Folik

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Folik 0,4 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 0,4 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Folik 0,4 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909990400218, OTC; 60 tabl., 5909990216031, OTC; 90 tabl., 5909990216048, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04002
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

FOLIK, 0,4 mg, tabletki

(Acidum folicum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza

lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest Folik i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Folik

Jak stosować Folik

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Folik

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Folik i w jakim celu się go stosuje

Kwas foliowy, substancja czynna leku Folik, jest witaminą z grupy B.

Kobiety w ciąży i karmiące piersią mają zwiększone zapotrzebowanie na kwas foliowy. Realizacja

zwiększonego zapotrzebowania wyłącznie przy pomocy diety jest praktycznie niemożliwa. Niedobory kwasu

foliowego w tym okresie mogą prowadzić do powstania wad wrodzonych ośrodkowego układu nerwowego i

twarzy u noworodka.

Eksperci zalecają wszystkim kobietom zwiększenie spożycia kwasu foliowego w okresie co najmniej

1 miesiąca przed spodziewanym zapłodnieniem i w pierwszych 12 tygodniach ciąży. W stanach zwiększonego

zapotrzebowania dieta może być niewystarczającym źródłem kwasu foliowego.

Wskazania do stosowania leku Folik

Zapobieganie niedoborom kwasu foliowego u kobiet przed poczęciem i we wczesnym okresie ciąży w celu

zmniejszenia ryzyka powstawania wad cewy nerwowej u potomstwa.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Folik

Kiedy nie stosować leku Folik

Jeśli pacjent ma uczulenie na kwas foliowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienione w punkcie 6). Reakcja alergiczna może się objawiać wysypką, swędzeniem, spuchnięciem

twarzy, warg, języka lub dusznością (w przypadku wystąpienia takich objawów, należy skontaktować się z

lekarzem).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Z wyjątkiem okresu ciąży i laktacji nie należy stosować kwasu foliowego w dawkach większych niż

0,4 mg na dobę (1 tabletka leku Folik) bez uprzedniego wykluczenia przez lekarza niedokrwistości

megaloblastycznej.

Kobiety, które wcześniej urodziły dziecko z wadą wrodzoną układu nerwowego są obciążone

zwiększonym ryzykiem urodzenia kolejnego dziecka z taką wadą. Przed kolejną ciążą powinny uzyskać

poradę genetyczną.

Takie kobiety powinny stosować kwas foliowy przez co najmniej trzy miesiące przed planowaną ciążą, w

dawkach 4 do 5 mg na dobę.

Należy skonsultować się z lekarzem nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w

przeszłości.

Folik a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jeśli Folik podawany jest jednocześnie z:

doustnymi środkami antykoncepcyjnymi (zawierającymi estrogeny),

lekami przeciwgruźliczymi, alkoholem i żywicami jonowymiennymi, stosowanymi w chorobach z nadmiarem

lipidów (tłuszczów) we krwi;

- wymienione leki mogą zmniejszać skuteczność leku Folik.

Jeśli Folik podawany jest jednocześnie z:

lekami znanymi jako antagoniści kwasu foliowego (sulfonamidy,

trimetoprim, pirymetamina, sulfasalazyna) oraz lekami przeciwnowotworowymi (metotreksat);

- wymienione leki również mogą zmniejszać skuteczność leku Folik, ale na skutek odmiennego

mechanizmu.

Jeśli Folik podawany jest jednocześnie z

lekami przeciwdrgawkowymi (fenobarbital, fenytoina, prymidon),

może zmniejszać ich skuteczność, prowadząc do nawrotu drgawek.

Folik z jedzeniem i piciem

Pokarm nie ma wpływu na wchłanianie leku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko,

powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty, przed zastosowaniem tego leku.

Folik może być stosowany w okresie ciąży.

Kobiety przyjmujące Folik mogą karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Folik nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Folik

Ten lek

należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Folik to 1 tabletka (0,4 mg kwasu foliowego) raz na dobę, co najmniej przez

jeden miesiąc przed poczęciem i w pierwszym trymestrze (pierwsze 3 miesiące) ciąży.

Sposób przyjmowania:

Tabletki najlepiej przyjmować w trakcie posiłku, popijając wodą.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Folik

jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Folik

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem

lub udać do szpitala. Należy pokazać lekarzowi opakowanie z tabletkami.

Pominięcie zastosowania leku Folik

Jeśli pominięto dawkę leku, należy przyjąć następną przepisaną dawkę w przewidzianym dla niej terminie.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Folik

Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem, nawet, jeżeli pacjent czuje się lepiej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek

lek ten

może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Folik jest lekiem dobrze tolerowanym. Rzadko wywołuje działania niepożądane i zazwyczaj mają one łagodny

przebieg. Najczęściej występują skórne reakcje alergiczne. Bardzo rzadko może jednak dojść do wystąpienia

ciężkich reakcji alergicznych w postaci obrzęku naczynioruchowego lub skurczu oskrzeli.

Jeśli wymienione poniżej działania niepożądane określone są jako występujące: bardzo często - oznacza to, że

występują z częstością co najmniej u 1 na 10 pacjentów; często - co najmniej 1 na 100, poniżej 1 na 10

pacjentów; niezbyt często - co najmniej 1 na 1000, poniżej 1 na 100 pacjentów; rzadko - co najmniej 1 na 10

000, poniżej 1 na 1000 pacjentów i bardzo rzadko - poniżej 1 na 10 000 pacjentów, w tym pojedyncze

przypadki; częstość nieznana (nie może być oszacowana na podstawie dostępnych danych).

Niezbyt często występują:

skórne reakcje alergiczne (wysypka, świąd)

Rzadko występują:

gorzki smak w ustach, wzdęcia, nudności, wymioty, biegunka;

brak łaknienia, trudności w zasypianiu, senność, nadmierna pobudliwość nerwowa,

depresja

Bardzo rzadko występują:

obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli

Z częstością nieznaną występuje:

ciężka reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna)

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych bardzo rzadkich i ciężkich,

podkreślonych linią objawów niepożądanych, należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i

skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02 222 Warszawa

tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa

stosowania leku.

5. Jak przechowywać Folik

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Folik

- Substancją czynną leku jest kwas foliowy.

- Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, wapnia

wodorofosforan bezwodny, krzemionka koloidalna bezwodna, aromat Maracuja.

Jak wygląda lek Folik i co zawiera opakowanie

Tabletki barwy jasnożółtej, okrągłe, obustronnie płaskie.

Opakowanie leku Folik zawiera 30, 60 lub 90 tabletek oraz ulotkę informacyjną.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22)755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

((logo podmiotu odpowiedzialnego))

((farmakod))