Flucon

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Flucon 1 mg/ml krople do oczu, zawiesina
 • Dawkowanie:
 • 1 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • krople do oczu, zawiesina
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Flucon 1 mg/ml krople do oczu, zawiesina
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 5 ml, 5909990186716, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01867
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Flucon, 1 mg/ml, krople do oczu, zawiesina

Fluorometholonum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Flucon i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Flucon

Jak stosować lek Flucon

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Flucon

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Flucon i w jakim celu się go stosuje

Lek Flucon stosowany jest w leczeniu niezakaźnych stanów zapalnych oczu.

Lek Flucon należy do grupy leków nazywanych kortykosteroidami. Ich działanie polega na

zapobieganiu lub zmniejszaniu stanu zapalnego.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Flucon

Kiedy nie stosować leku Flucon, krople do oczu

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6),

jeśli u pacjenta występuje:

nieleczone ostre bakteryjne zakażenie oka,

opryszczkowe zapalenie rogówki, krowianka, ospa wietrzna lub jakiekolwiek inne

wirusowe zakażenie oka,

grzybicze zakażenie oka,

gruźlicze zakażenie oka,

nieleczone ropne zakażenie oka.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Flucon należy stosować wyłącznie do zakraplania oka (oczu).

Jeśli pacjent stosuje lek Flucon krople do oczu przez długi okres:

U pacjenta może wystąpić zwiększenie ciśnienia w oku. Ryzyko wywołanego

kortykosteroidami zwiększenia ciśnienia w oku jest większe u dzieci i może wystąpić

szybciej niż u dorosłych. Szczególnie w przypadku stosowania leku u dzieci należy

zwrócić się do lekarza po poradę. Ryzyko spowodowane przyjmowaniem

kortykosteroidów rozwoju nadciśnienia ocznego oraz tworzenia się zaćmy jest też

większe u pacjentów cierpiących jednocześnie na inne choroby (np. u pacjentów chorych

na cukrzycę).

U pacjenta może rozwinąć się jaskra przebiegająca z uszkodzeniem nerwu wzrokowego,

upośledzeniem ostrości wzroku i zaburzeniami pola widzenia, a także z tworzeniem się

tylnej zaćmy podtorebkowej.

Jeśli objawy nasilą się lub wystąpi nagły nawrót choroby, należy skontaktować się z lekarzem.

Pacjent może być bardziej podatny na infekcje oka.

Jeśli u pacjenta wystąpi zakażenie, lekarz przepisze inny lek przeznaczony do leczenia tego

zakażenia.

Leki steroidowe stosowane miejscowo do oczu mogą opóźniać gojenie się ran oka. Jednoczesne

miejscowe stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych może powodować ryzyko

wystąpienia problemów z gojeniem się oka.

Jeśli pacjent cierpi na choroby prowadzące do ścieńczenia tkanek oka, przed zastosowaniem

tego leku powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli pacjent stosuje równocześnie inne leki, powinien uważnie przeczytać punkt „Lek Flucon

a inne leki”.

Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować

się z lekarzem.

Należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu fluorometolonu w leczeniu zakażenia

wirusem opryszczki pospolitej (herpes simplex). Należy zwrócić się do lekarza po poradę, jeśli stan

zdrowia się pogorszył lub nie ulega poprawie.

Miejscowemu podawaniu kortykosteroidów może towarzyszyć obniżenie wydzielania kortyzolu

w moczu jak również obniżenie stężenia kortyzolu w osoczu. Obserwowano związek kortykosteroidów

ze zmniejszeniem tempa wzrostu u dzieci, szczególnie przy wysokich dawkach i długotrwałym leczeniu.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Flucon należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci

Nie określono bezpieczeństwa stosowania leki Flucon u dzieci w wieku poniżej 3 lat, dlatego nie

zaleca się stosowania w tej grupie wiekowej.

Lek Flucon a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, w tym leki dostępne bez

recepty.

Jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne krople lub maści podawane do oczu, należy zachować co

najmniej 5 minut przerwy pomiędzy podaniami kolejnych leków. Maści do oczu należy stosować na

końcu.

Jednoczesne miejscowe stosowanie steroidów oraz niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)

może zwiększać ryzyko wystąpienia problemów z gojeniem się rogówki.

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Podczas używania kropli do oczu, które mają na celu rozszerzenie źrenicy (np. atropiny), mogących

powodować podwyższenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, efekt ten może być nasilony, kiedy

jednocześnie używany jest lek Flucon.

Leki kortykosteroidowe do oczu mogą powodować podwyższenie ciśnienia wewnątrzgałkowego,

zmniejszając skuteczność leków przeciwjaskrowych.

Niektóre leki mogą nasilać działanie leku Flucon i dlatego lekarz prowadzący może zdecydować

o uważnym monitorowaniu stanu pacjenta przyjmującego te leki (w tym niektóre leki stosowane

w leczeniu HIV: rytonawir, kobicystat).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Flucon nie ma wpływu lub wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

i obsługiwania maszyn.

Przez pewien czas po podaniu leku Flucon widzenie może być niewyraźne. Nie należy prowadzić

pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu ustąpienia tego objawu.

Lek Flucon zawiera chlorek benzalkoniowy

Lek zawiera 0,1 mg chlorku benzalkoniowego w każdym mililitrze (0,1 mg/ml).

Chlorek benzalkoniowy może być absorbowany przez miękkie soczewki kontaktowe i zmieniać ich

zabarwienie. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej

15 minut przed ponownym założeniem.

Chlorek benzalkoniowy może powodować także podrażnienie oczu, zwłaszcza u osób z zespołem

suchego oka lub zaburzeniami dotyczącymi rogówki (przezroczystej warstwy z przodu oka). W razie

wystąpienia nieprawidłowych odczuć w obrębie oka, kłucia lub bólu w oku po zastosowaniu

leku, należy skontaktować się z lekarzem.

3.

Jak stosować lek Flucon

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli po usunięciu nakrętki kołnierz zabezpieczający ulegnie poluzowaniu, należy go wyrzucić przed

zastosowaniem leku.

Młodzież i dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku)

Zazwyczaj stosowana dawka leku Flucon to jedna kropla do oka lub oczu, dwa do czterech razy na

dobę. W okresie pierwszych 24 do 48 godzin, lekarz może zwiększyć dawkowanie do jednej kropli

podawanej co 4 godziny. Lekarz poinformuje, jak długo będzie trwało leczenie.

Dzieci

Nie określono bezpieczeństwa stosowania leku Flucon u dzieci w wieku poniżej 3 lat. U dzieci

w wieku 3 lat i starszych powinna być zastosowana taka sama dawka jak dla osób dorosłych.

Lekarz określi jak długo należy stosować lek.

Jeżeli lek jest używany u pacjentów z jaskrą, okres leczenia powinien być ograniczony do 2 tygodni,

chyba że uzasadnione jest dłuższe leczenie.

Lek Flucon przeznaczony jest wyłącznie do podawania do oczu.

Sposób stosowania leku w postaci kropli do oczu

Przygotować butelkę leku w postaci kropli do oczu i lustro.

Umyć dokładnie ręce.

Dokładnie wstrząsnąć butelkę.

Odkręcić zakrętkę.

Wziąć butelkę do ręki i skierować ją do góry dnem, trzymając kciukiem i palcem środkowym

(rysunek 1).

Odchylić głowę do tyłu. Powiekę dolną odchylić czystym palcem ku dołowi tak, aby utworzyła się

„kieszonka” pomiędzy powieką i gałką oczną; do niej powinna trafić kropla (rysunek 2).

Przybliżyć końcówkę butelki do oka. Dla ułatwienia można posłużyć się lustrem.

Nie dotykać końcówką zakraplacza do oka, powieki, okolic oka ani innych powierzchni.

Mogłoby to spowodować zakażenie kropli.

Lekko nacisnąć dno odwróconej butelki, aby spowodować wypłynięcie pojedynczej kropli leku

Flucon (rysunek 3).

Po zastosowaniu leku w postaci kropli do oczu zdjąć palec, którym trzymało się dolną powiekę.

Zamknąć oko i delikatnie ucisnąć palcem kącik oka w okolicy nosa na 2 minuty (rysunek 4).

Pomoże to zapobiec przedostawaniu się leku do całego organizmu.

Jeżeli konieczne jest podawanie kropli do obu oczu, należy powtórzyć czynności wymienione

powyżej w stosunku do drugiego oka.

Bezpośrednio po użyciu leku mocno zakręcić butelkę.

W tym samym czasie należy korzystać z jednej butelki z lekiem.

Jeżeli kropla nie trafi do oka należy powtórzyć próbę prawidłowego zakroplenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Flucon

W przypadku zakroplenia do oczu nadmiernej ilości kropli, przemyć oczy letnią wodą.

Nie należy stosować leku do czasu planowego przyjęcia kolejnej dawki.

Pominięcie zastosowania leku Flucon

W przypadku pominięcia dawki leku Flucon, należy przyjąć kolejną planową dawkę. Jeśli jednak

do podania kolejnej dawki leku pozostało niewiele czasu, pominiętą dawkę należy opuścić i powrócić

do normalnego schematu podawania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia

pominiętej dawki.

Jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne krople lub maści podawane do oczu, należy zachować co

najmniej 5 minut przerwy pomiędzy podaniami kolejnych leków. Maści do oczu należy stosować na

końcu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Flucon może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

W czasie stosowania leku Flucon krople do oczu obserwowano występowanie następujących działań

niepożądanych z częstością nieznaną (częstości występowania nie można było ustalić na podstawie

dostępnych danych):

zwiększone ciśnienie w oku, niewyraźne widzenie, ból oka, uczucie dyskomfortu w oku

(przemijające pieczenie lub kłucie po zastosowaniu leku), uczucie ciała obcego w oku,

podrażnienie oka, zaczerwienienie oka, nasilone łzawienie, nieostre widzenie;

zaburzenia smaku.

Opis wybranych działań niepożądanych

Długotrwałe miejscowe stosowanie kortykosteroidów podawanych do oczu może skutkować

wzrostem ciśnienia wewnątrzgałkowego z uszkodzeniem nerwu wzrokowego, obniżeniem

ostrości widzenia i zaburzeniami pola widzenia oraz do powstawania zaćmy podtorebkowej

i opóźniania procesu gojenia się ran (patrz punkt 2).

W przypadku stosowania terapii skojarzonej zawierającej kortykosteroidy może dojść do

powstawania infekcji wtórnych (patrz punkt 2).

W przebiegu chorób prowadzących do ścieńczenia rogówki lub twardówki, istnieje większe

niebezpieczeństwo powstawania perforacji (patrz punkt 2).

U pacjentów z ciężkimi uszkodzeniami przezroczystej, przedniej części oka (rogówki),

fosforany mogą w bardzo rzadkich przypadkach spowodować w czasie leczenia zmętnienia

rogówki z powodu gromadzenia się wapnia.

O ile działania niepożądane nie są ciężkie to zazwyczaj można kontynuować stosowanie kropli.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę. Dotyczy

to również objawów niewymienionych w tej ulotce.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych,

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Flucon

Aby zapobiec zakażeniom butelkę należy wyrzucić po upływie czterech tygodni od jej pierwszego

otwarcia. Datę otwarcia butelki należy zapisać w miejscu zaznaczonym poniżej.

Data pierwszego otwarcia:………………

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce.

Nie zamrażać.

Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte.

Nie stosować leku Flucon po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i kartoniku

po: „EXP”.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Numer serii na opakowaniu oznakowany jest „Lot”.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Flucon

Substancją czynną leku jest fluorometolon 1 mg/ml.

Pozostałe składniki to: sodu diwodorofosforan jednowodny, disodu wodorofosforan bezwodny,

polisorbat 80, sodu chlorek, benzalkoniowy chlorek (roztwór), disodu edetynian, alkohol

poliwinylowy, hypromeloza (3550 mPa.s), kwas solny stężony i (lub) sodu wodorotlenek do

uzyskania odpowiedniego pH, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Flucon i co zawiera opakowanie

Lek Flucon jest płynem (zawiesina, biała do jasnobursztynowej) w 5 ml plastikowej butelce (typu

DROPTAINER) z zabezpieczoną zakrętką. Tekturowe pudełko zawiera 1 butelkę o pojemności 5 ml.

Podmiot odpowiedzialny

Novartis Poland Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

tel. +48 22 37 54 888

Wytwórca

s.a. Alcon-Couvreur n.v.

Rijksweg 14

2870 Puurs

Belgia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

2-8-2018

"Jian Pai Natural Skin Care Cream" contains antifungal drugs not listed on the label, which may pose serious health risks

"Jian Pai Natural Skin Care Cream" contains antifungal drugs not listed on the label, which may pose serious health risks

Health Canada testing of “Jian Pai Natural Skin Care Cream,” also called ‘’Yikangshuang,” found that it contains two antifungal drugs (fluconazole and miconazole) that are not listed on the product label, and may pose serious health risks.

Health Canada

24-5-2018

Consultation: miconazole and fluconazole: proposed advisory statements for medicines

Consultation: miconazole and fluconazole: proposed advisory statements for medicines

The TGA is seeking comments on the proposed RASML statements for OTC medicines containing miconazole or fluconazole. Closing date: 21 June 2018

Therapeutic Goods Administration - Australia