Glucosum Teva

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Glucosum Teva 400 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • 400 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Glucosum Teva 400 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 amp. 10 ml, 5909990249411, Rp; 50 amp., 5900004073893, Rp; 50 amp. 10 ml, 5909990249428, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02494
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

GLUCOSUM TEVA

200 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

400 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

Glucosum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Glucosum Teva i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Glucosum Teva

Jak stosować lek Glucosum Teva

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Glucosum Teva

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Glucosum Teva i w jakim celu się go stosuje

Glukoza jest cukrem prostym, naturalnym źródłem energii dla organizmu, wykorzystywanym głównie

przez komórki nerwowe, mięsień sercowy, mięśnie poprzecznie prążkowane i wątrobę. 1 gram

glukozy dostarcza 4 kcal energii.

Roztwory glukozy od 10% do 40% są płynami hipertonicznymi w stosunku do krwi.

100 ml roztworu 20% glukozy dostarcza 80 kcal.

100 ml roztworu 40% glukozy dostarcza 160 kcal.

Roztwory 40% poprzez swoje działanie osmotyczne powodują zmniejszenie ciśnienia

śródczaszkowego. Wykazują również działanie alkalizujące i moczopędne.

Wskazania do stosowania leku Glucosum Teva:

hipoglikemia (zbyt niskie stężenie glukozy we krwi)

niedobór węglowodanów i niedobory energetyczne

żywienie pozajelitowe

odwodnienie hiperosmotyczne i izoosmotyczne

objawowe leczenie stanów chorobowych przebiegających ze zwiększonym ciśnieniem

śródczaszkowym.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Glucosum Teva

Kiedy nie stosować leku Glucosum Teva:

cukrzyca

śpiączka hiperglikemiczna

bezmocz

krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego

nietolerancja glukozy i galaktozy

odwodnienie hipotoniczne

stan przewodnienia

delirium tremens u pacjentów odwodnionych

stany po ostrym niedokrwieniu mózgu

hipokaliemia

uczulenie na zboża lub produkty zbożowe.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Glucosum Teva należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Podczas długotrwałego stosowania wlewów glukozy należy kontrolować skład elektrolitowy krwi,

stopień nawodnienia organizmu oraz okresowo - stężenie glukozy we krwi. Roztwory glukozy o

stężeniach powyżej 15 % powinny być podawane do naczyń centralnych, z wyjątkiem stanów

zagrożenia życia (ciężka hipoglikemia - znaczny spadek stężenia cukru we krwi). W przypadku

hipoglikemii i konieczności podania roztworu o dużym stężeniu do żyły obwodowej zaleca się

podawanie powolne. Po nagłym przerwaniu wlewu hipertonicznego roztworu glukozy może dojść do

wtórnego spadku stężenia glukozy we krwi.

Ostrożność należy zachować również w trakcie wlewów stężonych roztworów glukozy pacjentom z

posocznicą (sepsą), ciężkimi urazami, niedożywieniem znacznego stopnia, niedoborem witaminy B

hypofosfatemią oraz hemodilucją (rozcieńczeniem krwi).

Stosowanie leku Glucosum Teva u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek i (lub) wątroby

Brak danych wskazujących na konieczność dostosowania dawkowania u pacjentów z zaburzeniami

czynności nerek i (lub) wątroby.

Lek Glucosum Teva a inne leki

Roztworów glukozy nie należy mieszać z aminofiliną, barbituranami, erytromycyną,

hydrokortyzonem, warfaryną, kanamycyną, sulfonamidami, witaminą B

oraz fenytoiną.

Nie należy podawać roztworu glukozy za pomocą tego samego zestawu do wlewów, przed

przetaczaniem krwi, podczas i po zakończeniu przetaczania.

Należy zachować ostrożność u pacjentów przyjmujących preparaty naparstnicy ponieważ stężone

roztwory glukozy mogą nasilać ich działanie.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie przeprowadzono odpowiednich badań u kobiet w ciąży i u kobiet karmiących piersią.

O stosowaniu leku przez kobiety w ciąży i w okresie karmienia piersią decyduje lekarz.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Glukoza nie osłabia sprawności psychofizycznej i nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów

oraz obsługi maszyn.

3.

Jak stosować lek Glucosum Teva

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Roztwór 20 % i 40 % glukozy stosuje się dożylnie, we wstrzyknięciach lub we wlewach kroplowych,

w dawkach dobieranych indywidualnie zależnie od stanu zdrowia, wieku i masy ciała pacjenta.

Zaleca się uważne monitorowanie stężenia glukozy i elektrolitów we krwi, zwłaszcza podczas

długotrwałego żywienia pozajelitowego.

Dorośli:

u pacjentów wyniszczonych i niedożywionych można podawać do 300 g glukozy w postaci

powolnego wlewu. Podczas stosowania stężonych roztworów glukozy istnieje konieczność

podawania insuliny w dawce 1 j.m. insuliny na około 4 g glukozy.

w żywieniu pozajelitowym: wymagana dawka wynosi zwykle 1,5 g - 3,0 g glukozy/kg mc. na

dobę, dawką zalecaną jest 3 g glukozy/kg mc. na dobę, podawane w powolnym wlewie do żyły

centralnej.

w hipoglikemii: należy podawać dożylnie 20 % lub 40 % roztwór glukozy (0,2 g/kg mc.) aż do

uzyskania prawidłowego stężenia glukozy we krwi.

Stosowanie u dzieci:

u dzieci w hipoglikemii: podaje się 0,5 g glukozy/kg mc.

podczas zabiegów resuscytacyjnych: od 0,5 g do 1 g glukozy/kg mc., dożylnie.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Glucosum Teva

W razie przedawkowania glukozy należy podawać insulinę, wyrównać zaburzenia wodno-

elektrolitowe (konieczna kontrola wskaźników biochemicznych) i prowadzić leczenie objawowe.

Przedawkowanie glukozy może prowadzić do powstania hiperglikemii (zbyt wysokie stężenie glukozy

we krwi), glukozurii (obecność glukozy w moczu), odwodnienia, co w konsekwencji może

doprowadzić do śpiączki hiperosmolarnej a nawet do śmierci.

O przedawkowaniu należy jak najszybciej powiadomić lekarza, który zastosuje odpowiednie leczenie.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane podano poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów według

częstotliwości występowania (jeśli jest znana).

Częstotliwość występowania: Bardzo często: (≥1/10), Często: (≥1/100, <1/10), Niezbyt często:

(≥1/1000, <1/100), Rzadko: (≥1/10 000, <1/1000), Bardzo rzadko: (<1/10 000, w tym pojedyncze

przypadki).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Częstotliwość nieznana: zaburzenia wodno-elektrolitowe (m.in. hipokaliemia, hipomagnezemia,

hipofosfatemia, hiponatremia), zaburzenia metaboliczne (hiperglikemia, śpiączka hiperglikemiczna,

hipermolarna, glukozuria i hipoglikemia - w wyniku hiperinsulinemii, w następstwie nagłego

zaprzestania podawania stężonego roztworu glukozy).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Częstotliwość nieznana: ból w miejscu podania, podrażnienie żyły

Pojedyncze przypadki: uczucie uderzenia gorąca (szczególnie przy zbyt szybkim podaniu)

Zaburzenia układu immunologicznego

Pojedyncze przypadki: reakcje anafilaktoidalne (u pacjentów chorych na astmę i cukrzycę)

Hipertoniczne roztwory glukozy mogą spowodować diurezę osmotyczną i odwodnienie organizmu.

Stężone roztwory glukozy (powyżej 15 %) uszkadzają śródbłonek naczyń żylnych, powodując

miejscowe zmiany zakrzepowo-zapalne w żyłach obwodowych.

Aby zapobiec wystąpieniu powikłań metabolicznych należy kontrolować stężenie glukozy we krwi i w

razie potrzeby podawać odpowiednie dawki egzogennej insuliny (bez dodatku insuliny organizm jest

w stanie metabolizować glukozę z szybkością około 0,25 g/kg mc./godzinę).

Zbyt szybkie podawanie glukozy może spowodować niewydolność krążenia, obrzęk płuc i obrzęki

obwodowe.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Glucosum Teva

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po:

Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Opakowania raz otwartego nie należy przechowywać i stosować powtórnie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Glucosum Teva 200 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dożylnych

Substancją czynną leku jest glukoza. 1 ml roztworu zawiera 200 mg glukozy .

Każda ampułka (10 ml) zawiera 2,0 g glukozy.

Pozostałe składniki to woda do wstrzykiwań.

Co zawiera lek Glucosum Teva 400 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dożylnych

Substancją czynną leku jest glukoza. 1 ml roztworu zawiera 400 mg glukozy.

Każda ampułka (10 ml) zawiera 4,0 g glukozy.

Pozostałe składniki to woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Glucosum Teva i co zawiera opakowanie

Przezroczysty, bezbarwny roztwór.

Ampułki ze szkła bezbarwnego o pojemności 10 ml.

Opakowanie zawiera 10 ampułek w tekturowym pudełku lub 5 x 10 ampułek w opakowaniu

zbiorczym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca:

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle Str. 3

89143 Blaubeuren

Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: