i dźwięków (tików), na przykład w ciężkiej postaci zespołu Gillesa de la Tourette'a.

U dorosłych, w leczeniu innych niekontrolowanych ruchów w chorobie Huntingtona.

Haloperidol WZF czasami jest stosowany, gdy inne leki lub sposoby leczenia nie działają, lub gdy

powodują działania niepożądane, których pacjent nie akceptuje.

2.

Informacje ważne przed przyjęciem leku Haloperidol WZF

Kiedy nie stosować leku Haloperidol WZF:

Jeśli pacjent ma uczulenie na haloperydol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Jeśli pacjent jest mniej świadomy rzeczy, które są wokół niego, lub jego reakcje stają się

nienaturalnie powolne.

Jeśli pacjent ma chorobę Parkinsona.

Jeśli pacjent ma rodzaj otępienia zwanego otępieniem z ciałami Lewy'ego.

Jeśli pacjent ma postępujące porażenie nadjądrowe (PSP).

Jeśli u pacjenta występuje zaburzenie zwane wydłużeniem odstępu QTc, lub jakiekolwiek inne

zaburzenia rytmu serca, które widoczne są w postaci nieprawidłowego EKG (elektrokardiogramu).

Jeśli pacjent ma niewydolność serca lub niedawno przeszedł zawał mięśnia sercowego.

Jeśli pacjent ma niskie stężenie potasu we krwi, które do tej pory nie było leczone.

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z leków wymienionych w punkcie „Lek Haloperidol WZF

a inne leki”, podpunkt: „Nie należy stosować leku Haloperidol WZF”.

Jeżeli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta, nie wolno przyjmować tego leku.

W razie wątpliwości, przed zażyciem leku Haloperidol WZF należy poradzić się lekarza lub

farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ciężkie działania niepożądane

Lek Haloperidol WZF może powodować problemy z sercem, problemy z kontrolą ruchów ciała lub

kończyn oraz ciężkie działanie zwane złośliwym zespołem neuroleptycznym. Może również

powodować ciężkie reakcje alergiczne oraz zakrzepy krwi. Pacjent musi być świadomy możliwości

wystąpienia ciężkich działań niepożądanych podczas stosowania leku Haloperidol WZF, gdyż może

wymagać natychmiastowej pomocy medycznej. Patrz „Uwaga na ciężkie działania niepożądane.”

w punkcie 4.

Osoby w podeszłym wieku oraz osoby z otępieniem

U pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem stosujących leki przeciwpsychotyczne stwierdzono

nieznaczne zwiększenie częstości zgonów i udarów. Jeżeli pacjent jest w podeszłym wieku,

a zwłaszcza wykazuje otępienie, przed otrzymaniem leku Haloperidol WZF powinien poradzić się

lekarza.

Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty, jeżeli u pacjenta występuje:

Spowolnione bicie serca, choroba serca lub jeżeli ktoś z jego bliskiej rodziny zmarł nagle na serce.

Niskie ciśnienie tętnicze krwi lub jeśli pacjent odczuwa zawroty głowy po zmianie pozycji z leżącej

na siedzącą lub z siedzącej na stojącą.

Niskie stężenie potasu lub magnezu (lub innego elektrolitu) we krwi. Lekarz prowadzący zdecyduje,

jakie leczenie zastosować.

Wylew krwi do mózgu kiedykolwiek w przeszłości lub zdaniem lekarza ma większe ryzyko wylewu

niż inni pacjenci.

Padaczka lub kiedykolwiek w przeszłości występowały drgawki.

Problemy z nerkami, wątrobą lub tarczycą.

Wysokie stężenie hormonu prolaktyny we krwi lub nowotwór, który może być spowodowany

wysokim stężeniem prolaktyny (np. rak piersi).

Zakrzepy krwi w wywiadzie lub zakrzepy krwi występowały kiedykolwiek u kogoś z bliskiej

rodziny pacjenta.

Depresja lub u pacjenta z chorobą afektywną dwubiegunową rozpoczęła się faza depresji.

Konieczne może być bardziej uważne monitorowanie stanu pacjenta, a także zmiana dawki leku

Haloperidol WZF, jaką przyjmuje pacjent.

Jeżeli pacjent ma wątpliwości, czy dotyczy go którykolwiek z powyższych punktów, przed zażyciem

leku Haloperidol WZF powinien poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Badania kontrolne

Lekarz prowadzący przed rozpoczęciem lub w trakcie stosowania leku Haloperidol WZF, może

zdecydować o przeprowadzeniu badania EKG. W badaniu EKG dokonywane są pomiary czynności

serca.

Badanie krwi

Lekarz prowadzący przed rozpoczęciem lub w trakcie stosowania leku Haloperidol WZF, może

zdecydować o oznaczeniu stężenia potasu i magnezu (lub innego elektrolitu) we krwi.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat

Nie należy stosować leku Haloperidol WZF u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ nie

przeprowadzono odpowiednich badań leku w tej grupie pacjentów.

Lek Haloperidol WZF a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować leku Haloperidol WZF, jeżeli pacjent przyjmuje pewne typy leków,

stosowane w leczeniu:

zaburzeń rytmu pracy serca (takie jak amiodaron, dofetylid, dyzopiramid, dronedaron, ibutylid,

chinidyna, sotalol)

depresji (takie jak cytalopram i escytalopram)

psychoz (takie jak flufenazyna, lewomepromazyna, perfenazyna, pimozyd, prochlorperazyna,

promazyna, sertindol, tiorydazyna, trifluoperazyna, trifluopromazyna oraz zyprazydon)

zakażeń bakteryjnych (takie jak azytromycyna, klarytromycyna, erytromycyna, lewofloksacyna,

moksyfloksacyna oraz telitromycyna)

zakażeń grzybiczych (takie jak pentamidyna)

malarii (takie jak halofantryna)

nudności i wymiotów (takie jak dolasetron)

nowotworów (takie jak toremifen i wandetanib).

Należy również poinformować lekarza o przyjmowaniu beprydylu (lek na ból w klatce piersiowej lub

niskie ciśnienie krwi) lub metadonu (lek przeciwbólowy stosowany także w leczeniu uzależnienia od

leków).

Leki te mogą zwiększać ryzyko zaburzeń dotyczących serca, dlatego należy poradzić się lekarza i nie

stosować leku Haloperidol WZF, jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z wymienionych leków (patrz

punkt „Kiedy nie stosować leku Haloperidol WZF”).

W przypadku jednoczesnego zażywania litu i leku Haloperidol WZF może być konieczne

uważniejsze monitorowanie stanu pacjenta.

Należy natychmiast poinformować lekarza i zaprzestać

przyjmowania obu leków, jeżeli u pacjenta wystąpi:

gorączka niewiadomego pochodzenia lub niekontrolowane ruchy ciała

splątanie, dezorientacja, ból głowy, problemy z utrzymaniem równowagi, uczucie senności.

Są to objawy stanu poważnie zagrażającego zdrowiu.

Niektóre leki mogą wpływać na sposób działania leku Haloperidol WZF lub mogą nasilać

zaburzenia dotyczące serca.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjent przyjmuje takie leki, jak:

alprazolam lub buspiron (leki przeciwlękowe)

duloksetyna, fluoksetyna, fluwoksamina, nefazodon, paroksetyna, sertralina, ziele dziurawca

zwyczajnego (

Hypericum perforatum

) lub wenlafaksyna (leki przeciwdepresyjne)

bupropion (w leczeniu depresji lub nałogu palenia tytoniu)

karbamazepina, fenobarbital lub fenytoina (leki przeciwpadaczkowe)

ryfampicyna (lek stosowany w zakażeniach bakteryjnych)

itrakonazol, pozakonazol lub worykonazol (leki stosowane w zakażeniach grzybiczych)

ketokonazol w postaci tabletek (w leczeniu zespołu Cushinga)

indynawir, rytonawir lub sakwinawir (leki stosowane w zakażeniu ludzkim wirusem niedoboru

odporności - HIV)

chloropromazyna lub prometazyna (leki stosowane w przypadku nudności i wymiotów)

werapamil (lek stosowany w nadciśnieniu lub chorobach serca).

Należy również poinformować lekarza, jeżeli pacjent przyjmuje jakiekolwiek inne leki w celu

obniżenia ciśnienia tętniczego, takie jak leki moczopędne (diuretyki).

Lekarz może uznać za konieczną zmianę dawkowania leku Haloperidol WZF, jeżeli pacjent przyjmuje

którykolwiek z wymienionych leków.

Lek Haloperidol WZF może wpływać na sposób działania wymienionych poniżej typów leków.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjent przyjmuje leki:

uspokajające i ułatwiające zasypianie (środki uspokajające)

stosowane w dolegliwościach bólowych (silne leki przeciwbólowe)

stosowane w depresji (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne)

obniżające ciśnienie tętnicze (takie jak guanetydyna lub metyldopa)

stosowane w ciężkich reakcjach alergicznych (adrenalina)

stosowane w ADHD (zespół nadpobudliwości z deficytem uwagi) lub narkolepsji (tak zwane środki

pobudzające)

stosowane w chorobie Parkinsona (takie jak lewodopa)

rozrzedzające krew (fenindion).

Jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z wymienionych leków, należy powiedzieć o tym lekarzowi

przed zażyciem leku Haloperidol WZF.

Haloperidol WZF i alkohol

Spożywanie alkoholu w trakcie stosowania leku Haloperidol WZF może wywołać senność i trudności

z koncentracją. Oznacza to, że należy uważać na ilość spożywanego alkoholu. Należy powiedzieć

lekarzowi o piciu alkoholu podczas stosowania leku Haloperidol WZF oraz ile alkoholu pacjent

spożywa.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

- jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko,

powinna poradzić się lekarza. Lekarz może zalecić, aby nie stosować leku Haloperidol WZF, jeżeli

pacjentka jest w ciąży.

U noworodków matek, które stosowały lek Haloperidol WZF podczas ostatnich 3 miesięcy ciąży

(ostatni trymestr) mogą wystąpić następujące problemy:

drżenie mięśni, sztywność lub osłabienie mięśni

nadmierna senność lub pobudzenie

problemy z oddychaniem lub przyjmowaniem pokarmu.

Częstość występowania tych zaburzeń nie jest dokładnie znana. Jeżeli pacjentka stosowała lek

Haloperidol WZF w ciąży, a u dziecka wystąpiło którekolwiek z wymienionych działań, należy

skontaktować się z lekarzem.

Karmienie piersią

- Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza

rozpocząć karmienie piersią. Niewielkie ilości leku mogą bowiem przedostawać się do mleka

kobiecego, a następnie do organizmu dziecka. Lekarz prowadzący omówi ryzyko i korzyści

z karmienia piersią podczas stosowania leku Haloperidol WZF.

Wpływ na płodność

- Haloperidol WZF może zwiększać stężenie hormonu zwanego prolaktyną,

który może wpływać na płodność mężczyzn i kobiet. Należy poradzić się lekarza, jeżeli pacjent ma

jakiekolwiek wątpliwości.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Haloperidol WZF może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów, używania narzędzi

i obsługiwania maszyn. Działania niepożądane, takie jak uczucie senności mogą zaburzać czujność,

szczególnie po rozpoczęciu leczenia lub zastosowaniu dużej dawki. Nie należy prowadzić pojazdów,

używać narzędzi ani obsługiwać maszyn bez wcześniejszego omówienia tego z lekarzem

prowadzącym.

Lek Haloperidol WZF zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak przyjmować lek Haloperidol WZF

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

skontaktować się z lekarzem.

Jaką dawkę należy zażyć

Lekarz prowadzący poinformuje pacjenta, ile zażywać tabletek i jak długo. Lekarz prowadzący

poinformuje również, czy lek Haloperidol WZF należy zażywać raz, czy więcej razy na dobę. Może

upłynąć trochę czasu zanim pacjent odczuje pełne działanie leku. Zazwyczaj na początku leczenia

lekarz poda pacjentowi małą dawkę leku, a następnie dostosuje dawkę do potrzeb pacjenta. Bardzo

ważne, aby zażywać odpowiednią ilość leku.

Dawka haloperydolu, jaką otrzyma pacjent, zależy od:

wieku pacjenta;

choroby, na którą pacjent jest leczony;

występujących u pacjenta chorób nerek lub wątroby;

innych leków przyjmowanych przez pacjenta.

Dorośli

Dawka początkowa zazwyczaj wynosi od 0,5 mg do 10 mg na dobę.

Lekarz prowadzący może dostosować dawkę, aby sprawdzić, jaka dawka będzie najbardziej

odpowiednia dla pacjenta.

Największa dawka dla dorosłych zależy od leczonej choroby i wynosi od 5 mg do 20 mg na dobę.

Osoby w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku na ogół rozpoczynają leczenie od dawki 0,5 mg na dobę lub połowy

najmniejszej dawki zalecanej u dorosłych.

Liczba tabletek będzie następnie zwiększana, aż lekarz ustali najbardziej odpowiednią dawkę.

Największa, nieprzekraczalna dawka dla osoby w podeszłym wieku, wynosi 5 mg na dobę, chyba że

lekarz uzna, że potrzebna jest większa dawka.

Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat

Dawka zazwyczaj wynosi od 0,5 mg do 3 mg na dobę.

Młodzież do 17 lat leczona na schizofrenię lub zaburzenia zachowania może otrzymywać większą

dawkę - do 5 mg na dobę.

Przyjmowanie leku Haloperidol WZF

Lek Haloperidol WZF przeznaczony jest do podania doustnego.

Tabletki należy połknąć, popijając wodą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Haloperidol WZF

Jeżeli pacjent zażyje większą dawkę leku Haloperidol WZF niż zalecana lub jeśli ktokolwiek inny

zażyje lek Haloperidol WZF, powinien niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub zgłosić się na izbę

przyjęć do najbliższego szpitala.

Pominięcie przyjęcia leku Haloperidol WZF

W razie pominięcia zażycia dawki, należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Następnie lek

należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Nie należy stosować dawki podwójnej.

Przerwanie przyjmowania leku Haloperidol WZF

Lek Haloperidol WZF należy odstawiać stopniowo, chyba że lekarz zdecyduje inaczej. Nagłe

przerwanie leczenia może spowodować takie skutki, jak:

nudności i wymioty

trudności z zasypianiem.

Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Uwaga na ciężkie działania niepożądane

W razie zauważenia lub podejrzewania wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów, należy

natychmiast powiadomić lekarza. Pacjent może wymagać pilnej interwencji medycznej.

Problemy z sercem:

nieprawidłowy rytm pracy serca - serce nie pracuje prawidłowo, co może spowodować utratę

przytomności

nietypowo szybkie bicie serca

dodatkowe uderzenia serca.

Zaburzenia pracy serca występują niezbyt często u osób stosujących lek Haloperidol WZF (mogą

wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób). U osób stosujących ten lek zdarzały się przypadki nagłych

zgonów, jednak dokładna częstość ich występowania nie jest znana. U osób przyjmujących leki

przeciwpsychotyczne zdarzało się również zatrzymanie akcji serca (serce przestaje bić).

Poważne zaburzenie zwane „złośliwym zespołem neuroleptycznym”

. Objawy to wysoka gorączka,

bardzo silna sztywność mięśni, uczucie splątania oraz utrata przytomności. Zaburzenie to występuje

rzadko u osób przyjmujących lek Haloperidol WZF (może wystąpić u nie więcej niż 1 na 1 000 osób).

Niekontrolowane ruchy ciała lub kończyn (objawy zespołu pozapiramidowego), takie jak:

ruchy ust, języka, żuchwy, a czasami kończyn (dyskinezy późne)

uczucie pobudzenia lub trudności z siedzeniem nieruchomo, wzmożone ruchy ciała

spowolnione lub ograniczone ruchy ciała, ruchy szarpiące lub obracanie się

drżenie lub zesztywnienie mięśni, chodzenie z powłóczeniem nogami

niemożność wykonania ruchu

brak normalnej ekspresji na twarzy, która czasem wygląda jak maska.

Zaburzenia te występują bardzo często u osób przyjmujących lek Haloperidol WZF (mogą wystąpić

u więcej niż 1 na 10 osób). Jeżeli wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, pacjent może

otrzymać dodatkowe leki.

Ciężka reakcja alergiczna, która może obejmować:

obrzęk twarzy, warg, ust, języka lub gardła

trudności w połykaniu lub oddychaniu

swędzącą wysypkę.

Reakcja alergiczna występuje niezbyt często u osób przyjmujących lek Haloperidol WZF (może

wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób).

Zakrzepy krwi w naczyniach, zazwyczaj w nogach (zakrzepica żył głębokich).

Zgłaszano ich

występowanie u osób stosujących leki przeciwpsychotyczne. Do objawów zakrzepicy żył głębokich

w nogach należą: obrzęk, ból i zaczerwienienie nogi, ale zakrzep może przemieścić się do płuc,

powodując ból w klatce piersiowej oraz trudności w oddychaniu. Zakrzepy krwi mogą stanowić

bardzo poważne zagrożenie, dlatego w przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów,

należy natychmiast powiadomić lekarza.

W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych ciężkich działań niepożądanych, należy

natychmiast powiadomić lekarza.

Inne działania niepożądane

Należy powiadomić lekarza w razie podejrzewania lub wystąpienia któregokolwiek z poniższych

działań niepożądanych.

Bardzo często

(mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

Uczucie pobudzenia

Trudności z zasypianiem

Ból głowy.

Często

(mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

Ciężkie zaburzenia psychiczne, takie jak przekonanie o prawdziwości rzeczy, które nie są prawdziwe

(urojenia) lub widzenie, odczuwanie lub słyszenie rzeczy, których nie ma w pobliżu (omamy)

Depresja

Nienaturalne napięcie mięśniowe

Zawroty głowy, w tym zawroty odczuwane po zmianie pozycji z leżącej na siedzącą lub z siedzącej

na stojącą

Uczucie senności

Ruchy gałek ocznych do góry lub szybkie, niekontrolowane ruchy gałek ocznych

Problemy ze wzrokiem, takie jak niewyraźne widzenie

Niskie ciśnienie krwi

Nudności, wymioty

Zaparcia

Suchość w jamie ustnej lub zwiększone wydzielanie śliny

Wysypka skórna

Niemożność oddania moczu lub opróżnienia pęcherza do końca

Zaburzenia erekcji (impotencja)

Zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała

Zmiany wyników prób wątrobowych.

Niezbyt często

(mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

Wpływ na komórki krwi - zmniejszona liczba wszystkich typów komórek krwi, włącznie

z znacznym zmniejszeniem liczby białych krwinek i małą liczbą płytek krwi (komórki pomagające

w krzepnięciu krwi)

Uczucie splątania

Utrata lub zmniejszony popęd płciowy

Drgawki

Sztywność mięśni i stawów

Skurcze mięśni, drżenie lub niekontrolowane skurcze, w tym kurcz szyjny powodujący przechylenie

głowy na jedną stronę

Problemy z chodzeniem

Duszności

Zapalenie wątroby, lub zaburzenia wątroby, które powodują zażółcenie skóry i białek oczu

(żółtaczka)

Nadwrażliwość skóry na światło słoneczne

Świąd

Nadmierne pocenie się

Zmiany w cyklu menstruacyjnym, takie jak brak miesiączki, długotrwałe, obfite lub bolesne

miesiączki

Niespodziewane wydzielanie mleka przez gruczoły piersiowe

Ból lub tkliwość piersi

Wysoka temperatura ciała

Obrzęk spowodowany gromadzeniem płynu w organizmie.

Rzadko

(mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1 000 osób):

Wysokie stężenie hormonu prolaktyny we krwi

Zwężenie dróg oddechowych w płucach, powodujące trudności w oddychaniu

Trudności lub niemożność otwarcia ust

Zaburzenia seksualne.

Zgłaszano również następujące działania niepożądane, ale ich dokładna częstość jest nieznana:

Wysokie stężenie hormonu antydiuretycznego we krwi (zespół nieprawidłowego wydzielania

hormonu antydiuretycznego)

Małe stężenie cukru we krwi

Obrzęk wokół krtani lub krótkotrwały skurcz strun głosowych, który może powodować trudności

w mówieniu i oddychaniu

Nagła niewydolność wątroby

Zmniejszony przepływ żółci w drogach żółciowych

Złuszczająca się skóra

Zapalenie małych naczyń krwionośnych, powodujące wysypkę w postaci niewielkich czerwonych

lub fioletowych guzków

Rozpad tkanki mięśniowej (rabdomioliza)

Utrzymująca się i bolesna erekcja

Powiększenie piersi u mężczyzn

Niska temperatura ciała.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Haloperidol WZF

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25

C. Chronić od światła.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot/LOT oznacza numer

serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Haloperidol WZF

Substancją czynną leku jest haloperydol. Jedna tabletka zawiera odpowiednio 1 mg lub 5 mg

haloperydolu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna

uwodniona, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Haloperidol WZF i co zawiera opakowanie

Haloperidol WZF jest w postaci tabletek barwy białej do kremowej, obustronnie płaskich.

Tabletki 1 mg:

Opakowanie leku zawiera 40 tabletek w 2 blistrach Aluminium/PVC po 20 tabletek, w tekturowym

pudełku.

Tabletki 5 mg:

Opakowanie leku zawiera 30 tabletek w 2 blistrach Aluminium/PVC po 15 tabletek, w tekturowym

pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie

ul. Szypowskiego 1; 39-460 Nowa Dęba

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

tel. 22 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: