Fraxodi

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Fraxodi 15 200 j.m. AXa/0,8 ml roztwór do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • 15 200 j.m. AXa/0,8 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Fraxodi 15 200 j.m. AXa/0,8 ml roztwór do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 2 amp.-strzyk. 0,8 ml, 5909990837014, Rp; 6 amp.-strzyk. 0,8 ml, 5909990837021, Rp; 10 amp.-strzyk. 0,8 ml, 5909990837038, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08370
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Fraxodi, 11 400 j.m. AXa/0,6 ml, roztwór do wstrzykiwań

Fraxodi, 15 200 j.m. AXa/0,8 ml, roztwór do wstrzykiwań

Fraxodi, 19 000 j.m. AXa/1 ml, roztwór do wstrzykiwań

(Nadroparinum calcicum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek watpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Fraxodi i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fraxodi

Jak stosować lek Fraxodi

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Fraxodi

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Fraxodi i w jakim celu się go stosuje

Fraxodi jest lekiem działającym przeciwzakrzepowo, stosowanym w leczeniu zakrzepicy żył

głębokich.

Lek podaje się we wstrzyknięciu podskórnym.

Wskazania do stosowania:

leczenie

żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fraxodi

Kiedy nie stosować leku Fraxodi:

jeśli pacjent ma uczulenie na nadroparynę wapniową lub na którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli w przeszłości po zastosowaniu leku Fraxodi u pacjenta wystąpiło zmniejszenie liczby płytek

krwi – krwinek biorących udział w krzepnięciu krwi (małopłytkowość zależna od nadroparyny);

jeśli u pacjenta występuje krwawienie lub jakakolwiek choroba powodująca zmniejszenie

krzepliwości krwi;

jeśli u pacjenta występuje stan medyczny związany z podwyższonym ryzykiem krwawienia

[np. czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy];

jeśli pacjent przebył niedawno udar krwotoczny;

jeśli pacjent ma ostre zakaźne zapalenie wsierdzia;

jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenie czynności nerek i przyjmuje leki z powodu zakrzepu, np.

w płucach (zator płucny) lub w nodze (zakrzepica żył głębokich);

jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenie czynności nerek i przyjmuje leki z powodu choroby serca

(np. niestabilnej dławicy piersiowej lub zawału mięśnia sercowego bez załamka Q).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Podczas stosowania leku Fraxodi rzadko może wystąpić zmniejszenie liczby płytek krwi, które

czasem może mieć ciężki przebieg. Podczas leczenia lekarz zaleci badania krwi, żeby stwierdzić czy

nie występuje takie działanie.

Przed zastosowaniem leku Fraxodi pacjent powinien powiedzieć lekarzowi, jeśli:

u pacjenta występują stany zwiększające ryzyko krwawienia, w szczególności, jeśli:

pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy,

pacjent ma zaburzenia krzepnięcia,

pacjent niedawno miał wykonany zabieg chirurgiczny w obrębie mózgu, rdzenia

kręgowego lub oka,

pacjent ma wysokie ciśnienie tętnicze krwi (nadciśnienie tętnicze);

pacjent ma ciężkie zaburzenie czynności wątroby;

pacjent ma zaburzenie czynności nerek;

pacjent ma choroby oczu obejmujące naczynia krwionośne (zaburzenia naczyniowe naczyniówki

i siatkówki oka);

pacjent przyjmuje inne leki wpływające na krzepliwość krwi (patrz punkt: „Lek Fraxodi a inne

leki”).

W przypadku wystąpienia krwawienia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia martwicy skóry, która może być poprzedzona przez drobne podskórne

wylewy krwi lub twarde albo bolesne zaczerwienienie skóry, należy natychmiast odstawić lek

i skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku Fraxodi może powodować zwiększenie stężenia potasu we krwi.

Jeśli u pacjenta występują choroby, w których może nastąpić zwiększenie stężenia potasu, takie jak:

cukrzyca, ciężkie choroby nerek, występująca wcześniej kwasica metaboliczna albo jeśli pacjent

przyjmuje inne leki zwiększające stężenie potasu we krwi, lekarz może zalecić kontrolne badania

krwi. Jeżeli pacjent nie jest pewien czy przyjmuje takie leki, powinien zapytać o to swojego lekarza

.

Jeśli podczas stosowania leku Fraxodi u pacjenta wykonywane jest znieczulenie zewnątrzoponowe

lub podpajęczynówkowe, albo pobranie płynu z przestrzeni wokół rdzenia kręgowego (nakłucie

lędźwiowe), istnieje ryzyko krwawienia do rdzenia kręgowego w miejscu nakłucia, co może

prowadzić do poważnych następstw. Podczas takich zabiegów stan pacjenta będzie często

kontrolowany w celu stwierdzenia czy nie występują niepokojące objawy.

Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) lekarz może zalecić badania krwi przed

rozpoczęciem stosowania leku Fraxodi.

Osłonka na igłę ampułko-strzykawki może zawierać lateks [patrz punkt „: Opakowanie leku zawiera

lateks (naturalną gumę)”].

Lek Fraxodi a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania leku Fraxodi z niżej wymienionymi lekami ze względu

na ryzyko krwawienia. W przypadku, gdy nie można tego uniknąć, lekarz będzie ściśle kontrolował

stan pacjenta. Dotyczy to następujących leków:

kwasu acetylosalicylowego (jak np. aspiryna),

niesteroidowych leków przeciwzapalnych – NLPZ (leki stosowane w łagodzeniu bólu, jak

np. ibuprofen),

leków przeciwpłytkowych (stosowanych w celu zapobiegania tworzeniu się zakrzepów krwi, jak

np. klopidogrel).

Lek Fraxodi należy stosować ostrożnie z:

doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (leki zapobiegające krzepnięciu krwi, jak np. warfaryna),

glikokortykosteroidami (leki zwane steroidami, stosowane w leczeniu m.in. astmy oskrzelowej),

dextranem (lek podawany dożylnie w celu zwiększenia objętości krwi krążącej).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Fraxodi może być stosowany w okresie ciąży tylko wtedy, jeśli lekarz uzna, że spodziewane

korzyści ze stosowania leku przewyższają możliwe ryzyko.

Nie wiadomo czy składniki leku Fraxodi przenikają do mleka ludzkiego, dlatego nie należy karmić

piersią w okresie stosowania leku Fraxodi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku Fraxodi na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

Opakowanie leku może zawiera lateks (naturalną gumę)

Opakowanie leku (osłonka na igłę) może zawierać gumę lateksową. Może powodować ciężkie reakcje

alergiczne.

3.

Jak stosować lek Fraxodi

Ten lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania

Lek Fraxodi należy podawać we wstrzyknięciach podskórnych.

Leku Fraxodi nie należy podawać we wstrzyknięciu domięśniowym.

Ampułko-strzykawki z podziałką ułatwiają podawanie odpowiednich dawek, jeżeli konieczne jest

dostosowanie dawki do masy ciała pacjenta.

W przypadku podawania leku we wstrzyknięciu podskórnym, zwykle jako miejsce wstrzyknięcia

wybiera się ścianę przednio-boczną brzucha, na zmianę po prawej lub lewej stronie. Innym

miejscem wstrzyknięcia może być udo.

Dokładna instrukcja wykonania wstrzyknięcia znajduje się w punkcie: „Instrukcja

samodzielnego wykonywania wstrzyknięć podskórnych leku Fraxodi”.

Zalecane dawkowanie

Dawkowanie ustala lekarz, indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od wskazania,

stanu klinicznego i masy ciała pacjenta.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować leku Fraxodi u dzieci i młodzieży.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

U tych pacjentów czynność nerek może być zaburzona. Dlatego lekarz może zalecić badania

czynności nerek i dostosować dawkę leku Fraxodi odpowiednio do wyników.

Zaburzenie czynności nerek

Lekarz odpowiednio dostosuje dawkę leku w zależności od stopnia ciężkości zaburzenia czynności

nerek.

Lek Fraxodi jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fraxodi

W razie zastosowania dawki leku większej niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się

z lekarzem. Głównym objawem przedawkowania leku są krwawienia.

Pominięcie zastosowania leku Fraxodi

Należy kontynuować stosowanie leku, nie zwiększając następnej dawki. Nie należy skracać odstępu

czasu pomiędzy kolejnymi dawkami.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Fraxodi

Lek Fraxodi należy stosować tak długo jak zaleci lekarz. Nie należy przerywać stosowania leku

Fraxodi bez porozumienia z lekarzem.

Jeśli pacjent chce przerwać stosowanie leku Fraxodi powinien wcześniej omówić to z lekarzem

lub farmaceutą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast odstawić lek i skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi:

reakcja uczuleniowa

objawiająca się: pokrzywką (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze),

obrzękiem naczynioruchowym (obrzęk twarzy lub ust utrudniający oddychanie),

martwica skóry w miejscu wstrzyknięcia –

jest ona poprzedzona przez podskórne wylewy krwi

lub twarde albo bolesne zaczerwienienie skóry ze współistniejącymi (lub nie) objawami ogólnymi.

Bardzo częste działania niepożądane

(mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

krwawienia o różnej lokalizacji, częstsze u pacjentów z innymi czynnikami ryzyka,

małe krwiaki w miejscu wstrzyknięcia leku. W niektórych przypadkach mogą pojawić się twarde

grudki, które nie świadczą o krystalizacji heparyny i powinny zniknąć po kilku dniach.

Częste działania niepożądane

(mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów):

reakcja skórna w miejscu wstrzyknięcia,

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz), zwykle przemijające

(widoczne w wynikach badań krwi).

Rzadkie działania niepożądane

(mogą dotyczyć do 1 na 1000 pacjentów):

zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość),

zwiększenie liczby płytek krwi (nadpłytkowość),

wysypka, pokrzywka, zaczerwienienie, świąd skóry,

zwapnienie pod skórą w miejscu wstrzyknięcia.

Bardzo rzadkie działania niepożądane

(mogą dotyczyć do 1 na 10 000 pacjentów):

reakcje uczuleniowe, w tym obrzęk naczynioruchowy i reakcje skórne,

reakcja rzekomo-anafilaktyczna (objawy są podobne jak w reakcji anafilaktycznej

uczuleniowej

– patrz na początku tego punktu),

martwica skóry,

zwiększenie liczby eozynofili (rodzaj białych krwinek) – przemijające po zakończeniu leczenia

(widoczne w wynikach badań krwi),

zwiększenie stężenia potasu we krwi,

długotrwały, bolesny wzwód prącia (priapizm) – jeśli wystąpi to należy pilnie skontaktować się

z lekarzem, ponieważ pacjent może wymagać wdrożenia leczenia w celu uniknięcia poważnych

powikłań.

Nieznana

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

ból głowy,

migrena.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa. tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21

309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Fraxodi

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków i strzykawek nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Fraxodi

Substancją czynną leku jest:

11 400 j.m. AXa nadroparyny wapniowej w 0,6 ml roztworu do wstrzykiwań

15 200 j.m. AXa nadroparyny wapniowej w 0,8 ml roztworu do wstrzykiwań

19 000 j.m. AXa nadroparyny wapniowej w 1 ml roztworu do wstrzykiwań

Pozostałe składniki to: roztwór wodorotlenku wapnia lub rozcieńczony kwas solny do ustalenia

pH, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Fraxodi i co zawiera opakowanie

Lek Fraxodi jest roztworem do wstrzykiwań. Ampułko-strzykawka zawiera klarowny do lekko

opalizującego, bezbarwny lub lekko zabarwiony roztwór. Lek pakowny jest w ampułko-strzykawki z

nasadką zabezpieczającą przed ukłuciem się igłą po podaniu leku.

Opakowanie zawiera 2, 6 lub 10 ampułko-strzykawek z nasadką zabezpieczającą, w pojedynczych

blistrach, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24, Irlandia

Tel.: 008001211566

Wytwórca:

Aspen Notre Dame de Bondeville

1, rue de l’Abbaye

76960 Notre-Dame de Bondeville

Francja

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

Informacja dla fachowego personelu medycznego

Szczegółowe dawkowanie i sposób podawania znajdują się w punkcie 4.2 zatwierdzonej

Charakterystyki Produktu Leczniczego.

INSTRUKCJA SAMODZIELNEGO WYKONYWANIA WSTRZYKNIĘĆ PODSKÓRNYCH

LEKU FRAXODI

1. Należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem i wytrzeć do sucha ręcznikiem.

2. Należy usiąść lub położyć się w wygodnej pozycji.

Wybrać miejsce wstrzyknięcia w bocznej części

brzucha (Zdjęcie 1). Wstrzyknięcia należy

wykonywać na przemian raz po lewej a raz po prawej

stronie.

Zdjęcie 1

3. Miejsce wstrzyknięcia należy przemyć wacikiem nasączonym spirytusem.

Zdjąć osłonę igły. Osłonę igły należy wyrzucić.

Ważne uwagi

Nie należy dotykać igły oraz nie należy dopuścić do kontaktu igły z innymi powierzchniami

przed wstrzyknięciem.

Obecność małego pęcherzyka powietrza w ampułko-strzykawce jest normalna. Nie należy

usuwać pęcherzyka powietrza przed wykonaniem wstrzyknięcia – może to prowadzić do utraty

części leku.

5. Należy palcami delikatnie chwycić wcześniej

oczyszczoną skórę, tworząc fałd skórny. Fałd skórny

należy trzymać między kciukiem i palcem

wskazującym podczas całego czasu wykonywania

wstrzyknięcia (Zdjęcie 2).

Zdjęcie 2

6. Ampułko-strzykawkę należy trzymać palcami za

uchwyt w sposób pewny.

Całą długość igły należy wprowadzić pod kątem

prostym w fałd skórny (Zdjęcie 3).

Zdjęcie 3

7. Należy wstrzyknąć całą zawartość ampułko-strzykawki naciskając tłok w dół, do czasu aż

wystąpi opór.

8. Wyjąć igłę z ampułko-strzykawką ze skóry (Zdjęcie

4). Nie należy rozcierać miejsca wstrzyknięcia leku.

Zdjęcie 4

9. Wygląd ampułko-strzykawki po dokonaniu

wstrzyknięcia (Zdjęcie 5).

Nasadka zabezpieczająca

Uchwyt ampułko-strzykawki

Zdjęcie 5

10. Po wykonaniu wstrzyknięcia należy przesunąć

nasadkę ochronną na ampułko-strzykawce w celu

zabezpieczenia przed ukłuciem igłą (Zdjęcie 6).

Mocno trzymając palcami uchwyt

ampułko-strzykawki jedną ręką, drugą ręką należy

chwycić zewnętrzną nasadkę ampułko-strzykawki

i przesunąć ją w stronę igły. Nastąpi odblokowanie

nasadki. Następnie należy przesunąć nasadkę do

pozycji, w której zablokuje się zasłaniając całą igłę.

Podczas uwalniania i blokowania nasadki występuje

opór.

Zdjęcie 6

11. Wygląd ampułko-strzykawki po przesunięciu

nasadki zabezpieczającej (Zdjęcie 7).

Nasadka zabezpieczająca

Uchwyt ampułko-strzykawki

Zdjęcie 7

12. Zużytej ampułko-strzykawki nie należy wyrzucać do domowych pojemników na odpadki.

Należy usunąć ją zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

((logo Aspen))