Floximox

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Floximox 3 mg/ml krople do oczu, roztwór
 • Dawkowanie:
 • 3 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • krople do oczu, roztwór
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Floximox 3 mg/ml krople do oczu, roztwór
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 poj. 5 ml, 5909991024857, Rp; 3 poj. 5 ml, 5909991024864, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 20721
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Floximox, 3 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Ofloxacinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek

może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Floximox i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Floximox

Jak stosować lek Floximox

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Floximox

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Floximox i w jakim celu się go stosuje

Floximox jest lekiem w postaci kropli do oczu przeznaczonym do leczenia powierzchownych zakażeń

oka, takich jak:

zapalenie spojówek

zapalenie rogówki.

Ofloksacyna należy do grupy leków zwanych chinolonowymi lekami przeciwbakteryjnymi.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Floximox

Kiedy nie stosować leku Floximox

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na ofloksacynę lub którykolwiek z pozostałych

składników leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Floximox, należy poinformować lekarza lub farmaceutę

jeśli wystąpi nadmierna ekspozycja na światło słoneczne lub promieniowanie UV (np. lampy

kwarcowe, solarium, itd.) podczas stosowania leku Floximox. Należy unikać obu źródeł światła ze

względu na ryzyko wystąpienia nadwrażliwości na światło.

jeśli pacjent jest uczulony na inne chinolonowe leki przeciwbakteryjne.

jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe. Podczas stosowania preparatu Floximox, krople do oczu,

roztwór, nie należy używać soczewek kontaktowych (patrz punkt „Floximox zawiera

benzalkoniowy chlorek”).

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z uszkodzeniem lub owrzodzeniem

powierzchni oka.

Tak jak w przypadku pozostałych antybiotyków, w trakcie długotrwałego stosowania leku Floximox

może dojść do namnożenia się niewrażliwych drobnoustrojów chorobotwórczych. W razie

wystąpienia tego typu infekcji w trakcie leczenia, lekarz podejmie odpowiednie środki.

Dzieci i młodzież

Istnieje ograniczone doświadczenie w stosowaniu kropli do oczu zawierających ofloksacynę u dzieci.

Przed zastosowaniem leku u dzieci, należy skontaktować się z lekarzem.

Inne leki i Floximox

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o

lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W przypadku jednoczesnego stosowania innych kropli/maści do oczu, należy zachować przynajmniej

15-minutową przerwę pomiędzy podaniem poszczególnych leków. Maści do oczu należy zawsze

stosować na końcu.

Ciąża i karmienie piersią

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią. Lekarz poradzi pacjentce

czy może stosować ten lek.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku Floximox może wywołać nieostre widzenie. Objawy te mogą utrzymywać się przez

kilka minut. W tym czasie nie należy obsługiwać maszyn, pracować bez mocnego oparcia lub

prowadzić pojazdów.

Floximox zawiera benzalkoniowy chlorek

Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie oczu i zmieniać zabarwienie miękkich

soczewek kontaktowych. Należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi.

Stosowanie soczewek kontaktowych w trakcie leczenia zakażeń oka nie jest zalecane.

3.

Jak stosować lek Floximox

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

U pacjentów we wszystkich grupach wiekowych zalecana dawka wynosi:

1 kropla leku Floximox

co 2 - 4 godziny do worka spojówkowego zainfekowanego oka (oczu) przez pierwsze dwa

dni

a następnie 4 razy na dobę.

W przypadku nasilenia infekcji lub braku poprawy po kilku dniach, należy skontaktować się z

lekarzem.

Czas trwania leczenia

Leku nie należy stosować dłużej niż przez 14 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Floximox

Dotychczas nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

W przypadku wystąpienia ogólnych działań niepożądanych po nieprawidłowym zastosowaniu leku lub

przypadkowym przedawkowaniu, należy wdrożyć leczenie systemowe. W tym przypadku należy

skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Floximox

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy zastosować

kolejną dawkę niezwłocznie po przypomnieniu sobie. Następnie, należy stosować lek zgodnie ze

schematem dawkowania podanym powyżej lub zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia reakcji alergicznej (w tym reakcji alergicznej oka) należy zaprzestać stosowania

kropli do oczu i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Częstość występowania tego działania

niepożądanego nie jest znana (częstości nie można określić na podstawie dostępnych danych).

Zgłoszono występowanie następujących działań niepożądanych:

Często (może wystąpić do 1 na 10 pacjentów):

podrażnienie oka

uczucie dyskomfortu w oku

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

zawroty głowy

zapalenie oka

nieostre widzenie

wrażliwość na światło

obrzęk oka, twarzy lub okolicy wokół oczu

uczucie obecności ciała obcego w oku

łzawienie

suchość oka

ból oka

swędzenie oczu lub powiek

zaczerwienienie oczu

nudności

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.

Jak przechowywać lek Floximox

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i kartoniku.

Okres ważności po pierwszym otwarciu: 4 tygodnie.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25

C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Floximox

Substancją czynną leku jest ofloksacyna.

1 ml roztworu zawiera 3 mg ofloksacyny.

Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek; sodu chlorek; kwas solny i sodu wodorotlenek-

roztwór (do dostosowania pH); woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Floximox i co zawiera opakowanie

Lek Floximox krople do oczu, jest przejrzystym roztworem o zielonkawo-żółtym zabarwieniu.

Dostępne opakowania zawierają 1 pojemnik z LDPE z kroplomierzem z LDPE, z zakrętką z PE z

zabezpieczeniem gwarancyjnym, zawierający 5 ml kropli do oczu, roztwór lub 3 pojemniki z

kroplomierzem, z których każdy zawiera 5 ml kropli do oczu.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Pharma Stulln GmbH

Werksstrasse 3

92551 Stulln, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2013r.