Gealcid

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Gealcid 350 mg + 120 mg + 100 mg tabletki do rozgryzania i żucia
 • Dawkowanie:
 • 350 mg + 120 mg + 100 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki do rozgryzania i żucia
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Gealcid 350 mg + 120 mg + 100 mg tabletki do rozgryzania i żucia
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 8 tabl., 5909990148431, OTC; 24 tabl., 5909990148424, OTC; 40 tabl., 5909990148417, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01484
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacje dla pacjenta

GEALCID, (350 mg + 120 mg + 100 mg), tabletki do rozgryzania i żucia

(Acidum alginicum + Natrii hydrogenocarbonas + Aluminii hydroxidum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.

Co to jest Gealcid i w jakim celu się go stosuje

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gealcid

3.

Jak stosować Gealcid

4.

Możliwe działania niepożądane

5.

Jak przechowywać Gealcid

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Gealcid i w jakim celu się go stosuje

Lek zawiera jako substancje czynne kwas alginowy, sodu wodorowęglan i glinu wodorotlenek.

Gealcid to lek o działaniu zobojętniającym kwas solny i osłaniającym błonę śluzową przełyku,

żołądka i dwunastnicy w wyniku czego łagodzi dolegliwości bólowe występujące w nadkwaśności lub

chorobie wrzodowej żołądka czy dwunastnicy.

Wodorotlenek glinu i wodorowęglan sodu zobojętniają kwas solny w żołądku.

Kwas alginowy w środowisku soku żołądkowego tworzy galaretowaty żel, który chroni błonę śluzową

żołądka i przełyku przed działaniem kwaśnej treści żołądkowej, zmniejszając w ten sposób możliwość

podrażnienia.

Gealcid usuwa objawy związane z nadkwaśnością soku żołądkowego. Stosuje się go w leczeniu

dolegliwości występujących w przebiegu następujących chorób:

zgaga (pieczenie w przełyku), również występująca w ciąży;

refluks żołądkowo-przełykowy (kwaśne odbijanie);

przepuklina rozworu przełykowego.

Wspomagająco lub doraźnie (w razie dolegliwości):

w przewlekłym zapaleniu błony śluzowej żołądka;

w refluksowym zapaleniu przełyku;

w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gealcid

Kiedy nie stosować leku Gealcid

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienione w punkcie 6);

jeśli pacjent leczy się z powodu ciężkiej niewydolności nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność stosując lek:

u pacjentów z niewydolnością nerek, ponieważ może wystąpić kumulacja (nagromadzenie) jonów

glinu;

u pacjentów dializowanych, ponieważ długotrwałe stosowanie leku może spowodować lub nasilić

proces rozmiękania kości oraz zwiększyć ryzyko wystąpienia encefalopatii;

ze względu na zawartość wodorowęglanu sodu u pacjentów z marskością wątroby, zastoinową

niewydolnością serca, obrzękami;

u dzieci w wieku poniżej 6 lat, zwłaszcza odwodnionych lub z niewydolnością nerek;

u pacjentów z cukrzycą, ze względu na zawartość cukru.

Udowodniono, że środki zobojętniające kwas solny zawierające glin zwalniają rozwój płodu.

Należy zachować ostrożność, zwłaszcza w czasie podawania leku w I trymestrze ciąży.

Glin wpływa negatywnie na nasienie i reprodukcję u mężczyzn, dlatego nie należy długotrwale

stosować związków glinu przed planowanym poczęciem.

Inne leki i Gealcid

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio,

a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Gealcid zmniejsza wchłanianie tetracyklin (antybiotyki), niesteroidowych leków przeciwzapalnych,

żelaza, doustnych leków przeciwzakrzepowych, digoksyny (lek stosowany w chorobach serca) i

witamin. Leki te należy podawać jedną godzinę przed zażyciem leku Gealcid lub dwie godziny po

jego zażyciu.

Gealcid z jedzeniem i piciem

W przypadku stosowania leku należy ograniczyć spożycie mleka i produktów mlecznych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy

planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdoność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Gealcid zawiera sacharozę

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ze względu na zawartość sacharozy lek może działać szkodliwie na zęby.

3.

Jak stosować Gealcid

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza

lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Jednorazowo:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat - 2 tabletki.

Najczęściej stosuje się dwie tabletki jedną godzinę i (lub) trzy godziny po posiłku oraz przed snem lub

w razie wystąpienia dolegliwości, zwykle 4 do 6 razy na dobę (maksymalnie 12 tabletek na dobę).

Stosowanie u dzieci

Dzieci do 12 lat - 1 tabletka.

Najczęściej stosuje się jedną tabletkę jedną godzinę i (lub) trzy godziny po posiłku oraz przed snem

lub w razie wystąpienia dolegliwości, zwykle 4 do 6 razy na dobę (maksymalnie 6 tabletek na dobę).

Tabletkę przed połknięciem należy dokładnie pogryźć do uzyskania papki.

Nie należy stosować leku długotrwale (powyżej 3 miesięcy).

W przypadku wrażenia, ze działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gealcid

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Gealcid

Należy kontynuować stosowanie leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek może powodować zaparcia i nadmierną utratę fosforu, szczególnie jeśli podawany jest

w zbyt dużych dawkach lub przez dłuższy czas.

Ponadto może mieć wpływ na równowagę kwasowo-zasadową.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. + 48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Gealcid

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Gealcid

Substancjami czynnymi leku są:

kwas alginowy

350 mg,

sodu wodorowęglan

120 mg,

glinu wodorotlenek

100 mg,

w tym 35 mg jonów glinu i 33 mg jonów sodu.

Pozostałe składniki to: sacharoza, talk, magnezu stearynian, substancja poprawiająca

smak i zapach truskawkowa.

Jak wygląda Gealcid i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 8, 24 lub 40 tabletek do rozgryzania i żucia, w blistrach z folii PVC/Aluminium

w tekturowym pudełku.

8 szt. (1 blister po 8 szt.)

24 szt. (3 blistry po 8 szt.)

40 szt. (5 blistrów po 8 szt.)

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

ul. Podleśna 83

05-552 Łazy

Tel. +48 22 70 28 200

angelini@angelini.pl

Wytwórca:

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

30.10.2015