Gynalgin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Gynalgin 250 mg +100 mg tabletki dopochwowe
 • Dawkowanie:
 • 250 mg +100 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki dopochwowe
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Gynalgin 250 mg +100 mg tabletki dopochwowe
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 tabl., 5909990167210, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01672
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Gynalgin, 250 mg + 100 mg, tabletki dopochwowe

Metronidazolum + Chlorquinaldolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjentki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek

może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjentki wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest Gynalgin i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gynalgin

Jak stosować Gynalgin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Gynalgin

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Gynalgin i w jakim celu się go stosuje

Gynalgin jest lekiem złożonym zawierającym dwie substancje czynne: metronidazol i chlorochinaldol.

Metronidazol, należy do grupy leków działających przeciwbakteryjnie (głównie na bakterie

beztlenowe) i przeciwpierwotniakowo, przy czym nie wywiera działania na fizjologiczną florę

bakteryjną pochwy. Chlorochinaldol charakteryzuje się natomiast działaniem przeciwbakteryjnym,

przeciwgrzybiczym i przeciwpierwotniakowym. Dzięki połączeniu tych dwóch substancji uzyskuje się

lek o szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego, przeciwgrzybiczego i

przeciwpierwotniakowego.

Lek Gynalgin stosuje się w leczeniu zakażeń pochwy wywołanych przez wrażliwe bakterie oraz

pierwotniaka rzęsistka pochwowego.

Gynalgin jest skuteczny w leczeniu stanów zapalnych pochwy wywołanych jednoczesnym

występowaniem bakterii, rzęsistka pochwowego oraz grzybów.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gynalgin

Kiedy nie stosować leku Gynalgin

Jeśli pacjentka ma uczulenie na metronidazol, chlorochinaldol lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Gynalginu należy omówić z lekarzem lub farmaceutą:

Jeśli pacjentka ma ciężką niewydolność wątroby lub zmiany w składzie morfotycznym krwi

występujące aktualnie lub w przeszłości, powinna powiedzieć o tym lekarzowi przed

rozpoczęciem stosowania leku.

Nie należy stosować leku długotrwale, w trakcie takiego stosowania dużych dawek

chlorowcopochodnych chinoliny (do których należy chlorochinaldol) mogą wystąpić zaburzenia

czucia, osłabienie mięśni, bóle oraz zaburzenia widzenia (objawy tak zwanej podostrej neuropatii

rdzeniowo-wzrokowej).

Lek przeznaczony jest do stosowania dopochwowego. Nie należy stosować go doustnie.

Należy unikać stosowania leku w trakcie miesiączki.

Zarówno w trakcie zakażenia, jak i w czasie leczenia należy powstrzymać się od odbywania

stosunków seksualnych.

Podczas leczenia zakażenia pochwy u pacjentki zaleca się również przeprowadzenie

odpowiedniego leczenia partnera.

Lek Gynalgin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjentkę obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjentka planuje stosować.

Jeśli pacjentka stosuje którykolwiek z następujących leków, powinna powiedzieć o tym lekarzowi,

gdyż może być konieczne zachowanie szczególnej ostrożności:

disulfiram (stosowany w uzależnieniu od alkoholu) – podczas stosowania z metronidazolem

może powodować wystąpienie reakcji psychotycznych oraz stanu splątania;

warfaryna (stosowana w leczeniu zakrzepów);

lit (stosowany w leczeniu depresji);

cyklosporyna (stosowana po przeszczepieniu narządów);

5-fluorouracyl (stosowany w leczeniu nowotworów);

związki metali i jodu - osłabiają działanie chlorchinaldolu;

Jeśli pacjentka ma mieć wykonywane badania laboratoryjne krwi, powinna powiedzieć

o stosowaniu leku Gynalgin, gdyż może on wpływać na wyniki niektórych badań (oznaczanie

AlAT, AspAT, kwasu mlekowego, trójglicerydów, heksokinazy glukozowej).

Spożywanie alkoholu może spowodować wystąpienie reakcji nietolerancji alkoholu (tak zwanej

reakcji disulfiramowej).

Prawdopodobieństwo wystąpienia powyższych działań podczas stosowania leku Gynalgin jest

niewielkie, ponieważ podczas dopochwowego stosowania metronidazolu stężenia jakie osiąga w

surowicy są małe.

Gynalgin z alkoholem

Podczas stosowania leku Gynalgin nie należy pić alkoholu, gdyż może wystąpić reakcja nietolerancji

alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Gynalgin w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Należy zachować ostrożność stosując lek w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Gynalgin nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

mechanicznych i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować Gynalgin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza.

Lek przeznaczony jest do stosowania dopochwowego. Nie należy stosować go doustnie.

Zalecana dawka

Dorośli

Głęboko dopochwowo 1 tabletkę 1 raz na dobę, najlepiej na noc.

Leczenie należy rozpocząć od 2 do 4 dni po zakończeniu miesiączki i kontynuować przez 10 dni.

W razie konieczności lekarz zaleci powtórzenie cyklu leczenia.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat

Nie zaleca się stosowania leku.

Osoby w podeszłym wieku

Nie ma konieczności zmiany dawkowania.

Osoby z zaburzeniami czynności wątroby i nerek

Nie ma konieczności zmiany dawkowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gynalgin

Dotychczas nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

W razie przypadkowego lub omyłkowego doustnego zażycia leku należy jak najszybciej zgłosić się do

lekarza.

Leczenie polega na usunięciu leku z organizmu (wywoływanie wymiotów, płukanie żołądka).

Metronidazol można usunąć z surowicy krwi za pomocą hemodializy lub dializy otrzewnowej.

Pominięcie zastosowania leku Gynalgin

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie należy zastosować ją jak

najszybciej. Jeśli jednak zbliża się czas zastosowania następnej dawki, należy pominąć opuszczoną

dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Gynalgin

W przypadku przerwania stosowania leku Gynalgin może dojść do nasilenia objawów zapalenia

pochwy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania przedstawionych poniżej działań niepożądanych jest nieznana (nie może być

określona na podstawie dostępnych danych).

Bóle i zawroty głowy, nieprawidłowe doznania czuciowe w obrębie kończyn.

Depresja, zaburzenia snu.

Kurczowe bóle brzucha, uczucie dyskomfortu w obrębie jamy brzusznej, nudności, wymioty,

uczucie nieprzyjemnego smaku w ustach, biegunka, zaparcie, wzdęcia, uczucie suchości w jamie

ustnej.

Ciemne zabarwienie moczu.

Świąd, podrażnienie i pieczenie w obrębie pochwy, uczucie dyskomfortu w obrębie miednicy,

upławy, obrzmienie sromu, zaburzenia miesiączkowania, krwawienie z pochwy, plamienia.

Świąd skóry.

Kurcze mięśni.

Uczucie nadmiernego zmęczenia, nadmierna drażliwość.

Wyciekanie preparatu z pochwy.

Zmniejszenie apetytu.

Objawy podostrej neuropatii rdzeniowo-wzrokowej (zaburzenia czucia, osłabienie mięśni, bóle,

zaburzenia widzenia).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Gynalgin

Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Gynalgin

Substancjami czynnymi leku są metronidazol i chlorochinaldol. Jedna tabletka dopochwowa

zawiera 250 mg metronidazolu i 100 mg chlorochinaldolu.

Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy bezwodny, laktoza jednowodna, skrobia ryżowa,

karboksymetyloskrobia sodowa (typ C), makrogol 6000, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Gynalgin i co zawiera opakowanie

Tabletki barwy beżowej, gładkie o wydłużonym kształcie i marmurkowej powierzchni, posiadające

grawer w postaci G.

Lek jest dostępny w opakowaniu zawierającym 10 tabletek (2 blistry z folii PVC/Al/OPA/Aluminium

zawierające 5 tabletek, w tekturowym pudełku).

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praga 7

Republika Czeska

Wytwórca

ICN Polfa Rzeszów S.A.

ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Valeant sp. z o.o. sp. j.

ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

Tel.: (+48 17) 865 51 00

Fax: (+48 17) 862 46 18

Data ostatniej aktualizacji ulotki: