Gastrolit

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Gastrolit proszek do sporządzania roztworu
 • Forma farmaceutyczna:
 • proszek do sporządzania roztworu
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Gastrolit proszek do sporządzania roztworu
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 15 sasz., 5909990012312, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00123
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

GASTROLIT, proszek do sporządzania roztworu

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Gastrolit i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gastrolit

Jak stosować lek Gastrolit

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Gastrolit

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

CO TO JEST LEK GASTROLIT I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Gastrolit jest lekiem w postaci proszku do sporządzania roztworu do doustnego nawadniania,

zawierającym zestaw elektrolitów i glukozę, których niedobór występuje w stanach odwodnienia

organizmu, zwłaszcza podczas biegunek.

Wskazania do stosowania:

Lek po rozpuszczeniu stosuje się do zapobiegania i leczenia odwodnienia niewielkiego stopnia

w przebiegu biegunek u niemowląt, dzieci oraz osób dorosłych.

2.

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU GASTROLIT

Kiedy nie stosować leku Gastrolit

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku wymienionych w punkcie 6.

Jeśli u pacjenta występuje zwiększone stężenie potasu we krwi

Jeśli u pacjenta występuje ostra i przewlekła niewydolność nerek z zaburzeniami gospodarki

elektrolitowej

Jeśli u pacjenta występuje bezmocz.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Gastrolit należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

U pacjentów z niewydolnością serca i podwyższonym ciśnieniem krwi ze względu na zawartość

sodu w leku

U pacjentów z chorobami wątroby

Ze względu na zawartość glukozy, nie zaleca się stosowania leku u chorych na cukrzycę

Dzieci w wieku poniżej 2 lat powinny jak najszybciej znaleźć się pod opieką lekarza.

W przypadku biegunki trwającej dłużej niż 24-48 godzin pacjent powinien skontaktować się

z lekarzem.

Leku Gastrolit a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które

wydawane są bez recepty.

Ze względu na ryzyko wystąpienia zwiększonego stężenia potasu we krwi leku nie należy stosować

z lekami zwiększającymi stężenie potasu w organizmie (m.in. diuretyki oszczędzające potas, np.

spironolakton, inhibitory konwertazy angiotensyny – stosowane m.in. w leczeniu nadciśnienia

tętniczego).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Gastrolit

może być stosowany u kobiet w okresie ciąży oraz karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Gastrolit

nie ma wpływu na sprawność psychomotoryczną i nie ogranicza zdolności prowadzenia

pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera 12 mmol sodu w przygotowanym roztworze doustnym, co należy wziąć pod uwagę

u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3.

JAK STOSOWAĆ LEK GASTROLIT

Lek Gastrolit należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości

należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie w odwodnieniu

Niemowlęta

W zależności od stopnia odwodnienia, zwykle 50 do 100 ml/kg masy ciała dziecka w ciągu

pierwszych 4 do 6 godzin, a następnie około 10 ml/kg masy ciała po każdym płynnym stolcu.

Dzieci 1 do 3 roku życia

W zależności od stopnia odwodnienia, zwykle 50 ml/kg masy ciała w ciągu pierwszych 4 godzin, a

następnie około 10 ml/kg masy ciała po każdym płynnym stolcu.

Dzieci starsze, powyżej 3 roku życia

W okresie pierwszych 4 godzin 500 ml (do zaspokojenia pragnienia), a następnie około 100 do 200 ml

po każdym płynnym stolcu.

Dorośli

W okresie pierwszych 4 godzin 500 do 1000 ml (do zaspokojenia pragnienia), a następnie około 200

ml po każdym płynnym stolcu.

Zapobieganie wystąpieniu odwodnienia

W przypadku pojawienia się biegunki zanim dojdzie do odwodnienia stosuje się dawki

zapobiegawcze: 10 ml/kg masy ciała po każdym stolcu u niemowląt i małych dzieci, 200 ml po

płynnym stolcu u dzieci starszych i osób dorosłych.

Uwaga

W razie wymiotów, nieoddania moczu przez pierwsze 6 godzin leсzenia lub innych niepokojących

objawów wymagana jest ocena lekarska. Niemowlęta karmione piersią lub mieszankami powinny

nadal otrzymywać taki sam pokarm o ile lekarz nie zaleci inaczej. Dzieci powyżej 1. roku życia

powinny nadal spożywać dietę odpowiednią do wieku o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Z roztworu może wytrącić się osad nie wpływający na wartość leczniczą leku.

Sposób użycia

Lek podaje się choremu do picia po uprzednim rozpuszczeniu w gorącej, przegotowanej wodzie

(zawartość 1 saszetki w 200 ml wody) i po ostudzeniu. Roztworu nie należy dosładzać.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gastrolit

Jeśli pacjent zażył większą dawkę leku niż należy lub zrobił to ktoś inny, powinien niezwłocznie

poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Pominięcie zastosowania d leku Gastrolit

Należy zastosować zaraz po przypomnieniu.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Sporadycznie występują zaburzenia czynności przewodu pokarmowego (nudności, wymioty),

zwiększone stężenie potasu we krwi.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zglaszać rownież podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK GASTROLIT

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Gastrolit

Lek Gastrolit jest preparatem złożonym,

substancjami czynnymi są:

Sodu chlorek

0,35 g

Potasu chlorek

0,30 g

Sodu wodorowęglan

0,50 g

Wyciąg z rumianku (etanolowy)

0,02 g

Glukoza

2,98 g

Po rozpuszczeniu roztwór zawiera: 60 mmol/l Na

, 20 mmol/l K

, 30 mmol/l HCO

80 mmol/l glukozy.

Osmolarność roztworu powstałego po rozpuszczeniu zawartości saszetki w 200 ml wody wynosi

240 mOsm/kg.

Jak wygląda lek Gastrolit i co zawiera opakowanie

Proszek do sporządzania roztworu doustnego.

15 saszetek po 4,15 g proszku w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

Polska

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o.

ul. Mogilska 80

31-546 Kraków

Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki: