Gelatum Aluminii phosphorici

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Gelatum Aluminii phosphorici 45 mg/g zawiesina doustna
 • Dawkowanie:
 • 45 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • zawiesina doustna
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Gelatum Aluminii phosphorici 45 mg/g zawiesina doustna
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 250 g, 5909990287314, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02873
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Gelatum Aluminii Phosphorici, 45 mg/g zawiesina doustna

(Aluminii phosphas)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa albo pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Gelatum Aluminii Phosphorici i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gelatum Aluminii Phosphorici

Jak stosować lek Gelatum Aluminii Phosphorici

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Gelatum Aluminii Phosphorici

Zawartość opakowania i inne informacje

Co to jest lek Gelatum Aluminii Phosphorici i w jakim celu się go stosuje

Gelatum Aluminii Phosphorici jest lekiem zobojętniającym kwas solny soku żołądkowego oraz działającym

również osłaniająco i ściągająco. Fosforan glinu zawarty w leku działa osłaniająco na błonę śluzową

przełyku, żołądka i dwunastnicy poprzez tworzenie warstwy ochronnej. Postać zawiesiny ułatwia

równomierne rozprowadzenie leku na błonie śluzowej co ułatwia jej gojenie. Powstający w wyniku reakcji

zobojętniania chlorek glinu działa ściągająco i przeciwzapalnie. Dodatek olejku mięty pieprzowej zapewnia

lekkie działanie przeciwskurczowe w zaburzeniach trawiennych.

Wskazania do stosowania:

W leczeniu dolegliwości występujących w przebiegu następujących chorób:

- choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy (wspomagająco lub doraźnie w razie dolegliwości)

- nadkwaśność soku żołądkowego,

- refluks przełykowo-żołądkowy,

- zgaga.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gelatum Aluminii Phosphorici

Kiedy nie stosować leku Gelatum Aluminii Phosphorici:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6);

- w przypadku: ciężkiej niewydolności nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Gelatum Aluminii Phosphorici należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Zachować szczególną ostrożność stosując Gelatum Aluminii Phosphorici u pacjentów z: zaburzoną

czynnością nerek ze względu na zawartość glinu i możliwość jego gromadzenia. Długotrwałe stosowanie u

osób dializowanych może zwiększyć ryzyko wystąpienia encefalopatii. Nie należy stosować leku

długotrwale. W razie utrzymywania się objawów należy zweryfikować diagnozę.

Dzieci

Stosować ostrożnie u dzieci poniżej 6 lat, zwłaszcza odwodnionych lub z niewydolnością nerek.

Gelatum Aluminii Phosphorici a inne leki

Ze względu na możliwość wystąpienia zaburzeń wchłaniania innych leków (zwłaszcza tetracyklin,

niesteroidowych leków przeciwzapalnych, żelaza, doustnych leków przeciwzakrzepowych, digoksyny – leku

stosowanego w chorobach serca, witamin) należy je podawać w odstępie co najmniej godziny przed

zażyciem zawiesiny fosforanu glinu lub 2 godziny po jego zażyciu.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Gelatum Aluminii Phosphorici z jedzeniem i piciem

Lek należy stosować przed jedzeniem lub 1-2 godziny po każdym posiłku i bezpośrednio przed snem

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W okresie ciąży lek należy stosować ostrożnie, zgodnie ze wskazaniami. Nie należy zwiększać zalecanych

dawek ani stosować długotrwale.

W okresie karmienia piersią lek należy stosować ostrożnie, zgodnie ze wskazaniami. Nie należy zwiększać

zalecanych dawek ani stosować długotrwale.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Gelatum Aluminii Phosphorici zawiera sacharozę

Lek zawiera sacharozę (cukier) – należy stosować ostrożnie u chorych na cukrzycę, gdyż zawiera 40 g cukru

w 100 g zawiesiny. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent

powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek Gelatum Aluminii Phosphorici zawiera etylu hydroksybenzoesan, propylu hydroksybenzoesan

Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Jak stosować lek Gelatum Aluminii Phosphorici

Przed użyciem wstrząsnąć butelkę.

Doustnie: Zwykle podaje się 3 razy na dobę łyżeczkę do herbaty (w cięższych przypadkach łyżkę stołową)

przed jedzeniem lub 1-2 godziny po każdym posiłku i bezpośrednio przed snem.

Nie należy stosować więcej niż 100 ml na dobę.

W przypadku wrażenia, ze działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Gelatum Aluminii Phosphorici

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Gelatum Aluminii Phosphorici

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku mogą wystąpić zaparcia. Zwiększenie stężenia glinu we krwi, obniżenie stężenia

fosforanów (hipofosfatemia). Objawy hipofosfatemii to: brak łaknienia, złe samopoczucie, osłabienie mięśni,

osteomalacja (rozmiękanie kości spowodowane utratą wapnia i fosforu z tkanki kostnej, prowadzi to do

osłabienia wytrzymałości kości).

U osób w podeszłym wieku istnieje ryzyko wystąpienia lub nasilenia się objawów choroby Alzheimera.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: 22 49 21 301

fax: 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać lek Gelatum Aluminii Phosphorici

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Okres ważności po pierwszym otwarciu produktu leczniczego: 21 dni.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Gelatum Aluminii Phosphorici

100 g zawiesiny zawiera:

- substancję czynną: fosforan glinu 4,5 g

- substancje pomocnicze: sacharoza, sodu benzoesan, etylu hydroksybenzoesan, propylu hydroksybenzoesan,

glicerol 85%, olejek mięty pieprzowej, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Gelatum Aluminii Phosphorici i co zawiera opakowanie

Butelka 250 g zawierająca biało-siną, jednorodną zawiesinę o zapachu miętowym, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o.

ul. Starołęcka 189

61-341 Poznań

tel. 61 8352363

faks 61 8352363

e-mail: sekretariat@ziololek.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 12.05.2017.

(logo firmy)