Fraxiparine

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Fraxiparine 9500 j.m. a.Xa/ml roztwór do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • 9500 j.m. a.Xa/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Fraxiparine 9500 j.m. a.Xa/ml roztwór do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 2 amp.-strzyk. 1,0 ml, 5909990075812, Rp; 10 amp.-strzyk. 1,0 ml, 5909990075829, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00758
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Fraxiparine, 2 850 j.m. AXa/0,3 ml, roztwór do wstrzykiwań

Fraxiparine, 3 800 j.m. AXa/0,4 ml, roztwór do wstrzykiwań

Fraxiparine, 5 700 j.m. AXa/0,6 ml, roztwór do wstrzykiwań

Fraxiparine, 7 600 j.m. AXa/0,8 ml, roztwór do wstrzykiwań

Fraxiparine, 9 500 j.m. AXa/1 ml, roztwór do wstrzykiwań

(Nadroparinum calcicum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objwy

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Fraxiparine i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fraxiparine

Jak stosować lek Fraxiparine

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek

Fraxiparine

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Fraxiparine i w jakim celu się go stosuje

Fraxiparine jest lekiem pomagającym w zapobieganiu tworzenia się zakrzepów w naczyniach

krwionośnych lub w leczeniu zakrzepów już uformowanych. Leki tego typu nazywane są lekami

przeciwzakrzepowymi.

Lek podaje się we wstrzyknięciu podskórnym lub dożylnie.

Wskazania do stosowania:

zapobieganie rozwojowi żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w chirurgii i w chirurgii

ortopedycznej;

zapobieganie rozwojowi żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów unieruchomionych z

przyczyn innych niż zabieg chirurgiczny, u których istnieje wysokie ryzyko powikłań

zakrzepowo-zatorowych (np. znaczne nasilenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc,

niewydolność serca, ciężkie zakażenia, itp.).;

zapobieganie wykrzepianiu w układzie krążenia pozaustrojowego podczas hemodializy;

leczenie zakrzepicy żył głębokich z występującą zatorowością płucną lub bez zatorowości;

leczenie niestabilnej dławicy piersiowej i zawału mięśnia sercowego bez załamka Q w połączeniu

z kwasem acetylosalicylowym.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku

Fraxiparine

Kiedy nie stosować leku Fraxiparine

jeśli pacjent ma uczulenie na nadroparynę wapniową lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli w przeszłości po zastosowaniu leku Fraxiparine u pacjenta wystąpiło zmniejszenie liczby

płytek krwi – krwinek biorących udział w krzepnięciu krwi (małopłytkowość zależna od

nadroparyny);

jeśli u pacjenta występuje krwawienie lub jakakolwiek choroba powodująca zmniejszenie

krzepliwości krwi;

jeśli u pacjenta występuje stan medyczny związany z podwyższonym ryzkiem krwawienia [np.

czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy];

jeśli pacjent przebył niedawno udar krwotoczny;

jeśli pacjenta ma ostre zakaźne zapalenie wsierdzia;

jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenie czynności nerek i przyjmuje leki z powodu zakrzepu,

np. w płucach (zator płucny) lub w nodze (zakrzepica żył głębokich);

jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenie czynności nerek i przyjmuje leki z powodu choroby serca

(np. niestabilnej dławicy piersiowej lub zawału mięśnia sercowego bez załamka Q).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Podczas stosowania leku Fraxiparine rzadko może wystąpić zmniejszenie liczby płytek krwi, które

czasem może mieć ciężki przebieg. Podczas leczenia lekarz zaleci badania krwi, żeby stwierdzić, czy

nie występuje takie działanie.

Przed zastosowaniem leku Fraxiparine pacjent powinien powiedzieć lekarzowi, jeśli:

u pacjenta występują stany zwiększające ryzyko krwawienia, w szczególności, jeśli:

pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy,

pacjent ma zaburzenia krzepnięcia,

pacjent niedawno miał wykonany zabieg chirurgiczny w obrębie mózgu, rdzenia

kręgowego lub oka,

pacjent ma wysokie ciśnienie tętnicze krwi (nadciśnienie tętnicze);

pacjent ma ciężkie zaburzenie czynności wątroby;

pacjent ma zaburzenie czynności nerek;

pacjent ma choroby oczu obejmujące naczynia krwionośne (zaburzenia naczyniowe naczyniówki

i siatkówki oka);

pacjent przyjmuje inne leki wpływające na krzepliwość krwi (patrz w punkt: „Lek Fraxiparine a

inne leki”).

W przypadku wystąpienia krwawienia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia martwicy skóry, która może być poprzedzona przez drobne podskórne

wylewy krwi lub twarde albo bolesne zaczerwienienie skóry, należy natychmiast odstawić lek

i skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku Fraxiparine może powodować zwiększenie stężenia potasu we krwi. Jeśli u pacjenta

występują choroby, w których może nastąpić zwiększenie stężenia potasu, takie jak: cukrzyca, ciężkie

choroby nerek, występująca wcześniej kwasica metaboliczna albo jeśli pacjent przyjmuje inne leki

zwiększające stężenie potasu we krwi, lekarz może zalecić kontrolne badania krwi. Jeżeli pacjent nie

jest pewien czy przyjmuje takie leki, powinien zapytać o to swojego lekarza

.

Jeśli podczas stosowania leku Fraxiparine u pacjenta wykonywane jest znieczulenie zewnątrzoponowe

lub podpajęczynówkowe, albo pobierany jest płyn z przestrzeni wokół rdzenia kręgowego (nakłucie

lędźwiowe), istnieje ryzyko krwawienia do rdzenia kręgowego w miejscu nakłucia, co może

prowadzić do poważnych następstw. Podczas takich zabiegów stan pacjenta będzie często

kontrolowany w celu stwierdzenia czy nie występują niepokojące objawy.

Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) lekarz może zalecić badania krwi przed

rozpoczęciem stosowania leku Fraxiparine.

Osłonka na igłę ampułko-strzykawki może zawierać lateks [patrz punkt: „Opakowanie leku zawiera

lateks (naturalną gumę)”].

Lek Fraxiparine a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania leku Fraxiparine z niżej wymienionymi lekami ze względu

na ryzyko krwawienia. W przypadku, gdy nie można tego uniknąć, lekarz będzie ściśle kontrolował

stan pacjenta. Dotyczy to następujących leków:

kwasu acetylosalicylowego (jak np. aspiryna),

niesteroidowych leków przeciwzapalnych – NLPZ (leki stosowane w łagodzeniu bólu, jak

np. ibuprofen),

leków przeciwpłytkowych (stosowanych w celu zapobiegania tworzeniu się zakrzepów krwi, jak

np. klopidogrel).

Lek Fraxiparine należy stosować ostrożnie z:

doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (leki zapobiegające krzepnięciu krwi, jak np. warfaryna),

glikokortykosteroidami (leki zwane steroidami, stosowane w leczeniu m.in. astmy oskrzelowej),

dekstranem (lek podawany dożylnie w celu zwiększenia objętości krwi krążącej).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Fraxiparine może być stosowany w okresie ciąży tylko wtedy, jeśli lekarz uzna, że spodziewane

korzyści ze stosowania leku przewyższają możliwe ryzyko.

Nie wiadomo czy składniki leku Fraxiparine przenikają do mleka ludzkiego, dlatego nie należy karmić

piersią w okresie stosowania leku Fraxiparine.

Brak danych dotyczących dotyczących wpływu nadroparyny na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku Fraxiparine na zdolność prowadzenia pojazdów

i obsługiwania maszyn.

Opakowanie leku może zawierać lateks (naturalną gumę)

Opakowanie leku (osłonka na igłę) może zawierać gumę lateksową. Może powodować ciężkie reakcje

alergiczne.

3.

Jak stosować lek Fraxiparine

Ten lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania

Lek Fraxiparine należy podawać we wstrzyknięciach podskórnych lub dożylnie.

Leku Fraxiparine nie należy podawać we wstrzyknięciach domięśniowych.

Ampułko-strzykawki z podziałką ułatwiają podawanie odpowiednich dawek, jeżeli konieczne jest

dostosowanie dawki do masy ciała pacjenta.

W przypadku podawania leku we wstrzyknięciu podskórnym, zwykle jako miejsce wstrzyknięcia

wybiera się ścianę przednio-boczną brzucha, na zmianę po prawej lub lewej stronie. Innym

miejscem wstrzyknięcia może być udo.

Dokładna instrukcja wykonania wstrzyknięcia znajduje się w punkcie: „Instrukcja

samodzielnego wykonywania wstrzyknięć podskórnych leku Fraxiparine”.

Zalecane dawkowanie

Dawkowanie ustala lekarz, indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od wskazania,

stanu klinicznego i masy ciała pacjenta.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować leku Fraxiparine u dzieci i młodzieży.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

U tych pacjentów czynność nerek może być zaburzona. Dlatego lekarz może zalecić badania

czynności nerek i dostosować dawkę leku Fraxiparine odpowiednio do wyników.

Zaburzenie czynności nerek

Lekarz odpowiednio dostosuje dawkę leku w zależności od stopnia ciężkości zaburzenia czynności

nerek.

Lek Fraxiparine jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fraxiparine

W razie zastosowania dawki leku większej niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się

z lekarzem. Głównym objawem przedawkowania leku są krwawienia.

Pominięcie zastosowania leku Fraxiparine

Należy kontynuować stosowanie leku, nie zwiększając następnej dawki. Nie należy skracać odstępu

czasu pomiędzy kolejnymi dawkami.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Fraxiparine

Lek Fraxiparine należy stosować tak długo jak zaleci lekarz. Nie należy przerywać stosowania leku

Fraxiparine bez porozumienia z lekarzem.

Jeśli pacjent chce przerwać stosowanie leku Fraxiparine powinien wcześniej omówić to z lekarzem

lub farmaceutą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast odstawić lek i skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi:

reakcja uczuleniowa

objawiająca się: pokrzywką (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze),

obrzękiem naczynioruchowym (obrzęk twarzy lub ust utrudniający oddychanie),

martwica skóry w miejscu wstrzyknięcia –

jest ona poprzedzona przez podskórne wylewy krwi

lub twarde albo bolesne zaczerwienienie skóry ze współistniejącymi (lub nie) objawami ogólnymi.

Bardzo częste działania niepożądane

(mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

krwawienia o różnej lokalizacji, częstsze u pacjentów z innymi czynnikami ryzyka,

małe krwiaki w miejscu wstrzyknięcia leku. W niektórych przypadkach mogą pojawić się twarde

grudki, które nie świadczą o krystalizacji heparyny i powinny zniknąć po kilku dniach.

Częste działania niepożądane

(mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów):

reakcja skórna w miejscu wstrzyknięcia,

zwiększenie we krwi aktywności enzymów wytwarzanych przez wątrobę (aminotransferaz),

zwykle przemijające (widoczne w wynikach badań krwi).

Rzadkie działania niepożądane

(mogą dotyczyć do 1 na 1000 pacjentów):

zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość),

zwiększenie liczby płytek krwi (nadpłytkowość),

wysypka, pokrzywka, zaczerwienienie, świąd skóry,

zwapnienie pod skórą w miejscu wstrzyknięcia.

Bardzo rzadkie działania niepożądane

(mogą dotyczyć do 1 na 10 000 pacjentów):

reakcje uczuleniowe, w tym obrzęk naczynioruchowy i reakcje skórne,

reakcja rzekomoanafilaktyczna (objawy są podobne jak w reakcji anafilaktycznej

uczuleniowej

– patrz na początku tego punktu),

martwica skóry,

zwiększenie liczby eozynofilli (rodzaj białych krwinek) – przemijające po zakończeniu leczenia

(widoczne w wynikach badań krwi),

zwiększenie stężenia potasu we krwi,

długotrwały, bolesny wzwód prącia (priapizm) – jeśli wystąpi to należy pilnie skontaktować się

z lekarzem, ponieważ pacjent może wymagać wdrożenia leczenia w celu uniknięcia poważnych

powikłań.

Nieznana

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

ból głowy,

migrena.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Fraxiparine

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze

poniżej 30

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków i strzykawek nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Fraxiparine

Substancją czynną leku jest:

2 850 j.m. AXa nadroparyny

wapniowej w 0,3 ml roztworu do wstrzykiwań

3 800 j.m. AXa nadroparyny

wapniowej w 0,4 ml roztworu do wstrzykiwań

5 700 j.m. AXa nadroparyny

wapniowej w 0,6 ml roztworu do wstrzykiwań

7 600 j.m. AXa nadroparyny

wapniowej w 0,8 ml roztworu do wstrzykiwań

9 500 j.m. AXa nadroparyny

wapniowej w 1 ml roztworu do wstrzykiwań

Pozostałe składniki to: roztwór wodorotlenku wapnia lub rozcieńczony kwas solny do ustalenia

pH, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Fraxiparine i co zawiera opakowanie

Lek Fraxiparine jest roztworem do wstrzykiwań.

Ampułko-strzykawka zawiera klarowny do lekko

opalizującego, bezbarwny lub lekko żółtawy lub lekko brązowy lub lekko ciemnożółty roztwór. Lek

pakowany jest w ampułko-strzykawki z nasadką zabezpieczającą przed ukłuciem się igłą po podaniu

leku.

Opakowanie zawiera 2 lub 10 ampułko-strzykawek z nasadką zabezpieczającą, w pojedynczych

blistrach, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24, Irlandia

Tel.: 008001211566

Wytwórca

Aspen Notre Dame de Bondeville

1, rue de l’Abbaye

76960 Notre-Dame de Bondeville

Francja

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

Informacja dla fachowego personelu medycznego

Szczegółowe dawkowanie i sposób podawania znajdują się w punkcie 4.2 zatwierdzonej

Charakterystyki Produktu Leczniczego.

INSTRUKCJA SAMODZIELNEGO WYKONYWANIA WSTRZYKNIĘĆ PODSKÓRNYCH

LEKU FRAXIPARINE

1. Należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem i wytrzeć do sucha ręcznikiem.

2. Należy usiąść lub położyć się w wygodnej

pozycji.

Należy wybrać miejsce wstrzyknięcia w bocznej

części brzucha (Zdjęcie 1). Wstrzyknięcia należy

wykonywać na przemian raz po lewej a raz po

prawej stronie.

Zdjęcie 1

3. Miejsce wstrzyknięcia należy przemyć wacikiem nasączonym spirytusem.

4. Zdjąć osłonę igły. Osłonę igły należy wyrzucić.

Ważne uwagi

Nie należy dotykać igły oraz nie należy dopuścić do kontaktu igły z innymi powierzchniami

przed wstrzyknięciem.

Obecność małego pęcherzyka powietrza w ampułko-strzykawce jest normalna. Nie należy

usuwać pęcherzyka powietrza przed wykonaniem wstrzyknięcia – może to prowadzić do utraty

części leku.

5. Należy palcami delikatnie chwycić wcześniej

oczyszczoną skórę, tworząc fałd skórny. Fałd

skórny należy trzymać między kciukiem i palcem

wskazującym podczas całego czasu

wykonywania wstrzyknięcia (Zdjęcie 2).

Zdjęcie 2

6. Ampułko-strzykawkę należy trzymać palcami

za uchwyt w sposób pewny.

Całą długość igły należy wprowadzić pod kątem

prostym w fałd skórny (Zdjęcie 3).

Zdjęcie 3

7.

Należy wstrzyknąć całą zawartość ampułko-strzykawki naciskając tłok w dół, do czasu aż

wystąpi opór.

8. Wyjąć igłę z ampułko-strzykawką ze skóry

(Zdjęcie 4). Nie należy rozcierać miejsca

wstrzyknięcia leku.

Zdjęcie 4

9. Wygląd ampułko-strzykawki po dokonaniu

wstrzyknięcia (Zdjęcie 5).

Nasadka zabezpieczająca

Uchwyt ampułko-strzykawki

Zdjęcie 5

10. Po wykonaniu wstrzyknięcia należy

przesunąć nasadkę ochronną na ampułko-

strzykawce w celu zabezpieczenia przed

ukłuciem igłą (Zdjęcie 6). Mocno trzymając

palcami uchwyt ampułko-strzykawki jedną ręką,

drugą ręką należy chwycić zewnętrzną nasadkę

ampułko-strzykawki i przesunąć ją w stronę igły.

Nastąpi odblokowanie nasadki. Następnie należy

przesunąć nasadkę do pozycji, w której zablokuje

się zasłaniając całą igłę. Podczas uwalniania i

blokowania nasadki występuje opór.

Zdjęcie 6

11. Wygląd ampułko-strzykawki po przesunięciu

nasadki zabezpieczającej (Zdjęcie 7).

Nasadka zabezpieczająca

Uchwyt ampułko-strzykawki

Zdjęcie 7

12. Zużytej ampułko-strzykawki nie należy wyrzucać do domowych pojemników na odpadki. Należy

usunąć ją zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

((logo Aspen))