Flixotide

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Flixotide 2 mg/2 ml zawiesina do nebulizacji
 • Dawkowanie:
 • 2 mg/2 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • zawiesina do nebulizacji
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Flixotide 2 mg/2 ml zawiesina do nebulizacji
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 poj. (5 sasz. po 2 poj. 2 ml), 5909990956616, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09566
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

UR.DZL.ZLN.4020.00553.2017+zal CMDh

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Flixotide, 0,5 mg/2 ml, zawiesina do nebulizacji

Flixotide, 2 mg/2 ml, zawiesina do nebulizacji

Fluticasoni propionas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Flixotide i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Flixotide

Jak stosować lek Flixotide

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Flixotide

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Flixotide i w jakim celu się go stosuje

Flixotide, zawiesina do nebulizacji

należy do leków stosowanych w astmie oskrzelowej. Substancja

czynna leku, flutykazonu propionian, jest steroidem o miejscowym działaniu przeciwzapalnym

w płucach.

Wskazania do stosowania

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat:

Lek stosuje się zapobiegawczo w ciężkiej astmie oskrzelowej, u pacjentów wymagających stosowania

dużych dawek steroidów wziewnych lub doustnych. Rozpoczęcie stosowania flutykazonu propionianu

wziewnie u wielu osób pozwala zmniejszyć dawki albo całkowicie odstawić steroidy stosowane

doustnie.

Dzieci w wieku od 4 do 16 lat:

Leczenie zaostrzenia astmy oskrzelowej.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Flixotide

Kiedy nie stosować leku Flixotide

- jeśli pacjent ma uczulenie na flutykazonu propionian lub na którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli nasilą się objawy astmy lub pogorszy się kontrola astmy, tzn.

jeśli nasili się świszczący

oddech lub konieczne jest stosowanie w razie potrzeby większej liczby inhalacji szybko działającego

wziewnego leku ułatwiającego oddychanie, pacjent powinien kontynuować stosowanie leku

UR.DZL.ZLN.4020.00553.2017 +zal CMDh 7

niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

, który oceni stan zdrowia pacjenta i zaleci odpowiednie

leczenie.

Leku Flixotide

nie należy stosować do przerywania nagłego napadu duszności. W tym celu należy

zastosować szybko i krótko działający lek rozszerzający oskrzela, który pacjent powinien mieć zawsze

przy sobie.

Flixotide przeznaczony jest do codziennego, regularnego stosowania.

Flixotide nie może być podany zamiast steroidów doustnych lub dożylnych w warunkach zagrożenia

życia.

W przypadku stosowania leku Flixotide

przez długi okres, może wystąpić zahamowanie naturalnego

wytwarzania hormonów steroidowych przez nadnercza. To może spowodować zmniejszenie masy

kostnej, zaćmę, jaskrę, zwiększenie masy ciała, zaokrąglenie twarzy (kształt księżycowaty),

podwyższenie ciśnienia krwi, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży. Lekarz będzie regularnie

kontrolował czy u pacjenta nie występuje którekolwiek z tych działań niepożądanych i upewni się,

że pacjent stosuje najmniejszą dawkę leku Flixotide

zapewniającą kontrolę astmy.

W czasie stosowania flutykazonu propionianu w dawkach zalecanych czynność kory nadnerczy

zazwyczaj pozostaje prawidłowa. Niemniej u osób wcześniej leczonych steroidami doustnymi mogą

wystąpić objawy zaburzonej czynności kory nadnerczy. Długotrwałe leczenie dużymi dawkami

steroidów wziewnych może wywoływać zahamowanie czynności kory nadnerczy. Dzieci i młodzież

w wieku poniżej 16 lat, przyjmujące duże (zwykle ≥1000 mikrogramów na dobę) dawki flutykazonu

propionianu stanowią grupę szczególnego ryzyka. Bardzo rzadko mogą wystąpić objawy niepożądane

w przypadku przyjmowania dużych dawek leku Flixotide przez długi okres lub w przypadku nagłego

przerwania leczenia lub zmniejszenia dawki. Objawy niepożądane mogą również wystąpić

w przypadku zakażeń lub w okresie silnego stresu (np. wypadek, uraz lub zabieg chirurgiczny).

Objawy nie są zazwyczaj charakterystyczne i mogą to być: bóle brzucha, zmęczenie, utrata apetytu,

nudności i wymioty, utrata masy ciała, ból głowy, splątanie, niskie ciśnienie krwi, zmniejszone

stężenie glukozy we krwi i drgawki. Aby zapobiec wystąpieniu tych objawów, lekarz może przepisać

dodatkowe kortykosteroidy do stosowania w tym czasie.

Ze względu na możliwość wystąpienia zaburzonej czynności kory nadnerczy, pacjenci, u których leki

steroidowe stosowane doustnie są zamieniane na podawany wziewnie flutykazonu propionian,

powinni pozostawać pod specjalną opieką, a czynność kory nadnerczy powinna być monitorowana.

Po wprowadzeniu do leczenia flutykazonu propionianu zmniejszanie dawek steroidów działających

ogólnoustrojowo powinno odbywać się stopniowo, a pacjenci powinni mieć przy sobie „kartę

steroidową” informującą o konieczności podania dodatkowych steroidów działających

ogólnoustrojowo w sytuacji stresu.

Zastąpienie steroidów doustnych lekami wziewnymi może ujawnić objawy alergii, takie jak:

alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa lub wyprysk, które wcześniej były leczone steroidami

o działaniu ogólnym. Lekarz zaleci odpowiednie leczenie.

Odnotowano bardzo rzadkie przypadki zwiększenia stężenia glukozy we krwi (patrz punkt 4) i lekarz

powinien wziąć to pod uwagę przepisując lek Flixotide pacjentom z cukrzycą w wywiadzie.

Nie należy nagle przerywać leczenia flutykazonu propionianem.

Jeśli pacjent aktualnie jest leczony lub w przeszłości był leczony na gruźlicę, należy powiedzieć o tym

lekarzowi.

Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, które mogą być

spowodowane przez zaćmę lub jaskrę, należy skontaktować się z lekarzem.

UR.DZL.ZLN.4020.00553.2017 +zal CMDh 7

Flixotide a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować

również tych, które wydawane są bez

recepty.

Szczególnie ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi o przyjmowanych obecnie lub ostatnio jakichkolwiek

z następujących leków:

kortykosteroidy w tabletkach lub we wstrzyknięciach

rytonawir lub leki zawierające kobicystat, stosowane w leczeniu

HIV

ketokonazol lub itrakonazol, stosowane w leczeniu

zakażeń grzybiczych

Lekarz oceni, czy można stosować lek Flixotide z tymi lekami. Niektóre z nich mogą nasilić działania

leku Flixotide i lekarz może chcieć uważnie monitorować stan pacjenta przyjmującego takie leki (w tym

niektóre leki na HIV: rytonawir, kobicystat).

Z lekiem Flixotide

można stosować tylko leki, które zalecił lekarz.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz oceni czy pacjentka może przyjmować lek Flixotide w tym okresie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby możliwe objawy niepożądane związane ze stosowaniem leku Flixotide

miały wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Flixotide

Ten lek

należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy przyjmować dawki

większej niż zalecana. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Flixotide w postaci zawiesiny do nebulizacji jest przeznaczony wyłącznie do inhalacji, nie jest

przeznaczony do podawania doustnego ani do wstrzykiwań.

Lek należy stosować w postaci aerozolu wytwarzanego przez nebulizator pneumatyczny, zgodnie

z zaleceniami lekarza. Nie jest zalecane stosowanie nebulizatorów ultradźwiękowych do inhalacji leku

Flixotide, zawiesina do nebulizacji.

Ponieważ wziewne podawanie leku jest uzależnione od wielu czynników, należy postępować według

instrukcji podanej przez producenta nebulizatora.

Zaleca się inhalację leku za pomocą ustnika, aby uniknąć ryzyka pojawienia się zmian zanikowych

na skórze twarzy w przypadku długotrwałego podawania flutykazonu propionianu przy użyciu maski

twarzowej. W przypadku stosowania maski twarzowej, skórę twarzy kontaktującą się z nią należy

chronić kremem lub dokładnie umyć po inhalacji.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat

- 0,5 do 2,0 mg dwa razy na dobę, ściśle według zaleceń

lekarza.

Dzieci i młodzież w wieku od 4 do 16 lat

- 1,0 mg dwa razy na dobę, ściśle według zaleceń lekarza.

Nie należy stosować leku Flixotide, 2 mg/2 ml, zawiesina do nebulizacji u dzieci w wieku poniżej

16 lat. Brak danych klinicznych dotyczących zalecanego dawkowania w tej grupie wiekowej.

UR.DZL.ZLN.4020.00553.2017 +zal CMDh 7

Specjalne grupy pacjentów:

nie ma potrzeby zmniejszania dawki u pacjentów w podeszłym wieku

oraz pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Sposób stosowania

Przed użyciem wymieszać dokładnie zawartość pojemnika wstrząsając nim kilkakrotnie. W celu

otwarcia przekręcić górną, ruchomą część pojemnika i oderwać ją.

Zaleca się inhalację leku za pomocą ustnika do inhalacji (patrz instrukcja obsługi nebulizatora).

Rozcieńczanie:

Flixotide, zawiesinę do nebulizacji można rozcieńczyć 0,9% roztworem chlorku sodu

do wstrzykiwań w celu ułatwienia stosowania małych objętości leku lub jeżeli zalecane jest dłuższe

jego podawanie.

Niezużytą zawiesinę należy wylać z nebulizatora.

W zależności od budowy nebulizatora, aerozol może wydobywać się z urządzenia na zewnątrz.

Z tego powodu nie należy wykonywać inhalacji z nebulizatora w pomieszczeniach zamkniętych,

bez możliwości ich przewietrzenia. Dotyczy to szczególnie sal chorych w szpitalu, gdzie

niejednokrotnie kilku pacjentów używa nebulizatorów jednocześnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Flixotide

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Flixotide należy niezwłocznie

skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w celu uzyskania porady.

Ważne jest, aby stosować dawki leku zgodnie z zaleceniem lekarza. Nie należy zwiększać

ani zmniejszać dawki bez zasięgania porady lekarza.

Zastosowanie większych niż zalecane dawek flutykazonu propionianu może powodować przemijające

zahamowanie czynności kory nadnerczy.

Długotrwałe stosowanie większych niż zalecane dawek flutykazonu propionianu może prowadzić

do niewydolności kory nadnerczy.

Pominięcie zastosowania leku Flixotide

Bardzo istotne jest, aby zalecaną dawkę leku przyjmować codziennie, co zapewni największą

skuteczność leczenia.

W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć lek tak szybko, jak to możliwe. Dalej kontynuować

leczenie zgodnie z zaleceniami.

Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Flixotide

Bardzo ważne jest, aby przyjmować lek Flixotide codziennie, do czasu, aż lekarz nie zaleci przerwania

stosowania. Nie należy nagle przerywać przyjmowania leku Flixotide, ponieważ objawy choroby

mogą się nasilić i mogą wystąpić zaburzenia hormonalne w organizmie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniżej przedstawione są objawy niepożądane zaobserwowane u pacjentów przyjmujących lek

Flixotide.

UR.DZL.ZLN.4020.00553.2017 +zal CMDh 7

Reakcje alergiczne: należy natychmiast zwrócić się po pomoc do lekarza

Reakcje alergiczne

na lek Flixotide, które występują niezbyt często

(mogą wystąpić u 1 do 10

na 1000 pacjentów przyjmujących lek).

Charakteryzują się objawami, takimi jak:

wysypka skórna (pokrzywka) lub zaczerwienienie.

Reakcje alergiczne

na lek Flixotide, które występują bardzo rzadko

(mogą wystąpić u mniej

niż 1 na 10 000 pacjentów przyjmujących lek)

, a u niewielkiej liczby pacjentów reakcje te mogą

rozwinąć się w poważny stan, nawet zagrażający życiu, jeśli nie są leczone. Charakteryzują się

objawami, takimi jak:

obrzęki (głównie twarzy, warg, ust, języka lub gardła), które mogą powodować trudności

w połykaniu lub oddychaniu,

nagłe wystąpienie trudności w oddychaniu lub gwałtowne nasilenie się świszczącego oddechu

(skurcz oskrzeli),

nagłe uczucie osłabienia lub zawroty głowy (mogące doprowadzić do upadku lub utraty

przytomności).

W przypadku wystąpienia takich objawów należy przerwać stosowanie leku

i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, który zaleci odpowiednie leczenie.

Inne działania niepożądane:

Bardzo częste działania niepożądane

mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów

Pleśniawki (bolesne, kremowo-żółte wykwity) w jamie ustnej i gardle, trudności w

przełykaniu. Pomocne może być płukanie jamy ustnej wodą i wyplucie jej po inhalacji. Lekarz

może zalecić dodatkowo lek przeciwgrzybiczy do leczenia pleśniawek.

Częste działania niepożądane

mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów

Chrypka, bezgłos. Pomocne może być płukanie jamy ustnej wodą i wyplucie jej po inhalacji.

Zapalenie płuc odnotowano u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).

Łatwiejsze siniaczenie.

Rzadkie działania niepożądane

mogą wystąpić u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

Pleśniawki przełyku.

Bardzo rzadkie działania niepożądane

mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów

Flixotide może wpływać hamująco na normalne wytwarzanie hormonów steroidowych przez

organizm, szczególnie w przypadku przyjmowania dużych dawek leku przez długi okres.

Objawami są: spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie masy kostnej, zaćma,

jaskra, zwiększenie masy ciała, wysokie ciśnienie krwi, zaokrąglenie (kształt księżycowaty)

twarzy (zespół Cushinga).

Zwiększenie stężenia cukru (glukozy) we krwi (hiperglikemia). U pacjentów z cukrzycą może

być konieczne częstsze kontrolowanie stężenia cukru we krwi oraz dostosowanie dawki leków

przeciwcukrzycowych dotychczas stosowanych.

Bóle stawów.

Niestrawność.

Lęk, zaburzenia snu i zmiany w zachowaniu, w tym nadpobudliwość psychoruchowa

i rozdrażnienie. Wystąpienie tych działań jest bardziej prawdopodobne u dzieci.

Działania niepożądane występujące z częstością nieznaną

częstość nie może być określona

na podstawie dostępnych danych

Depresja i agresja. Wystąpienie tych działań jest bardziej prawdopodobne u dzieci.

Krwawienie z nosa.

Nieostre widzenie.

UR.DZL.ZLN.4020.00553.2017 +zal CMDh 7

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49

21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Flixotide

Przechowywać w temperaturze poniżej 30

C. Chronić od światła, nie zamrażać.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w pozycji pionowej. Wstrząsnąć przed użyciem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Numer serii leku zamieszczono na opakowaniu po: Lot.

Po otwarciu saszetki, produkt w plastikowych pojemnikach, chroniony od światła, nadaje się

do stosowania w ciągu 28 dni.

Po otwarciu, plastikowego pojemnika, produkt przechowywany w lodówce, nadaje się do stosowania

w ciągu 12 godzin po otwarciu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Flixotide, zawiesina do nebulizacji

Substancją czynną leku jest flutykazonu propionian (mikronizowany). 2 ml zawiesiny

(1 plastikowy pojemnik) zawiera odpowiednio 0,5 mg lub 2 mg (miligramy) flutykazonu

propionianu (mikronizowanego).

Pozostałe składniki to: polisorbat 20, sorbitanu laurynian, sodu diwodorofosforan dwuwodny,

disodu fosforan bezwodny, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Flixotide, zawiesina do nebulizacji i co zawiera opakowanie

10 pojemników (2 saszetki po 5 pojemników) w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Export Ltd

980 Great West Road

Brentford, Middlesex, TW8 9GS

Wielka Brytania

Wytwórca:

Glaxo Operations UK Ltd (trading as

GlaxoWellcome Operations),

Harmire Road,

Barnard Castle,

Durham, DL12 8DT,

Wielka Brytania

Glaxo SmithKline Trading Services Limited

980 Great West Road

Brentford, Middlesex TW8 9GS

Wielka Brytania

UR.DZL.ZLN.4020.00553.2017 +zal CMDh 7

Aspen Bad Oldesloe GmbH

Industriestrasse 32-36

23843 Bad Oldesloe

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

GSK Services Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

tel. (0-22) 576 9000

{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

Data ostatniej aktualizacji ulotki: