Fluconazin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Fluconazin 5 mg/ml syrop
 • Dawkowanie:
 • 5 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Fluconazin 5 mg/ml syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 150 ml, 5909991097219, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10972
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

/ 7

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

FLUCONAZIN

5 mg/ml, syrop

Fluconazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza,farmaceuty lub pielegniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi,farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Fluconazin i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fluconazin

3. Jak stosować lek Fluconazin

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Fluconazin

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Fluconazin i w jakim celu się go stosuje

Fluconazin zawiera flukonazol, lek przeciwgrzybiczy, który hamuje tworzenie najważniejszego

składnika ściany komórkowej grzybów chorobotwórczych i zaburza jej prawidłowe funkcjonowanie.

Flukonazol stosuje się do leczenia zakażeń wywołanych przez grzyby drożdżakopodobne: kandydozy

pochwy, kandydozy jamy ustnej i przełyku, kandydoz układowych (w tym kandydemii, kandydozy

rozsianej i innych form kandydozy inwazyjnej tj.: kandydozy płuc, kandydozy otrzewnej, kandydozy

dróg moczowych), kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, kryptokokowego

zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u chorych na AIDS, grzybic skóry.

Ponadto Fluconazin stosuje się w zapobieganiu występowania kandydozy u pacjentów z grup

zwiększonego ryzyka (pacjentów z nowotworami złośliwymi, po przeszczepach narządów oraz u

pacjentów poddawanych chemioterapii i/lub radioterapii), zgodnie z aktualnie obowiązującymi

wytycznymi na temat prowadzenia leczenia zakażeń grzybiczych.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fluconazin

Kiedy nie stosować leku Fluconazin:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli pacjent ma uczulenie na inne leki tzw. pochodne azolowe;

podczas leczenia terfenadyną, pimozydem, astemizolem, cyzaprydem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Fluconazin należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub

pielęgniarką.

U niektórych osób, zwłaszcza cierpiących na poważne choroby, takie jak AIDS albo na schorzenia

nowotworowe, a także u osób, u których występują nieprawidłowości w funkcjonowaniu wątroby, dla

/ 7

ograniczenia ryzyka wystąpienia zaburzeń funkcjonowania wątroby konieczna jest regularna kontrola

stanu tego narządu, a w przypadku pojawienia się objawów niewydolności wątroby lekarz podejmie

decyzję o przerwaniu podawania flukonazolu.

Podczas leczenia flukonazolem rzadko obserwowano wystąpienie zmian skórnych (tzw. zespołu

Stevensa-Johnsona - odmiany rumienia wielopostaciowego i martwicy toksyczno-rozpływnej

naskórka - tzw. zespołu Lyella). Chorzy na AIDS są bardziej podatni na wystąpienie odczynów

skórnych podczas terapii różnymi lekami.

Jeśli w trakcie leczenia flukonazolem chorych na grzybicę powierzchniową pojawi się wysypka,

lekarz podejmie decyzję o przerwaniu podawania flukonazolu.

Jeśli podczas leczenia flukonazolem chorych na kandydozy układowe lub ich postacie inwazyjne

pojawi się wysypka, można kontynuować leczenie flukonazolem, pod warunkiem regularnego

kontrolowania stanu chorego.

W przypadku wystąpienia zmian pęcherzykowych lub rumienia wielopostaciowego lekarz podejmie

decyzję o przerwaniu podawania flukonazolu.

Zanotowano również rzadkie przypadki anafilaksji (patrz pkt. 4. Możliwe działania niepożądane).

Leczenie flukonazolem może rzadko prowadzić do wystąpienia zmian w zapisie EKG (tzw.

wydłużenia odcinka QT) lub nawet do pojawienia się bardzo poważnych zaburzeń rytmu pracy serca

(tzw. wielokształtnego częstoskurczu komorowego - „Torsade de pointes”). Podawanie flukonazolu

może sprzyjać wystąpieniu arytmii w przypadkach:

- wrodzonego lub udokumentowanego wydłużenia tzw. odcinka QT w zapisie EKG;

- tzw. kardiomiopatii (zwłaszcza u chorych z niewydolnością serca);

- tzw. rzadkoskurczu zatokowego;

- innych zaburzeń rytmu serca;

- równoczesnego podawania innych leków wydłużających tzw. odcinek QT w zapisie EKG;

- tzw. zaburzeń elektrolitowych (obniżenia stężenia we krwi potasu, magnezu, wapnia).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek konieczna jest odpowiednia korekta dawkowania flukonazolu

(patrz pkt. 3. „Jak stosować lek Fluconazin”).

Dzieci

patrz pkt. 3 „Jak stosować lek Fluconazin”.

Lek Fluconazin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

U pacjentów leczonych równocześnie flukonazolem i innymi lekami może być konieczna

odpowiednia korekta dawkowania stosowanych leków lub zmiana dotychczasowego sposobu leczenia,

a niekiedy nawet przerwanie podawania jednego z leków. Decyzję o wprowadzeniu odpowiedniej

zmiany terapii podejmuje wyłącznie lekarz po uprzedniej szczegółowej ocenie stanu pacjenta.

Wiadomo, że zwiększenie dawki flukonazolu jest niekiedy konieczne u pacjentów leczonych

ryfampicyną.

Zmniejszenie dawkowania flukonazolu może być niekiedy konieczne u pacjentów leczonych

hydrochlorotiazydem.

Flukonazol nasila działanie niektórych leków uspokajających - tzw. krótkodziałających benzodiazepin

(np. midazolamu), dlatego konieczne jest odpowiednia korekta dawkowania oraz kontrola stanu

pacjenta.

Flukonazol nasila działanie leków przeciwzakrzepowych, co może doprowadzić do wystąpienia

krwawień (sińców, krwawień z nosa, z przewodu pokarmowego, krwiomoczu i smołowatych

stolców). Dlatego u pacjentów otrzymujących leki przeciwzakrzepowe pochodne kumaryny i

flukonazol lekarz powinien zalecić ścisłą kontrolę parametrów określających stan układu krzepnięcia

krwi (tzw. czasu protrombinowego).

Chorym na cukrzycę można podawać flukonazol razem z doustnymi lekami obniżającymi stężenie

glukozy we krwi (tzw. pochodnymi sulfonylomocznika: chlorpropamidem, glibenklamidem,

/ 7

glipizydem, tolbutamidem), jednak należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia epizodów tzw.

hipoglikemii.

Jeśli konieczne jest równoczesne podawanie fenytoiny i flukonazolu, należy kontrolować jej stężenie

we krwi, a dawkę skorygować tak, by uzyskać wymaganą skuteczność leczenia.

Przyjmowanie flukonazolu prawdopodobnie nie wpływa na skuteczność doustnych środków

antykoncepcyjnych.

Podawanie flukonazolu nie wpływa na aktywność hormonów steroidowych u kobiet, a jedynie w

nieistotnym stopniu zmienia ich aktywność u mężczyzn.

U pacjentów po transplantacji nerek otrzymujących cyklosporynę i flukonazol zaleca się

kontrolowanie stężenia cyklosporyny we krwi. Jednakże flukonazol nie wpływał na stężenie

cyklosporyny we krwi pacjentów po przeszczepie szpiku.

Stan pacjentów przyjmujących flukonazol oraz wysokie dawki teofiliny (lub pacjentów narażonych na

wystąpienie toksycznego działania teofiliny), powinien być dokładnie kontrolowany, a w razie

potrzeby lekarz powinien zalecić odpowiednie zmodyfikowanie prowadzonego leczenia.

Ze względu na możliwość wystąpienia poważnych zaburzeń czynności skurczowej serca (wydłużenia

tzw. odstępu QT w zapisie EKG, kołatania serca, tachykardii, zawrotów głowy i bólu w klatce

piersiowej) wynikających z nasilenia działania terfenedyny u pacjentów przyjmujących flukonazol, nie

zaleca się równoczesnego leczenia terfenadyną i flukonazolem.

Podobnie, ze względu na ryzyko wystąpienia poważnych zaburzeń rytmu serca, włącznie z tzw.

Torsade de pointes” nie należy równocześnie przyjmować cyzaprydu i flukonazolu.

Ponieważ flukonazol podwyższa stężenie zydowudyny we krwi, co zwiększa możliwość wystąpienia

jej działań niepożądanych, lekarz powinien kontrolować stan chorych poddanych takiemu leczeniu.

Flukonazol podwyższa stężenie ryfabutyny we krwi, dlatego stan chorych leczonych ryfabutyną i

flukonazolem powinien być kontrolowany.

Podobnie, ponieważ flukonazol podwyższa stężenie takrolimusu we krwi, ze względu na możliwość

uszkodzenia nerek stan chorych poddanych takiemu leczeniu powinien być kontrolowany.

Niektóre leki podlegają przemianom w organizmie przy wykorzystaniu tych samych układów

enzymów, jakie odpowiedzialne są za metabolizm flukonazolu. Dlatego w pewnych przypadkach

równoczesne podanie flukonazolu i niektórych leków może zmniejszyć bezpieczeństwo

prowadzonego leczenia albo ujawnić niepożądane działania zastosowanych leków, co ma szczególne

znaczenie w przypadku stosowania leków wpływających na rytm pracy serca np. mogących zwiększać

tzw. odstęp QT w zapisie EKG, albo zmieniać skuteczność leczenia flukonazolem.

Podczas stosowania flukonazolu u chorych otrzymujących równocześnie astemizol lub inne leki

metabolizowane przy udziale układu cytochromu P-450, konieczna jest dokładna kontrola stanu

pacjentów.

Podawanie flukonazolu wraz z pokarmem, cymetydyną, lekami zobojętniającymi lub podczas

naświetlań przed transplantacją szpiku, praktycznie nie wpływa na wchłanianie flukonazolu.

Stosowanie leku Fluconazin z jedzeniem i piciem

Jednoczesne spożywanie pokarmu nie wpływa na wchłanianie flukonazolu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy podawać flukonazolu kobietom ciężarnym lub kobietom w wieku rozrodczym nie

stosującym skutecznej antykoncepcji.

Lek przenika do mleka kobiecego w stężeniach niższych od stężeń w osoczu krwi. Karmienie piersią

można kontynuować po przyjęciu pojedynczej dawki 40 ml syropu (tj. 200 mg flukonazolu) na dobę

lub mniejszej (patrz pkt. 3. Jak stosować lek Fluconazin). Nie zaleca się karmienia piersią po przyjęciu

wielokrotnym flukonazolu lub wysokich jego dawek.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu lub w sposób nieistotny wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i

obsługiwania maszyn.

/ 7

Lek Fluconazin zawiera maltitol

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Fluconazin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie.

Lek nie zawiera cukru.

Zalecenia ogólne

Leczenie należy kontynuować aż do czasu ustąpienia objawów klinicznych i uzyskania wyników

badań mykologicznych wskazujących na zanik aktywności drożdżaków w pobranym materiale.

Nieodpowiednie dawkowanie lub zbyt krótki czas leczenia naraża pacjenta na nawrót zakażenia. U

chorych na AIDS i kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zwykle konieczne jest

prowadzenie dalszej terapii podtrzymującej w celu zapobieżenia nawrotom zakażenia.

Dawkowanie u dorosłych

Stosowanie lecznicze:

- kandydoza pochwy: jednorazowo 150 mg flukonazolu (tj. 30 ml syropu);

- kandydoza jamy ustnej: zazwyczaj zalecana dawka to 50 mg flukonazolu (tj. 10 ml syropu) raz na

dobę, przez 7 do 14 dni. Leczenie trwa zazwyczaj nie dłużej niż 14 dni, z wyjątkiem pacjentów z

obniżoną odpornością. W ciężkich przypadkach lekarz może zwiększyć dawkę do 100 mg flukonazolu

(tj. do 20 ml syropu) raz na dobę.

- kandydoza przełyku: zazwyczaj zalecana dawka to 50 mg flukonazolu (tj. 10 ml syropu) na dobę,

w ciężkich przypadkach lekarz może zwiększyć dawkę do 100 mg flukonazolu (tj. 20 ml syropu) na

dobę. Zazwyczaj leczenie trwa 14 do 30 dni.

- kandydozy układowe, w tym kandydemia, kandydoza rozsiana i inne formy kandydozy

inwazyjnej (kandydoza płuc, kandydoza otrzewnej, kandydoza dróg moczowych): pierwszego

dnia 400 mg flukonazolu (tj. 80 ml syropu), a następnie 200 mg flukonazolu (tj. 40 ml syropu) na

dobę. W zależności od odpowiedzi klinicznej lekarz może zwiększyć dawkę do 400 mg flukonazolu

(tj. 80 ml syropu) na dobę. Czas trwania leczenia zależy od odpowiedzi klinicznej.

- kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych: pierwszego dnia 400 mg flukonazolu (tj.

80 ml syropu), a następnie 200 do 400 mg flukonazolu (tj. 40 do 80 ml syropu) raz na dobę. Czas

trwania leczenia zależy od efektów klinicznych oraz od uzyskania negatywnych wyników badań

mykologicznych płynu mózgowo-rdzeniowego, zwykle wynosi co najmniej 6 do 8 tygodni.

- zapobieganie nawrotowi kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych: u chorych na

AIDS zaleca się po przeprowadzonym leczeniu wstępnym stosowanie 100 do 200 mg flukonazolu (tj.

20 do 40 ml syropu) na dobę.

- grzybice skóry: zalecana dawka wynosi 50 mg flukonazolu (tj. 10 ml syropu) raz na dobę, przez 2

do 4 tygodni, a w przypadku grzybicy stóp - do 6 tygodni. Czas leczenia nie powinien przekraczać 6

tygodni.

Stosowanie zapobiegawcze:

Zapobieganie występowaniu kandydoz u osób o wysokim ryzyku zakażenia (pacjentów o obniżonej

odporności wynikającej z tzw. neutropenii, będącej wynikiem chemioterapii z użyciem leków

cytotoksycznych lub radioterapii): zaleca się podawanie 50 do 400 mg flukonazolu (tj. 10 do 80 ml

syropu) raz na dobę, w zależności od stopnia ryzyka wystąpienia zakażenia. Jeśli istnieje ryzyko

wystąpienia długotrwałej neutropenii (np. w przypadku transplantacji szpiku kostnego) zaleca się

podawanie 400 mg flukonazolu (tj. 80 ml syropu) raz na dobę, a leczenie należy rozpocząć na kilka

dni przed spodziewanym wystąpieniem neutropenii i kontynuować przez 7 dni po osiągnięciu we krwi

obwodowej liczby neutrofili powyżej 1000 w mm

/ 7

Dawkowanie u dzieci

Syrop Fluconazin może być stosowany u dzieci powyżej 1 roku życia.

Dzieci powyżej 1 roku życia:

- kandydoza jamy ustnej, kandydoza przełyku: pierwszego dnia 6 mg flukonazolu/kg mc. (tj. po

1,2 ml syropu/kg mc.), a następnie 3 mg flukonazolu/kg mc. (tj. po 0,6 ml syropu/kg mc.) na dobę.

- kandydozy układowe i kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych: zależnie od

ciężkości zakażenia 6 do 12 mg/kg mc. na dobę (tj. po 1,2 do 2,4 ml syropu/kg mc. na dobę).

- zapobieganie występowaniu kandydoz u dzieci o wysokim ryzyku zakażenia (pacjentów o

obniżonej odporności wynikającej z tzw. neutropenii, będącej skutkiem chemioterapii z użyciem

leków cytotoksycznych lub radioterapii): zaleca się podawanie – zależnie od stopnia nasilenia i czasu

utrzymywania się neutropenii – od 3 do 12 mg/kg mc. na dobę (tj. od 0,6 do 2,4 ml syropu/kg mc. na

dobę). Patrz: dorośli, stosowanie zapobiegawcze.

Nie przekraczać u dzieci dziennej dawki 400 mg flukonazolu (tj. 80 ml syropu).

Z powodu ograniczonej ilości danych dotyczących stosowania flukonazolu w leczeniu kandydozy

pochwy u dzieci poniżej 16 lat, nie zaleca się jego stosowania w tych przypadkach, chyba że brak jest

alternatywnego sposobu leczenia.

Dawkowanie u osób w wieku podeszłym

Jeśli sprawność wydalnicza nerek nie jest obniżona (wartość tzw. klirensu kreatyniny przekracza 50

ml/min) nie jest konieczna modyfikacja dawkowania flukonazolu u osób w wieku podeszłym.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Jednorazowe podanie flukonazolu chorym z niewydolnością nerek nie wymaga korekty dawkowania.

Przy podawaniu wielokrotnym (również dzieciom), pierwszego dnia pacjenci otrzymują dawkę

zgodną z podanymi powyżej wskazaniami i wiekiem, lecz kolejne dawki dzienne lekarz powinien

skorygować wg poniższego schematu:

Jeśli znana jest wyłącznie wartość stężenia kreatyniny w osoczu krwi pacjenta, odpowiednią korektę

dawkowania flukonazolu ułatwia obliczenie klirensu kreatyniny wg poniższego wzoru:

dla dorosłych mężczyzn:

(140 - wiek pacjenta w latach) x masa ciała pacjenta w kg

72 x stężenie kreatyniny w osoczu (w mg/100 ml)

dla dorosłych kobiet obliczoną wg powyższego wzoru wartość należy pomnożyć przez współczynnik

0,85.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fluconazin

W przypadku przedawkowania flukonazolu lekarz zastosuje leczenie objawowe (w razie potrzeby

wspomagane płukaniem żołądka) i tzw. forsowaną diurezę. Trzygodzinna hemodializa obniża stężenie

leku w osoczu o 50%.

Pominięcie zastosowania leku Fluconazin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Klirens kreatyniny (ml/min)

Procent dziennej dawki zalecanej dla

pacjenta z niewydolnością nerek

>

100 % (bez zmian)

≤ 50 (bez dializy)

50 % (obniżyć o połowę)

Pacjenci regularnie hemodializowani

100 % (bez zmian) po każdej dializie

/ 7

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Flukonazol jest zwykle dobrze tolerowany. Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

Zaburzenia układu nerwowego: bóle głowy;

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka;

Zaburzenia żołądka i jelit: ból brzucha, biegunka, wzdęcia, mdłości. U niektórych osób, zwłaszcza u

cierpiących na poważne choroby, takie jak AIDS albo na choroby nowotworowe, odnotowano

przypadki wystąpienia zmian wartości parametrów charakteryzujących funkcjonowanie wątroby,

nerek oraz wyników badań hematologicznych i biochemicznych.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: wpływ uszkadzający na wątrobę, rzadko przypadki śmierci

oraz zmiana wyników badań laboratoryjnych krwi (zwiększenie aktywności enzymów: alkalicznej

fosfatazy, dehydrogenazy asparaginowej, dehydrogenazy alaninowej i podwyższone stężenie

bilirubiny).

Ponadto stwierdzono przypadki:

Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, napady padaczkowe, zaburzenia smaku;

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wypadanie włosów, nadmierne złuszczanie skóry włącznie z

tzw. zespołem Stevensa-Johnsona oraz martwicą toksyczno-rozpływną naskórka (tzw. zespołem

Lyella);

Zaburzenia żołądka i jelit: dyspepsja, wymioty;

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: zmiany liczby białych krwinek i płytek krwi (leukopenia z

neutropenią i agranulocytozą, trombocytopenia);

Zaburzenia układu immunologicznego: tzw. anafilaksja (włącznie z obrzękiem naczyniowo-

ruchowym, obrzękiem twarzy, świądem), pokrzywka.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych poniżej objawów ciężkiej reakcji

alergicznej należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się

do najbliższego szpitala:

- nagłe trudności z oddychaniem, mową lub połykaniem,

- świąd warg, języka, twarzy i szyi,

- silne zawroty głowy lub omdlenia,

- swędząca wysypka lub pęcherze na skórze, z towarzyszącym bólem jamy ustnej lub narządów

płciowych;

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: przypadki niewydolności wątroby, zapalenie wątroby,

martwica wątroby, żółtaczka;

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: wzrost stężenia cholesterolu i trójglicerydów oraz obniżenie

stężenia potasu we krwi;

Zaburzenia serca: zaburzenia rytmu serca (wydłużenie tzw. odstępu QT, wielokształtny częstoskurcz

komorowy tzw. „torsade de pointes”).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Aleje Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa

tel.: 22 49 21 301, faks: 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

/ 7

5.

Jak przechowywać lek Fluconazin

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Fluconazin

Substancją czynną leku jest flukonazol. 1 ml syropu zawiera 5 mg flukonazolu.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: maltitol ciekły, glikol propylenowy, kwas

cytrynowy jednowodny, sodu benzoesan, aromat truskawkowy, sacharyna sodowa dwuwodna,

woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Fluconazin i co zawiera opakowanie

Jedno opakowanie leku zawiera 150 ml syropu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku

tel. 22 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: