Glucardiamid

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Glucardiamid 1500 mg + 125 mg pastylki
 • Dawkowanie:
 • 1500 mg + 125 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • pastylki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Glucardiamid 1500 mg + 125 mg pastylki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 pastylek, 5909990199419, OTC; 20 pastylek, 5909990199426, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01994
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

GLUCARDIAMID, 125 mg + 1500 mg, pastylki

Nicethamidum + Glucosum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest G

LUCARDIAMID

i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem leku G

LUCARDIAMID

Jak stosować G

LUCARDIAMID

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać G

LUCARDIAMID

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest G

LUCARDIAMID

i w jakim celu się go stosuje

LUCARDIAMID

zawiera jako substancje czynne niketamid oraz glukozę.

Niketamid działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy. Powoduje zwiększenie wrażliwości

ośrodka oddechowego na dwutlenek węgla, podwyższa objętość oddechową i nasila częstość

oddechów. Zwiększając częstość uderzeń serca, rzut minutowy serca i ciśnienie w tętnicach płucnych,

podwyższa ciśnienie krwi zwłaszcza u pacjentów z hipotensją.

Glukoza zawarta w leku G

LUCARDIAMID

służy jako źródło energii dla organizmu.

LUCARDIAMID

można stosować pomocniczo:

w stanach dużego i długotrwałego wysiłku fizycznego;

w stanach przewlekłego osłabienia i zmęczenia.

2.

Informacje ważne przed przyjęciem leku G

LUCARDIAMID

Kiedy nie przyjmować leku G

LUCARDIAMID

jeśli pacjent ma uczulenie na niketamid lub glukozę lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

u pacjentów, u których występuje tachykardia (przyspieszona akcja serca) i ciężkie

zaburzenia rytmu serca;

u pacjentów z niestabilną dusznicą bolesną;

u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania G

LUCARDIAMID

należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrożnie (tylko w porozumieniu z lekarzem) stosować:

w ciężkiej astmie oskrzelowej, ponieważ lek może spowodować znaczący skurcz oskrzeli;

w nadciśnieniu tętniczym;

w nadczynności tarczycy;

w padaczce, gdyż może powodować wystąpienie drgawek;

w cukrzycy.

Niketamid znajduje się na liście leków uznanych za środki dopingujące w sporcie, opracowanej przez

Komisję do Zwalczania Dopingu. Może powodować wystąpienie dodatnich wyników niektórych

testów antydopingowych.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

G

LUCARDIAMID

a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Przy zalecanych dawkach nie obserwowano interakcji leku G

LUCARDIAMID

z innymi lekami.

Lek należy stosować ostrożnie u chorych przyjmujących leki sympatykomimetyczne i inhibitory

monoaminooksydazy oraz łącznie z lekami powodującymi relaksację mięśni.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku Nie zaleca się

stosowania leku G

LUCARDIAMID

w okresie ciąży i podczas karmienia piersią, ze względu na brak

badań potwierdzających bezpieczeństwo.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie zaburza sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

G

LUCARDIAMID

zawiera glukozę i sacharozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować G

LUCARDIAMID

Podanie doustne

Zalecana dawka

Ssać 4 do 6 pastylek na dobę.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku G

LUCARDIAMID

LUCARDIAMID

nawet po połknięciu w całości wielu pastylek jest uwalniany powoli i znaczna część

leku zostaje w tym czasie wydalona.

Przy znacznym przekroczeniu zalecanych dawek mogą wystąpić: przyspieszony oddech, nudności,

wymioty, nadmierna potliwość, świąd, kichanie, niepokój, drgawki padaczkopodobne.

Pominięcie przyjęcia leku G

LUCARDIAMID

Należy kontynuować stosowanie leku nie zwiększając następnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą objawiać się: obniżeniem progu drgawkowego, uporczywym kaszlem,

skurczem oskrzeli i bólem głowy.

Do cięższych działań niepożądanych należy uczynnienie objawów porfirii, choroby

charakteryzującej się napadowymi bólami brzucha, zaburzeniami neurologicznymi i psychicznymi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać

G

LUCARDIAMID

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym i dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po napisie: Termin

ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera G

LUCARDIAMID

- Substancjami czynnymi leku są niketamid i glukoza.

- Pozostałe składniki to: glukoza ciekła, sacharoza, tłuszcz stały, kwas cytrynowy jednowodny,

sorbitanu monooleinian, wosk biały, żółcień chinolinowa (E 104), butylohydroksyanizol,

butylohydroksytoluen.

Jak wygląda G

LUCARDIAMID

i co zawiera opakowanie

Pastylki o kształcie płaskich kostek ze szklistej, żółtej masy pakowane oddzielnie w laminat

Aluminium/papier/PE, w tekturowym pudełku

Opakowanie zawiera 10 lub 20 pastylek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Omega Pharma Poland Sp. z o.o.

Al. Niepodległości 18

02-653 Warszawa

{logo Omega Pharma}

Wytwórca

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „EWA” S.A.

ul. Zamkowy Folwark 9

63-700 Krotoszyn

Data ostatniej aktualizacji ulotki: