Gynoxin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Gynoxin 600 mg kapsułka dopochwowa, miękka
 • Dawkowanie:
 • 600 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułka dopochwowa, miękka
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Gynoxin 600 mg kapsułka dopochwowa, miękka
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 szt., 5909990843312, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08433
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Gynoxin, 600 mg, kapsułka dopochwowa, miękka

Fenticonazoli nitras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Gynoxin i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gynoxin

Jak stosować lek Gynoxin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Gynoxin

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Gynoxin i w jakim celu się go stosuje

Gynoxin zawiera substancję czynną fentikonazol, który jest pochodną imidazolu o szerokim zakresie

działania przeciwgrzybiczego. Ponadto działa przeciwbakteryjnie na bakterie Gram-dodatnie.

Wykazano również działanie na pierwotniaki. Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego.

Wskazania do stosowania

Drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy,

upławy).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gynoxin

Kiedy nie stosować leku Gynoxin:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Gynoxin należy omówić to z lekarzem.

Podczas wprowadzania kapsułki do pochwy, może wystąpić łagodne, przemijające uczucie pieczenia.

W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości lub oporności mikroorganizmów na leczenie

należy lek odstawić i skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia dalszego leczenia.

Leku Gynoxin nie należy stosować jednocześnie z mechanicznymi środkami antykoncepcyjnymi,

gdyż zawiera tłuszcze i oleje, które mogą powodować uszkodzenie środków antykoncepcyjnych

wykonanych z lateksu (prezerwatywy, krążki dopochwowe).

Lek Gynoxin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjentkę

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjentka planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Gynoxin w czasie ciąży i karmienia piersią, chyba że lekarz zdecyduje

inaczej.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Gynoxin nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Gynoxin zawiera etylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan sodowy

Substancje te mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3.

Jak stosować lek Gynoxin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to jedna kapsułka dopochwowa, miękka, stosowana jednorazowo.

Należy zakładać głęboko do pochwy przed udaniem się na spoczynek. Jeśli objawy utrzymują się,

następną dawkę można powtórzyć po trzech dniach.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gynoxin

Z uwagi na to, że jedno opakowanie zawiera jedną kapsułkę dopochwową, miękką oraz na słabe

wchłanianie się substancji czynnej po podaniu dopochwowym, nie odnotowano przypadków

przedawkowania.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli lek Gynoxin jest stosowany zgodnie z zaleceniami, substancja czynna słabo się wchłania przy

stosowaniu na zdrową skórę/błonę śluzową i występowanie ogólnoustrojowych działań niepożądanych

jest mało prawdopodobne.

Po zażyciu tego leku mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

Bardzo rzadko

(rzadziej niż u 1 na 10 000 osób (<0,01%)):

uczucie pieczenia sromu i pochwy,

wysypka rumieniowa.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej

informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Gynoxin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po:

„Termin ważności (EXP)” i blistrze po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego

miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30ºC.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Gynoxin

Substancją czynną leku jest fentikonazol. 1 kapsułka dopochwowa, miękka zawiera 600 mg

azotanu fentikonazolu.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: parafina ciekła, wazelina biała, lecytyna sojowa,

żelatyna, glicerol, tytanu dwutlenek (E 171), etylu parahydroksybenzoesan (E 215), propylu

parahydroksybenzoesan sodowy (E 217).

Jak wygląda lek Gynoxin i co zawiera opakowanie

1 kapsułka dopochwowa, miękka w blistrze PVC/PVDC/Aluminium, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Via Civitali 1

20148 Mediolan

Włochy

Wytwórca

Catalent Italy S.p.A.

Via Nettunense km 20, 100

04011 Aprilia (LT)

Włochy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

http://urpl.gov.pl/