Floxal

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Floxal 3 mg/ml (0,3%) krople do oczu
 • Dawkowanie:
 • 3 mg/ml (0,3%)
 • Forma farmaceutyczna:
 • krople do oczu
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Floxal 3 mg/ml (0,3%) krople do oczu
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 5 ml, 5909990411610, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04116
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Floxal

3 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Ofloxacinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Floxal i w jakim celu się go stosuje

Zanim zastosuje się lek Floxal

Jak stosować lek Floxal

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Floxal

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Floxal i w jakim celu się go stosuje

Lek Floxal zawiera substancję czynną ofloksacynę, należącą do leków przeciwbakteryjnych zwanych

fluorochinolonami. Lek wykazuje działanie przeciwbakteryjne na określone bakterie tlenowe i

beztlenowe.

Lek stosuje się w zakażeniach przedniego odcinka oka, wywołanych drobnoustrojami wrażliwymi na

ofloksacynę, takich, jak bakteryjne zapalenie spojówek, rogówki, brzegów powiek, worka łzowego,

jęczmień, wrzód rogówki.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Floxal

Kiedy nie stosować leku Floxal

jeśli pacjent ma uczulenie na ofloksacynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

jeśli pacjent ma uczulenie na inne chinolonowe leki przeciwbakteryjne.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Floxal należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, szczególnie

w sytuacji:

jeśli u pacjenta występują uszkodzenia lub owrzodzenia powierzchni oka;

jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe. Podczas stosowania leku Floxal nie należy używać

soczewek kontaktowych.

W przypadku wystąpienia wysypki skórnej lub jakiejkolwiek innej reakcji alergicznej na lek Floxal,

krople do oczu, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

1

W razie konieczności lekarz prowadzący zastosuje odpowiednie leczenie.

Podczas stosowania kropli do oczu Floxal należy unikać nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne

lub promieniowanie ultrafioletowe (np. lampy kwarcowe, solarium, itd.) w związku z możliwością

wystąpienia reakcji nadwrażliwości na światło.

Długotrwałe stosowanie leku Floxal może prowadzić do namnożenia się drobnoustrojów

chorobotwórczych, które będą niewrażliwe na ten lek. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji lekarz

zastosuje odpowiednie leczenie.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 1. roku życia, ponieważ nie ustalono jego

bezpieczeństwa i skuteczności stosowania w tej grupie wiekowej.

Ze względu na brak wystarczających danych, stosowanie leku Floxal, krople do oczu u noworodków

z zapaleniem spojówek nie jest zalecane.

Lek Floxal a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jeśli lek Floxal, krople do oczu, jest stosowany jednocześnie z innymi kroplami lub maściami do

oczu, należy zachować 15 minutowy odstęp pomiędzy podaniem stosowanych leków. Maść do oczu

należy zawsze stosować jako ostatni lek.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz podejmie decyzję, czy pacjentka może zastosować lek Floxal, krople do oczu.

Ofloksacyna nie miała wpływu na płodność u zwierząt.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Bezpośrednio po podaniu kropli do worka spojówkowego może wystąpić krótkotrwałe, przemijające

pogorszenie ostrości widzenia. Do momentu całkowitego ustąpienia tych objawów nie należy

prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Floxal, krople do oczu zawiera benzalkoniowy chlorek

Lek może powodować podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami

kontaktowymi. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zastosowaniem leku i odczekać

co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem soczewek. Benzalkoniowy chlorek zmienia

zabarwienie soczewek kontaktowych.

3.

Jak stosować lek Floxal

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Przeciętnie 1 kropla 4 razy na dobę.

2

Wkraplać do worka spojówkowego zakażonego oka.

Instrukcja podawania leku:

Dokładnie umyć ręce.

Odkręcić zakrętkę zabezpieczającą.

Butelkę skierować końcówką zakraplacza w dół, trzymając kciukiem i palcem wskazującym.

Odchylić głowę do tyłu.

Palcem wskazującym delikatnie odciągnąć w dół dolną powiekę, tak aby między gałką oczną

a powieką utworzyła się „kieszonka”, do której będą wprowadzane krople.

Przybliżyć końcówkę zakraplacza do oka, nie dotykając nią oka, powieki, okolic oka ani

innych powierzchni.

Delikatnie nacisnąć na butelkę w celu uwolnienia kropli.

Patrząc w górę, podać 1 kroplę leku do oka.

W przypadku niepowodzenia czynność powtórzyć.

Kilka razy delikatnie otworzyć i zamknąć oko, aby kropla pokryła całą jego powierzchnię.

Zamknąć powiekę i ucisnąć palcem wewnętrzny kącik oka u nasady nosa. Pozwoli to

zminimalizować ryzyko przedostania się leku do całego organizmu.

Jeśli krople mają być podawane do obu oczu, opisane powyżej czynności, należy powtórzyć dla

drugiego oka.

Bezpośrednio po użyciu leku nałożyć zakrętkę i starannie zakręcić butelkę.

Pomoc drugiej osoby lub użycie lustra może ułatwić podanie leku.

Floxal, krople do oczu jest lekiem jałowym. Aby uniknąć jego zanieczyszczenia nie należy dotykać

końcówki zakraplacza palcami ani dotykać nią powierzchni oka lub jakiejkolwiek innej powierzchni.

Stosowanie zanieczyszczonych kropli może prowadzić do poważnych uszkodzeń wzroku, w tym do

utraty widzenia.

Czas trwania leczenia

Leczenie lekiem Floxal, krople do oczu nie powinno trwać dłużej niż 2 tygodnie.

W przypadku nasilenia zakażenia lub braku poprawy po kilku dniach, należy skontaktować się

z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Floxal

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy przepłukać oko czystą wodą.

W razie przypadkowego połknięcia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania dawki leku Floxal

W przypadku pominięcia dawki leku Floxal należy zastosować lek tak szybko jak to jest możliwe.

Jeśli jednak zbliża się pora zastosowania następnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę i dalej

stosować lek według zleconego przez lekarza schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu

uzupełnienia pominiętej dawki. Jeśli pominięto kilka dawek należy poinformować lekarza

prowadzącego i postępować zgodnie z jego zaleceniami.

Przerwanie stosowania leku Floxal

Lek Floxal należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

3

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli wystąpi którekolwiek z niżej wymienionych działań niepożądanych należy przerwać

stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

reakcja alergiczna z obrzękiem zlokalizowanym w obrębie twarzy, ust, jamy ustnej, języka i

(lub) gardła (obrzęk naczynioruchowy). Może to wywołać uczucie zaciskania w gardle,

trudności w połykaniu i oddychaniu – występowanie tego działania niepożądanego

odnotowywano bardzo rzadko;

duszność - występowanie tego działania niepożądanego odnotowywano bardzo rzadko;

reakcje alergiczne dotyczące całego organizmu (reakcja anafilaktyczne, w tym wstrząs

anafilaktyczny) – występowanie tego działania odnotowywano bardzo rzadko;

reakcje alergiczne dotyczące oka, w tym świąd oka i powiek - częstość występowania tego

działania niepożądanego jest nieznana;

podczas stosowania leku Floxal zgłaszano wystąpienie mogących zagrażać życiu wysypek

skórnych (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka),

występujących początkowo w postaci czerwonawych plamek lub owalnych plam na tułowiu,

często z pęcherzami po środku - częstość występowania tego działania niepożądanego jest

nieznana.

Ponadto, mogą wystąpić następujące działania niepożądane leku:

Często (mogą wystąpić u nie więcej, niż u 1 na 10 osób)

podrażnienie oka;

uczucie dyskomfortu w oku.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

zapalenie rogówki;

zapalenie spojówek;

nieostre widzenie;

światłowstręt;

obrzęk oczu;

obrzęk powiek;

uczucie obecności ciała obcego w oku;

wzmożone łzawienie;

suchość oka;

ból oka;

przekrwienie oka;

odkładanie się złogów w rogówce (zwłaszcza w przypadku wcześniejszego występowania chorób

rogówki);

obrzęk twarzy;

obrzęk wokół oczu (w tym obrzęk powieki);

nudności.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

4

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Floxal

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „Termin

ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed

światłem.

Należy wyrzucić pozostałą część kropli po 28 dniach od pierwszego otwarcia butelki.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Floxal

Substancją czynną leku jest ofloksacyna. 1 ml roztworu zawiera 3 mg ofloksacyny (Ofloxacinum)).

1 kropla roztworu zawiera 100 mikrogramów ofloksacyny (0,1 mg).

Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek, sodu chlorek, kwas solny, sodu wodorotlenek (dla

uzyskania odpowiedniego pH), woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Floxal i co zawiera opakowanie

Lek Floxal występuje w postaci kropli do oczu.

Dostępne opakowanie leku to polietylenowa butelka z zakraplaczem, zawierająca 5 ml kropli,

zamknięta zakrętką, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Dr. Gerhard Mann

Chem.-Pharm. Fabrik GmbH

Brunsbütteler Damm 165-173

13581 Berlin, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 30.03.2016

5