Guajazyl

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Guajazyl 125 mg/5 ml syrop
 • Dawkowanie:
 • 125 mg/5 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Guajazyl 125 mg/5 ml syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 150 g, 5909990129119, OTC; 1 butelka 200 g, 5909990129126, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01291
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Guajazyl, 125 mg/5 ml, syrop

Guaifenesinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować

się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest Guajazyl i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Guajazyl

Jak stosować Guajazyl

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Guajazyl

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Guajazyl i w jakim celu się go stosuje

Guajazyl jest lekiem wykrztuśnym. Po podaniu doustnym zwiększa objętość wydzieliny śluzowej

w oskrzelach i tchawicy, a także zmniejsza jej lepkość. Łagodzi kaszel i ułatwia odkrztuszanie.

Wskazania do stosowania leku Guajazyl

Lek wykrztuśny stosowany w leczeniu kaszlu.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Guajazyl

Kiedy nie stosować leku Guajazyl:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6);

u dzieci w wieku poniżej 6 lat;

u pacjentów z niewydolnością wątroby, chorobą alkoholową, padaczką, uszkodzeniami mózgu,

chorobami psychicznymi - ze względu na zawartość etanolu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Guajazyl należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli kaszel jest uporczywy, utrzymuje się ponad tydzień, powraca, towarzyszy mu gorączka, wysypka

lub uporczywe bóle głowy należy porozumieć się z lekarzem, gdyż kaszel może być objawem ciężkiej

choroby.

Nie należy stosować leku bez zalecenia lekarza u osób palących tytoń, pacjentów z astmą oskrzelową,

przewlekłym zapaleniem oskrzeli lub rozedmą płuc.

Produkty metabolizmu gwajafenezyny mogą wpływać na wyniki oznaczeń laboratoryjnych kwasu

5-hydroksyindolooctowego (5-HIAA) oraz kwasu wanilinomigdałowego (VMA); nie powodują

jednak fałszywych, pozytywnych wyników u osób zdrowych.

Guajazyl a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

U osób z nadciśnieniem, chorobami serca, cukrzycą, chorobami naczyń obwodowych, przerostem

gruczołu krokowego i jaskrą, przyjmujących fenylopropanoloaminę, Guajazyl należy stosować

ostrożnie.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Guajazyl nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią, ze względu na zawartość

etanolu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

15 ml syropu (1 łyżka stołowa), pojedyncza dawka dla dorosłych, zawiera 562 mg etanolu (alkoholu).

Etanol wywiera wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, a także zmniejsza

sprawność psychoruchową (np. pływanie, praca na wysokości).

Guajazyl zawiera sacharozę

Lek zawiera 9,86 g sacharozy (cukru) w 15 ml syropu (1 łyżka stołowa). Jeżeli stwierdzono wcześniej

u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed

przyjęciem leku.

Guajazyl zawiera barwnik azowy czerwień koszenilową (E 124)

Lek może powodować reakcje alergiczne.

Guajazyl zawiera etylu parahydroksybenzoesan

Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Guajazyl zawiera etanol

15 ml syropu (1 łyżka stołowa), pojedyncza dawka dla dorosłych, zawiera 562 mg etanolu.

Należy wziąć to pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci

u osób

z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką. Szkodliwe

dla osób z chorobą alkoholową.

3.

Jak stosować Guajazyl

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie.

1 łyżeczka do herbaty zawiera 5 ml, to jest 6,2 g syropu.

1 łyżka stołowa zawiera 15 ml, to jest 18,7 g syropu.

Zalecana dawka

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka leku Guajazyl to:

u dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 ml syropu (1 łyżeczka do herbaty) 3 lub 4 razy na dobę.

u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 15 ml syropu (1 łyżka stołowa) 3 lub 4 razy na dobę.

Syrop zażywać po posiłku, popijając małą ilością płynu.

Nie zażywać dwóch dawek równocześnie.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Guajazyl

Nie spotykano ciężkich zaburzeń po zażyciu nawet znacznych dawek gwajafenezyny. Objawami

w takich wypadkach są nudności i wymioty, mogą wystąpić bóle żołądka, biegunka lub senność.

W przypadku przedawkowania lekarz zastosuje leczenie objawowe.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Guajazyl

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Guajazyl

Odstawienie leku nie powoduje wystąpienia objawów niepożądanych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia żołądka i jelit: uczucie dyskomfortu w żołądku, nudności, wymioty, biegunka.

Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, bóle głowy.

Zaburzenia układu immunologicznego: wysypka skórna, pokrzywka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: +48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Guajazyl

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Okres ważności po otwarciu opakowania: 28 dni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Guajazyl

Substancją czynną leku jest gwajafenezyna.

5 ml syropu zawiera 125 mg gwajafenezyny.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sacharoza, czerwień koszenilowa (E 124),

etylu parahydroksybenzoesan, etanol, esencja rumowa spożywcza, powidon, woda oczyszczona.

Jak wygląda Guajazyl i co zawiera opakowanie

Butelka ze szkła brunatnego z aluminiową zakrętką zawiera 150 g lub 200 g syropu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA

ul J. Lea 208, 30-133 Kraków, Polska, tel. 12 639 27 27

Informacja dla osób niewidomych i słabowidzących: 800-007-777

Data ostatniej aktualizacji ulotki: