Galospa

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Galospa 40 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 40 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Galospa 40 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 tabl., 5909990615032, OTC; 20 tabl. w blistrze, 5909990842612, OTC; 20 tabl. w butelce, 5909990842629, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08426
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka

dołączona do

opakowania:

informacja

pacjenta

Galospa,

tabletki

hy dr

Nalery

uważnie

zapoznać

się z

treścią

ulotki

przed

zaĘciem

leku,

ponieważ

zawiera

informacje

ważne

pacjenta.

na|eŻry

zawsze

przyjmować

dokładnie

tak,

to opisano w ulotce dla

pacjenta,

według

zalec en

lekar za

farm

aceuty

Nalezy

zachować

ulotkę,

razie

potrzeby

móc

ponownie przeczytać'

Jeśli

potrzebna

jest

rada

lub dodatkowa

informacja,naleĄ

zwrocić

się

farmaceuty.

Jęśli

pacjenta

wystqpią

jakiekolwiek

objawy

niepoządane,

w tym

wszelkie mozliwę

objawy

niepożądane

niewymienione

ulotce,

naleĘ

powiedzieó

tym lekarzowi

lub farmaceucie.

Patrz

punkt

Jeśli

upływie

dni nie nast4piła

poprawa

pacjent

czuje się

gorzej,

na|eĄ

skontaktować

się

z lekarzem.

Spis treŚci

ulotki

jest

Galospa

jakim

celu

się

stosuje

Informacje

waime

przedprzyjęciem

leku

Galospa

przyjmować

Galospa

Mozliwe

działanianiepoządane

przechowywać

lek Galospa

Zawartość

opakowania i

inne

informacje

jest

Galospa

jakim

ce|u się

stosuje

Galospa

postaó

okrągłych tabletęk

koloru

Żohego.

Zawiera

on substancję

czryr|ną

chlorowodorek

drotaweryny

działaniu

rozkurczającym mięśnie

gładkie,

pochodzenia

zarówno

ner.wowego

i mięśniowego'

Działanię rozkurczające

drotaweryny

za|eĄ

rodzaju

unerwienia oraz|okalizacji

mięśni

gładkich

(przewód

pokarmowy,

układ moczowo

płciowy,

układ

|<rqŻenia

oraz

drogi Źółciowe)'

jest

metabolizowany

wątrobie

jest

wydalany

głównie

zmoczem

w mniejsrym

stopniu

przez

przewód

pokarmowy.

Galospa

stosuje

się:

skurczach

mięśni

gładkich

złviązanych

z chorobami

dróg

żółciowych: kamicą

dróg

Żółciowych,

zapaleniem

pęcherzyka

zółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym,

zapaleniem

przewodów zółciowych,

zapaleniem

brodawki

Vatera;

skurczach

mięśni

gładkich

dróg

moczowych

spowodowanych

kamicą

nerkow4,

kamicą

moczowodowq,

zapaleniem

miedniczek

nerkowych'

zapaleniem

pęcherza

moczowego'

bolesnym

parciem

moc4

oraz wspomagąjąco:

w skurczach

mięśni

gładkich

przewodu

pokarmowego:

w chorobie wrzodowej

Żołądkai

dwunastnicy' zapaleniu iołqdka,

zapaleniu

jelit,

zapaleniu okręznicy' w

skurczach

wpustu

odŹwiernika

iołądka,

Zespole drazliwego

jelita

grubego,

zaparctach

tle spastycznym

i wzdęciach

jelit,

zapaleniu

trzustki,

schorzeniach

ginekologicznych:

bolesnym

miesiqczkowaniu,

Jeśli

upływie

dni nie nastąpiła

poprawa

pacjent

czuje

się

gorzej,

na|eĘ zwrócić

się

lekarza.

Informacje

ważne

przed

zastosowaniem

leku Galospa

Kiedy

nie stosować

leku Galospa

jeśli

pacjent

uczu|enie

drotawerynę

którykolwiek zpozostaĘch

składników

tego

leku

(wymienionych

punkcie

jeś|i

pacjent

cięŻka

niewydolność

wątroby, nerek,

serca;

jeś|i

pacjent

blok

przedsionkowo-komorowy

II-III

stopnia;

dzieci

wieku

poniŻe1

|at;

czasię

porodu.

Ostrzeżenia

środki

ostrożności

Nalezy

zachować

ostrożność

podczas podawania

leku

pacjentom

niedociśnieniem tętniczym,

dzieciom i kobietom w

ciąĄ.

pacjentów

podesĄm

wieku,

niewydolnością

nerek lub

niewydolnością

wątroby

zaleca

się

dostosowanie

dawki

indywidualnie

przez|ekarza

w zależności

od stopnia

zablrzenia crynności

nerek

wątroby'

Czas

trwania|eczenia

określa lekarz.

Przed

rozpoczęciem

prryjmowania

leku

Galospa

na|eĄ omówić to zIekarzem

lub farmaceutq.

Dzieci

młodzież

stosować

lęku

dzieci

wieku

poniżej

6 lat.

Galospa

inne

leki

Nalezy

powiedzieć

lekarzowi

fatmaceucie

wsrystkich

lekach

przyjmowanych

obecnie

ostatnio atakze

lekach, które

pacjent planuje

przyjmować.

Zachować

ostrozność

podczas

jednoczesnego

podawania

tego

leku

lekiem

zawierającym

substancję

Czynną

nazwie

lewodopa

(lek

stosowany

w chorobie Parkinsona)

zewzg|ędu

zmniejszenie

dział

ani a

przeci

wparki

nsonowego

oraz nasilęni

drżzen

sztywnośc

Leki

zawierające atropinę

(stosowane

m.in.

stanach

skurczowych

przewodu

pokarmowego

kolce

jelitowej,

nerkowej,

wątrobowej atakŻerozszerza1ący

ienice)

pochodne

nasilają

działanię

rozkurczowe

leku Galospa.

Stosowanie

leku Galospa

jedzeniem

piciem

Pokarm

wptywa

skutecmość

leku.

Galospa

mozra

przyjmowaó

posiłkiem

lub nieza|eznie

posiłku,

popijając

wodą.

Ciąża,

i karmienie

piersią

Jeśli

pacjentka

jest

ciąĄ

karmi

piersią,

prrypuszczaŻe

możębyć,w

ciąĄ

gdy planuje

mieć

dziecko,

powinna

poradzić

się

lekarza

przed

zastosowaniem

tego leku.

Drotaweryna

przechodzi przez

łoĘ

sko.

stosować

leku

czasie

porodu.

Prowadzenie

pojazdów i

obsługiwanie

maszyn

Galospa

podawany

doustnie

w dawkach

leczniczych

wpływu

zdolnośó

prowadzenia

pojazdów

obsługiwania

maszyn'

Nalezy

jednak

poinformować pacjentów'

razie

wystqpienia zawrotów

głowy powinni

unikać

potencjalnie

niebezpiecznych czynnoŚci,takŻe

prowadzenia pojazdów

obsługi

maszyn"

stosować

lek Galospa

na|eżry

zawsze stosować

dokładnie

tak,

to opisano

ulotce dla

pacjenta,

według

zalecef.|ekarza

lub farmacęuty"

razie

wątpliwości

na|eĘ

zwróció

się do

lekarza

farmaceuty.

Zalecana

dawka:

Dorośli

Dawka

dobowa

do 240 mg

dawkach

podzielonych.

osób

podesĄm

lvieku,

niewydolnością

nerek

niewydolności4

w4troby

zaleca

się

dostosowanie

dawki

indywidualnieprzez|ekarzaw

zalezności

od stopnia zaburzenia

czynności

nerek

wqtroby.

Czas

trwania lęczęnia

określa lekarz.

Jeśli lekarz

zdecyduj

inaczej,lek

odstawia się

ustąpieniu objawów.

Nalezy

zgłosió

się

lekarza,

jeśli

brak

wyników

leczenia

dziesięciodniowej

kuracj i.

Stosowanie

dzieci

młodzieĘ

Badania

kliniczne

były

prowadzone

zudziałem

dzieci.

przypadku

koniecmości

zastosowania

leku

Galospa

dzieci:

Dzieci

wieku

|at:

dawka

dobowa

w dwóch

dawkach

podzielonych.

Dzieci

w wieku

powyŹej

lat: dawka

dobowa

4 dawkach

podzielonych'

Zastosowanie

większej niŻza|ecana dawki leku Galospa

Brak

doniesień

temat

przedawkowania

leku. W razie

przyjęcia

większej

niż'

za|ęcana

dawki,

na|eżry

rwróćić, się do

lekarza

farmacuety.

Pominięcie

zastosowania

leku

Galospa

nalezy

stosować

dawki

podwójnej

celu

uzupełnienia

pominiętej

dawki'

razie

pominięcia

jednej

dawki

leku nalezy

ąprzyj4Ć

najszybciej

jest

mozliwe'

wyjątkiemn

sytuacji,

zbIiŻa

się

pora

ptzyjęciakolejnej

dawki.

Przerwanie

stosowania

leku

Galospa

razie

jakichkolwiek

dalszych

wątpliwości

rwi4zanych

ze stosowaniem tego

leku nalezy zwrócić

się

do lekarza

farmaceutv.

Możliwe

działania

niepożądane

każdy lek,

mozę

powodować

działania niepoządane,

chociaż

kazdego

wystqpią.

Rzadko

(mogą

wystqpió

więcej

jednej

osoby

1000);

zabutzenia

serca:

kołatanie

serca;

zaburzęnia

naczyniowe:

hipotensja

czyli

niedociśnienie

tętnicze;

zaburzenia

układu

nerwowego:

bóle i zawroty

głowy,

bezsenność;

zabur

zenia Żołądka

nudn

cia,

Zg|aszanie

dzia|ań

epożąd

nych

Jeśli

wystąpi4

jakiekolwiek

objawy

niepoządane,

wszelkie objawy

niepoz4dane

niewymienione

ulotce'

naleĘ

powiedzieó

lekarzowi lub farmaceucie'

Dział'ania

niepoządane

moŻna

zgłaszać

bezpośrednio

do Deparlamentu

Monitorowania

Niepoządanych

działań

Produktów

Leczniczych

Urzędu Rejestracji

Produktów

Leczniczych.

Wyrobów

Medycznych

Produktów

Biobójczych

Jerozolimskie

181C

PL-02

Warszawa

Tel.:

49 21 301

Faks:

48 22 49 21

e-mail

ndl@urpl.gov.pl

Dzięki

zgłaszaniu

działan niepoz4danych

mozna będzie

zgromadzić

więcej informacji

temat

bezpieczeństwa

stosowania leku.

przechow1.wać

Galospa

nalezy

przechowywać

w miejscu

niewidocznym

i niedostępnym

dzieci.

Przechowywać

w temperaturze

poniilej

stosować

tego

|eku,

upływie

terminu

wazności

zamieszczonego

etykiecie

pudełku.

Termin

wamości

oznacza

ostatni

dzień

danego miesiqca.

Leków

nalezy

wrzucać

kanalizacji

domowych

pojemników

odpadki.

Nalezy

zapytać

farmaceutę,

usun4ć

leki,

k1órych

się

uzywa. Takie

postępowanie

pomoże

chronić

środowisko.

Zawartość

opakowania

i inne

informacje

zawiera lek Galospa

Substancją

czynną

jest

drotaweryny

chlorowodorek

Pozostałe składniki

substancje

pomocnicze

celuloza

mikrokrystalicma'

kroskarmeloza

sodowa'

lak zółcieni chinolinowej'

krzemionka

koloidalna,

magnezu steatynian,

karboksymetyloskrobia

sodowa

(typ

wyg|ąda

lek Galospa

zawiera opakowanie

Galospa

występuje

postaci

okągtych,

żółtychtabletek doustnych'

pakowane

blistry

folii

PVDC/Aluminium

20 tabletek

albo

tabletek

fiolki

polipropylenowe

zamykane

pokrywką

polietylenu,

zabezpieczonq

pierścieniem

gwarancyjnym.

Blister

fiolkę

wraz

u|otk4

umieszcza

się

pudelku

tekturowym,

który

stanowi

jednostkowe

opakowanie

produktu.

fiolkach,

zawierających

tabletek,

występujących

pudelka

tek1urowego,

etykietąznajduje

się

trwale

umocowana

ulotka'

Podmiot odpowiedzia|ny

wytwórca

Farmaceutyczno-Chemiczna

Społ'dzielnia

Pracy''

GALENUS''

03-791

Warszawa

Hutnicza

celu

uzyskania bardziej

szczegółovtych

informacjina|eĄ

zwrócić, się

miejscowego

przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego

armaceutyc

-Chemiczna

półdzielni

Pracy''

GALENU

03-'791Warszawa

Hutnicza

Data

ostatniej

aktualizacji

ulotki: