GAMMA anty-HBs 200

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • GAMMA anty-HBs 200 200 j.m./ml roztwór do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • 200 j.m./ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • GAMMA anty-HBs 200 200 j.m./ml roztwór do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 amp. 1 ml, 5909990060917, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00609
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

GAMMA anty-HBs 200

Roztwór do wstrzykiwań

Immunoglobulinum humanum hepatitidis B

Immunoglobulina ludzka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Spis treści ulotki:

Co to jest Gamma anty-HBs 200 i w jakim celu się ją stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gamma anty-HBs 200

Jak stosować lek Gamma anty-HBs 200

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Gamma anty-HBs 200

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Gamma anty-HBs 200 i w jakim celu się ją stosuje

Gamma anty-HBs jest roztworem do wstrzykiwań domięśniowych zawierającym 200 j.m. przeciwciał

anty-HBs w roztworze wodnym.

Lek stosowany profilaktycznie chroni organizm przed zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B

(HBV). Immunoglobuliny anty-HBs podane domięśniowo w przypadku infekcji wiążą antygen HBs

i zapobiegają wystąpieniu wirusowego zapalenia wątroby typu B (wzw B). Odporność bierna

utrzymuje się przez około 3 do 4 tygodni.

Lek przeznaczony jest dla:

noworodków, których matki są nosicielkami antygenu HBs,

dzieci o masie ciała do 50 kg, szczególnie narażonych na szpitalne zakażenie HBV.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem Gamma anty-HBs 200

Kiedy nie stosować leku Gamma anty-HBs 200

Podawanie leku jest przeciwwskazane w przypadku:

nadwrażliwości na ludzką immunoglobulinę, zwłaszcza u pacjentów z niedoborem

immunoglobuliny A i z krążącymi przeciwciałami anty-IgA,

stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie wolno podawać Gamma anty-HBs 200 dożylnie.

Należy upewnić się, że lek Gamma anty-HBs 200 nie jest podawany bezpośrednio do naczynia

krwionośnego z powodu ryzyka wystąpienia wstrząsu.

Jeżeli biorca jest nosicielem HBsAg, podawanie niniejszego leku nie przynosi żadnych korzyści.

Reakcje nadwrażliwości są rzadkie.

Czasami ludzka immunoglobulina przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B wywołuje spadek

ciśnienia krwi z reakcją anafilaktyczną, nawet u pacjentów, którzy tolerowali wcześniejsze leczenie

immunoglobuliną ludzką.

Podejrzenie reakcji alergicznej lub anafilaktycznej wymaga natychmiastowego przerwania

wstrzyknięcia. W przypadku wstrząsu, należy zastosować standardowe leczenie wstrząsu.

Gamma anty-HBs 200 jest wytwarzana z ludzkiego osocza posiadającego wysoki poziom przeciwciał

anty-HBs. Technologia produkcji leku oparta jest na frakcjonowaniu osocza zimnym alkoholem

etylowym wg Cohna. W przypadku podawania leków otrzymanych z ludzkiej krwi lub osocza nie

można całkowicie wykluczyć ryzyka przeniesienia czynników zakaźnych. Dotyczy to także

patogenów i wirusów dotychczas nieznanych. Jednakże ryzyko przeniesienia czynników zakaźnych

jest zmniejszane poprzez:

selekcję dawców na podstawie wywiadu klinicznego, badanie pojedynczej pobranej od

dawcy jednostki osocza oraz puli osocza w kierunku obecności antygenu HBs,

przeciwciał anty-HIV i HCV.

badanie puli osocza w kierunku obecności materiału genetycznego HCV.

zastosowaną metodę inaktywacji/usuwania wirusów w procesie produkcyjnym

zwalidowaną przy użyciu modelowych wirusów.

Podejmowane środki uważane za skuteczne dotyczą wirusów otoczkowych takich jak HIV, HBV

i HCV. Mogą mieć natomiast ograniczoną skuteczność w odniesieniu do wirusów bezotoczkowych

takich jak HAV i/lub parvowirusa B19.

Istnieją dane kliniczne świadczące o braku przenoszenia wirusa zapalenia wątroby typu A oraz

parvowirusa B19 podczas stosowania immunoglobulin. Przypuszcza się także, że obecność

przeciwciał odgrywa ważną rolę w bezpieczeństwie wirusologicznym leku.

W interesie pacjenta zaleca się, jeśli tylko to możliwe, zapisanie nazwy i numeru serii leku Gamma

anty-HBs 200 wraz z danymi pacjenta, po każdorazowym jego zastosowaniu, aby zachować korelację

między numerem serii leku, a pacjentem.

Inne leki i Gamma anty-HBs 200

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które

wydawane są bez recepty. Lek może osłabiać skuteczność szczepionek zawierających żywe

atenuowane wirusy tj: odry, różyczki, świnki. Po podaniu preparatu immunoglobuliny szczepienie

z zastosowaniem tych szczepionek powinno być wykonane po 3 miesiącach.

W przypadku wykonywania badań laboratoryjnych, należy poinformować lekarza o przyjmowaniu

immunoglobulin, gdyż to leczenie może mieć wpływ na wyniki testów serologicznych.

Ciąża i karmienie piersią

Nie dotyczy.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

3.

Jak stosować lek Gamma anty-HBs 200

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Gamma anty-HBs 200 podaje się domięśniowo:

noworodkom, których matki przebyły w ciąży wirusowe zapalenie wątroby typu B albo są

nosicielkami antygenu HBs podaje się 200 j.m. nie później niż do 12 godz. po urodzeniu,

noworodkom, które nie zostały zaszczepione szczepionką przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby

typu B; po upływie 1 miesiąca od pierwszej dawki (200 j.m.) podaje się drugą dawkę 200 j.m.,

3) dzieciom o masie ciała do 50 kg podaje według schematu:

noworodkom, niemowlętom i dzieciom o masie ciała do 10 kg podaje się 200 j.m. (zawartość

1 ampułki),

dzieciom o masie ciała od 10 kg do 20 kg podaje się 400 j.m. (zawartość 2 ampułek),

dzieciom o masie ciała od 20 kg do 30 kg podaje się 600 j.m. (zawartość 3 ampułek),

dzieciom o masie ciała od 30 kg do 50 kg podaje się 800 j.m. (zawartość 4 ampułek).

W przypadku długotrwałego pobytu dziecka w szpitalu powtarza się dawkę co 3 - 4 tygodnie.

W tych sytuacjach, wysoce zalecane jest szczepienie przeciwko WZW typu B. Pierwszą dawkę

szczepionki można wstrzyknąć w tym samym dniu co ludzką immunoglobulinę przeciwko wirusowi

zapalenia wątroby typu B, jednak w innych miejscach.

Jeżeli stosuje się dawkę większą niż 400 j.m. (zawartość więcej niż 2 ampułek) to należy podać

domięśniowo w 2 różne miejsca.

W przypadku, gdy konieczne jest jednoczesne podawanie szczepionki, immunoglobulinę

i szczepionkę należy podawać w dwa różne miejsca.

Jeżeli występują przeciwwskazania do domięśniowego podawania (zaburzenia krzepnięcia krwi), lek

można podać podskórnie, jeżeli nie jest dostępny żaden produkt podawany dożylnie. Jednak należy

zauważyć, że nie są dostępne dane kliniczne dotyczące skuteczności w przypadku podskórnego

podawania Gamma anty-HBs 200.

Lek powinien być podany domięśniowo przez lekarza lub pielęgniarkę. Lek przed użyciem powinien

być doprowadzony do temperatury pokojowej lub ciała. Lekarz lub pielęgniarka powinni sprawdzić

czy roztwór w ampułce jest przezroczysty lub lekko opalizujący.

Nie wolno użyć roztworu, który jest mętny lub posiada osad. Wszelkie resztki niewykorzystanego

leku lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Gamma anty-HBs 200 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego

one wystepują.

Nie istnieją wystarczające dane uzyskane w badaniach klinicznych dotyczące częstotliwości

występowania działań niepożądanych. Zaobserwowano występowanie następujących działań

niepożądanych:

Klasyfikacja układów i

narządów zgodna z

systemem MedDRA

Działania niepożądane

Częstotliwość

Zaburzenia układu

immunologicznego

Nadwrażliwość, wstrząs

anafilaktyczny

bardzo rzadko (<1/10 000

w tym pojedyncze przypadki)

Zaburzenia układu nerwowego

Bóle głowy

rzadko (≥1/10 000 <1/1 000)

Zaburzenia serca

Częstoskurcz

brak danych

Zaburzenia naczyniowe

Obniżenie ciśnienia krwi

rzadko (≥1/10 000 <1/1 000)

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, wymioty

rzadko (≥1/10 000 <1/1 000)

Zaburzenia skóry i tkanki

podskórnej

Odczyny skórne, rumień, świąd

rzadko (≥1/10 000 <1/1 000)

Zaburzenia mięśniowo-

szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle stawów

rzadko (≥1/10 000 <1/1 000)

Zaburzenia ogólne i stany

w miejscu podania

Gorączka, złe samopoczucie,

dreszcze

rzadko (≥1/10 000 <1/1 000)

W miejscu podania: obrzęk,

bolesność, rumień,

stwardnienie, uczucie gorąca,

świąd, wysypka

rzadko (≥1/10 000 <1/1 000)

Bezpieczeństwo wirusowe, patrz punkt 2.

5.

Jak przechowywać lek Gamma anty-HBs 200

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze 2°C - 8°C (w lodówce).

Chronić od światła.

Numer serii (Lot)

Termin ważności (EXP)

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Gamma anty-HBs 200

Jedna ampułka z roztworem zawiera:

Immunoglobulinę ludzką przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B 200 j.m.

Substancje pomocnicze: glicyna, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań

Jak wygląda lek Gamma anty-HBs 200 i co zawiera opakowanie

Jak wygląda lek Gamma anty-HBs 200

Przezroczysty lub lekko opalizujący roztwór.

Opakowanie

1 ampułka po 1 ml

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna

20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 10

Nr telefonu: (081) 533 82 21

e-mail: biomed@biomed.lublin.pl

Data zatwierdzenia ulotki: