Fucidin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Fucidin 20 mg/g maść
 • Dawkowanie:
 • 20 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Fucidin 20 mg/g maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 5 g, 5909990610358, Rp; 1 op. 15 g, 5909990707911, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07079
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

FUCIDIN, 20 mg/g, maść

(Natri fusidas)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do ,lekarza,farmaceutylub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowifarmaceucielub pielęgniarce. Patrz

punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Fucidin maść i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fucidin maść

Jak stosować lek Fucidin maść

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Fucidin maść

Zawartość opakowania i inne informacje

Co to jest lek Fucidin maść i w jakim celu się go stosuje

Lek Fucidin ma postać maści do stosowania miejscowego. Substancją czynną leku jest sodu fusydynian –

antybiotyk o działaniu przeciwbakteryjnym. Sodu fusydynian działa na niektóre bakterie Gram-dodatnie.

Szczególnie wrażliwe na jego działanie są gronkowce.

Lek Fucidin maść jest wskazany w miejscowym leczeniu bakteryjnych zakażeń skóry wywołanych przez

bakterie wrażliwe na kwas fusydynowy. Podstawowe wskazania to: liszajec, czyraczność, zapalenie

mieszków włosowych, zapalenie gruczołów potowych, zanokcica i figówka.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fucidin maść

Kiedy nie stosować leku Fucidin maść

- jeśli pacjent na uczulenie na sól sodową kwasu fusydynowego lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy unikać kontaktu leku z oczami oraz błonami śluzowymi, gdyż może powodować podrażnienie

spojówek i błon śluzowych.

Inne leki i Fucidin maść

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie

lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

W okresie karmienia piersią nie należy stosować leku Fucidin na piersi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Fucidin maść nie ma wpływu lub ma wpływ nieistotny na zdolność do prowadzenia pojazdów

mechanicznych i obsługę urządzeń mechanicznych oraz sprawność psychofizyczną.

Lek Fucidin maść zawiera lanolinę, alkohol cetylowy oraz butylohydroksytoluen (E321).

Lanolina oraz alkohol cetylowy mogą wywołać miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie

skóry).

Butylohydroksytoluen (E321) może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie

skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych

Jak stosować lek Fucidin maść

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Lek zwykle nakłada się na zmienione chorobowo obszary skóry 2 do 3 na dobę przez 7 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Nie odnotowano przypadków przedawkowania podczas stosowania leku zgodnie ze wskazaniami i

zalecanym sposobem stosowania.

Jeśli jednak wystąpi złe samopoczucie po przedawkowaniu leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Fucidin maść

Nie należy stosować dawki podwójnej, w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy kontynuować leczenie według ustalonego uprzednio schematu.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane ( u 1 pacjenta na 1000), takie jak obrzęk skóry i błon

śluzowych twarzy, jamy ustnej i gardła. W przypadku ich wystąpienia należy natychmiast skontaktować

się z lekarzem.

Inne działania niepożądane to:

Niezbyt częste ((mogą wystąpić

u nie więcej

niż u 1 pacjenta na 100)

podrażnienie w miejscu miejscu nałożenia leku,

zapalenie skóry, wyprysk,

świąd

wysypka

rumień

uczucie pieczenia

Rzadkie (mogą wystąpić

u nie więcej

niż 1 pacjenta na 1000)

reakcje alergiczne,

zapalenie spojówek,

pokrzywka, pęcherzyki na skórze,

obrzęk naczynioruchowy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl. Dzięki

zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa

stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Fucidin maść

Brak specjalnych warunków dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności umieszczonym na opakowaniu. Termin ważności

oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Fucidin maść

- Substancja czynna leku: sodu fusydynian.

1 g maści zwiera 20 mg sodu fusydynianu

- Pozostałe składniki to: lanolina, alkohol cetylowy, parafina ciekła, wazelina biała, all-rac-

-tokoferol,

butylohydroksytoluen (E321).

Jak wygląda i co zwiera opakowanie

Dostępne opakowania:

Tuby aluminiowe zawierające 5 g i 15 g maści, umieszczone w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Dania

Wytwórca:

LEO Laboratories Ltd.

Cashel Road 285

Dublin 12

Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

LEO Pharma Sp. z o.o.

Ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

Tel: 22 244 18 40

Data ostatniej aktualizacji ulotki