Gastrikon

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Gastrikon 25 mg + 200 mg + 200 mg tabletki do ssania
 • Dawkowanie:
 • 25 mg + 200 mg + 200 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki do ssania
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Gastrikon 25 mg + 200 mg + 200 mg tabletki do ssania
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 tabl., 5909990135110, OTC; 50 tabl., 5909990135127, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01351
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Gastrikon, 25 mg + 200 mg + 200 mg, tabletki do ssania

Simeticonum + Aluminii hydroxidum + Magnesii hydroxidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest Gastrikon i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zażyciem leku Gastrikon

Jak zażywać Gastrikon

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Gastrikon

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Gastrikon i w jakim celu się go stosuje

Gastrikon zawiera trzy substancje czynne: symetykon, wodorotlenek glinu i wodorotlenek magnezu.

Symetykon zapobiega nadmiernemu gromadzeniu się gazów w przewodzie pokarmowym.

Wodorotlenek glinu i wodorotlenek magnezu zobojętniają sok żołądkowy, wiążąc kwas solny

w żołądku.

Gastrikon stosuje się w objawowym leczeniu nadkwaśności soku żołądkowego, zgagi, stanu

zapalnego (nieżytu) żołądka oraz wzdęć.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gastrikon

Kiedy nie stosować leku Gastrikon

jeśli pacjent ma uczulenie na symetykon, wodorotlenek glinu, wodorotlenek magnezu lub

którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w pkt 6);

jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia czynności nerek;

u dzieci;

w przypadkach podejrzeń perforacji lub niedrożności przewodu pokarmowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Gastrikon należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Szczególną ostrożność należy zachować:

u pacjentów z niewydolnością nerek lub poddawanych hemodializie (sztuczne usuwanie

produktów przemiany materii oraz toksyn z krwi pacjenta); w takim przypadku lek należy

stosować tylko pod nadzorem lekarza;

gdy pacjent stosuje inne leki równocześnie, ponieważ Gastrikon może zaburzać ich wchłanianie.

Gastrikon a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Gastrikon może wpływać na wchłanianie równocześnie stosowanych leków.

Leku nie należy stosować jednocześnie z antybiotykami z grupy tetracyklin, cyprofloksacyną,

ofloksacyną, kwasem acetylosalicylowym, izoniazydem, naproksenem, preparatami żelaza,

glikozydami nasercowymi, lewodopą, kwasem nalidiksowym. Wyżej wymienione leki powinny być

podawane osobno, tj. co najmniej dwie godziny po lub na godzinę przed zażyciem leku Gastrikon.

Gastrikon z jedzeniem, piciem i alkoholem

Gastrikon należy stosować 20 minut do 1 godziny po posiłku.

W trakcie stosowania leku Gastrikon nie należy pić napojów gazowanych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Gastrikon nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

Gastrikon zawiera laktozę i sorbitol.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Gastrikon zawiera aspartam, źródło fenyloalaniny.

Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

3.

Jak stosować Gastrikon

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Gastrikon to:

Dorośli:

Doustnie, zwykle stosuje się od 1 do 3 tabletek do ssania 4 razy dziennie. Tabletki należy ssać.

Nie należy ich połykać. Lek należy stosować 20 minut do 1 godziny po posiłku lub przed snem.

Nie należy przekraczać dawki 12 tabletek dziennie. W maksymalnej dobowej dawce nie stosować

dłużej niż dwa tygodnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gastrikon

Nie są znane żadne przypadki przedawkowania.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Gastrikon

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Gastrikon

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniżej podano działania niepożądane, które wystąpiły podczas badań substancji czynnych leku.

Częstość występowania działań niepożądanych nie może zostać określona na podstawie dostępnych

danych:

Zaburzenia żądka i jelit: biegunka, nudności, ból brzucha, zaparcia.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: zwiększenie zawartości magnezu we krwi; zwiększenie

zawartości fosforanów we krwi (przy stosowaniu w wysokich dawkach).

Zburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: rozmiękanie kości (przy długotrwałym stosowaniu).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Gastrikon

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Gastrikon

Substancjami czynnymi leku są: symetykon, glinu wodorotlenek i magnezu wodorotlenek.

Substancje pomocnicze to: sorbitol, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna,

lewomentol, aspartam, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian.

Jak wygląda Gastrikon i co zawiera opakowanie

Gastrikon ma postać tabletek do ssania, pakowanych w blistry i tekturowe pudełka.

Jedno opakowanie zawiera 20 lub 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

ul. Ostrzykowizna 14A

05-170 Zakroczym

Data ostatniej aktualizacji ulotki: