Furaginum Teva

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Furaginum Teva 50 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 50 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Furaginum Teva 50 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909990988235, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09882
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Furaginum Teva, 50 mg, tabletki

(Furazidinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Furaginum Teva i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Furaginum Teva

Jak stosować lek Furaginum Teva

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Furaginum Teva

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Furaginum Teva i w jakim celu się go stosuje

Lek Furaginum Teva występuje w postaci tabletek do podawania doustnego. Zawiera jako substancję

czynną furazydynę, zwanej także furaginą

, która działa przeciwbakteryjnie.

Wskazaniem do stosowania leku Furaginum Teva jest:

leczenie niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych, w tym nawracających zakażeń

układu moczowego u kobiet, wywołanych przez bakterie

Escherichia coli

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Furaginum Teva

Kiedy nie stosować leku Furaginum Teva:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną,

pochodne nitrofuranu

lub którykolwiek z

pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli u pacjenta występuje polineuropatia obwodowa (zespół uszkodzenia nerwów

obwodowych, mogący charakteryzować się zaburzeniami ruchowymi, czuciowymi lub

zaburzeniami układu nerwowego o innym charakterze);

jeśli u pacjenta występuje niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo–6–fosforanowej (choroba

związana z genetycznie uwarunkowanym niedoborem enzymu biorącym udział

w przemianach zachodzących w czerwonych krwinkach) ze względu na ryzyko wystąpienia

hemolizy w przypadku doustnego przyjmowania leku;

jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność nerek (skąpomocz, bezmocz) i (lub)

zakażenie miąższu nerek;

u noworodków, niemowląt i dzieci w wieku do 2 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli pacjenta dotyczą opisane niżej okoliczności, należy zachować ostrożność podczas stosowania

leku Furaginum Teva.

Jeśli podczas stosowania leku u pacjenta występują bóle głowy, szum w uszach i nudności.

Aby zapobiec tym nieprzyjemnym odczuciom, lekarz może zalecić przyjmowanie leku

przeciwhistaminowego.

Jeśli podczas stosowania leku wystąpi zapalenie nerwu. Lekarz powinien zlecić przyjmowanie

witamin z grupy B (nikotynamid i tiaminę). Tego typu powikłania występowały podczas

stosowania leku Furaginum Teva dłuższym niż 2 tygodnie.

Jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek (przesączanie kłębuszkowe

poniżej 30 ml/min).

Leki z grupy nitrofuranów niekorzystnie wpływają na czynność jąder - zmniejsza się ogólna

liczba plemników i objętość ejakulatu, a także zmniejsza się ruchliwość plemników oraz

pojawiają się zmiany w ich budowie.

Należy unikać spożywania alkoholu podczas stosowania furazydyny. Jednoczesne

przyjmowanie furazydyny z alkoholem etylowym może powodować tak zwany efekt

disulfiramowy. Mogą wówczas wystąpić następujące objawy kliniczne: uczucie gorąca, bóle

brzucha, nudności, wymioty oraz zatokowe przyspieszenie rytmu serca.

Furaginum Teva a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Rystomicyna, lewomicetyna, sulfanilamidy. Nie należy ich stosować jednocześnie z lekiem

Furaginum Teva, ze względu na ryzyko wystąpienia depresji systemu naczyniowego (obniżona

zdolność funkcjonalna układu naczyniowego).

Kwas nalidyksowy. Nie należy stosować jednocześnie z lekiem Furaginum Teva ze względu na

ich antagonizm (działanie przeciwne).

Inne leki stosowane w zakażeniu dróg moczowych. Ich działanie jest słabsze podczas stosowania z

lekiem Furaginum Teva.

Jednoczesne stosowanie witaminy B

lub zwiększenie spożywania soli kuchennej nasila

wchłanianie substancji czynnej leku Furaginum Teva.

Atropina spowalnia wchłanianie furazydyny, jednak ogólna ilość wchłoniętej substancji czynnej

pozostaje bez zmian.

Leki zobojętniające sok żołądkowy hamują wchłanianie furazydyny.

Furaginum Teva z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować podczas posiłków. Jednocześnie stosować dietę bogatą w białko.

Lek należy popijać dużą ilością płynów.

Podczas stosowania leku Furaginum Teva należy unikać spożywania alkoholu.

Ciążą i karmienie piersią

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Furaginum Teva w pierwszym trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Furaginum Teva można stosować w okresie karmienia piersią jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza

korzyść dla matki przeważa nad zagrożeniem dla karmionego dziecka. W takim przypadku należy

rozważyć zaprzestanie karmienia piersią na pewien czas.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Furazydyna nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Jednak

u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane, mogące wpływać na zdolność

prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn (zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia, patrz

również punkt 4).

Lek Furaginum Teva zawiera laktozę jednowodną i sacharozę

1 tabletka zawiera 18,80 mg laktozy jednowodnej i 10,00 mg sacharozy.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Furaginum Teva

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne.

Lek Furaginum Teva należy podawać podczas posiłków. Jednocześnie stosować dietę bogatą

w białko. Popijać dużą ilością płynów.

Dorośli

Pierwszego dnia stosowania: 400 mg na dobę w 4 dawkach podzielonych (2 tabletki co 6 godzin);

w następne dni: 300 mg na dobę w 3 dawkach podzielonych (2 tabletki co 8 godzin). Leczenie trwa

zwykle 7–10 dni. W razie konieczności leczenie można powtórzyć po upływie 10–15 dni.

Nawracające zakażenia układu moczowego u kobiet

Jeśli w ciągu ostatnich 12 miesięcy zakażenie układu moczowego wystąpiło co najmniej 3-krotnie,

Furaginum Teva stosuje się w dawce 100 mg na noc przez okres 6-12 miesięcy.

Dzieci

Lek Furaginum Teva można podawać dzieciom w wieku od 2 do 14 lat. Należy zastosować poniższy

schemat dawkowania.

Lek Furaginum Teva należy stosować w dawce 5–7 mg/kilogram masy ciała na dobę w 2 dawkach

podzielonych. Lek stosuje się przez 7–8 dni. W razie konieczności leczenie można powtórzyć po

upływie 10–15 dni.

Należy zachować ostrożność podając lek małym dzieciom, ze względu na ryzyko zadławienia.

Jeżeli dziecko ma problemy z połykaniem tabletek, lek można rozkruszyć i zawiesić w mleku.

Zastosowanie większej niż zalecana

dawki leku Furaginum Teva

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty. Brak danych, dotyczących przypadków zatruć lekiem Furaginum Teva. Objawy

toksyczności mogą wystąpić u osób z osłabioną czynnością wydzielniczą nerek (patrz punkt 4).

Postępowanie

Jeśli podczas doustnego przyjmowania leku nastąpi zatrucie, należy wypić duże ilości płynu. W celu

uśmierzenia ostrych objawów stosuje się leki przeciwhistaminowe.

Pominięcie zastosowania leku Furaginum Teva

Gdy raz lub kilka razy pominięto kolejną dawkę leku, leczenie należy kontynuować stosując

poprzednio przyjmowane dawki leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia

pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią poniżej wymienione ciężkie działania niepożądane, należy przerwać przyjmowanie leku

i natychmiast zgłosić się do lekarza.

Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

reakcje anafilaktyczne (zagrażające życiu nagłe reakcje alergiczne miejscowe lub

ogólnoustrojowe), obrzęk naczynioruchowy (choroba skóry i tkanki podskórnej polegająca na

powstawaniu ograniczonych obrzęków);

ciężkie reakcje skórne (złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-

Johnsona − pęcherzowy rumień wielopostaciowy);

objawy polekowego zapalenia wątroby, żółtaczka cholestatyczna (wywołana przeszkodą

w odpływie żółci) objawiające się nudnościami, wymiotami, utratą apetytu, ogólnie złym

samopoczuciem, gorączką, świądem i zażółceniem skóry oraz oczu, jasno zabarwionym kałem,

ciemno zabarwionym moczem), martwica wątroby (zwykle podczas długotrwałego stosowania).

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (nie może być określona na podstawie

dostępnych danych):

świąd, pokrzywka, wysypka;

nadwrażliwość

reakcja astmatyczna (duszność) u pacjentów z astmą; reakcje z nadwrażliwości dotyczące układu

oddechowego, w tym:

reakcje ostre - objawiające się gorączką, dreszczami, kaszlem, bólami w klatce piersiowej,

dusznością, wysiękiem do jamy opłucnowej, zmianami w obrazie radiologicznym płuc

i eozynofilią - najczęściej szybko ustępują po odstawieniu leku;

reakcje przewlekłe - w tym zmiany w płucach (np. zwłóknienie płuc, zapalenie płuc) -

nasilenie objawów i ich odwracalność po odstawieniu leku zależy od czasu trwania leczenia

po wystąpieniu pierwszych objawów niepożądanych; po wykryciu działania niepożądanego

konieczne jest natychmiastowe odstawienie leku; upośledzenie czynności płuc może być

nieodwracalne;

sinica wskutek methemoglobinemii; u osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej

stosowanie furazydyny może doprowadzić do powstania niedokrwistości megaloblastycznej lub

hemolitycznej.

ból głowy, zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia, uszkodzenie nerwów obwodowych

objawiające się odczuwaniem w kończynach mrowienia i kłucia (także o ostrym lub

nieodwracalnym przebiegu, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek,

niedokrwistością, cukrzycą, zaburzeniami elektrolitowymi lub niedoborem witaminy B);

zakażenia drobnoustrojami opornymi na furazydynę, gorączka, dreszcze, złe samopoczucie;

zapalenie trzustki

Pozostałe działania niepożądane:

Działania niepożądane występujące często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

nadmierne oddawanie gazów;

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (nie może być określona na podstawie

dostępnych danych):

nudności, wymioty, zaparcie, biegunka, objawy niestrawności, bóle brzucha, utrata apetytu,

zapalenie ślinianek,;

łysienie (przemijające);

Aby zapobiec działaniom niepożądanym, zaleca się popijać lek dużą ilością płynu i jednocześnie

przyjmować witaminy z grupy B oraz leki przeciwhistaminowe.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Furaginum Teva

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Furaginum Teva

Substancją czynną leku jest furazydyna, zwana także furaginą. 1 tabletka zawiera 50 mg

furazydyny.

Inne składniki leku to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, sacharoza, kwas

stearynowy, polisorbat 80.

Jak wygląda lek Furaginum Teva i co zawiera opakowanie

Tabletki barwy żółtej lub żółtopomarańczowej, okrągłe, o jednolitej powierzchni.

Opakowanie zawiera 30 tabletek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

Tel: (22) 345 93 00

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o.

ul. Mogilska 80

31-546 Kraków

Data zatwierdzenia ulotki: