Grofibrat

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Grofibrat 100 mg kapsułki
 • Dawkowanie:
 • 100 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Grofibrat 100 mg kapsułki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 50 kaps., 5909990109814, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01098
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla pacjenta

Grofibrat,

100 mg, kapsułki twarde

Fenofibratum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie

objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym

lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Grofibrat i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Grofibrat

Jak stosować lek Grofibrat

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Grofibrat

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Grofibrat i w jakim celu się go stosuje

Lek Grofibrat należy do grupy leków ogólnie znanych jako fibraty. Leki te stosowane są w

celu obniżenia stężenia tłuszczów (lipidów) we krwi. Przykładem takich tłuszczów mogą

być trójglicerydy.

Lek Grofibrat jest stosowany łącznie z dietą niskotłuszczową oraz innymi niemedycznymi

sposobami leczenia, takimi jak ćwiczenia fizyczne oraz utrata masy ciała, które mają na celu

obniżenie stężenia tłuszczów we krwi.

Lek Grofibrat w niektórych przypadkach może być stosowany jako dodatek do innych leków

(statyny, takie jak symwastatyna, atorwastatyna, prawastatyna, rozuwastatyna lub fluwastatyna),

jeżeli stężenia tłuszczów we krwi nie da się kontrolować przy użyciu samych statyn.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Grofibrat

Kiedy nie stosować leku Grofibrat

jeśli pacjent ma uczulenie na fenofibrat lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli w przeszłości w czasie przyjmowania innych leków u pacjenta wystąpiło uczulenie na

światło słoneczne lub UV albo uszkodzenie skóry (leków takich jak inne fibraty lub leku

przeciwzapalnego – ketoprofenu);

jeśli u pacjenta występują ciężkie schorzenia wątroby, nerek lub choroba pęcherzyka

żółciowego;

jeśli u pacjenta występuje zapalenie trzustki (choroba powodująca bóle brzucha), które nie

jest spowodowane dużym stężeniem pewnego rodzaju tłuszczów we krwi.

Nie należy przyjmować leku Grofibrat, jeśli pacjenta dotyczy jakakolwiek z powyższych

informacji. W razie wątpliwości należy się skontaktować z lekarzem lub farmaceutą przed

przyjęciem leku Grofibrat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Grofibrat należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

jeśli:

- występują schorzenia wątroby lub nerek ;

występuje zapalenie wątroby: objawy obejmują zażółcenie skóry i białkówek oczu

(żółtaczka) i zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (potwierdzone badaniami

laboratoryjnymi);

- występuje niedoczynność tarczycy (zmniejszona aktywność gruczołu tarczycy).

Jeśli pacjenta dotyczy którekolwiek z powyższych ostrzeżeń (lub w razie wątpliwości), należy

się skontaktować z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem przyjmowania leku Grofibrat.

Wpływ na mięśnie

Należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem, gdy wystąpią

niespodziewane skurcze lub bóle mięśni, wrażliwość lub osłabienie mięśni w czasie

przyjmowania leku Grofibrat.

Lek ten może powodować schorzenia mięśni, które mogą być ciężkie.

Schorzenia te są rzadkie, ale obejmują zapalenie mięśni i ich rozpad. Może to

spowodować uszkodzenie nerek lub nawet śmierć.

Lekarz może zlecić badanie krwi, w celu sprawdzenia stanu

mięśni przed i po rozpoczęciu

leczenia.

Ryzyko rozpadu mięśni może być większe u niektórych pacjentów. Należy poinformować

lekarza jeśli:

pacjent ma powyżej 70 lat,

występuje choroba nerek,

występuje choroba tarczycy,

pacjent pije duże ilości alkoholu,

u pacjenta lub kogoś z rodziny występowały dziedziczne choroby mięśni,

pacjent przyjmuje leki zmniejszające stężenie cholesterolu - nazywane statynami, takie jak

symwastatyna, atorwastatyna, prawastatyna, rozuwastatyna lub fluwastatyna,

w przeszłości występowały schorzenia mięśni w czasie przyjmowania statyn lub fibratów,

takich jak fenofibrat, bezafibrat lub gemfibrozyl.

Jeśli pacjenta dotyczy którekolwiek z powyższych ostrzeżeń (lub w przypadku wątpliwości),

należy się skontaktować z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem przyjmowania leku

Grofibrat.

Grofibrat a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez

pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Szczególnie należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leków, takich leków jak:

leki przeciwzakrzepowe przyjmowane w celu rozrzedzenia krwi (np. warfaryna),

inne leki stosowane w celu kontroli stężenia tłuszczów we krwi (takie jak statyny lub

fibraty).

Przyjmowanie statyny równocześnie z lekiem Grofibrat może zwiększyć ryzyko

uszkodzenia mięśni,

lek z grupy leków stosowanych w leczeniu cukrzycy (taki jak rozyglitazon lub pioglitazon),

cyklosporyna (lek immunosupresyjny).

Grofibrat z jedzeniem i piciem

Ważne jest, żeby lek przyjmować w trakcie posiłku, ponieważ lek będzie działał słabiej,

gdy zostanie przyjęty na czczo.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy

planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego

leku.

Nie należy przyjmować leku Grofibrat i należy poinformować lekarza o ciąży,

podejrzeniu lub planowanej ciąży.

Nie należy przyjmować leku Grofibrat w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem tego leku należy się poradzić lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Grofibrat nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

Lek Grofibrat zawiera laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję

niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku

3.

Jak stosować lek Grofibrat

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie

wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz określi właściwą dawkę leku w zależności od stanu pacjenta, aktualnie stosowanej

przez niego terapii i osobistego ryzyka.

Przyjmowanie leku

Połknąć w całości i popić szklanką wody.

Nie otwierać i nie rozgryzać kapsułki.

Lek należy przyjmować podczas posiłku, ponieważ wchłanianie leku na czczo jest

gorsze.

Dorośli:

Zalecana dawka to 3 kapsułki na dobę podczas głównego posiłku, w jednej lub kilku dawkach

podzielonych.

Jeśli stężenie cholesterolu mimo stosowanej diety pozostaje powyżej 4g/l, dawka początkowa

może

wynosić 4 kapsułki na dobę.

Należy stosować dawkę początkową do momentu znormalizowania się stężenia cholesterolu

surowicy. Gdy stężenie cholesterolu jest stałe, lekarz może zalecić dawkę 2 kapsułki na

dobę, pod

warunkiem, że stężenie cholesterolu będzie badane co trzy miesiące.

Jeśli stężenie lipidów ponownie się zwiększy lekarz zaleci powrót do dawki 3 kapsułki na

dobę.

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek lekarz zmniejszy dawkę. W razie takich zaburzeń należy

zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens

kreatyniny < 20 ml/min) lek jest przeciwwskazany

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku bez niewydolności nerek zalecana jest dawka jak dla

dorosłych

Pacjenci z niewydolnością wątroby

U pacjentów z niewydolnością wątroby Grofibrat nie jest zalecany ze względu na brak danych

klinicznych dotyczących tej grupy.

Stosowanie u dzieci i młodzieży:

Nie zaleca się stosowania leku Grofibrat u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Grofibrat

W przypadku zażycia wyższej dawki niż zalecana lub przypadkowego przyjęcia leku przez

inną osobę należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym

najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Grofibrat

W razie pominięcia dawki leku należy zażyć kolejną dawkę z następnym posiłkiem

Następnie należy przyjąć zwykłą dawkę o wyznaczonej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza.

Przerwanie stosowania leku Grofibrat

Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem, chyba że lek powoduje złe

samopoczucie. Zwiększone stężenie cholesterolu musi być leczone długotrwale . Należy

pamiętać, że oprócz przyjmowania leku Grofibrat równie ważne jest:

stosowanie diety z obniżoną zawartością tłuszczu,

regularne wykonywanie ćwiczeń fizycznych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego

one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych poważnych działań

niepożądanych należy przerwać przyjmowanie leku Grofibrat i skontaktować się

natychmiast z lekarzem - może być konieczne szybkie zastosowanie leczenia.

Niezbyt częste:

mogą występować u maksymalnie 1 na 100 pacjentów

skurcze lub bóle mięśniowe, nadwrażliwość mięśni na dotyk lub ich osłabienie - mogą

to być objawy zapalenia mięśni lub ich rozpadu, które mogą spowodować uszkodzenie

nerek lub nawet śmierć

bóle brzucha - mogą to być objawy zapalenia trzustki

bóle w klatce piersiowej i uczucie duszności - mogą to być objawy zakrzepów krwi w

płucach (zatorowość płucna)

ból, zaczerwienienie i obrzęk nóg - mogą to być objawy zakrzepów krwi w nogach

(zakrzepica żył głębokich).

Rzadkie:

mogą występować u maksymalnie 1 na 1000 pacjentów

reakcja alergiczna, objawy mogą obejmować obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła, co

może powodować trudności w oddychaniu

zażółcenie skóry i białkówek oczu (żółtaczka) lub zwiększenie poziomu enzymów

wątrobowych – mogą to być objawy zapalenia wątroby.

Częstość nieznana:

których częstość występowania nie jest znana

ciężka postać wysypki skórnej z zaczerwienieniem, złuszczaniem i obrzękiem skóry

przypominająca ciężkie oparzenie

przewlekła choroba płuc.

Jeśli wystąpi którekolwiek z wyżej wymienionych działań niepożądanych, należy natychmiast

przestać przyjmowanie leku Grofibrat i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Inne działania niepożądane

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych należy

skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą:

Częste:

mogą występować u maksymalnie 1 na 10 pacjentów

biegunka,

bóle brzucha,

wzdęcia z oddawaniem wiatrów,

nudności,

wymioty,

zwiększona aktywność enzymów wątrobowych we krwi - stwierdzona w badaniach

laboratoryjnych,

zwiększenie stężenia homocysteiny we krwi (zbyt duża ilość tego aminokwasu we krwi wiąże

się z większym ryzykiem choroby wieńcowej, udaru i choroby naczyń obwodowych, chociaż

nie ustalono dotychczas związku przyczynowo-skutkowego).

Niezbyt częste:

mogą występować u maksymalnie 1 na 100 pacjentów

bóle głowy,

kamica żółciowa,

zmniejszenie popędu płciowego,

wysypka, świąd lub pokrzywka,

wzrost stężenia kreatyniny wydzielanej przez nerki - stwierdzony w badaniach

laboratoryjnych,

Rzadkie:

mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 1000 pacjentów

utrata włosów, łysienie,

wzrost stężenia mocznika wydzielanego przez nerki - stwierdzony w badaniach

laboratoryjnych,

zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne, światło lamp opalających i łóżek

opalających,

zmniejszenie stężenia hemoglobiny (barwnik przenoszący tlen we krwi) i zmniejszenie

liczby białych krwinek - stwierdzone w badaniach laboratoryjnych.

Częstość nieznana:

których częstość występowania nie jest znana

rozpad mięśni,

komplikacje związane z kamieniami żółciowymi,

uczucie zmęczenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie, lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C,

02-222 Warszawa,

tel.: + 48 22 49 21 301,

faks: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Grofibrat

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie

pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Grofibrat

Substancją czynną leku jest fenofibrat.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, tytanu

dwutlenek, żelatyna.

Jak wygląda lek Grofibrat i co zawiera opakowanie

Grofibrat wytwarzany jest w postaci kapsułek barwy białej.

Opakowanie zawiera 50 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o. o.

ul. Ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Polska

tel.: +48 (22) 755 50 81

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. Ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22)755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

((logo podmiotu odpowiedzialnego))

((farmakod))