Gabitril

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Gabitril 5 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 5 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Gabitril 5 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 50 tabl., 5909990058822, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07644
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Gabitril

Tiagabinum

5 mg, tabletki powlekane

10 mg, tabletki powlekane

15 mg, tabletki powlekane

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić

innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Gabitril i w jakim celu się go stosuje

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gabitril

Jak stosować lek Gabitril

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Gabitril

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Gabitril i w jakim celu się go stosuje

Gabitril jest lekiem o działaniu przeciwpadaczkowym. Tiagabina, substancja czynna leku Gabitril, zwiększa

stężenie kwasu

-aminomasłowego (GABA) w mózgu, co zapobiega napadom (zdarzeniom padaczkowym)

lub zmniejsza ich liczbę.

Gabitril pomaga kontrolować padaczkę u dorosłych, dzieci i młodzieży powyżej 12 roku życia z napadami

częściowymi.

Jest stosowany w skojarzeniu z innymi lekami, które podawane pojedynczo nie są wystarczająco skuteczne.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gabitril

Kiedy nie stosować leku Gabitril

jeśli pacjent ma uczulenie na tiagabinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby

jeśli pacjent stosuje ziele dziurawca

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Gabitril

u dzieci poniżej 12 roku życia;

u pacjentów z napadami uogólnionymi, u których mogą wystąpić napady typu absence (krótkotrwały

stan ograniczenia świadomości);

po zakończeniu stosowania leku, ponieważ nagłe odstawienie może spowodować nawrót napadów.

Nie należy odstawiać leku bez konsultacji z lekarzem;

u pacjentów z poważnymi zaburzeniami zachowania, w tym z depresją i lękiem w przeszłości, gdyż

istnieje ryzyko pogorszenia lub nawrotu dolegliwości w trakcie leczenia lekiem Gabitril. Należy

powiedzieć lekarzowi o zaburzeniach świadomości, depresji i lękach.

niewielka liczba pacjentów przyjmujących leki przeciwpadaczkowe, takie jak tiagabina, miewała

myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie. Jeżeli u pacjenta kiedykolwiek wystąpią podobne myśli,

należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

jeśli zwiększy się częstość napadów lub pojawią się nowe typy napadów w czasie stosowania leku

Gabitril należy powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz może zalecić konieczne zmiany w sposobie

leczenia.

jeśli wystąpi ciężka wysypka, również z krostkami lub pęcherzykami wypełnionymi płynem, albo

samoistne wybroczyny, należy natychmiast powiadomić lekarza.

jeśli wystąpią jakiekolwiek zaburzenia wzroku, należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ

Gabitril w rzadkich przypadkach może prowadzić do zaburzeń pola widzenia.

ze względu na zawartość laktozy w leku, pacjenci ze znaną nietolerancją niektórych cukrów nie

powinni przyjmować leku Gabitril.

u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby lekarz dobierze

odpowiednie dawkowanie leku Gabitril.

Jeśli wystąpiły jakiekolwiek z wymienionych objawów, należy powiedzieć o nich lekarzowi.

Lek Gabitril a inne leki

Jeżeli pacjent stosuje lub ostatnio stosował jakikolwiek z następujących leków, powinien powiedzieć

lekarzowi przed rozpoczęciem przyjmowania leku Gabitril:

Inne leki przeciwpadaczkowe, takie jak fenytoina, karbamazepina, fenobarbital i prymidon, ponieważ

mogą one osłabiać działanie leku Gabitril i skracać czas jego działania.

Ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy), ponieważ może on osłabiać działanie leku Gabitril

i skracać czas jego działania.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie

lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W przypadku stosowania jednocześnie z jednym lub kilkoma powyżej wymienionymi lekami, lekarz może

dostosować dawkowanie leku Gabitril.

Jednoczesne stosowanie ziela dziurawca

(Hypericum perforatum)

może zwiększyć metabolizm tiagabiny.

Z tego powodu jednoczesne stosowanie ziela dziurawca i tiagabiny jest przeciwskazane.

Gabitril z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować podczas posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Gabitril w okresie ciąży i karmienia piersią.

Kobiety otrzymujące lek przeciwpadaczkowy powinny zapobiegać nieplanowanej ciąży. Pacjentki powinny

stosować skuteczną metodę antykoncepcji i skonsultować się z lekarzem przed planowanym zajściem w

ciążę.

Jest bardzo istotne, aby poinformować lekarza prowadzącego o planowaniu ciąży i o zajściu w ciążę, tak

wcześnie jak jest to możliwe.

W wypadku stwierdzenia ciąży podczas stosowania leku Gabitril, należy niezwłocznie skontaktować się z

lekarzem prowadzącym.

Jeśli kobieta karmi piersią, przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Gabitril może powodować zawroty głowy i inne objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego, jak

senność lub zmęczenie, szczególnie we wstępnej fazie leczenia, co może wpłynąć na zdolność prowadzenia

pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Gabitril

Lek Gabitril zawiera laktozę.

Ze względu na zawartość laktozy, leku Gabitril nie należy stosować u pacjentów z dziedziczną nietolerancją

galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zaburzeniami wchłaniania glukozy i galaktozy.

3.

Jak stosować Gabitril

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniem lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

Lek należy przyjmować doustnie, popijając szklanką wody razem z posiłkami.

Przy pierwszym zastosowaniu leku Gabitril lekarz ustali dawkę, która pozwoli na kontrolę padaczki. Pacjent

rozpocznie od stosowania leku Gabitril raz lub dwa razy na dobę. Następnie dawka będzie stopniowo

zwiększana, aż do osiągnięcia dawki wystarczającej do kontrolowania padaczki.

Po ustaleniu dawki, pacjent będzie przyjmował lek Gabitril dwa lub trzy razy na dobę.

Zazwyczaj dawka początkowa wynosi od 5 do 10 mg/dobę, zwiększana co tydzień o 5 do 10 mg/dobę.

W zależności od innych leków, które pacjent przyjmuje, średnia dawka podtrzymująca leku Gabitril wynosi

15 do 50 mg/dobę, ale lekarz może przepisać wyższą dawkę leku.

Jeśli pacjent ma lekkie lub umiarkowane zaburzenia czynności wątroby, lekarz dostosuje dawkę leku

Gabitril.

Gabitril należy stosować ostrożnie u pacjentów w podeszłym wieku. Lekarz zdecyduje, czy takie leczenie

jest najlepsze dla pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gabitril

Najczęstszymi objawami przedawkowania leku Gabitril są drgawki, wyciszenie i wycofanie, śpiączka,

zaburzenia koordynacji, senność, zawroty głowy, splątanie (dezorientacja), zaburzenie mowy, pobudzenie,

drżenia, mimowolny skurcz mięśni, wymioty i wrogość.

W razie przedawkowania lub zażycia leku przez dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem

lub najbliższym szpitalem.

Pominięcie zastosowania leku Gabitril

W razie opuszczenia jednej dawki leku należy kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami lekarza.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Gabitril

Należy stosować lek Gabitril tak długo, jak zalecił to lekarz.

Nie należy przerywać stosowania leku Gabitril bez porozumienia z lekarzem, ponieważ istnieje ryzyko

nawrotu napadów. Lekarz wyjaśni jak stopniowo zmniejszać dawkę leku (przez 2-3 tygodnie).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten

może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane są z reguły łagodne do umiarkowanych. Większość działań niepożądanych pojawia

się w ciągu pierwszych kilku miesięcy leczenia i zwykle są one przemijające.

Po podaniu leku Gabitril wystąpiły następujące działania niepożądane:

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

zawroty głowy, drżenia, senność, obniżenie nastroju, ,nerwowość, zaburzenia koncentracji, uczucie

zmęczenia, nudności

Często (u nie więcej niż 1 pacjenta na 10):

chwiejność emocjonalna, biegunka, ból brzucha, siniaki

Rzadko (u nie więcej niż 1 pacjenta na 1000):

niedrgawkowy stan padaczkowy, spowolniony EEG (gdy szybko zwiększano dawki leku), zaburzenia pola

widzenia, splątanie (dezorientacja), reakcje paranoidalne (omamy, pobudzenie, urojenia).

Z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

encefalopatia (letarg, splątanie, z napadami lub bez napadów).

wrogość, bezsenność, niezborność ruchowa, zaburzenia chodu, zaburzenia mowy, niewyraźne widzenie,

wymioty, drżenie mięśni, pęcherzowe zapalenie skóry, złuszczające zapalenie skóry, wysypka

pęcherzykowo-pęcherzowa. Jeżeli pacjent zauważy wysypkę, należy natychmiast skontaktować się z

lekarzem

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks + 48 22 49 21 309;

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszac również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Gabitril

Nie przechowywać w lodówce, nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Gabitril:

Każda tabletka powlekana zawiera substancję czynną:

5 mg, 10 mg lub 15 mg tiagabiny (w postaci chlorowodorku jednowodnego).

Inne składniki leku to:

rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, kwas askorbowy, laktoza bezwodna, skrobia kukurydziana

żelowana, krospowidon, krzemionka koloidalna bezwodna, uwodorniony olej roślinny (Typ I), kwas

stearynowy, magnezu stearynian;

otoczka tabletki: hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda Gabitril i co zawiera opakowanie

Gabitril 5 mg: białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczoną liczbą „251” na jednej

stronie; tabletka niepodzielna.

Gabitril 10 mg: białe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczoną liczbą „252” na jednej

stronie; tabletka niepodzielna.

Gabitril 15 mg: białe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczoną liczbą „253” na jednej

stronie; tabletka niepodzielna.

Opakowanie zawiera 50 tabletek po 5 mg, 10 mg lub 15 mg tiagabiny.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca:

Almac Pharma Services, Seagoe Industrial Estate, Craigavon, Co Armagh, BT63 5UA, Wielka Brytania

Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków

Data ostatniej aktualizacji ulotki: